#پاشایی

16170 posts

TOP POSTS

#بنی_آدم
#مرد_باش تا که داشته باشی پایانی داش
حتی اگه سرطان گرفتی#پاشایی باش
#حامد_فرد
#hamed_fard
@hamedfard

#خواب_گل_سرخ #48 #چیستایثربی
زن همسایه داشت سعی میکرد مریم را آرام کند.عسل گریه میکرد،درست نمیفهمید چه اتفاقی افتاده است،ولی خیلی درباره اش شنیده بود.نمیدانستم بین اتاقها برای چه میدوم؟چه میخواهم؟من هم باید آماده میبودم!دلم میخواست فریاد بزنم خدایا کمک! یک کمک برای ما بفرست!چگونه مریم را آرام کنم؟خودم راچگونه آرام کنم!حامد؛درتمام این مدت،قوت قلب ما بود،دلگرمی این دو خانواده! خداراشکر میکردم که مسکنهای قوی مادرم، باعث شد که باجیغ مریم،بیدار نشود،خداراشکر که جز من،کسی چنین دردی را نمیدید!میدانستم وقتی مریم؛حامد رابدون خداحافظی،درآن حال،تنها دراتاق یافته،چه احساسی پیدا کرده!
او لحظات آخر؛کنارحامد نبود!
با شادی،سیب خریده بود،ناگهان دیده بود که حامد رفته است! نکند فهمیده بودی آقاحامد؟نکند عمدا بیرونش فرستادی که آن لحظه نباشد،قهرمان؟
نمیدانستم چه میکنم،بیفکر،به سمت آپارتمان خودمان دویدم،لای در اتاق مادر راباز کردم تا مطمئن شوم که بیدارنشده، مانتو وشالم رابرداشتم،به سمت کوچه دویدم، نمیدانستم برای چه!شاید برای اینکه سراغ دکترحامد بروم،فقط یک تلفن کافی بود؛دکترگفته بود،وقتی این اتفاق افتاد،باید دستگاههایی به او وصل شود.ادامه یا ادامه ندادن این وضع،به عهده ی خود حامد است!حامدهم تصمیمش را نوشته،وکیل، ثبتش کرده،وبه مریم داده بود،اجازه نداده بودحتی مریم،آن رابخواند! مانمیدانستیم سرنوشت حامد چه میشد،او قیم خودش بود و ادامه یاعدم ادامه ی زندگی اش،به انتخاب خودش بستگی داشت.
درکوچه میدویدم ونمیدانستم چرا میدوم ونمیدانستم ازچه فرار میکنم،یا کجامیگریزم؟داشتم میدویدم که ناگهان جهان،مقابل چشمانم تارشد!حس کردم زمین زیرپایم ناگهان،خالی شد!محکم زمین خوردم!بیحرکت مطلق...
دیگرنمیتوانستم بلند شوم!نمیدانم چقدر گذشت که صدایی آشنا گفت:بلندشو ! آدم با یه زمین خوردن که تموم نمیشه... بلندمیشه! نگاه کردم،محسن بود! یعنی باید همیشه دربدترین لحظات میرسید؟!یعنی واقعا جواب دعای من بود ازسمت خداوند؟همان لحظه که دعامیکردم کمکی برسد،وباز محسن؟!باز هم او!
همان که به من تنفس مصنوعی داد،همان که مرا از زیرلگدهای شوهرمریم بیرون کشید،همان که هروقت به اونیاز داشتیم میرسید!این موجود واقعی بود؟!یادر رویایم ساخته بودمش؟
گفتم:حامدرفت!گفت:کجارفت؟همینجاست!
منتظرش بمونید،برمیگرده! منتظرش نمونید،برنمیگرده!نگاهش کردم.گفت:تو منتظر من موندی؛برگشتم!
دوباره نگاه کردم.گفت:چیه؟گفتم:
میدونی چقدر بودنت؛خوبه؟!...سرخ شد؛گفت:بلندشو قهرمان!
کار داریم!کنارهم، به سمت خانه رفتیم؛ انگارتمام چراغهای خانه روشن شد...تمام چراغهای جهان!

har vaght goosh midam tazast.#پاشایی

قسمت دوّم ... قربون اون صداهاتون على سام به شخصه دربست ميره 💙💙💙
عاشقتونم و اميدوارم كه در تاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٧ ببينمتون تا باز هم هم صدايى كنيم💙💙💙 از همين الان شروع كن ⌚️ #پاشایی #مرتضى_پاشايى #علی_سام #عشق #💙

🎧🙇 #murtaza #مرتضى #پاشایی (murtaza_ şayet b pursi es xodit)

MOST RECENT

احسان معدنی(معدن صدای ایران)

#تقلید#احسان#دانشگاه#پرند#یگانه#پاشایی#
خوانندگان#خندوانه#استند_اپ#

‏دلتنگیاتون رو لای غرورتون پنهون نکنید،
بعدها یا دیر شده یا پیر شدید👌 ب یاد پاشایی عزیز✅💎💙#پاشایی#حصین#شایع#امیر#خلوت#صادق#

یاد خاطره ها ...
اجرای قطعه ی نگران منی مرحوم مرتضی پاشایی ....
من به همراه دوست عزیزم محمد ترابی
این کار در سال ۹۲ اجرا شده بود....
یادش بخیر.....#نگران #منی #مرحوم #مرتضی #پاشایی #اجرای #تمرینی #محمود #مقامی #محمد #ترابی #موزیک #موسیقی #یاد #خاطره #ها

یکی هست تو قلبم ....😍😘😘❤❤
.
.
. .
.
.
#اهنگ#یکی هست#از#مرتضی#پاشایی#عکس#نوشته#کره ای#minoz#leeminho#minoz2400#لی مین هو#

#خواب_گل_سرخ #48 #چیستایثربی
زن همسایه داشت سعی میکرد مریم را آرام کند.عسل گریه میکرد،درست نمیفهمید چه اتفاقی افتاده است،ولی خیلی درباره اش شنیده بود.نمیدانستم بین اتاقها برای چه میدوم؟چه میخواهم؟من هم باید آماده میبودم!دلم میخواست فریاد بزنم خدایا کمک! یک کمک برای ما بفرست!چگونه مریم را آرام کنم؟خودم راچگونه آرام کنم!حامد؛درتمام این مدت،قوت قلب ما بود،دلگرمی این دو خانواده! خداراشکر میکردم که مسکنهای قوی مادرم، باعث شد که باجیغ مریم،بیدار نشود،خداراشکر که جز من،کسی چنین دردی را نمیدید!میدانستم وقتی مریم؛حامد رابدون خداحافظی،درآن حال،تنها دراتاق یافته،چه احساسی پیدا کرده!
او لحظات آخر؛کنارحامد نبود!
با شادی،سیب خریده بود،ناگهان دیده بود که حامد رفته است! نکند فهمیده بودی آقاحامد؟نکند عمدا بیرونش فرستادی که آن لحظه نباشد،قهرمان؟
نمیدانستم چه میکنم،بیفکر،به سمت آپارتمان خودمان دویدم،لای در اتاق مادر راباز کردم تا مطمئن شوم که بیدارنشده، مانتو وشالم رابرداشتم،به سمت کوچه دویدم، نمیدانستم برای چه!شاید برای اینکه سراغ دکترحامد بروم،فقط یک تلفن کافی بود؛دکترگفته بود،وقتی این اتفاق افتاد،باید دستگاههایی به او وصل شود.ادامه یا ادامه ندادن این وضع،به عهده ی خود حامد است!حامدهم تصمیمش را نوشته،وکیل، ثبتش کرده،وبه مریم داده بود،اجازه نداده بودحتی مریم،آن رابخواند! مانمیدانستیم سرنوشت حامد چه میشد،او قیم خودش بود و ادامه یاعدم ادامه ی زندگی اش،به انتخاب خودش بستگی داشت.
درکوچه میدویدم ونمیدانستم چرا میدوم ونمیدانستم ازچه فرار میکنم،یا کجامیگریزم؟داشتم میدویدم که ناگهان جهان،مقابل چشمانم تارشد!حس کردم زمین زیرپایم ناگهان،خالی شد!محکم زمین خوردم!بیحرکت مطلق...
دیگرنمیتوانستم بلند شوم!نمیدانم چقدر گذشت که صدایی آشنا گفت:بلندشو ! آدم با یه زمین خوردن که تموم نمیشه... بلندمیشه! نگاه کردم،محسن بود! یعنی باید همیشه دربدترین لحظات میرسید؟!یعنی واقعا جواب دعای من بود ازسمت خداوند؟همان لحظه که دعامیکردم کمکی برسد،وباز محسن؟!باز هم او!
همان که به من تنفس مصنوعی داد،همان که مرا از زیرلگدهای شوهرمریم بیرون کشید،همان که هروقت به اونیاز داشتیم میرسید!این موجود واقعی بود؟!یادر رویایم ساخته بودمش؟
گفتم:حامدرفت!گفت:کجارفت؟همینجاست!
منتظرش بمونید،برمیگرده! منتظرش نمونید،برنمیگرده!نگاهش کردم.گفت:تو منتظر من موندی؛برگشتم!
دوباره نگاه کردم.گفت:چیه؟گفتم:
میدونی چقدر بودنت؛خوبه؟!...سرخ شد؛گفت:بلندشو قهرمان!
کار داریم!کنارهم، به سمت خانه رفتیم؛ انگارتمام چراغهای خانه روشن شد...تمام چراغهای جهان!

#استارت_برنامه_های_کانون_هواداران
به مناسبت نزدیک شدن به تولد 33 سالگی مرتضی عزیز
تولد حضرت معصومه و روز دختر به همه دختر خانم ها علی الخصوص خانواده خاص هواداران اسطوره ی تکرار نشدنی موسیقی #مرتضي #پاشایی مبارک
با آرزوی بهترینها برای تک تک شما
@mortezapashaeioriginal
@mortezapashaei
@mortezapashaeiioriginal
@hamed_bassist
@shahindelivandoriginal
@hossein_kiaa
@mohsen_hasannia
#mortezapashaeioriginal
#mortezapashaei
#morteza #pashaei
#legend #moral
#مرتضی #پاشایی #مرتضی_پاشایی
#امپراطور #آقای_خاص #خدای_احساس
#خانواده_خاص #مردروزای_سخت
#طلوع_بی_غروب
#تولد #بهشت_زهرا #قطعه_88
#هنرمندان
#کنسرت #رشت #گیلان #کنسرت_رشت
#بیابرگرد
کامل این ویدئو در کانال تلگرام کانون هواداران مرتضی عزیز دانلود کنید لینک در بیو گرافی بنده 💙
از پست های کانال تلگرام و اخبار مربوط به زمان و مکان برگزاری مراسم تولد امسال دیدن کنید

Most Popular Instagram Hashtags