#ولاپلكس

MOST RECENT

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

رنگ ومش #ولاپلكس #ريشه ها تيره تر#سالن زيبايي ساغر#

دكلره موي كوتاه#ولاپلكس#

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
زيرنظر مربي فني حرفه اي
٠٩٣٥٢٢٧٥٩٣٥
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
زيرنظر مربي فني حرفه اي
٠٩٣٥٢٢٧٥٩٣٥
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#

👉@saharmousavi___
آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ
ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

👉@saharmousavi___
آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ
ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

مشكي پركلاغي#ولاپلكس # دكاپاژ#لايت#

👉@saharmousavi___
آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ
ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

👉@saharmousavi___
آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ
ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
كاتالوگ خواني كليه برندها
كاتالوگخواني مارك لورئال و كليه تكنيكهاي رنگي لورئال
زيرنظر مربي فني حرفه ايي و كمپاني لاينر
خصوصي 3600
رفع اشكال يكروزه800
رفع اشكال دوروزه1200
رفع اشكال سه روزه1500
٠٩١٠١٦٠٣٠٦٠
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___
@saharmousavi___

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
زيرنظر مربي فني حرفه اي
٠٩٣٥٢٢٧٥٩٣٥
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#

آموزش وخدمات كاربامواد(رنگ ومش)
تكنيك هاي جديد
اولاپلكس،ولاپلكس
آموزش از مبتدي تاتخصصي(ژورنالخواني)
آموزش شامل
دسته بندي رنگها(اصلي،فرعي،تركيبي)
آموزش رنگهاي مكمل وساختاري
شناخت پايه هاي رنگ
،پيگمنت شناسي،ابزار شناسي،
تركيب هاي متناسب بارنگ پوست
تركيب بيش از صدها رنگ
انواع مش ها،لايتهاي ژورنالي
دلايت،لولايت،سان لايت،هاف لايت،آمبره،سامبره،كهكشاني،بالياژ
كار بافويل،فانك،كلاه،ديسك
دكلره كامل وترميم و ريشه گيري
انواع روشن كننده ها
ريمو رنگهاي مشكي و شرابي
شامپو شيميايي
ولاپلكس و اولاپلكس تراپي
دكلره هاي رنگي
زيرنظر مربي فني حرفه اي
٠٩٣٥٢٢٧٥٩٣٥
#رنگ#مش#اولاپلكس#بالياژ#آمبره#آموزش_رنگ#هايلايت#ولاپلكس#

Most Popular Instagram Hashtags