#وحدتی

MOST RECENT

#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋

‍ .
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋

😁😒😒
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر
.

#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر
#اندیشه_ورزان_انقلاب

#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋

.
.
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
@pazel69
.@korsi12iran

.
.
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.

‍ .
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر
. ══════🇮🇷═════
@JANGEFARHANG

#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر
@moieen_saaer
.
.
https://telegram.me/saerin
.

#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟
.

‍ .
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی😅
. ══════🇮🇷═════

.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر
.
.
.

‍ .
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.

.
.
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر
برگرفته از
@iranian_cyber_soldier

.
.
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر

.
.
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر

#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر

.
.
.
#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر
@moieen_saaer
.
.
https://telegram.me/saerin
.


#ظهور_نزدیک_است
#اللہم_عجل_لولیڪ_الفرج
#هنوز_مصیبت_غیبت_معصوم_را_درک_نکردیم
🔮 هشدار امیرالمؤمنین به مردم آخر الزمان 🔷🔷🔷🔹🔹🔹🔷🔷🔹🔹🔹🔷🔷🔷

امیرالمؤمنین سلام الله علیه خطاب به مردم آخرالزمان فرمودند : ای مردم! - چه شگفت آور است فتنه هایی که شما در آن گرفتار می آیید و پلیدی زمانتان و خیانت کردن سردمدارانتان و ستم کردن قضاتتان و سگ صفتی بازرگانانتان و بخل و حرص پادشاهانتان و آشکار شدن اسرارتان و نزاری اجسامتان و دور و دراز شدن آرزوهایتان و فزون شدن شکوائیه هایتان.

🔷 در شگفتم از کمی شناختتان و خواری فقرایتان و تکبر و فخر فروشی ثروتمندانتان و قلب وفایتان. انا لله و انا الیه راجعون از اهل آن زمان که بر آنان مصایب و اندوههای بزرگی وارد شود که بزرگیش را درک نکنند. شیطان با جسمشان آمیخته گردد و درروحشان لانه کند و با خونشان عجین گردد. آنان را برای دروغ گفتن وسوسه کند تا اینکه فتنه ها بر شهرها مستولی گردد، آن گونه که مومن بینوای دوست دارنده ما به جان آمده بگوید که: من از ناتوانان هستم.

🔷 بهترین مردم در آن زمان کسی است که ملازم نفس خود باشد و در سرای خود پنهان شود و از آمیزش با مردم اجتناب کند. آن کسی که به نزدیکی بیت المقدس سکنا گزیند خواستار آثار ایشان باشد ‌
📚تهرانی، الذریعه، ج ۷، ص ۲۱۰
📚حافظ برسی، مشارق انوار الیقین، ص ۲۶۰ ‌
کانال ما در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEF1-kdMSd3mK8K9Vg
#محمّد
#امیرالمومنین
#شیعه
#فاطمه
#مهدی
#حسین
#حسن
#فدک
#تشیع
#کوچه
#کربلا
#شام
#کوفه
#ولایت
#محبت_اهل_بیت
#دشمنی
#تبری
#تولی
#لعن
#دشمن_اهل_بیت
#سقیفه
#برائت
#برعمر_و_عمری_دوست_لعنت
#وحدتی
#فقط_حیدر_امیرالمومنین_است

#عربستان و #وهابیت بهمون میگن #کافر ، اختلاف انداز بین مسلمین و #شیعه #افراطی!🤔
.
شیعه افراطی #انگلیسی بهمون میگه #وحدتی و #ننگ تشیع!🤔
.
#شیرازی ها و #شیعه_انگلیسی میگن چرا #حکومت #منافقین رو میکشه!😐
وهابی ها و حکومت عربستان هم به منافقین پول میده و حمایتشون میکنه!😁
.
بی بی سی فارسی میگه #آریایی ها جلوی حکومتو بگیرین که داره پولتونو میده به #اعراب و به #ایران آریایی #خیانت میکنه!😂
.
بی بی سی عربی میگه ای اعراب #باغیرت جلوی عجم ها و فارس ها رو بگیرین که دارن حکومت آریایی شون رو زنده میکنن!😂
.
عده ای هموطن که قائلیت به بادمجان هم ندارن بهمون میگن #دین رواز #سیاست جدا کنید عقب مونده ها!
.
عده ای از هموطنان سوپر #مذهبی که با اومدن #انقلاب فرصت نفس کشیدن پیدا کردن میگن چون فلان روز رو تعطیل اعلام نکردید دیگه به حکومت گمراهتون #مالیات نمیدیم!😑
.
شبکه وهابی کلمه موقع #انتخابات میگه آقای هاشمی گزینه اصلح و مورد تاییده!
مهره های مشکل دار با #رهبری رو حمایت میکنه
.
شیعه انگلیسی هم فقط با رهبر مشکل داره و با همین مهره های مشکل دار با رهبری میتینگ و ملاقات میذاره😁
.
.
اوضاع وقتی جالب میشه که شیعه افراطی ضد اهل تسنن ، اهل تسنن #مخالف حکومت ، وهابی ها و جماعت #لامذهب و #سکولار که مطابق انتظار باید سایه همدیگه رو با تیر بزنن
یهویی همه و همه زمان انتخابات تو یه تیم قرار میگیرن و تو یه #جبهه باهامون میجنگن😂😂😂
.
زیادی تابلو نیستین اخوی؟😋
.
.
#معین_ثائر

Most Popular Instagram Hashtags