[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#پرنیان_شب

MOST RECENT

#پرنیان_شب
#قسمت_چهارم

سعید نگاهی به پشتم انداخت و یهو ایستاد
سوالی نگاش کردم که به پشتم اشاره کرد و گفت " چه باحاله"
فکر نمی کردم یه پاپیون قرمز اینهمه جذابیت داشته باشه.
خندیدمو گفتم " جدی؟ خوشت اومد؟" "آره ... باحاله " ... "مرسی"
یهو آهنگ عوض شد و با آهنگ رقصی که بلند شد همه هورا کشان اومدن وسط
سعید تو گوشم خندیدو بازومو گرفت " بیا برقصیم"
بقیه بچه های خودمون هم اومدنو همون وسط رقص با هم دست میدادیم و با وجود نشنیدن صدای همدیگه احوال پرسی می
کردیم.
مریم و صحرا هم به پشتم اشاره کردن و گفتن باحال شده... با دستم پاپیون رو کمرمو لمس کردم .
نکنه غیر از پاپیون چیز دیگه ای هم هست... نکنه پشت لباسم چیزیه ... انقدر جلب توجه اونم برا یه پاپیون !؟ با آروم شدن آهنک سعید منو کشید تو بغل خودش.
خجالت از این نزدیکی تمام تنمو داغ کرده بود .
دستشو رو کمرم نوازش وار کشیدو تو گوشم گفت " خیلی ناز شدی خانم کوچولو"
سرمو پایین انداختم که حس کردم موهامو نفس عمیق کشید .
متوجه نگاه نگین رو خودمون بودم.
خوشبختانه آهنگ زود تموم شد و بازم اهنگ شاد اومدو از سعید جدا شدم... حسابی از رقصیدن خسته شده بودم.
آروم به سعید اشاره زدم من میرم بشینم . سر تکون دادو با هم رفتیم سمت میز اوپن که وسایل پذیرایی رو روش چیده بودن.
رو صندلی های اوپن پراکنده کنار میز نشستیمو سعید گفت "چی میخوری؟" "فقط آب خیلی تشنمه"
بطری آبو از رو اوپن برداشت و گفت " گرمه که ... بذار یخ بیارم"
بلند شد بره سمت ظرف یخ که حضور یه نفرو پشتم حس کردم.
بعد هم یه دست داغ که پشتم، روی کتف راستم قرار گرفت.
تماس دستش انگار پوستمو سوزوند.
سریع چرخیدم و با دیدن مردی که پشتم بود شوکه شدم.
آدم انقدر بزرگ ؟ !
شاید یه سر و گردن از سعید بلند تر بود.
سر تا پا مشکی پوشیده بود.
موهای مشکی و پوست روشنش بیشتر از همه تو ظاهرش چشم گیر بود.
اگرچه صورت ترسناکی نداشت و چهره اش جذاب بود اما یه چیزی تو چهره اش تو دلم ترس مینداخت.
زیر لب گفت " فرشته ی "... ادامه جمله اش تو صدای آهنگ گم شد.
با بهت گفت " امکان نداره"
اومد بازومو بگیره که خودمو عقب کشیدمو گفتم "اشتباه گرفتین . من فرشته نیستم" "با من بیا"
اینو گفتو دوباره بازومو گرفت که سعید رسید
"چی شده مینو" "فکر کنم این آقا منو با یکی اشتباه گرفتن"
اون مرد عجیب زیر لب گفت " مینو ؟"... !
بعد بلند گفت " باید با من بیای"
سعید عصبی دستی به سینه مرد سیاه پوش زدو گفت " دستتو بکش تا برات کوتاهش نکردم"
یکم تو سکوت به هم نگاه کردن.

#پرنیان_شب
#قسمت_سوم

مامان سر تا پامو بررسی و گفت " این عشق رنگ مشکی چیه تو داری"
چشمکی زدم به مامان و گفتم " بهم میاد آخه" "همه رنگا بهت میاد عزیزم"
بابا اومد سمتمو گفت " بریم ؟" بدی شغل بابام همین بود ... 8 شب که میخوای بری مهمونی بابات داره میره سر کار . "با آژانس میرم بابا ... شما دیرت میشه" "نگران نباش "
مامانو بوسیدو سوئیچو برداشت رفت سمت در
تو کل مسیر سکوت بود بین منو بابا.
جلوی خونه نگین اینا نگه داشت .
صدای آهنگ تا تو کوچه میومد و کوچه پر از ماشینای مختلف بود.
بابا با ابروهای باال انداخته نگام کردو گفت " مطمئنی پدر و مادرش هستن ؟" از دروغ گفتن متنفر بودم برای همین گفتم " بابا ... یعنی اگه نباشن شما به من اعتماد ندارین ؟" خندید و خواست جواب بده که موبایلش زنگ خورد.
سریع جواب داد و گفت " جانم"
به سختی صدای فرد پشت خط شنیده میشد "وضعیت قرمز موقعیت هفت" "االن خودمو میرسونم"
قطع کرد . نگران نگاش کردمو گفتم " چی شده بابا ؟" "هیچی مثل همیشه . مواظب خودت باش دخترم"
خم شدو گونمو بوسید.
میدونستم عجله داره سریع پیاده شدمو از ترس خیس شدن دوئیدم سمت در خونه نگین اینا.
زنگ درو زدمو برگشتم سمت بابا که حاال رفته بود.
خوشحال بودم مجبور نشدم دروغ بگم.
اما نگران بودم ماموریت بابا خطرناک باشه.
چندبار زنگ زدم تا در باز شدو رفتم داخل.
صدای آهنگ همه جا پیچیده بود.
نگین سریع اومد استقبالمو بغلم کرد "هی گفتم زود بیا زود بیا این بود" ... "زود اومد که". .. بازومو وشکونی گرفتو گفت " بیا لباساتو عوض کن"... رفتیم سمت اتاق نگین.
لباسامو رو تختش گذاشتم که نگین نگام کردو گفت " همممم ... بد نیست ... یه تنوع تو اینهمه مشکی دادی"... به کفشام اشاره کردمو گفتم " اینام قرمزه تازه"... "بعله دیدم ... کشتی خودتو"... از اتاق رفتم بیرون که نگین نگاهی به پشتم کرد و گفت " اووووو.... خوبه خوبه ... خوشم اومد"... "یهو به فکرم رسید" "جدی؟ یهویی؟ باحال شده اما کجا رفتی "... حرفش قطع شد با صدای سعید " سالم مینو" ... سر تا پامو از نظر گذروند و لبخندی کنج لبش نشست.
تو دلم خندیدم و گفتم " سالم چطوری؟" نگین تو گوشم گفت " تا رسید سراغتو گرفتا "
بعد ریز خندید .
با سعید دست دادم که آروم بازومو گرفتو گفت " بیا بچه ها اونجان"
چشمکی به نگین زدمو با هم رفتیم سمت بچه ها.
خونه خیلی شلوغ بود اما انقدر بزرگ بود که ازدحام نشده بود.
برقا نیمه خاموش بود
چند نفر از دوستای داداش نگین وسط بودن.
قدم با کفش پاشنه بلند تازه به شونه سعید میرسید.

#پرنیان_شب
#قسمت_دوم

هاج و واج نگاش کردم .
امان از این دهه هشتادیای شیطون.
بدون اینکه منتظر جواب من بمونه نشست رو تختو موهای بلندشو پشتش پخش کرد .
یه روبان پهن قرمزم گرفت سمتمو گفت " میخوام عکسمو بذارم برا چالش "
پوفی کردمو شروع به بافت موهاش کردم
روبان قرمز برای بافت موهاش زیادی پهن بود.
یهو یه فکری به ذهنم رسید.
موهاشو باز کردمو رفتم جلو آینه
روبانو دور کمرم چرخوندمو یه پاپیون پشتم زدم .
حاال واقعا بهتر شده بود و با کفش قرمزمم ست شده بود.
زیر لب گفتم " ببینم امشب هم میتونی بهم بگی خیلی کوچولویی... آقای سعید نامدار"
چون ریز نقش بودم کوچولو بودن تیکه همیشگی بود که بهم می نداختن .
اما همیشه از خجالتشون در میومدم.
مینا که هاج و واج نگام می کرد گفت " پس موها من چی ؟" "به درد بافت موهات نمیخورد .. پهن بود"
رفتم سمت کمد لباسامو گفتم " بزار بهت یه چیز بهتر بدم" "چی ؟" "اون سر بند گل رز که دوست داشتی"
چشماش برق زدو بلند شد اومد سمتم.
میدونستم عاشقشه .
رو نوک پا بلند شدم تا جعبه خرت و پرتامو از باالی کمد در بیارم.
با نوک انگشتم زدم به جعبه تا بیاد یکم بیرون تر که جعیه با ضربه دستم پرت شد پایین ،
سمت صورت مینا.
نفسم تو سینه حبص شد و ... دوباره ... اون اتفاق افتاد ... سرم گیج رفت و دنیا مثل حرکت آهسته از جلو چشمم گذشت... میدیدم که جعبه وسایلم آروم آروم به سمت صورت مینا میره و وسایل داخلش خیلی آروم دارن خارج میشن.
ناخداگاه دستمو بردم سمتشو تو زمین و هوا گرفتمش.
دوباره همه چی حالت عادی شد.
گیج و مبهوت به جعبه تو دستم نگاه کردم
من واقعا گرفتمش؟! نفس راحتی کشیدم.
مینا با دهن باز خیره به من بود و آروم گفت " چی شد یهو ؟" "نمیدونم ... سرم گیج رفت" ... رو تخت ولو شدم ، من چم شد یهو ... چند روز بود اینجوری سر گیجه می گرفتم.
شاید بخاطر خستگی دانشگاست.
مینا اومد کنارم نشستو گفت " خوبی االن؟" "آره پشت کن موهاتو ببافم"
موهاشو بافتمو با گل های رز سر بند تزئین کردم
گوشیشو بهم داد و چنتا عکس انداختم ازش.
صورتمو بوسیدو قبل اینکه بره از اتاق بیرون گفت " روبانم حسابی با کالست کرده ها"
خندیدمو بالشت کوچیک رو تختو سمتش پرت کردم که سریع درو بست و فرار کرد.
بلند شدمو تو آینه نگاه آخرو انداختم.
خوب بود ... میخواستم کاری کنم که نتونه ازم بگذره... مانتومو پوشیدمو شالمو گذاشتم .
کیف و موبایلمو برداشتمو رفتم تو پذیرایی.
مامان تو آشپزخونه بود و بابا... اوه ... دقیقا اونم حاضر شده نشسته بود رو مبل... مامان سر تا پامو بررسی و گفت

شروع رمان #پرنیان_شب
عاشقانه راز آلود به قلم پرستو.س 💫پرنیان شب داستان دنیای اطراف ماست ، دنیایی از ناشناخته های خیال و واقعیت.مینو ، دختریه که به طرز عجیبی با یه خالکوبی روی کتفش رو به رو میشه. خالکوبی که دنیای عادیشو زیر و رو میکنه و حقایقی
در رابطه با خانواده و دنیای اطرافش براش رو میکنه. دنیای جدیدی که تب عشق و قدرت و خون، توش حرف اولو میزنه. 💫

این رمان بصورت کامل در کانال تلگرام پرنیان شب به ای دی @ParnianShab قرار گرفت. اینجا مجددا قرار داده میشه تا دور هم بخونیم . بعد از آماده شدن و ویرایش، فایل نهایی و ویرایش شده هم در کانال مربوطه قرار میگیره ( تاریخ آماده شدن وابسته به ویراستاره لطفا مجددا نپرسین منم نمیدونم )

قسمت #اول

به بارون شدید پشت پنجره خیره بودم.
عاشق شبم ... اونم شب بارونی ... البته نه وقتی میخوام برم مهمونی، چون حاال حتما بابا شخصا منو می رسونه و این یعنی سوال و جواب. پرده رو کشیدمو برگشتم جلو آینه .
یه عکس تمام قد از خودم انداختمو فرستادم برا نگین .
سریع جواب داد " اینجوری میخوای مخ سعیدو بزنی؟ سک.سی تر لطفا "
براش نوشتم " میترسم شما به چشم نیاین "
شکلک کج و کوله برام فرستاد و نوشت " خودشیفته خانم بیا دیگه بچه ها اومدن "
تولد داداش نگین بود. نگین منو چنتا از بچه های دانشگاه از جمله سعید همکالسیمون رو دعوت کرده بود. همیشه با سعید تو شوخی و شیطنت بودم . اولین بار بود بی حجاب منو میدید و تو دلم یه استرس عجیبی بود. همیشه کنار سعید استرس شیرینی تو دلم میپیچید... مخصوصا وقتی دستمو می گرفت ... دوباره تو آینه به خودم خیره شدم . یه پیراهن مشکی پشت گردنی پوشیده بودم با کفش قرمز . موهامو پشت سرم بسته بودم. درسته آرایشم مالیم بود اما از نظر خودم خوب شده بودم. بدون در زدن در اتاقم باز شدو مینا اومد تو . با تعجب نگام کردو گفت " کجا میخوای بری ؟" " نگفتم در بزن میای تو ؟" " باشه خب ... موهامو برام با این روبان میبافی میخوام عکسشو بذارم اینستا "
هاج و واج نگاش کردم .

ز کمند زُلف تو هر شکن، گرهی فتاده به کار من

به‌ گره‌‌گشاییِ زلف خود، تو ز ‌کار من گرهی ‌گشا

#جامی 🍃🍂🍃🍂🥀🍂🍃🍂🍃 #پرنیان_شب 💫

کلیپی بر اساس رمان#پرنیان_شب
ارسالی کوثر عزیز از اعضای کانال که این کلیپ رو از روی تیزر های تبلیغاتی شخصیت های رمان درست کردن .
پی نوشت اول : فقط اولشو رو میشد اینجا آپلود کنم . فردا کامل روی کانال میذارم.
پی نوشت دوم : لطفا اگه دوستاتون سوالی پرسیدن و جوابشو میدونین با محبت به هم جواب بدین
مرسی که هستین
پرستو.س

Gahi har chqdr hm chizi ke dus dari ro mokm bgiri...
Baz hm nmituni jlo az dast rftnsho bgiri...
#پرنیان_شب

روز های سخت دووم نمیارن ...
اما انسان های سخت چرا ... #پرنیان_شب

ترجیح میدم بمیرم،تابرای زنده بودن،تورو با کسی قسمت کنم❤❤❤
#پرنیان_شب
بهترین رمان رازآلود❤❤😍

به او بگویید دوستش دارم
تمام عشقم را کف دستانم گذاشته ام...
عطر دوست داشتنت عجیب در همه جای شهر پیچیده... ❄🌹🌹🌹تاابد...🌹🌹🌹🌹❄
#مریم_رضوی#به_او_بگویید_دوستش_دارم#دلتنگی#دلنوشته#جانا#بی_تو_نفس_کشیدن_عمر_تباه_کردن_است❤️#دلگیر#تلخ#پرنیان_شب

بر کدام داغ بگرید ... مادر نجیب ایران ... #ایران_تسلیت
کشتی #سانچی 🍃🍂🍃🍂🥀🍂🍃🍂🍃 #پرنیان_شب 💫

___________

بعضی وقتا تو زندگیم
دلم میخواد
میتونستم برگردم به عقب ،
نه اینکه بخوام چیزی رو تغییر بدم،
فقط برای اینکه بعضی چیزا رو
دوباره احساس و تجربه کنم...
.
#پرنیان_شب

تبسمی ز لب دلفریب او دیدم

که هرچه با دلِ من کرد آن تبسم کرد

#وحشی_بافقی 🍃🍂🍃🍂🥀🍂🍃🍂🍃 #پرنیان_شب

دل تنگ که میشوم
به عقربه ها هم حسودی ام میشود
که نیمه شب
همدیگر را به آغوش میکشند 🍃🍂🍃🍂🥀🍃🍂🍃🍂 #پرنیان_شب

باورش سخت است
فکر کردن به این جمله:
 تا وقتی که حالش را نپرسی
سراغش را نگیری،
پیامی ندهی، زنگی نزنی،
از تو یادی نخواهد کرد
و سراغت را نخواهد گرفت...!
اینکه همیشه به یادشان باشی تا یادت کنند، سخت است.
اینکه همیشه باید اول «تو» پیشقدم شوی و پیامی بدهی، بپرسی:
 _کجایی؟
_خوبی؟
_نیستی؟
و تو در این زمان بیشتر از همیشه احساس تنهایی خواهی کرد!
و وقتی که بخواهی مثال خودشان با خودشان، رفتار کنی،
 لقب «بی معرفت» سنجاق لباست می شود... #محدثه_بیك_زند 🍃🍂🍃🍂🥀🍂🍃🍂🍃 #پرنیان_شب

چنانت دوست میدارم که گر روزی فراق افتد
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

#سعدی 🍃🍂🍃🍂🥀🍂🍃🍂🍃 #پرنیان_شب

عشق به کسی که
پاسخ احساست را نمی دهد،
ممکن است در کتاب ها
هیجان انگیز باشد
ولی در واقعیت به شکل
غیر قابل تحملی خسته کننده است

#استیو_تولتز 🍃🍂🍃🍂🥀🍃🍂🍃 #پرنیان_شب

و آن کسی را که دوست داری؛
نصف دیگر تو نیست
او تویی
اما جایی دیگر

#جبران_خلیل_جبران 🍂🍃🍂🍃🥀🍃🍂🍃🍂 #پرنیان_شب

گر هیچ مرا در دلِ تو جاست ، بگو
گر هست بگو
نیست بگو
راست بگو

#مولانا 🍃🍂🍃🍂🥀🍂🍃🍂. #پرنیان_شب


دولت عشٖق تو آمد
عالم جان تازه کرد

عقل، کافر بود
آن رخ دید و ایمان تازه کرد

#خاقانی 🍃🍂🍃🍂🥀🍂🍃🍂🍃 #پرنیان_شب 💫

Most Popular Instagram Hashtags