#پيج_دخترونه

MOST RECENT

دختر باش

دخترونه نــ ـاز کن

دخترونه فکــ ــر کن

دخترونه احســ ــاس کن

دخترونه استدلــ ــال کن

دخترونه زندگــ ــی کن

اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن

عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی

یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی
#دخترونه #دخترانه #صورتى #دختران_مد #دخترانه_ها #دختران_زیبا #دخترونه_پیج #دخترونه👸 #دخترونه_صورتی #پيج_دخترونه #دخترونه_ها #دخترونه_شیک #دنياى_دخترونه #دخترانه_هایم_با_همه_دنیا_فرق_میکند #دخترناز

دخـــــــــتر که باشی هــــزار بار هم که بگـــــوید:
دوســــــتت دارد!
باز هم خــــــواهی پرســــید:
دوســــــــتم داری؟
و ته دلت همیشــــــه خواهــد لــرزید!
دخـــــــــتر که باشـــــی هر چقـــدر هم که زیبا باشـــــی
نگــــران زیـــباترهایی میشـــوی که شـــاید عاشــــقش شوند!
هروقــــت که صـــــدایت میکند: خـــوشـــــــــــگلم
خـــــدا را شکر میکــــنی که در چشــــمان او زیبـــــایی!
دست خــــــودت نیســــت…
دخـــــــتر که باشـــی همه ی دیوانگـــــــــــی های عالم را بلـــدی
#دخترونه #دخترانه #صورتى #دختران_مد #دخترانه_ها #دختران_زیبا #دخترونه_پیج #دخترونه👸 #دخترونه_صورتی #پيج_دخترونه #دخترونه_ها #دخترونه_شیک #دنياى_دخترونه #دخترانه_هایم_با_همه_دنیا_فرق_میکند #دخترناز

دخـــــــــتر که باشی هــــزار بار هم که بگـــــوید:

دوســــــتت دارد!

باز هم خــــــواهی پرســــید:

دوســــــــتم داری؟

و ته دلت همیشــــــه خواهــد لــرزید!

دخـــــــــتر که باشـــــی هر چقـــدر هم که زیبا باشـــــی

نگــــران زیـــباترهایی میشـــوی که شـــاید عاشــــقش شوند!

هروقــــت که صـــــدایت میکند: خـــوشـــــــــــگلم

خـــــدا را شکر میکــــنی که در چشــــمان او زیبـــــایی!

دست خــــــودت نیســــت... دخـــــــتر
#دخترونه #دخترانه #صورتى #دختران_مد #دخترانه_ها #دختران_زیبا #دخترونه_پیج #دخترونه👸 #دخترونه_صورتی #پيج_دخترونه #دخترونه_ها #دخترونه_شیک

من دخترم
چک نویس هیچ احساسی نمیشوم…!
من دخترم دخترانه میخندم…
دخترم دخترانه ناز میکنم…
دخترم دخترانه حسادت میکنم…
#دخترونه #دخترانه #صورتى #دختران_مد #دخترانه_ها #دختران_زیبا #دخترونه_پیج #دخترونه👸 #دخترونه_صورتی #پيج_دخترونه #دخترونه_ها #دخترونه_شیک

داريمْ به اَيّامِ مَلَكوتىِ سَرْماخورْدِگى نَزْديكْ ميشيمْ 😭
خواهِشاً حَواسِتونْ باشه 😂😐🤔
دوستاتونو تَگ كُنيد👭|Tag your friends

#Girl#Girly#Girls#pink#pinky#fashion#dress#nail#nailpolish#style#stylish#chanel#gucci#louisviitton#دخترونه#دختر#پيج_دخترونه#bestfriend#bff#colorful#phot#graphy#black#white#silver#red#shoes#girly_NE

واى مَگه ميشه؟! 😭😂🖕🏻 اِنْگارْ هَمينْ ديروز بود اخَرينْ امتحانو داديم..😢
دوباره ٩ ماه بدبختى؟
ما كه هيچ 💩ـى نخورديم 😂😂 شُما چى؟
دوستاتونو تَگ كُنيد👭|Tag your friends

#Girl#Girly#Girls#pink#pinky#fashion#dress#nail#nailpolish#style#stylish#chanel#gucci#louisviitton#دخترونه#دختر#پيج_دخترونه#bestfriend#bff#colorful#phot#graphy#black#white#silver#red#shoes#girly_NE

🦄#اَسْبِ_تَكْ_شاخْ \ #unicorn
واىْ اينْ خِعْلى خوبه 😍😍😢
كيا مِـثـه مَنْ رَوانىِ تَك شاخَن؟💗😑 دوستاتونو تَگ كُنيد👭|Tag your friends

#Girl#Girly#Girls#pink#pinky#fashion#dress#nail#nailpolish#style#stylish#chanel#gucci#louisviitton#دخترونه#دختر#پيج_دخترونه#bestfriend#bff#colorful#phot#graphy#black#white#silver#red#shoes#girly_NE

شُمامْ به اينْ بيمارى مُبْتَلا هَسْتينْ؟!😂😂😂 دوستاتونو تَگ كُنيد👭|Tag your friends

#Girl#Girly#Girls#pink#pinky#fashion#dress#nail#nailpolish#style#stylish#chanel#gucci#louisviitton#دخترونه#دختر#پيج_دخترونه#bestfriend#bff#colorful#phot#graphy#black#white#silver#red#shoes#girly_NE

هَمه فِرِشْته ها روزِتونْ مُبارَكْ💗😇😍👸🏻
دوستاتونو تَگ كُنيدْ و تَبْريك بِگين👭

#Girly#Girl#Girls#pink#pinky#girlsday#dress#nail#fashion#دختر#دخترونه#پيج_دخترونه#روزدختر#Girly_NE

#گُل_مَنگُلى💚💗😍👗
چِطوره؟! دوستاتونو تَگ كُنيد👭|Tag your friends

Most Popular Instagram Hashtags