#پشت_پر

181 posts

TOP POSTS

#سلام_روزتان_به_زیبای
#رودفاریاب
.
.
.
sent photo: @roodfareyab .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

یه جای بسیار زیبا با یه طبعیت بکر
واقعا غیر قابل توصیفه
اینجا گوردختره واقع درپشت پر در چهل کیلومتری تنگ ارم
#گوردختر
#تنگ_ارم
#پشت_پر
#سیزده_بدر

گوردختر(پشت پر تنگ ارم دشتستان بوشهر)
#گوردختر#دشتستان #تنگ_ارم #بوشهر #پشت_پر

رودفاریاب ، ۹۵/۱۱/۲۴
#باران#ابر#رنگینکمان#عکس#رودفاریاب
.
.
.
sent photo: @mohammad.moradi94
عکاس مهدی رضازاده
.
.
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #خیرک#شکرک#پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#کوشک#اردشیر
بنای کوشک اردشیر واقع در دشت بز پر(پشت پر)دشستان است.مربوط به دوره ساسانی ومنسوب به اردشیربابکان است
#تنگ_ارم
#کوشک_اردشیر
#پشت_پر
#سیزده_بدر

MOST RECENT

#سلام_روزتان_به_زیبای
#رودفاریاب
.
.
.
sent photo: @roodfareyab .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#خارک#شیخالی#کبکاب
#رطب#خرما#رودفاریاب
#ارم#برازجان#دشتستان
#بوشهر#جنوب#ایران
.
.
.
sent photo: @mohammad.moradi94 .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#۲۴_مرداد_خرماپزون
#خرما#فصل_خرماپزون#
گرما#پادشابی#شابی
#قصب#کبکاب#رودفاریاب
#ارم#دشتستان#برازجان
#بوشهر#جنوب#ایران
.
.
.
sent photo: @mohammad.moradi94 ..
.
.

لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#خوشبختی_یعنی_رودفاریابی_باشی
#رودفاریاب #ارم#برازجان#
دشتستان#بوشهر#گناوه#خرموج#گنکان#دشتی#اهواز#شیراز#اصفهان#تهران#مشهد
#تبریز#شمال#رشت#کرمان#
#ایران#اسیا#جنوب
.
.
.
sent photo: @abrahimmozafa .
.
.
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#نون_نازک #نون_تیری
#خمیر#تخته#تیر#نون_محلی .
.
.
sent photo: @banoe_sorkh1378 .
.
.
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#نخلستان#خارک
#دنباز#رطب#خرما#
#خرماپزون#گرم#کبکاب
#رودفاریاب#ارم
#دشتستان#بوشهر
#جنوب#ایران
.
.
.
sent photo: @mohammad.mohammadi_official ..
.
.

لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

بافتن تابلو فرش به دست یکی از دختران ترک رودفاریاب
#تابلو#فرش#
#رودفاریاب#ارم#دشتستان
#بوشهر#جنوب
.
.
.
sent photo: @salimi5426 .
.
.
.
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

این پست فقط بخاطر. اینکه دهنتون اب بندازم گذاشتیم
#رطب#خارک#نخل
#خرماپزون#گرما#
#رودفاریاب#ارم#دشتستان
#بوشهر#جنوب#ایران
.
.
.
sent photo: @banoe_sorkh1378 ..
. .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

.
.
.
sent photo: @najva_gn .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#تویزه#
#رودفاریاب#ارم#دشتستان
#بوشهر#جنوب#ایران
.
.
.
sent photo: @najva_gn
@fati_zarei9749 .
.
.
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#بادمجان#بادنگوم#گوجه#
#تماته#لیموه#لیمبور
#نهار#چاس#ظهر
#گرما#تش_باد
#رودفاریاب#ارم
#دشتستان#بوشهر#جنوب
#ایران
.
.
.
sent photo: @mohammad.moradi94 .
. .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#گل#پیاز
#گل#رودفاریاب#ارم
#تنگ_ارم #دشتستان#برازجان
#بوشهر#جنوب
.
.
.
sent photo: @najva_gn .
.
. .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

.
.
.
sent photo: @somayeh.hosseini6237975 .
.
.

لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

هنر قالی بافی یکی از خانم های ترک اصیل رودفاریابی
#قالی# جاجیم#دستبافت#
#ترک#رودفاریاب#تنگ_ارم
#دشتستان#بوشهر
.
.
.
sent photo: @salimi5426 . .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

#تلیت#دوغ#پرپین# پیاز
#بالنگ#خیار_سبز
#نون_نازک#توزه#ظهر#گرما#پاریو
.
.
.
sent photo: @najva_gn .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

شاعر کافی رودفاریابی
.
.
.
sent photo: @hasan.darang .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

.
.
.
sent photo: @somayeh.hosseini623 .
. .
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

.
.
.
sent photo: @najva_gn .
.
.
.
لطفا عکس های خود با موضوع رودفاریاب را به ادرس تلگرام که پرفایل پبج درج شد همراه با آی دی اینستا خود ارسال کنید تا با نام خودتان در پیج رودفاریاب گذاشته شود.
.
#رودفاریاب #بوشهر #دشتستان #ارم #ابشار_رودفاریاب #تنگ_فاریاب #جمیله #پاریو #تنگ ارم#گیسکان #پشت_پر

Most Popular Instagram Hashtags