#کارو

2282 posts

TOP POSTS

#کی#این#کارو کرده؟؟

وضعیت کار و کارگران در ایران ،شاید دیگر نیازمند تحلیل های آماری نباشد. زیرا روزی نیست که اخبار تعطیلی یک کارخانه،تعدیل نیرو،اعتراض کارگران به حقوق عقب افتاده و بی جان شدن فردی یا عده ای در هنگام کار،به گوش ها نرسد .
از نگاه جنسیتی تا قراردادهای سفید امضا و قبول شرایط سخت کارفرما برای لقمه نانی تلخ؛
ریشه ها را در کجا باید جستجو کرد؟قطعا سیستم حاکم،نظام سرمایه و حق مالکیت خصوصی
کارخانه چسب هل اما میتواند به تنهایی نمایانگرِ عمقِ فاجعه باشد با مدیریتِ انگلی بوجود آمده از چرخه سرمایه داری و دین ، نان به نماز میفروشد ، در جشن تحقیر کارگران لبخند میزند و با تایید مصنوعی کارگران خود را ارضا میکند .
وزیر کاری که این روزها با تبلیغات فروان رسانه ای در جایگاه خود ابقا می شود، با حمایت از همین کارخانه های به ظاهر کارآفرین برای خود اعتبار کسب میکند!
بر کسی پوشیده نیست رنج و عذاب کارگران فقط در همین چهار سال به چه شکلی بوده و حتی شایعه بوجود آمدن رشوه به نمایندگان اصلاح طلب هم بر سر زبان هاست. قدرت چسبندگی این فریب کاری ها بر طبقه فرودست دیگر رو به پایان است سیستم های فاسد و غرق درسرمایه باید منتظر طغیان عظیم آنهایی که فراموش کرده اند باشند... #کارو
#ابزورد

وضعیت کار و کارگران در ایران ،شاید دیگر نیازمند تحلیل های آماری نباشد. زیرا روزی نیست که اخبار تعطیلی یک کارخانه،تعدیل نیرو،اعتراض کارگران به حقوق عقب افتاده و بی جان شدن فردی یا عده ای در هنگام کار،به گوش ها نرسد .
از نگاه جنسیتی تا قراردادهای سفید امضا و قبول شرایط سخت کارفرما برای لقمه نانی تلخ؛
ریشه ها را در کجا باید جستجو کرد؟قطعا سیستم حاکم،نظام سرمایه و حق مالکیت خصوصی
کارخانه چسب هل اما میتواند به تنهایی نمایانگرِ عمقِ فاجعه باشد با مدیریتِ انگلی بوجود آمده از چرخه سرمایه داری و دین ، نان به نماز میفروشد ، در جشن تحقیر کارگران لبخند میزند و با تایید مصنوعی کارگران خود را ارضا میکند .
وزیر کاری که این روزها با تبلیغات فروان رسانه ای در جایگاه خود ابقا می شود، با حمایت از همین کارخانه های به ظاهر کارآفرین برای خود اعتبار کسب میکند!
بر کسی پوشیده نیست رنج و عذاب کارگران فقط در همین چهار سال به چه شکلی بوده و حتی شایعه بوجود آمدن رشوه به نمایندگان اصلاح طلب هم بر سر زبان هاست. قدرت چسبندگی این فریب کاری ها بر طبقه فرودست دیگر رو به پایان است سیستم های فاسد و غرق درسرمایه باید منتظر طغیان عظیم آنهایی که فراموش کرده اند باشند... #کارو
#ابزورد
#فراموش_شدگان

من بیکار که صد بار
بمیرم هر روز،
بالِشم سنگ و دلم تنگ
و تنم بستر سوز~

کت من در گرو
عیدِ گذشتهِ است هنوز؛
به من آخر چه که
نوروز سعید است امروز~
کهنه روزم چه بود آخر
که چه باشد نوروز... هفت سین من که
چه سینی و چه هفت؛
سینه ای کشته دل و
سوز سرشکی گلرنگ~
سرفه های تب و
سرسام سکوتی دلتنگ؛
سفره ای خالی و سرما
و سری بر سرسنگ.. #حاجی_فیروز
#کارو

کارو..... #شعر #معاصر #کارو#شکست سکوت#
#فرق میان شراب و آب#

یک ساعت تمام،
بدون آنکه یک کلام حرف بزنم به رویش نگاه کردم
فریاد کشید:
آخر خفه شدم!
چرا حرف نمی‌زنی؟
گفتم: نشنیدی؟.... برو...
*#کارو*#

#در_آستانه_عید_و_حاجی_فیروز
ﺁﺭﯼ ﺍﯼ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ..
ﭼﺸﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺳﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﺍﺏ
ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺷﺮﻑ ﭘﺎﮎ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﺍﺏ
ﻋﺰ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﻬﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﻋﺬﺍﺏ
ﺟﻮﺭ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪ ﺑﺨﺖ ﺻﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﺻﻮﺍﺏ
ﺁﻩ ﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎﻻﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺑﺎﺯ ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺧﻮﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎﺏ
ﺁﺩﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺷﺮﻑ؟ !
ﮐﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺯ ﭼﻪ ﺭﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ؟ !
ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﭼﻪ ﻧﻈﻤﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﯿﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟ !
ﺳﺒﺐ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ ﺍﻡ ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟ !
ﺟﺰ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺯﺭ ﻭ ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﯿﺪ ..
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪﺍ !..
ﮐﯽ ﺭﺳﺪ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﻮﺩ ﭼﯿﺮﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﺗﺎﺭ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻖ ﻭﺳﺘﻤﮑﺎﺭ ﺳﻮﺍﺭ
ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖِ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﻣُﺸﺘﯿﺴﺖ ﻋﯿﺎﺭ
ﺳﺮ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺭ
ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﮔﻞ ﻭ ﺯﯾﻨﺖ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻫﺎ٫ ﺧﺎﺭ ..
ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩﺵ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺭ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﯾﻮﺍﺭ ..
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮﻝ ٫ﻧﻔﺲ ﭘﻮﻝ٫ ﻫﻮﺱ ﭘﻮﻝ٫ ﻫَﻮﺍﺭ
ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮐﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﯾﺪ ﺯ ﭘﺲ ﭘﻮﻝ .. ‏( ؟ (! ﻫﻮﺍﺭ
ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﮑﻦ ﺑﺮ ﺭﺥ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻮﺍﺭ
ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﻋﯿﺪ ﻣﮑﻦ ﺑﮕﺬﺭ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭ ..
ﻣﻦ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﮐﻪ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ..
ﺑﺎﻟِﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺗﻨﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻮﺯ ..
ﮐﺖ ﻣﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻋﯿﺪِ ﮔﺬﺷﺘﻪِ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ ..
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺳﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ..
ﮐﻬﻨﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ
ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﭼﯿﺴﺖ ..
ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﺎﺭﺕ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﯿﺴﺖ ..
ﻣﯿﺰﺩﯼ ﺩﺍﺩ ﻓﻠﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺯﻧﮓ ﺑﻪ ﺯﻧﮓ
ﮐﻪ ﺗﻒ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺮﻑ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻨﮓ
ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﻭ ﭼﻪ ﻫﻔﺖ
ﺳﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﺸﺘﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺳﻮﺯ ﺳﺮﺷﮑﯽ ﮔﻠﺮﻧﮓ
ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺐ ﻭ ﺳﺮﺳﺎﻡ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ
ﺳﻔﺮﻩ ﺍﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﺳﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮﺳﻨﮓ ..
ﺁﺭﯼ ﺍﯼ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ
ﺳﺎﻟﺘﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ ﻗﺮﯾﻦ
ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ؟ !
ﺩﯾﺪﻩ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺯ ﯾﺴﺎﺭ ﻭ ﺯ ﯾﻤﯿﻦ ..
ﺳﺎﯾﻪ ﻓﻘﺮ ﺳﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﺮﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ..
ﺳﺒﺰ ﺑﺮﮒ ﺩﺭ ﺧﺘﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﻟﻄﻒ ﻭ ﺣﺰﯾﻦ
ﻻﻟﻪ ﺭﺍ ﮊﺍﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﺍﺷﮏ ﺍﻟﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﻋﺠﯿﻦ
ﺯﻥ ﻏﻤﯿﻦ٫ ﭘﯿﺮ ﻏﻤﯿﻦ ٫ﺑﭽﻪ ﻏﻤﯿﻦ ..
ﻭَﻩ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﺯﺍﺭ ..
ﻧﻔﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻫﺪ ﻣﮋﺩﻩ ﺯ ﺍﯾﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ..
ﺷﯿﻮﻥ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻓﻐﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﺩ ﻭﺯﺍﻥ
ﺟﺎﯼ ﻣﯽ .. ﺧﻮﻥ ﺳﯿﻪ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺭُﺯﺍﻥ ..
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ .. ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ..
ﻋﺠﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺯﭘﺎ ﭼﺮﺥ ﺯﻣﺎﻥ !
ﮐِﯽ ﻓﻠﮏ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﻓﺼﻞ ﺧﺰﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺧﺰﺍﻥ؟
#کارو
دوستان عزیز قبل از عید حواسمون به افرادی نان شب ندارن باشه
#من_الله_توفیق
#تهران_تپه_کهف_الشهدا

پیش ب سوی موفقیت
آیندمو دوست دارم چون میخوام جوری بسازمش ک گذشتم جلوش زانو بزنه .
#کارو#کارو#کار
تو این روزا دارم معنیه زندگیو .... مفهمم

MOST RECENT

.
طراحی لوگو «گروه بازرگانی قربانی»
به سفارش: گروه بازرگانی قربانی
آژانس طراحی و تبلیغات کارو
.
Logo Design "Ghorbani Commercial Group"
Client: Ghorbani Commercial Group
karo Design & Advertising Agency | ©
@karoadco
.
.
#کارو #آژانس_تبلیغاتی #karo #digitalmarketing

.
طراحی «وبسایت پنج زبانه ی هنر اسلامی»
به سفارش: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
آژانس طراحی و تبلیغات کارو
.
Web Design "Islamic Art"
Client: Ahl al-Bayt World Assembl
karo Design & Advertising Agency | ©
@karoadco
.
.
#کارو #آژانس_تبلیغاتی #karo #digitalmarketing

.
مجموعۀ خبری اینترنتی «خبرگاه»
به سفارش: مجموعۀ فرهنگی موسیقایی قماش
آژانس طراحی و تبلیغات کارو
.
Internet News Package "Khabargah"
Client: Qomaash Company
karo Design & Advertising Agency | ©
@karoadco
.
.
#کارو #آژانس_تبلیغاتی #karo #digitalmarketing

.
وضعیت کار و کارگران در ایران ،شاید دیگر نیازمند تحلیل های آماری نباشد. زیرا روزی نیست که اخبار تعطیلی یک کارخانه،تعدیل نیرو،اعتراض کارگران به حقوق عقب افتاده و بی جان شدن فردی یا عده ای در هنگام کار،به گوش ها نرسد .
از نگاه جنسیتی تا قراردادهای سفید امضا و قبول شرایط سخت کارفرما برای لقمه نانی تلخ؛
ریشه ها را در کجا باید جستجو کرد؟قطعا سیستم حاکم،نظام سرمایه و حق مالکیت خصوصی
کارخانه چسب هل اما میتواند به تنهایی نمایانگرِ عمقِ فاجعه باشد با مدیریتِ انگلی بوجود آمده از چرخه سرمایه داری و دین ، نان به نماز میفروشد ، در جشن تحقیر کارگران لبخند میزند و با تایید مصنوعی کارگران خود را ارضا میکند .
وزیر کاری که این روزها با تبلیغات فروان رسانه ای در جایگاه خود ابقا می شود، با حمایت از همین کارخانه های به ظاهر کارآفرین برای خود اعتبار کسب میکند!
بر کسی پوشیده نیست رنج و عذاب کارگران فقط در همین چهار سال به چه شکلی بوده و حتی شایعه بوجود آمدن رشوه به نمایندگان اصلاح طلب هم بر سر زبان هاست. قدرت چسبندگی این فریب کاری ها بر طبقه فرودست دیگر رو به پایان است سیستم های فاسد و غرق درسرمایه باید منتظر طغیان عظیم آنهایی که فراموش کرده اند باشند... #کارو
#ابزورد

خدايا كفر نمي گويم /پریشانم
چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟!
مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی

خداوندا!
اگر روزی‌ بشر گردی‌
ز حال بندگانت با خبر گردی‌
پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت از این بودن، از این بدعت
خداوندا!
اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی
لباس فقر پوشی
غرورت را برای ‌تکه نانی
‌به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌
و شب آهسته و خسته
تهی‌ دست و زبان بسته
به سوی ‌خانه باز آیی
زمین و آسمان را کفر می‌گویی
نمی‌گویی؟! خداوندا!
اگر در روز گرما خیز تابستان
تنت بر سایه‌ی ‌دیوار بگشایی
لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌ قیر اندود بگذاری
و قدری آن طرف‌تر
عمارت‌های ‌مرمرین بینی‌
و اعصابت برای‌ سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سو در روان باشد

و شايد هر رهگذر هم از درونت با خبر باشد

زمین و آسمان را کفر می‌گویی

نمی‌گویی؟!#کفرنامه#کارو

.
طراحی لوگو «سفال گل»
به سفارش: سفال گل
آژانس طراحی و تبلیغات کارو
.
Logo Design "Gal Pottery"
Client: Gal Pottery
karo Design & Advertising Agency | ©
@karoadco
.
.
#کارو #آژانس_تبلیغاتی #karo #digitalmarketing #logodesinger

.
طراحی سایت «خبرگزاری اهل بیت (ع)؛ ابنا»
به سفارش: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
آژانس طراحی و تبلیغات کارو
.
Web Design "ABNA 24"
Client: Ahl al-Bayt World Assembl
karo Design & Advertising Agency | ©
@karoadco
.
.
#کارو #آژانس_تبلیغاتی #karo #digitalmarketing

.
تیزر «تور اروپای کنسرت کیهان کلهر و تومانی دیاباته»
به سفارش: کیهان کلهر
آژانس طراحی و تبلیغات کارو
.
Teaser: Kayhan Kalhor & Toumani Diabaté Europe Concert Tour
Client: Kayhan kalhor
karo Design & Advertising Agency | ©
@karoadco
.
.
#کارو #آژانس_تبلیغاتی #karo #digitalmarketing

.
طراحی لوگو «نراد»
به سفارش: آتلیۀ نراد
آژانس طراحی و تبلیغات کارو
.
Logo Design "Narad"
Client: Narad Atelier
karo Design & Advertising Agency | ©
@karoadco
.
.
#کارو #آژانس_تبلیغاتی #karo #digitalmarketing

.
طراحی سایت «ویکی شیعه»
به سفارش: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
آژانس طراحی و تبلیغات کارو
.
Web design "WikiShia"
Client: Ahl al-Bayt World Assembl
karo Design & Advertising Agency | ©
@karoadco
.
.
#کارو #آژانس_تبلیغاتی #karo #digitalmarketing

.
مستند گزارشی «معلم برتر از دیدگاه شاگردان»
به سفارش: جامعة المصطفی العالمیة
آژانس طراحی و تبلیغات کارو
.
Reportage Documentary
Client: Al-Mustafa International University
karo Design & Advertising Agency | ©
@karoadco
.
.
#کارو #آژانس_تبلیغاتی #karo #digitalmarketing

#گل #سرخی به او #دادم
گل #زرد ی به من داد..
برای یک لحظه ی ناتمام، #قلبم از #طپش افتاد
باتعجب پرسیدم:

مگر از من متنفری؟!
#گفت: نه! #باور کن نه!

ولی چون واقعا تو را #دوست دارم
نمیخواهم پس از آنکه #کام از من گرفتی
برای پیدا کردن گل زرد، زحمتی بخود #هموار کنی…

#کارو

دلم از اینهمه گرفتاری،اینهمه خونخواری و تبهکاری گرفته بود،رفتم سراغ دوستم.... گفتم: بیا بخاطر یک لحظه فراموشی، پیمانه ای چند «می» بزنیم.؛ به زیر درخت رُزی که تنها درخت خانه ی ما بود پناه بردیم،. هنوز اولین پیمانه ی شراب را سر نکشیده بودم که یک قطره آب از شکستگی یک شاخه ی سرشکسته بدامنم فرو غلطید،... با تعجب از دوستم پرسیدم : ___ این قطره چه بود؟؟؟ از کجا بارید؟؟؟ در آسمان که از ابر خبری نیست...،، دوستم پاسخی داد که روحم را تکان داد...؛؛! گفت: درخت رُزی است که گریه میکند...!!! میخواهد بما بفهماند ..، که بی انصافا لااقل خون مرا جلوی چشم من نخورید ...؛؛؛!!!! #متن-سنگین#کارو#من-شاهین#دزفول#دزفولی#شاهین#

وضعیت کار و کارگران در ایران ،شاید دیگر نیازمند تحلیل های آماری نباشد. زیرا روزی نیست که اخبار تعطیلی یک کارخانه،تعدیل نیرو،اعتراض کارگران به حقوق عقب افتاده و بی جان شدن فردی یا عده ای در هنگام کار،به گوش ها نرسد .
از نگاه جنسیتی تا قراردادهای سفید امضا و قبول شرایط سخت کارفرما برای لقمه نانی تلخ؛
ریشه ها را در کجا باید جستجو کرد؟قطعا سیستم حاکم،نظام سرمایه و حق مالکیت خصوصی
کارخانه چسب هل اما میتواند به تنهایی نمایانگرِ عمقِ فاجعه باشد با مدیریتِ انگلی بوجود آمده از چرخه سرمایه داری و دین ، نان به نماز میفروشد ، در جشن تحقیر کارگران لبخند میزند و با تایید مصنوعی کارگران خود را ارضا میکند .
وزیر کاری که این روزها با تبلیغات فروان رسانه ای در جایگاه خود ابقا می شود، با حمایت از همین کارخانه های به ظاهر کارآفرین برای خود اعتبار کسب میکند!
بر کسی پوشیده نیست رنج و عذاب کارگران فقط در همین چهار سال به چه شکلی بوده و حتی شایعه بوجود آمدن رشوه به نمایندگان اصلاح طلب هم بر سر زبان هاست. قدرت چسبندگی این فریب کاری ها بر طبقه فرودست دیگر رو به پایان است سیستم های فاسد و غرق درسرمایه باید منتظر طغیان عظیم آنهایی که فراموش کرده اند باشند... #کارو
#ابزورد

Most Popular Instagram Hashtags