#پژو٢٠٠٨

MOST RECENT

هایما S7 اقساطی

نمایندگی ایران خودرو غراوی
نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

https://t.me/ikco3223

نمایندگی ایران خودرو غراوی
نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

https://t.me/ikco3223

نمایندگی ایران خودرو غراوی
نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

پیش فروش پیکاپ

ودیعه اول 40 میلیون
تحویل تیر و مرداد
یا
ودیعه اول 25 میلیون
ودیعه دوم 15 میلیون
تحویل تیر و مرداد

سود مشارکت 18 درصد
انصراف 15 درصد

تخفیف محصول ایرانی
1میلیون تومان
نمایندگی ایران خودرو غراوی
نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

اخرین فرصت برای خرید خودرو قبل از افزایش قیمت ها،
فروش با قیمت قطعی در نمایندگی ایران خودرو غراوی
نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

اخرین فرصت برای خرید خودرو قبل از افزایش قیمت ها،
فروش با قیمت قطعی در نمایندگی ایران خودرو غراوی
نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

اخرین فرصت برای خرید خودرو قبل از افزایش قیمت ها،
فروش با قیمت قطعی در نمایندگی ایران خودرو غراوی
نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

رانا اقساطی. شرایط فروش اقساطی ایران خودرو

به مناسبت نیمه شعبان

در نمایندگی غراوی

شروع ثبت نام شنبه ۹۷/۲/۱۵
ساعت ۱۰ صبح

۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
@ikco3223
نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

فروش نقد و اقساط پژو ۵۰۸ جی تی لاین
مدل۲۰۱۷

زمان شروع ثبت نام
دوشنبه
۱۳۹۷/۲/۱۷
نقدی۱۰ صبح

نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

فروش نقد و اقساط پژو ۵۰۸ جی تی لاین
مدل۲۰۱۷

زمان شروع ثبت نام
دوشنبه
۱۳۹۷/۲/۱۷
نقدی۱۰ صبح

نمایندگی غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
۰۹۱۱۱۷۶۳۱۷۶
@ikco3223 نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

🔵پيش فروش پارس TU5 با تحويل آذر و دی ۹۷ با سود مشاركت ١٧ درصد و هديه تخفيف ٢٠٠ هزار تومان 🔴(ظرفيت محدود) (ثبتنام بصورت اينترنتي از روز شنبه اول اردیبهشت ماه از ساعت ٩ صبح به بعد از طريق سايت https://esale.ikco.ir/
@ikco3223
در هنگام خرید در مرحله انتخاب نمایندگی ،کد۳۲۲۳ را جستجو و انتخاب نمایید

با تشکر:نمایندگی غراوی
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

فروش نقد و‌اقساط پژو ۵۰۸ جی تی لاین با ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف،،ورق بزنید
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

فروش نقد و اقساطی وانت اریسان دوگانه سوز در نمایندگی ایران خودرو
مراوه تپه غراوی
۰۱۷۳۵۴۵۳۷۱۰
@ikco3223
نمايندگي غراوي كد٣٢٢٣
۰۹۳۵۵۵۴۷۷۲۲
٠٩٣٥٥٥٤٧٧٣٣
٠١٧٣٥٤٥٣٧١٠

#پژوپارس #اقساطي#ايرانخودرو #گلستان #گنبد #گنبدقابوس #مراوه #مراوه_تپه #كلاله#گاليكش#گرگان
#gonbad #golestan #irankhodro #peujeot #gorgan

#٢٠٧اتوماتيك#پژو٢٠٠٨#ايرانخودرو#غراوی#نمايندگي٣٢٢٣#گلستان#گنبد

#مينودشت#اق_قلا #بندرترکمن #گميشان

كاور سوييچ پژو ٢٠٠٨. 09128041096. #peugeot2008 #پژو #پژو٢٠٠٨ #پژو٢٠٠٨_ايران

Most Popular Instagram Hashtags