[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کتاب_جمعه

150 posts

TOP POSTS

.
| آيا مسئولِ نهايیِ آرامشِ جهان 
آغوشِ عجيبِ حضرتی به نام زن است؟ |

#روز_جهانی_زن #سید_علی_صالحی#کتاب_جمعه

.
زنده یاد علیرضا اسپهبد 1330-1385 (نقاش و طراح، مشهورترین آثار ایشان طرح جلد "مجموعه آثار احمد شاملو" و طراح "مجله کتاب جمعه" به سردبیری احمد شاملو است) و جواد مجابی
.
#مجابی #جوادمجابی #جواد_مجابی #شاعر #شعر #نقاش #طراح #شاملو #احمدشاملو #کتاب_جمعه #علیرضا_اسپهبد #مجموعه_آثار_احمد_شاملو
#mojabi #javad_mojabi #javadmojabi #shamloo #alirezaespahbod #poet #javadmojabi_ir

.
ﺍﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ، ﻭ ﺟﺒﺮ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺮِ ﻏﻠﺘﻚِ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺩﺭﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﻮﻓﺖ. ﺍﻣﺎ ﻧﺴﻞِ ﻣﺎ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﺎﻛﺶ ﺍﻧﺪﻭﻫﺒﺎﺭ، ﺯﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﯽ ﮔﻤﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺮﺷﻜﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻗﺸﺮﯾﻮﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺯﺩﻩ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯿﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ پیشرفت ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﻁِ ﺍﻣﺤﺎﺀ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ. ﭘﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪﻑِ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﺮﺏِ ﭼﻤﺎﻕ ﻭ ﺩﺷﻨﻪ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻛﺸﯿﺪﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﯾﺸﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﺭﻭﺑﻨﺪﻩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩه اﯾﻢ. ﺑﺎﺩﻧﻤﺎﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻏﺒﺎﺭﯼ ﻃﺎﻋﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﻕ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺧﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻜﻮﺕ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩ، ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﻛﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺑﯽ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﺍﻥ، ﭘﻨﺎﻩ ﺍﻣﻦ ﺟﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯿﻜﻨﺪ. ﻫﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩﯼ ﺁﮔﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻛﺸﯿﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻛﺮﺩ.
ﺳﭙﺎﻩ ﻛﻔﻨﭙﻮﺵ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻟﻄﻤﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺋﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻛﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﯼ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﺋﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
____
(ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﯼ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﻤﻌﻪ، ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﯾﻚ، ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ، 4 ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ 1358)

#احمد_شاملو
#کتاب_جمعه

#دوره_کامل #کتاب_جمعه
بهترین صحافی
کیفیت عالی
400 هزار تومان
@ketabekaghaz
برای استفاده از کتابهای تخفیف دار عضو کانال جدید کتاب کاغذ شوید 👇 👇 👇 👇
@ketabkaghaz

#بامداد به وقت جمعه

#هفته نامه_نکته در شماره جدید خود به مناسبت سالروز مرگ #شاملو به #شاملو در قامت روزنامه نگار پرداخته و از این شماره بازخوانی هفته نامه #کتاب_جمعه به سردبیری شاملو در سال های 58 و 59 را آغاز کرده و شماره به شماره با کتاب جمعه پیش خواهد رفت.
نکته را هر یکشنبه از روزنامه فروشی ها یا سایت جاار بخواهید.

حزب باد
🖌 #توکا_نیستانی
📰 #کتاب_جمعه

ﻣﻦ ﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ
ﺻﺒﺢﻫﺎ ﻟﻴﺒﺮﺍﻝ ﺍﺳﺖ
ﻇﻬﺮﻫﺎ ﭼﭗ ﻣﯽﺯﻧﺪ
ﻭ ﻏﺮﻭﺏ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ
ﺯﻳﺮِ ﻟﺐ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ: "ﺑﺴﻢﺍﻟﻠﻪ ...!"
ﻫﻴﻬﺎﺕ ﺭﯼﺭﺍ ! 👤 #ﺳﻴﺪ_ﻋﻠﯽ_ﺻﺎﻟﺤﯽ
📗 ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ #ﺭﯼ_ﺭﺍ / ﺩﻓﺘﺮ ﺩﻭﻡ/ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﭼﻬﺎﺭﻡ .

حامد شکوری
لحظه ی کشف ماه کامل در بی حواسی
لحظه ی روشنایی هوا پیش از شروع برف
لحظه ی سر به زیر فرار از رگبار
لحظه ی دیدن شهری برای اولین بار
لحظه ی دیدن چهره ی آشنا در شلوغی خیابان
لحظه ی بیرون گذاشتن پا از زندان
لحظه ی مردن _ آن دم جدایی روح از بدن _
لحظه ی ورود به گورستان ، روخوانی اولین سنگ قبر
لحظه ی ورود اشک در چشم به ساعت دلتنگی
لحظه ی لرزیدن خداحافظی بر لب
لحظه ی خداحافظی
_ آن دم که گفتی : “خداحافظ ”
صورت من شکست
مجموعه (کتاب جمعه)
#حامد_شکوری
#کتاب_جمعه
#کانون_ادبی_اشراق

پ.ن: ممنونم از حامد عزیز که شعرو در کتابش به بنده تقدیم کرده

"سر مقاله به یاد ماندنی #احمد_شاملو در اولین شماره #کتاب_جمعه"
.
روزهای سیاهی در پیش است. دوران پر ادباری که، گرچه منطقاً عمری دراز نمی‌تواند داشت، از هم‌اکنون نهاد تیره ی خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه ی خود را بر زمینه‌ئی از نفی دموکراسی، نفی ملّیت، و نفی دستاوردهای مدنّیت و فرهنگ و هنر می‌جوید.
این‌چنین دورانی به ناگزیر پایدار نخواهد ماند، و جبر تاریخ، بدون تردید آن را زیر غلتکِ سنگین خویش درهم خواهد کوفت. امّا نسل ما و نسل آینده، در این کشاکش اندوهبار، زیانی متحمل خواهد شد که بی‌گمان سخت کمرشکن خواهد بود. چرا که قشریون مطلق‌زده هر اندیشه ی آزادی را دشمن می‌دارند و کامگاری خود را جز به شرط امحاء مطلق فکر و اندیشه غیرممکن می‌شمارند. پس نخستین هدفِ نظامی که هم‌اکنون می‌کوشد پایه‌های قدرت خود را به ضرب چماق و دشنه استحکام بخشد و نخستین گام‌های خود را با به آتش کشیدن کتابخانه‌ها و هجوم علنی به هسته‌های فعال هنری و تجاوز آشکار به مراکز فرهنگی کشور برداشته، کشتار همهٔ متفکران و آزاداندیشان جامعه است.
اکنون ما در آستانهٔ توفانی روبنده ایستاده‌ایم. بادنماها ناله‌کنان به حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است. می‌توان به دخمه‌های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا توفان بی‌امان بگذرد.
امّا رسالت تاریخی روشنفکران، پناه امن جستن را تجویز نمی‌کند. #هر_فریادی_آگاه‌_کننده_است، پس از حنجره‌های خونین خویش فریاد خواهیم کشید و حدوث توفان را اعلام خواهیم کرد.
سپاهِ کفن‌پوشِ روشنفکرانِ متعهد در جنگی نابرابر به میدان آمده‌اند. بگذار لطمه‌ئی که بر اینان وارد می‌آید نشانه‌ئی هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی و مدنی خلق‌های ساکن این محدوده ی جغرافیائی در معرض آن قرار گرفته است.

_کتاب جمعه_سال اول، شماره اول
#21آذر #احمدشاملو

مقدمه کتاب جمعه، شماره اول، مرداد پنجاه و هشت، سردبیر احمد شاملو، تا شماره سی و شش منتشر شد. بگذریم . . .
شماره های کتاب جمعه رو میتونین بصورت رایگان و مجاز(!) با فیدیبو بگیرید و بخونید.
مجاز بودن چنین متنی با احتساب سال انتشار و محتوا کمی جذابه، راستش خیلی جذابه
#فیدیبو #fidibo #احمدشاملو #کتاب_جمعه

MOST RECENT

.
زنده یاد علیرضا اسپهبد 1330-1385 (نقاش و طراح، مشهورترین آثار ایشان طرح جلد "مجموعه آثار احمد شاملو" و طراح "مجله کتاب جمعه" به سردبیری احمد شاملو است) و جواد مجابی
.
#مجابی #جوادمجابی #جواد_مجابی #شاعر #شعر #نقاش #طراح #شاملو #احمدشاملو #کتاب_جمعه #علیرضا_اسپهبد #مجموعه_آثار_احمد_شاملو
#mojabi #javad_mojabi #javadmojabi #shamloo #alirezaespahbod #poet #javadmojabi_ir

.
چاپ قدیمی و چهار جلدی #کتاب #سال_های_ابری را نوجوان که بودم خواندم، چندسال پیش دوباره خواندم. صادقانه بگویم از نظر من در حق #علی_اشرف_درویشیان به نسبت بسیاری از #نویسنده های معروف تر، حقیقتا اجحاف شده است.
سال های ابری بی نظیر است، داستان پسری سه چهار ساله که زندگی را در دهه 20 تا 50 روایت می کند.
روایتی از فقر و تبعیض و ظلم و مبارزه.
صداقت و وضوح روایت شوکه کننده ست.
ترکیبی از ادبیات عامیانه مردم کوچه، جامعه شناسی، مبارزات سیاسی و نغز ترین توصیفات و نظریات درباره همه اینها، که در داستان به ظرافت تمام در هم تنیده شده اند.. .
بخشی از کتاب: تاریخ مبارزات مردم ما همه اش بریده بریده است و تشکیل شده از یک سلسله قطع رابطه. ما با انقلاب مشروطه چه رابطه ای داریم؟ از قیام های قبل از مشروطه چه می دانیم؟ پس از مرداد سی و دو چه اندازه از تجربه هایی را که با خون و زندان و شکنجه به دست آمده، نگهداشته ایم؟ همیشه پا در هوا بوده ایم. بدون تکیه گاه، بدون آگاهی از گذشته.
.
پ.ن: اگر شما #کلیدر را دوست داشتید، سال های ابری را هم دوست خواهید داشت.
.
هشتگ #جمعه_های_کتاب را دنبال کنید.
#کتابخانه #کتابخوانی_باهم #کتاب_جمعه #داستان #رمان #جامعه_شناسی #تاریخ #نشر_چشمه

.
ﺍﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ، ﻭ ﺟﺒﺮ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺮِ ﻏﻠﺘﻚِ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺩﺭﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﻮﻓﺖ. ﺍﻣﺎ ﻧﺴﻞِ ﻣﺎ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﺎﻛﺶ ﺍﻧﺪﻭﻫﺒﺎﺭ، ﺯﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﯽ ﮔﻤﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺮﺷﻜﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻗﺸﺮﯾﻮﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺯﺩﻩ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯿﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ پیشرفت ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﻁِ ﺍﻣﺤﺎﺀ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ. ﭘﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪﻑِ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﻛﻮﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﺮﺏِ ﭼﻤﺎﻕ ﻭ ﺩﺷﻨﻪ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻛﺸﯿﺪﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﯾﺸﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﺭﻭﺑﻨﺪﻩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩه اﯾﻢ. ﺑﺎﺩﻧﻤﺎﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻏﺒﺎﺭﯼ ﻃﺎﻋﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﻕ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺧﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻜﻮﺕ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩ، ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﻛﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺑﯽ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﺍﻥ، ﭘﻨﺎﻩ ﺍﻣﻦ ﺟﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯿﻜﻨﺪ. ﻫﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩﯼ ﺁﮔﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻛﺸﯿﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻛﺮﺩ.
ﺳﭙﺎﻩ ﻛﻔﻨﭙﻮﺵ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻟﻄﻤﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺋﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻛﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﯼ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﺋﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
____
(ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﯼ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﻤﻌﻪ، ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﯾﻚ، ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ، 4 ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ 1358)

#احمد_شاملو
#کتاب_جمعه

می رسیم به بخش مورد علاقه ی من،
#ادبیات_روسیه .
باشکوه و پر طمطراق! اصیل و واقعی.
ادبیات روس برای من زنی ست سن و سال دار و زیبا، اصیل زاده و #اشرافی ، مزین به گرانمایه ترین #زیورآلات و #جواهرات ، مقید به جزییات #زیبایی و #لوندی در عین #متانت ، با تجربه و پر از داستان هایی از #عشق ، #جنگ ، #رنج ، #مبارزه و #مرگ و #زندگی .
زنی که هرآنچه باید در زندگی تجربه کرده باشد، کرده و حالا بر صندلی روسی اش نشسته تا با حوصله و طمانینه، بی هیچ عجله ای، با زیباترین و وزین ترین کلمات و جملات و توصیفات، همه آن داستان ها و تجربه ها را نقل کند.
.
اما در مورد #چخوف ، بخوانیم از #تولستوی بزرگ:
تالستوی چند سالی پیش از مرگش می‌نویسد «چخوف از معدود نویسندگانی است که مانند چارلز دیکنز و پوشکین، همیشه می‌شود کارهایشان را دوباره خواند.»
تولستوی در مورد اوگفته بود که در چخوف همه چیز، تا آستان پندار، واقعی ست . داستان هایش برداشت دوربین برجسته نما را به خواننده می دهد . کلمات را با بی نظمی آشکاری به پیرامون می پراکند و مانند نقاشی امپرسیونیست ، نتایجی شگفت از اثر – پنجه ی خود به دست می آورد . او همتراز با گی دو موپاسان استاد داستان نویس فرانسوی ست .
.
از چخوف هرچه بخوانید خوب است. داستان های کوتاه، نمایش نامه ها،... همه را توصیه می کنم.

هشتگ #جمعه_های_کتاب را دنبال کنید.
#کتاب_جمعه #کتاب #کتابخوانی_باهم #کتابخانه #داستان #ادبیات #داستان_کوتاه

به مناسبت سالگرد وفات بانو سیمین بهبهانی و اخوان ثالث صفحه ادب نکته به بررسی زندگی این دو پرداخته است..صفحه رسانه و بررسی روزنامه "طوفان" و صفحه نما به داستان تلویزیون خصوصی پرداخته است،یک مصاحبه خصوصی هم با معصومه ابتکار خواهید خواند...هر یکشنبه نکته را از کیوسک ها بخواهید.و یا به صورت الکترونیک از سایت و اپ جار تهیه کنید.. www.jaaar.com
#نکته #هفته_نامه #هفته_نامه_نکته#سیمین_بهبهانی#اخوان_ثالث #تلویزیون_خصوصی#روزنامه_طوفان #کتاب_جمعه#بخریم_و_بخوانیم #مجله #جار#سایت_جار#معصومه_ابتکار

یومیه های توقیف شده:
در یکم شهریورماه سال یکهزار و سیصد شمسی روزنامه‌ای پای به میدان اطلاع رسانی ایران گذاشت که توانست اثر خود را در آن زمان بگذارد و ردپای آن در تاریخ تا امروز ماندگار باشد. روزنامه‌های کمی را در تاریخ سراغ داریم که نسخ آنها به امروز رسیده باشند اما روزنامه‌ای که قرار است در این مقاله در خصوص آن صحبت شود آنچنان مورد توجه است که بعد از نود و شش سال همچنان فایل‌های آن در فضایی به نام اینترنت که آن روزها اثری از آن نبود دست به دست می‌شود.
روزنامه «طوفان» آن روزنامه‌ای است که قرار است به مناسبت سالگرد انتشارش در یکم شهریورماه به آن پرداخته شود. روزنامه‌ای که توسط فرخی یزدی در فضایی منتشر شد که هنوز زمان زیادی از به قدرت رسیدن رضاخان میرپنج به عنوان وزیر جنگ نمی‌گشت....
با سپاس از صبر و حوصله و ذوق حمیدرضا جواهری عزیز برای طراحی صفحه
نکته را از #جار تهیه کنید...www.jaaar.com
#نکته#هفته_نامه_نکته #مجله #بخریم_و_بخوانیم #طوفان #روزنامه_طوفان #شاملو#کتاب_جمعه

.
پیش تر #رمان #کوری را از #ژوزه_ساراماگو خوانده بودم و بسیار دوستش داشتم. اما گویا خودش معتقد است که #دخمه بهترین رمان اوست و البته نظر من هم به نظر ایشان نزدیک تر است!
دخمه بسیار واقعی تر و ملموس تر از کوری ست. استعاره ها بی نظیرند و در عین حال ساده و واقعی، نه همچون یک کوری سفید عجیب و غریب که احتمالا هیچ یک از ما در زندگی تجربه نخواهیم کرد.

دخمه پر است از تجربه های عمیق انسانی، از کلان ترین و اجتماعی ترین تجربیات، مانند زیستن در طبقات مختلف اجتماعی، برده داری نوین #سرمایه_داری ،کار کردن برای اجتماع و بعد دور انداخته شدن و ... تا جزیی ترین، شخصی ترین و عمیق ترین تجربیات زیسته ی انسان؛ دخمه پر است از #رنج ، #آرامش های لحظه ای، #ناامیدی ، #امیدواری ، دوست داشتن، وابستگی، دل بستن و دل کندن، ترس، حقارت، رها شدن و حتی دور انداخته شدن، تلاش برای نگه داشتن، از دست دادن و فقدان، جدال بین #عقل و #احساس و در نهایت #زندگی و #مرگ . و هر آنچه تک تک ما در زیست انسانی خود تجربه کرده و می کنیم.

#کتاب پر است از شاه جمله های ناب که هر یک می توانند دریچه ای باشند رو به سوی دیدگاهی جدید به زندگی. دلم میخواست در مورد تک تک آن جملات و برداشتم از آن ها با شما صحبت کنم، اما لذت کشف آن ها را می گذارم برای خودتان.

برای من که عادت به حاشیه نویسی و خط کشیدن در کتاب دارم، اینکه کتاب امانت #کتابخانه بود، حقیقتا یک عذاب شد. اما دخمه از آن کتاب هایی ست که باید بخریم و در کتابخانه مان داشته باشیم و هرازچندگاهی آن را نگاهی بندازیم و یادمان بیاید: " عده ای یک عمر کتاب می خوانند، ولی هرگز از متن فراتر نمی روند. آنها به صفحه می چسبند و نمی دانند کلمات، همچون سنگ های بستر رودخانه برای رفتن به آن طرف رودخانه هستند. برای ما مهم رفتن به آن طرف رودخانه است"***
.
پرستو امیری
.
***از متن کتاب

هشتگ #جمعه_های_کتاب را دنبال کنید.
#کتاب_جمعه #کتابخوانی_باهم #کتابخوانی #خوره_کتاب

.
در مورد زندگی شخصی و به خصوص زنهایی که در زندگی مولوی بودن چیز زیادی نمیدونیم، در مورد شمس حتی از اون هم کمتر.
شمس همونطور که وارد زندگی مولوی شده، وارد تاریخ مکتوب هم شده، درویش وار، مرموز، بدون گذشته و آینده ای روشن و واضح.
اما از اینها کمتر در مورد زن های زندگی این دو عارف میدونیم. چه کسی میتونه بپذیره جایی که عشق های اینچنینی هست، پای زن ها در میان نباشه؟
اینهمه لطافت و ظرافت در شعر و عشق نمیتونه تنها از یک دنیای مردانه برآمده باشه.
اما زنها مثل نور آفتاب، مثل آب، مثل هوا که موجب رشد یک درخت میشن، اما در نهایت همه فقط اون درخت و ثمره اش رو میبینن، همیشه نادیده گرفته شدن.

کتاب کیمیا خاتون، داستان زندگی کیمیا دختر ناتنی مولوی ست که به عقد شمس درآمده.
نویسنده سعی کرده به تاریخ وفادار باشه، اما همونطور که گفتم چون در تاریخ به این زنان پرداخته نشده، هرجایی که مستندات وجود نداشته نویسنده از تخیل خودش استفاده کرده. و به حق تصویر سازی ها و تخیلات نویسنده خواننده رو میبره به اون فضا. اما گه گاه به نظر میرسه شما دارید ماجرا رو از زبان و قضاوت یک دختر امروزی میخوانید، که البته چندان به روایت آسیب نزده و شاید حتی باعث نزدیکی و همزادپنداری بیشتر با کیمیا هم شده باشه.
کتاب رو بخوانید تا با بعد انسانی، زمینی و روزمره شمس و مولانا آشنا بشید.

پرستو امیری

#کیمیا_خاتون #سعیده_قدس
#کیمیا #نویسنده #نویسندگی .
هشتگ #جمعه_های_کتاب رو دنبال کنید.
.
#مولوی #مولانا #شمس #شمس_تبریزی #عشق #زندگی #زن #زن_بودن #کتاب_جمعه #کتاب #کتابخانه #کتابخوانی #کتابخوانی_باهم #داستان #رمان #ادبیات #شعر #تاریخ

. .
در من چیزی کم بود و در این زندگانی هم چیزی کج بود. میان ما و این زندگانی یک چیزی گنگ ماند. ما دیر آمدیم، یا زود. هر چه بود بموقع نیامدیم. گذشت  و بهتر که  می گذرد. هر طلوع غروبی دارد، هر جوانی پیری ای دارد و هر پیری مرگی. درخت بارآور هم تمام فصل های سال را نمی تواند سبز بماند. حالا دیگر برو حیدر...
.
#کلیدر #محمود_دولت_آبادی
چندجایی خواندم که کسانی از جمله #بزرگ_علوی (که بسیار دوستش می دارم) گفته بودند کلیدر خیلی طولانی ست و می شد کوتاه تر باشد.
من اما فکر میکنم زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی به تک تک صفحات، تک تک جملات و حتی کلمات کلیدر نیازمند بود، و اگر کلیدر حتی کمی کوتاه تر می شد، بخشی از گنجی بزرگ را از دست داده بودیم.

با این رمان طولانی می شود روزها و هفته هارو ماه ها زندگی کرد؛ برای من خواندنش شبیه به زندگی هم زمان در یک دنیای موازی دیگر بود. .
.
پ.ن: چند روز پیش تولد #آقای_نویسنده هم بود، اما به قول خودشان ما به موقع نیامدیم. تولدتان مبارک #شوالیه ادبیات ایران.
.
پ.ن: حتما عضو کتابخانه های عمومی بشید. بسیاری از #کتابخانه ها با کارت عضویت سایر کتابخانه ها هم، کتاب به امانت میدن. در ضمن بعضی کتابخانه ها اگر کتابی رو نداشته باشن و شما سفارش بدید خریداری میکنن. من هم میدونم کتاب گرونه، اما وقتی پول خرید کتاب نداریم، حداقل وقت که باید داشته باشیم برای کتابخانه رفتن. عضویت در یک کتابخانه رو بذارید در لیست برنامه های این ماهتون. 💜
.
هشتگ #جمعه_های_کتاب را دنبال کنید.
.
#کتاب_جمعه #داستان #رمان #کتاب #داستان_ایرانی #ادبیات #ادبیات_فارسی

زندگی بدون هنر عین اين می ماند که یکی بره توی اتاق تیره و تاریکی و تمام لحظات و ثانيه های زندگیش را در اون اتاق بگذراند......یک زندگی عنگل وار و پوچ و بی معنا...فاقد هر گونه احساس و اندیشه ای ....ما تبدیل میشویم به یک مرده ای متحرک که توی این زندگی ناامیدکننده و تکراری و پر از کلیشه‌ها و چهار چوبهای الکی میخوایم اقدام به کفن و دفن خودمون بکنیم.....
یاسمن اکبری نسب
Life without art is like entering a dark room and spending our entire moments and seconds of our lives in there.....a meaningless life where you just feed on what they give you... a life without any kind of feelings or thoughts....we turn into a corpse in a hopeless, routine, and cliche life....then we reach to a point were we want to bury ourselves.
Yasaman Akbari Nassab

#یاسمن_اکبری_نسب #هنر #کتاب_جمعه #محمد_مساوات #مساوات #شعر #نقل_قول #جمله #روانشناسی #جامعهشناسی #فلسفه #مهم #کفن_و_دفن #مرده #زندگی
#yasaman_akbari_nassab #Art #Ketab_Jome #mosavat14 #poetic #poem #Quote #Psychology #sociology #philosophy #Important #bury #life #meaningless #cliche

Most Popular Instagram Hashtags