[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#هرکس

1801 posts

TOP POSTS

حتمآببینید#هرکس هرچیزدرموردش میدونه بگه

#هرکس توراشناخت جان راچه کند....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هو۱۲۱!!!!!!اری تووای برما

من زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم.
چاقم، لاغرم، قد بلندم، قد کوتاهم، سفیدم، سبزه ام همه به خودم مربوط است.
مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن.
روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است.
زندگی کن به شيوه خودت، با قوانين خودت، با باورها و ايمان قلبی خودت، مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند، برايشان فرقی نمی کند چگونه هستی، هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند.
برای دل خودت زندگی کن
تا زمانی که به خودت و دیگران آسیب نمیزنی درست زندگی میکنی
️ پس شاد باش و از زندگیت لذت ببر. 😃🤗😉
#هرکس تو #دنیا یه #رنگی ه
#reyhanekhaksar

#antalya #family #mysister #bestguest
#هرکس که ندارد به جهان نعمت خواهر
افسوس که تنها بود و بی کس و یاور

یک خواهر دلسوز به از یک صف لشکر

هم رونق کاشانه و هم نعمت ورحمت

اگزوز سازی پروین نژاد
#کارامو میبینم عشق میکنم
#هرکس بایه چیز عشق میکنه من با ماشین بازی#
# همایش امروز ۱۷اذر۹۶لنگرود
#بک فایر وبک اسموک
#رودسر پرچم بالا

جهت سفارش↙️
🆔 @mehdimp013 📱09367889991

غرق که می‌شوی، یکی باید باشد که دستت را بگیرد. یکی که بداند کجای کارت لنگ است. کسی که بشود به دستش مطمئن بود.
همین روزها بود که داشتم پیاده می‌رفتم. که تمام مسیر دل‌خوش به رسیدن بودم. که قلبم داشت از جا کنده می‌شد.
جا مانده‌ام، غرق شده‌ام؛ مُرده‌ام!
بیا و دوباره زنده‌ام کن

#هرکس‌که‌می‌دهدبه‌توازدوریک‌سلام

🌻🌻🌻
#هرکس که می گوید ام المومنین عایشه مادرم نیست
راست میگوید 👈 چونکه #عایشه #مادر #مومنان #هست ☝️ .
👈نه کافران ومفسدان👉 .
❤️مادرماڹ عایشہ رضے اللہ عنها جانمان به فدایت❤️

MOST RECENT

من زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم.
چاقم، لاغرم، قد بلندم، قد کوتاهم، سفیدم، سبزه ام همه به خودم مربوط است.
مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن.
روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است.
زندگی کن به شيوه خودت، با قوانين خودت، با باورها و ايمان قلبی خودت، مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند، برايشان فرقی نمی کند چگونه هستی، هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند.
برای دل خودت زندگی کن
تا زمانی که به خودت و دیگران آسیب نمیزنی درست زندگی میکنی
️ پس شاد باش و از زندگیت لذت ببر. 😃🤗😉
#هرکس تو #دنیا یه #رنگی ه
#reyhanekhaksar

#میگن#هرکس#هرکسی#خودش#رفتار#جاهای#دیگه#ادم#خجالت#بعضی#فامیل#فامیل_دور#فامیلدور#دیالوگ#دیالوگیسم#کلاهقرمزی#دیالوگ_ماندگار
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌😉😂🌌🌌🌌🌌🌌🌌
‏میگن با هرکس
مثل خودش باید رفتار کرد،
ولی یه جاهایی دیگه ادم
خجالت میکشه
مثل بعضیا باشه... #فامیل_دور

پ. ن. شرمنده 😜

حتمآببینید#هرکس هرچیزدرموردش میدونه بگه

من برای خودم کسی هستم...دوروبر خورده عشق هم کم نیست_آنکه_دل_أزتو برد_#هرکس هس
#بندانگشت کوچکم_هم#نیست

#هرکس به طریقی دل ما میشکند دوست جدا بیگانه جدا میشکند🌷🌷🌷

و#درآخر
تو#باید_قهرمان‌ خودت باشی
چرا که#هرکس
دیگری#مشغول
نجات#دادن
خودش است☺

دزدی#حق الناس#باج گیری#بیت المال#کلاه شرعی#آتش زدن زندگی مردم#خیانت#کشوری باهزارشاه#فقرملت#کمبودبودجه برای رفاه مردم و........هرآنچه بدبختی دراین کشوراست
#چه عاملی میتواندداشته باشدبجزاختصاص این بودجه هاازجیب ملت؟؟؟
#هرکس اموال پدریه خودرامعرفی کندوحضرات هم معرفی کنندچه داشتندقبل ازانقلاب؟؟ازکجامیاورندبجزازجیب ملت؟؟؟
#تاجاییکه بنده سعی کردم واقعیت رابفهمم این حداقل بودجه های تعلق داده شده به این نهادهاست اگردرست باشد اگردرست باشدنهایت بی عدالتی است اگراین کتب واین آثارطرفدار خواننده وپیروداشته باشدچه نیازی به اختصاص چنین بودجه هایی است مگرحضرت علی که به اواقتدامیکنید چقدرازبیت المال برای حفظ آثارپیامبرهزینه میکرد؟علی ع به چندنفربرای حفظ وحراست ازآثارشان چنین بودجه هایی ازبیت المال پرداخت میکرد؟؟اگرمردم چیزی رانخواهندبااختصاص همه بودجه دنیاهم نخواهندخواست واگرهم علاقه داشته باشندازخودشان هزینه کرده وهرچه بخواهندتهیه میکنند این جزیی کوچک ازبودجه است وسازمانهایی مثل بنیادشهیدو نهادهایی مثل سپاه ودانشگاههای وابسته وبیت تک تک مراجع و.....باقی مانده است مردم تاکی خودرابه کج فهمی سکوت وخواب میزنندوسکوت میکنند حتی اگرمبلغ هادرست نباشدکه هست دراصل اینکه همه ساله این بودجه هاپرداخت میشودکه هیچ تردیدی نیست مردم گرسنه هستند ومسئولین بایدبدانندشکم گرسنه خداراهم نمیشناسد چه رسدبه افراددیگر!!!!این نهایت ظلم است هشتاددرصدمردم دچارفقرونیمی ازجامعه زیرخط فقروحدودبیست درصددرفقرمطلق هستندوسهمشان ازنفت وگازومعادن کشورشان به چه کارهایی اختصاص داده میشود!!!؟؟روزبه روزوعده های انقلاب رافراموش کرده وفقط مشغول پیداکردن راهی برای قانونی کردن اختصاص این بودجه هاهستند!!!!این همان نفتی است که پولش رابایدبه مردم میدادید؟همان خانه های رایگان وحمل ونقل مجانی است؟قبض گازی کمترازصدهزارتومان صادرنمیشوداین وعده انقلاااب بود؟؟مسئولین یایکباره بکشندوراحتمان کنندیاراهشان رااصلاح وایرانه ویران رابسازند،،کدام قشرجامعه کمترازطلاب کارمیکنند؟؟کدام قشرمرفه ترازطلاب هستند؟؟برای تحصیل برای نماز برای برای مسافرت و...پود میگیرند خدمت نمیروند خانه ومسکن رایگان چرا؟آیااین وعده رابه ملت داده بودید؟بین طلاب انسان شریف هم بسیاراست وشخصآزیاددیده ام اماخلافش راهم کم ندیده ام میانگین عمرروحانیون رابامیانگین عمرافرادعادی مقایسه کنیدتابفهمیدپوله مفت چگونه میسازدبه این قشر،،،ازمنکه گذشته وترسی ازبودن ونبودن ندارم اماسکوت ملت خفت است حداقل بایددرهمین فضای مجازی همه بگویندتامسئولین مجبوربه رسیگی شوند

#پروردگارا #
#بحق محمد وال محمد#
#مادنبال تایید هستیم #
#هرکس به نوعی و جوری #
#خودت کمکمان کن مورد تایید# #توباشیم#
#آمین#
# @ Ghasedak3482#

لطفا کپشن مطالعه شود:👇 *یاصاحب الزمان*

همه بادرد به دنبال طبیبی هستم
دوری از کوی تو بیمار شدن هم دارد مهدی جان

مگه امام حسین نامه ننوشت به حبیب: 😢*من الغریب حبیب*😢 مگ شما نگفتید:🗣
به لک نفسی، به ابی انت وامی💚
مگه هی نمی گید حسین جان😔
اگه بودم یاریت میکردم اقاجان 😖
الان وقت اثباته خواهر من برادر من✍
منتقمش رو یار کن به خدا مهدی تنهاس😓
هی داره غریبانه فریاد میزنه:🗣 *هل من ناصر ینصرنی؟*
اونوقت مادرگیر کارهای بی ارزشی که میدونیم کلیدش دست اقامونه شدیم🗝
هی اقامون داره گریه میکنه😔
میگه خدایا من هرچی ندای:💫
*هل من ناصر ینصرنی* سردادم کسی جواب نداد.
چرا ما بدتر از کوفه واهلش شدیم؟
به والله که ما کمتر از اونا نیستیم😢
شیعیان مهدی تنهاس بیاید کمکش کنیم✋
بیاید بگید اقاجان من باهاتم منو قبولم کن😢
هی میگه خدایا هیچکدومشون منو یاری نمیکنه.
اقا به ماکمک کن مابرای ظهورت اماده شیم😢

#الهم کن لولیک الفرج
#لبیک یا مهدی
#یامظلوم
#یامهدی
#یاصاحب الزمان
#یا بنی فاطمه
#یا بنی علی
#یامنتقم کرب وبلا
#هرکس که پرسید از مقام ما بگوید ما جز نوکر های دربار حسینیم
#نوکری شغل شریفیست اگر ارباب حسین بن علی باشد
#کاری به کار مردم دنیا ندارم تنها در این عالم پی کار حسینم
"با ذکر صلوات کپی ازاد"

If anyone can understand it, it's you and your mother.

اجتماعی باشیم، به اشتراک بگذاریم.

Be Sociable, share!

#ASiDesigner
#Shiraz
#Iran
#tehran
#anyone
#understand
#I
#you
#mother
#شیراز
#ایران
#تهران
#هرکس
#درک
#من
#تو
#مادرت

#everybody #thinging of #his #way 《I work hard so my #dog can have a better #life

#هرکس #فکر #خویش دارد
#آذر۹۶
《من به سختی تلاش می کنم تا #سگ من زندگی بهتری داشته باشد. 》
جهان بینی ها... نگرش ها به زندگی و مسائل جهان هستی و پیرامون ؛ از هر انسان تا دیگری حتی اگر از نزدیکترین بستگان؛ برادر و یا خواهر، متفاوت است. و این امری است طبیعی ؛ که در تعامل با یکدیگر موجبات رشد و پیشرفت را، اگر به تزاخم و مقابله مواجه نگردند، مهیا و فراهم می سازد. در میان انبوه پیام ها گاه پیام و یا جمله ای نظر تو را بخود جلب می کند. که تصویر بالا یکی از آنهاست.
معنای پیام که در تیتر صفحه اینستاگرام آمده: 《من به سختی تلاش می کنم تا "سگ"من زندگی بهتری داشته باشد. 》
بسیار سئوال در ذهنم نقش می بندد... اما در حال سخن کوتاه می کنم. "صفا" Egg Coffee هانوی ۱۸ آذر ۹۶

@hpoursafa

اگزوز سازی پروین نژاد
#کارامو میبینم عشق میکنم
#هرکس بایه چیز عشق میکنه من با ماشین بازی#
# همایش امروز ۱۷اذر۹۶لنگرود
#بک فایر وبک اسموک
#رودسر پرچم بالا

جهت سفارش↙️
🆔 @mehdimp013 📱09367889991

#در حلقه های زلف تو عالم اسیر شد
#هرکس اسیر عشق حسن شد امیر شد

🍃✨ ﷽ ✨🍃 #صلوات 🔰 عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما می گوید : شنیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمود: «هنگامی که صداي #مؤذن را شنیدید، گفته هایش را تکرار کنید؛ سپس بر من #درودبفرستید؛ زیرا هر کس، یک درود بر من #بفرستد، #خداوند در عوض آن، #ده_بار برایش #درود می فرستد؛ سپس از #خداوند براي من #وسیله طلب کنید؛ وسیله، #مقام و #منزلتی در #بهشت است که فقط #شایسته ی یک #بنده از #بندگان_خدا می باشد؛ من امیدوارم که آن بنده، #من باشم؛ پس #هرکس براي من #درخواست_وسیله کند، #شفاعت (من) برایش #واجب می گردد». ♻️مسلم 1/288 شماره 384 ✨ @Mrasaavs2

درخواست کمک دارم برای محمد
کودک دوساله بیمار قلب از شهر ارد

متاسفانه بعلت بیماری دکترایوانی(ناسازگاری پیوند ریه)یک هفته است تمامی کارهای موسسه خیریه متوقف شده

و الان حامی نداریم برای عمل جراحی باز قلب محمد کمک کنه
همینجا از همه خواهش میکنم این مورد رو با تمام موارد معرفی شده
متفاوت بدونید و تا جایی که امکانش هست انتشار بدین 👌با تلاش عزیزان در فضای مجازی مبلغ ۴میلیون تهیه شد🙏
و👈 هنوز یازده میلیون کم هستش👉
#دخترها شروع کنید حتی هزار تومن
باعث نجات زندگی این کودک میشه
#گروه_خیرین#عبدالحمیداسفندی
#کمک#به_کودک_بیمار #قلب #ایرانی
#هرکس #به #اندازه #توانش #کمکشون #کنه

#دلنوشته#من#
#خواهر
#خواهر که داشته باشی #اگه کل دنیا دشمنت باشن #خواهرت پشتته
#خواهر یعنی #وقتی غصه داری#منم شریک غصه و غمهاتم-
#خواهر یعنی #مشکلاتتو اون برات حل میکنه#خواهر یعنی زندگی بدون دغدغه_
#وقتی خواهر داری باید همراهش دوتا قلب هم داشته باشی #یکیش واسه غمای خودت #اون یکی هم واسه غم های خواهرت_
#خواهرم یعنی تکیه گام#هرکس خواهر نداره یعنی هیچی نداره
#بهترین خواهر دنیا
#هرکسی در دل من جای خودش را دارد/جانشین تو در این سینه خداوند نشد/

.
«طرف با یکی یاره با بقیه هم‌آره ادعای پاکیم‌داره»
{شده حکایت خیلیا از بعضیا‌هم‌گذشته دیگه}
#سلامتی#هرکس#که#تنهاست💔

#دقیقا
#شعور ینی این
#هرکس موافقه یک این بزاره❤

#ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#
#وقتی ما آمدیم
#اتفاق ، اتفاق افتاده بود!
#حال
#هرکس
#به سلیقه خود چیزی می گویدـ
در تاریکی گم میشود.

#📕# نمی دانم ها
#حسین_پناهی

#@bookhapdf #ایران را باید دید#ایران زیبا

Shahin:
اسلام چیست؟🤔 #مسلمان کیست؟!🤔
@Nemikhahandtobedani
#مسلمان شخصی است که مسلمان است ولی از اسلام چیزی زیادی ﻧﻤﻰداند! و قرآن را تا بحال به زبانِ خود نخوانده!

اگر پرسشی در موردِ دینش از او بپرسید، خود را فاقدِ سَواد در دین ﻣﻰداند و شما را به علمای دینی ارجاع ﻣﻰدهد!

اگر زیاد سؤال کنید شما را #کافر ﻣﻰنامد و اگر محکومش کنید شما را مُرتد ﻣﻰنامد!

اگر حرفﻫﺎی او را قبول نکنید به #ﺑیسَوادی متّهم ﻣﻰشوید!

اگر به او بگوئید: چرا محمّد ۲۰ زن داشته؟
به شما ﻣﻰگوید: حتماً #حکمتی بوده!

اگر به او بگوئید: چرا #الله به محمّد گفته اگر کسی به دینِ تو نیامد دست و پای آن را بر خلافِ جهتِ همدیگر قطع کن؟! (سورۀ مائده، آیۀ ۳۳)
ﻣﻰگوید: منظورِ الله چیزِ دیگری بوده!😉 اگر بگوئید الله در قرآن به مسلمانان ﻣﻰگوید: #کافران را در هر جا یافتید بکشید! (سورۀ توبه، آیۀ ۵)
به شما ﻣﻰگوید: حرف حرفِ الله است، ولی #اسلام به حقوقِ مَردم و حقوقِ بَشر احترام ﻣﻰگذارد!! اگر از زنان بپرسید، ﻣﻰگوید: بهشت زیر پای #مادران است ولی شما مجازید ۴ و یا بیشتر، چند همسر داشته باشید! (سورۀ نساء، آیۀ ۳)

اگر از کافران ( #دگراندیشان) بپُرسی، ﻣﻰگوید: که آنان حقّ و حقوقی دارند، ولی اگر آنﻫﺎ را به اسارت بگیریم، تجاوز به زنان کافران، حقِ مُسلمِ مسلمانان است! (سورۀ نساء، آیۀ ۲۴)

و #درنهایت اگر بگوییم که تمامِ این احکام در بینِ گروهﻫﺎی اسلام گرا مثلِ: داعش، بوکوحرام و القاعده در حالِ اجرا است!
ﻣﻰگویند: این اسلامِ واقعی نیست!😐 و اگر بگویی: پس #اسلامِ واقعی چیست؟
ﻣﻰگوید: اسلامِ واقعی #هیچگاه اجرا نشده است.
داستانِ اسلامِ مسلمانان مثلِ این است به شخصی بگویی چه میوهﺍی را دوست داری و او بگوید #موز، چون موز تُرش و آبدار و گِرد است و رنگِ پرتقالیِ قشنگی هم دارد.😄 حال موزی را نشانش بدهی او خواهد گفت: نه این موز #واقعی نیست...! موز واقعی تُرش و آبدار و گِرد و پرتقالی است...!!! مسلمانی به ما گفت: اگر راست می‌گویید یک #آیه مانندِ قرآن بیاورید... (سورۀ محمّد، آیۀ ۴): «هنگامی که با کافران در میدانِ جنگ رو به رو می‌شوید گردن‌های شان را بزنید، و همچنان ادامه دهید تا به اندازۀ کافی دشمن را در هم بکوبید، در این هنـگام اسیران را محکم ببندید، سپس بر آنﻫﺎ منّت گذارید و (آزادشان کنید) یا در برابرِ آزادی از آنﻫﺎ غَرامت بگیرید»😳 #آیۀ من:
#هرگز بخاطرِ باور و عقیدۀ دیگران با آنان نجنگید،
خدای #هرکس آن است که خِرَد او ﻣﻰگوید،
جنگ برای #دین و باور موجبِ ننگِ مقامِ شامخِ انسان است. هرگز کوشش نکنید #باور و عقیدۀ خود را بر دیگران

✔امام صادق (علیه السلام) در حدیثی می فرمایند :👇
🍥خداوند ۱۷۰ سال ظهور منجی بنی اسرائیل را به خاطر دعا و تضرع دسته جمعی آنها جلو انداخت و مابقی غیبت منجی آنها را که حضرت موسی و هارون بودند را بر آنها بخشید.
👈 سپس فرمود :
✔👈شما شیعیان هم اگر مانند بنی اسرائیل با ضجه و گریه دعای همگانی کنید خداوند فرج ما را خواهد رساند. اما اگر چنین نکنید این سختی ، به نهایت مدّتش خواهد رسید.
📘 بحارالانوار ج ۵۲ ، ص ۱۳۱
(قوم بنی اسرائیل چهل شبانه روز برمصیبت امام حسین علیه السلام گریه وزاری کردندوفرج پیامبراش را جلو انداختند)
#امام_زمان عجل الله فرجه الشریف #آمدنی نیست#آوردنیست
#امام_زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند:
برای ظهور وفرج ما بسیار دعا کنید که آن فرج شماست
#دعای فرج برای هرمسلمانی واجب است
✔ازخودمان شروع کنیم چون مسئول اعمال خودمان هستیم ودیگران را به یادغربت وتنهایی امام زمان عج بیندازیم(احیاء امراهل بیت علیهم السلام) چون تنها دلیل ظهور نکردن مولا غفلت ماشیعیان وبی معرفت بودنمان به آنحضرت است
✔مثل اهل کوفه نباشیم که امامشان رانشناختندویاری نکردند ودشمنی کردند
وبه عذاب خداگرفتار شدند
✔مابه اطاعت از امام معصوم امرشدیم
اگرهمین الآن اطاعت وعمل نکنیم مسلم است که ازیاران حضرت نیستیم ونشانه معرفت مابه امام زمانمان همان دعا کردن زیاد برای فرجشان است اگردعا نمیکنیم معرفت به حضرت نداریم
✔معرفت #امام معرفت خداست#اطاعت ازامام اطاعت خداست
✔امام زمان عج فرمودند:فاصله ماباشیعیانمان به اندازه گناهانشان است
#پس_مردباشیم_بخاطرامام_زمان_عج_گناه_نکنیم
✔امام صادق علیه السلام فرمودند:
هرکس#دعای_عهد را چهل روز بعدازنماز صبح بخواند ازیاوران قائم ماباشد واگرقبل ازظهور بمیرد به اذن خدا زنده میشود تادرخدمت امام زمان عج باشد
#فرمودند:هرکس بعدازنمازهای واجب سه بار صلوات برمحمدوآل پاکش بفرستد نمیرد تاقائم آل محمدرادرک کند
#اللهم_صل_علی_محمدوآل_محمدوعجل_فرجهم
#هرکس#چهل روز #زیارت_عاشورا رابخواندمعرفت به آنحضرت پیدامیکند وازیاران حضرت میشود
#بابی_انت_وامی_ونفسی_ومالی بابقیة الله(پدرومادرم ونفس ومالم به فدایت يا صاحب الزمان عج)
#ازخودمان_بگذریم_تابه_امام_زمان_عج_برسیم
#فقط313_مردواقعی
#ده_هزارلشکر
#صدهزار_لشکرامام_زمان_عج
#هرکسی_جایگاه_خودش_راپیداکند
#رمزفرج_یافاطربحق_فاطمة_عجل_لولیک_الفرج
#خداونداستجابت_دعارا زیر قپه وگنبدامام_حسین_علیه_السلام_قرارداده
#شیعیان_فرارکنیدبه_سمت_امام_حسین_علیه_السلام_برای_نجات_یافتن_ازفتنه_های_آخرالزمان_وتعجیل_فرج
#درودورحمت_بیکران_خداوندبریاران امام زمان عج

#بگذار &خیال کنند #مغرور هستم #من #دوستت دارم را تقدیم #هرکس نمیکنم😘😘😘

#وفاداری #هرکس
بیشتر نشون دهنده #ارزش خودشه
تا #لیاقت طرف.... #rvhaben

کی با من مشکل داره ؟ بیا حلش کنیم؟ کی از من بدش میاد؟ چرا بدش میاد؟ #آشتی#قهر#تنفر#متنفر#دلرنج#ناراحت#خدا#خداوند#گشایش#هرکس امور خودش با مردم رو اصلاح کنه ، اموری که دست خدا هست و مربوط به خدا هست حل میشه#فرصت#https://t.me/iPooBon

#درختان به من #آموختند👉👍
#که پابندی #هرکس به #اندازه ی #ریشه های اوست✅
#به #هردرختی نمی #توان #تکیه کرد!❎
#pari 😍😘

#دوستای گلم سلام #هرکس #۱۰نفر #معرفی کنه پیج رو فالو کنن #یه حال توپ#مجانی گیرش میاد ۱روزه #بگین اسمتوتو زیر پست تگ کنن#به ده نفر برسه#خودم زنگت میزنم هرجای #ایران باشی#سکس#حال#کوه#صیغه

#هرکس بد ما ب خلق گوید

مادیده ی دل نمی خراشیم

ماخوبیِ وی به خلق گوییم

تاهردودروغ گفته باشیم

Most Popular Instagram Hashtags