[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#چهارشنبه_های_زینبی

27 posts

TOP POSTS

⭕️2030 بدون روتوش! 👈سوال:
ایا در این سند بحث تساوی جنسیت طرح و کشورها را ملزم به اجرای مفاد آن کرده است?! 👈جواب: بند 20 این سند به روشنی و بصراحت عنوان تساوي جنسیت را طرح نموده است.
🔰20 - بــه رســمیت شــناختن
تســاوی جنســیتی و توانمندســازی زنــان و دختــران، در تحقــق همــۀ
اهـداف اصلـی و فرعـی ایـن دسـتورکار نقـش مؤثـری دارد. بهـره وری بهینـه از توانمندیهـای انسـان و تحقــق توســعۀ پایــدار، در شــرایطی کــه نیمــی از جامعــۀ بشــری از فرصتهــا و حقوقــی کــه در چارچــوب حقــوق بشــر بــه آنــان تعلــق میگیــرد، محــروم باشــند، ممکــن نخواهــد بــود. دسترســی زنــان و دختــران بــه آمــوزش کیفــی، منابــع اقتصــادی و مشــارکت اجتماعــی و فرصتهــا بایــد بــا مـردان و پسـران برابـر باشـد؛ ضمـن اینکـه بـرای اشـتغال، رهبـری و تصمیمگیـری در همـۀ سـطوح
نیــز بــا مــردان و پســران از فرصتهــای یکســانی بهره منــد شــوند. مــا بــرای از بیــن بــردن شــکاف جنســیتی و تقویــت حمایت هــای ســازمانی بــرای تحقــق تســاوی جنســیتی و توانمندســازی زنــان تـلاش خواهیـم کـرد. همـۀ اشـکال تبعیـض و خشـونت علیـه در سـطوح جهانـی، منطقـه ای و ملی زنـان و دختـران، در سـایۀ مشـارکت و همـکاری مـردان و پسـران ریشـه کن خواهـد شـد. در اجـرای دســتورکار حاضــر، یکپارچه ســازی نظاممنــد یــک دیــدگاه مبتنــی بــر تســاوی جنســیتی اهمیــت بســزایی دارد. ↙️پ.ن:
معنای تساوى جنسیت چیست?
رهبری چنین میفرمایند: «عدالت جنسیتی» و «برابری جنسیتی» دو مفهومی هستند که «اندیشمندان غربی» نیز از دنبال کردن این موضوعات «پشیمان هستند».
.

#ورزشی#فرهنگی#سینما#تلوزیون#هنرمندان_رد_صلاحیت#پیشکسوتان_سینما#پیجو_فالو_کن_ضرر_نمیکنی👊#سلبریتی_ایرانی#تهاجم_فرهنگی_دشمن#مهندسی_معکوس#جنگ_نرم_را_جدی_بگیریم #هیأت_اگریار__بخواهی_نباشم#ورزشکاران#منصوریان#قهرمانان#المپیک#پارالمپیک#چادریها_عاشقترند#هیئت#مناظره#جامعهء_حمایت_از_زنان#حجاب#چهارشنبه_های_زینبی#نفوذ_فرهنگ_غربی
#دولت_دستنشانده_غرب
#فتنه_را_بشناسیم #رفسنجانی
#روحانی_بنی_صدر_زمان

#چهارشنبه_های_زینبی

#حیا و #غیرت مردانه!
در کنار #حجاب زنانه!
https://t.me/joinchat/AAAAAEN7qpR1ySYjTsbREg

#چهارشنبه_های_زینبی
گفتیم چهارشنبه هایمان نه سفید بلکه زینبی باشدتا بانوانمان بدانند نقش آنها میتواند رسالتی جهانی را پیدا کند حتی با حجاب
🌸🌸🌸🦋🦋🦋
@charshanbehzeinabi

👆نتیجه نظریه "فروید" درباره آزادی جنسی
#کمی_تامل
#حجاب
#حیا
همراه ما باشید در کانال #چهارشنبه_های_زینبی
👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEN7qpR1ySYjTsbREg

#چهارشنبه_های_زینبی

کمپین ما را در تلگرام حمایت کنید.... @charshanbehzeinabi

#چهارشنبه_های_زینبی
قابل توجه دوستانی که می گویند زندگی در #جوامع_انسانی ربطی به #پوشش ندارد !
🌷🌷🍃🌷🌷
https://t.me/joinchat/AAAAAEN7qpR1ySYjTsbREg

MOST RECENT

غرب از برداشتن #حجاب از سر زن مسلمان چه هدفی دارد!
#چهارشنبه_های_زینبی

#چهارشنبه_های_زینبی

#حیا و #غیرت مردانه!
در کنار #حجاب زنانه!
https://t.me/joinchat/AAAAAEN7qpR1ySYjTsbREg

👆نتیجه نظریه "فروید" درباره آزادی جنسی
#کمی_تامل
#حجاب
#حیا
همراه ما باشید در کانال #چهارشنبه_های_زینبی
👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEN7qpR1ySYjTsbREg

#به_کجا_میرویم
از هر طرف به فکر ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی مان هستند نظامی که آنرا خون صدها هزار شهید آبیاری و بارور کرده است
دشمنان میخواند #دین و #اصالت_فرهنگی کشور عزیزمان ایران را از ما بگیرند
حواسمان باشد در مقابل شان ایستادگی باید کرد
ودر مقابل #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_زینبی و #چهارشنبه_های_زهرایی را حمایت کنیم

#فساد #بی_حجابی #کوروش_پرستی #محو_اسلام

#چهارشنبه_های_زینبی
قابل توجه دوستانی که می گویند زندگی در #جوامع_انسانی ربطی به #پوشش ندارد !
🌷🌷🍃🌷🌷
https://t.me/joinchat/AAAAAEN7qpR1ySYjTsbREg

شور فوق العاده امام حسن علیه السلام
دو ماه پیش اجرا کردم الان رفقا زحمت کشیدن نماهنگش رو حاضر کردن
لایک که همتون می کنید ممنونم دورتون بگردم برا دوستان ارسال کنید
اجرتون بامولا علی علیهم السلام
#امام_حسن_علیه_السلام #غریب_مدینه#بقیع#بی_حرم#چهارشنبه_های_امام_حسنی#چهارشنبه_امام_حسنی#چهارشنبه_های_زهرایی #چهارشنبه_های_زینبی

#چهارشنبه_های_زینبی
قابل توجه خانمهای گل #چهارشنبه_سفید که می فرمایند #حجاب قدمت 38 ساله در ایران دارد !
بانو #حجاب_ایرانی یک میراث است ! https://t.co/0tKz9R3CzI

#گلبرگ

#چهارشنبه_های_زینبی
برادرم ! آیا می دانی یکی از دلایل بی حجابی بانوان متاهل ، عدم توجه همسرانشان به آنها است ؟
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
@charshanbehzeinabi

#چهارشنبه_های_زینبی

زیبابودشهادت جوانی از دیارغیرت!
محسن جان راه تو رفتنی است نه ماندنی و ما با حیای زینبی راهت را ادامه می دهیم.

#مدافع_حرم🦋🦋 @charshanbehzeinabi

#چهارشنبه_های_زینبی

کمپین ما را در تلگرام حمایت کنید.... @charshanbehzeinabi

#چهارشنبه_های_زینبی
گفتیم چهارشنبه هایمان نه سفید بلکه زینبی باشدتا بانوانمان بدانند نقش آنها میتواند رسالتی جهانی را پیدا کند حتی با حجاب
🌸🌸🌸🦋🦋🦋
@charshanbehzeinabi

. 👈️این چادر مشکے👉
🍃ضمانت امنیــت من است.💪
خواهـرم 😇:
معنےآزادی رو درست متوجه نشدی🙃😣🚫
🔚آزادی یعنی:
مطمئن باشےاسیر نــگاه ناپـاکان نیستے

#حجاب_یعنی_پوشش_اسلامی
#چهارشنبه_های_زینبی
#نه_به_چهارشنبه_های_سفید
#لبیک_یا_سید_علی
#حجاب
#حجاب_مصونیت_است_نه_محدودیت
#جانم_فدای_رهبرم_سید_علی
#مدافعان_چادر

کلیپ زیبا در مورد حجاب... کاری از اعضای کانال.. جهت دیدن ادامه ی کلیپ به کانال ما سر بزنید... لینک کانال در بیو.. #چهارشنبه_های_زینبی
#نه_به_چهارشنبه_های_سفید
#حجاب
#حجاب_مصونیت_است_نه_محدودی#لبیک_یا_سید_علی

ما را به دوستان خود معرفی کنین

چهار شنبه های زینبی:

این پیچ تقدیم میگردد به تمام دوستداران حجاب و عفاف و همه کسانی که دوست دارند و میدانند رسالتی زینب گونه بر عهده آنهاست که تا رسیدن به مقصد ، باری سنگین را بر دوش خواهند داشت... در تبلیغ کانال و پیچ ما کوشا باشید.. با تشکر

#چهارشنبه_های_زینبی
#نه_به_چهارشنبه_های_سفید
#لبیک_یا_سید_علی
#حجاب
#حجاب_مصونیت_است_نه_محدودیت
#من_حجاب_را_دوست_دارم

ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید و در جهت ترویج حجاب فعال و کوشا باشید...
بسیار ممنون و سپاسگذاریم
لطفا در کانال ما هم عضو شوید .. لینک در بیو .. #چهارشنبه_های_زینبی
#نه_به_چهارشنبه_های_سفید
#حجاب
#حجاب_مصونیت_است_نه_محدودیت
#من_حجاب_را_دوست_دارم
#لبیک_یا_سید_علی

⭕️2030 بدون روتوش! 👈سوال:
ایا در این سند بحث تساوی جنسیت طرح و کشورها را ملزم به اجرای مفاد آن کرده است?! 👈جواب: بند 20 این سند به روشنی و بصراحت عنوان تساوي جنسیت را طرح نموده است.
🔰20 - بــه رســمیت شــناختن
تســاوی جنســیتی و توانمندســازی زنــان و دختــران، در تحقــق همــۀ
اهـداف اصلـی و فرعـی ایـن دسـتورکار نقـش مؤثـری دارد. بهـره وری بهینـه از توانمندیهـای انسـان و تحقــق توســعۀ پایــدار، در شــرایطی کــه نیمــی از جامعــۀ بشــری از فرصتهــا و حقوقــی کــه در چارچــوب حقــوق بشــر بــه آنــان تعلــق میگیــرد، محــروم باشــند، ممکــن نخواهــد بــود. دسترســی زنــان و دختــران بــه آمــوزش کیفــی، منابــع اقتصــادی و مشــارکت اجتماعــی و فرصتهــا بایــد بــا مـردان و پسـران برابـر باشـد؛ ضمـن اینکـه بـرای اشـتغال، رهبـری و تصمیمگیـری در همـۀ سـطوح
نیــز بــا مــردان و پســران از فرصتهــای یکســانی بهره منــد شــوند. مــا بــرای از بیــن بــردن شــکاف جنســیتی و تقویــت حمایت هــای ســازمانی بــرای تحقــق تســاوی جنســیتی و توانمندســازی زنــان تـلاش خواهیـم کـرد. همـۀ اشـکال تبعیـض و خشـونت علیـه در سـطوح جهانـی، منطقـه ای و ملی زنـان و دختـران، در سـایۀ مشـارکت و همـکاری مـردان و پسـران ریشـه کن خواهـد شـد. در اجـرای دســتورکار حاضــر، یکپارچه ســازی نظاممنــد یــک دیــدگاه مبتنــی بــر تســاوی جنســیتی اهمیــت بســزایی دارد. ↙️پ.ن:
معنای تساوى جنسیت چیست?
رهبری چنین میفرمایند: «عدالت جنسیتی» و «برابری جنسیتی» دو مفهومی هستند که «اندیشمندان غربی» نیز از دنبال کردن این موضوعات «پشیمان هستند».
.

#ورزشی#فرهنگی#سینما#تلوزیون#هنرمندان_رد_صلاحیت#پیشکسوتان_سینما#پیجو_فالو_کن_ضرر_نمیکنی👊#سلبریتی_ایرانی#تهاجم_فرهنگی_دشمن#مهندسی_معکوس#جنگ_نرم_را_جدی_بگیریم #هیأت_اگریار__بخواهی_نباشم#ورزشکاران#منصوریان#قهرمانان#المپیک#پارالمپیک#چادریها_عاشقترند#هیئت#مناظره#جامعهء_حمایت_از_زنان#حجاب#چهارشنبه_های_زینبی#نفوذ_فرهنگ_غربی
#دولت_دستنشانده_غرب
#فتنه_را_بشناسیم #رفسنجانی
#روحانی_بنی_صدر_زمان

Most Popular Instagram Hashtags