#پورن

64627 posts

TOP POSTS

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﭘﻮﺭﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ!

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﺮﺍﻣﯽ، ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﭘﻮﺭﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﻬﺎﯼ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ! ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ، ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﯼ ﺍﺫﯾﺘﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﮔﺮ ﻭ ﺍﻣﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ، ﻟﻄﻔﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ، ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭﻣﺎﻥ ﻧﮑﻨﻨﺪ . ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ . ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﭼﺮﺍ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻕ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ، ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ، ﯾﮏ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻓﯽ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ، ﻭﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻣﺎ ﯾﺎ ﻓﺤﺸﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎﯼ ﺭﮐﯿﮏ ﺟﻨﺴﯽ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﮐُﺲ، ﻧﯿﺸﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﮔﻮﺵ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ چی ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻟﻐﺖ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺠﺰﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮐﺪﺍﻡ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ؟ ﺑﯿﻀﻪ؟ ﮐﯿﺮ؟… ﻣﮕﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﻟﻐﺘﻬﺎﯼ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻮﻟﻮﯼ، ﺳﻌﺪﯼ، ﺭﻭﺩﮐﯽ، ﻋﺒﯿﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ؟ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮﻁ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺩﺏ ﺗﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﺩبیاتمان؟ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﮐﻪ ﺍﺩﺏ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﭼﻨﺒﺮﻩ ﺫﻫﻦ ﺑﺴﺘﻪﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ، ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻧﻤﺎﻥ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻧﻬﯿﺐ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺩﺏ ﺑﺎﺵ ! ﮐﻪ ﻣﻮﺩﺏ ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﻧﮑﺎﺭﻣﺎﻥ، ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻭ ﻧﻨﻮﺷﺘﻨﺸﺎﻥ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﺎﺧﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﺯ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ . ﺁﻧﮑﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﻪ ﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺭﺍﻧﯿﻢ . ﻭ ﺍﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﻣﺪﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﻭ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺮﺝ ﻋﺎﺝ ﻧﺸﯿﻨﻤﺎﻥ، ﮐﻼﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮔﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻋﻮﺍﻡ ﺑﺮ ﺩﺍﻣﻨﺶ ﻧﺸﯿﻨﺪ . ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺁﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﺗﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺮﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺗﻨﺎﻭﺭ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺫﻫﻨﯿﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ؟ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﻮﺯﯾﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﻮﺯﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺍﻭ ﺯﺍﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﺧﻢ ﮐﻬﻨﻪ؟
#پورن#التماس_تفکر #روابط_جنسی

#پورن استار

#پورن استلر ایرانی
#فالو یادتون نره

عاقبت شوم پورن استارها
😑😑😑😑
#تگ_فالو_لایک_یادتون_نره_ #پورن

MOST RECENT

🔸این بار از اقیانوسی بی کران خسته تر از همیشه با تو سخن می گویم. اینجا بی ساحل ترین جای دنیاست و من اسیر قایقی هستم که تنها امیدِ نجات است!

خدایا می شنوی؟ تو را می خوانم! سینه ام لبریز از حرف هایی ست که تنها محرمش تو هستی ... گذشته را نگاه کن، آن منم که در ساحل سیاه آرمیده ام، غافل از هرچیز اما آسوده. آسوده و خوشحال از بی خبری، از نادانی، از جهالت. هنوز نمی دانم چرا خواستی مرا از آن ساحل نجات دهی! ساحلی که در آن همه چیز بود، همه چیز مگر نور ... تو بودی #خدایا که مهر نور را در دلم نشاندی. از دور به من نشانش دادی تا شیفته زیباییش شوم، تا پاکیش را حس کنم و شور پاک شدن بیابم. مرا یاری کردی که قایقی کوچک بسازم و برای رسیدن به خورشید روانه ی دریاها شوم. تا بجنگم با هر آنچه بین من و خورشید فاصله بود. با موج هایی که از خشم کف به لب داشتند، با طوفان هایی که بی رحمانه به ستیز می آمدند، با بادهایی که مرا، قایقم را به صخره ها می کوفتند، با گرداب هایی که مرا به کام خود فرو می کشیدند.
خداوندا می بینی؟ اکنون من از چنگ آنها گریخته ام. اما بنگر، بادبان قایقم را بادهای وحشی دریده اند، پاروهایم را موج های غارتگر به تاراج برده اند، سکان قایقم را صخره ها در هم شکسته اند. می بینی گرداب های حریص چگونه مرا به سوی خود می کشند؟

دیگر در من توانی نیست. گویی تمام وجودم کرخت شده و حتی توان برخاستن ندارم. بی هیچ اراده ای اسیر تقدیری هستم که تو برایم رقم خواهی زد ... خدایا از تو نمی خواهم که مرا به ساحلی برسانی که به آن پناه برم و اندکی بیاسایم. من امن ترین پناهگاه ها را دارم که #تویی. خود از ساحل آمده ام، در طلب نور ، در طلب خورشید آمده ام! اگر لایق آن نیستم چرا مرا تا اینجا کشاندی؟ تا طعمه ی گرداب های حسرت شوم؟ تا در ساحل نشسته ها به ریشخندم گیرند و بگویند خورشید هم چیزی جز سیاهی نیست؟ نه، خداوندا نه! می دانم تو خود دریای رحمتی، دریایی که هیچ کس در آن سرگردان نمی شود ... خدایا از خورشید تا تو راهی نیست! مگذار پس از آن همه جنگ، آن همه مبارزه جان فرسا شاهد غروب خورشید باشم. مگذار امواج مرا به ساحل سیاه بازگردانند و برای همیشه در حسرت جرعه ای نور بمانم. مگذار حتی برای لحظه ای بی نور، بی خورشید بمانم .
#عطرخدا
#خدا #خدایا #خدا_جون #توبه

به کانال سکسی ما در تلگرام بپیوندید 😘😘😘
کلی فیلم تو کانال تلگرام گذاشتم 😘👄👄👄👄
لینک تو بیو هست زود جوین بده 😘💋💦💦💦💦💦
#پورن#پورن_استار#برازرز#سکس#سکس_ایرانی#دختر_سکسی_ایرونی #کون#کس#کس_سفید#کس_ناب#کیرکلفت #کیر #کون_بزرگ #زن_سکسی

خدایا مارو ببخش❤
#خدا #خدایا #خدا_جون #توبه

خدا خیلی بزرگه ✋❤

Most Popular Instagram Hashtags