[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ني_نامه_بهاريه

MOST RECENT

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 موهباتی که در اختیار انسان است اعم از زیبایی چهره و اندام ، قدرت بدنی ، فکری ، فرهنگ ، دانش ، هنر، زیرکی ، هوش و استعداد ، دارایی های مادی و اعتبارات و ... چنانچه مثل طاووس ، از آن ها برای خودنمایی و تفاخر به دیگران استفاده نماید ، بلای جانش می شوند زیرا چنانچه آن ها را مایه ی برتری خود بداند ، به دام غرور گرفتار گشته و از صعود در عالم معنا که جز با پرهیزگاری میسر نیست ، باز می ماند ؛ مثل شخص زکام و ضعيف النفسي که در برابرش خربزه بنهند.
🌻🌻🌻 پس هنر آمد هلاکت خام را
کز پی دانه ، نبیند دام را
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٦٤٨
🌻🌻🌻
اما آن که به گوهر صبر آراسته است ، پی برده که با داشتن ملک جهان و انواع زیبایی ها و دارایی ها ، در مقابل عظمت کائنات ، هیچ بوده ؛ لذا گرفتار شور و شر حاصل از غرور نشده و در نتيجه ، ظواهری که همچون پرهای طاووس ، مایه ی زینت اوست ، سد کمال معنویش نمی گردند.
🌻🌻🌻
نیست انگارد پر ِ خود را ، صبور
تا پرش در نفکند در شرّ و شور
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٦٥٢
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٢٨

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 سگ هایی که در اثر بی غذایی ، توان حرکت نداشته و در کنار هم سر بر دست نهاده و در آرامش بسر می برند ، کافی ست که تکه استخوانی در میانشان افکنده شود ؛ آنگاهست که حرصشان بیدار شده و هرکدام با حیله ، غضب یا هردو ، بر سر بدست آوردن آن تکه استخوان با دیگری نزاع می نماید مثل آتش پاره های ریزی که در زیر خاک پنهان بوده و با برهم زدن آن ها و افزودن خرده چوب ، جان گرفته و آتش ، افروخته می گردد ؛ همچنین است امیال بشر ، تا هنگامی که توان برخورداری ندارند ، خفته و فارغ از آسیب به نظر می رسند اما چنانچه موقعیتی مناسب فراهم شود ، جولان ها دهند.
🌻🌻🌻
میل ها همچون سگان خفته اند
اندر ایشان خیر و شر ، بنهفته اند
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٦٢٦
🌻🌻🌻
شخصی که زکام است ، گمان می نماید که شهوتش ساکن گشته و میلی به خوردن و آشامیدن ندارد اما گاه اتفاق می افتد که برای مثال خربزه ای در پیش رویش نهاده اند و میلش بیدار شده است ؛ اگر صبر نموده و از خوردن آن بپرهیزد ، به راحتی روند بهبودی اش طی کرده و به سلامتی دست می یابد ولی چنانچه صبر نداشته و از هوسش تبعیت نماید ، همان بهتر است که از ابتدا خربزه در پیش رویش نهاده نشود.
🌻🌻🌻
چون ببیند نان و سیب و خربزه
در مصاف آید بزه و خوف بزه
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٦٣٨
🌻🌻🌻
(مصاف : جنگ ، درگیری ) (بزه : عمل نادرست ) (خوف : ترس ) 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٢٨

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
شاید برای عده ای این سوال پیش آید که اگر سحر و جادو که در قالب خواندن اوراد مختلف و دمیدن در گره ها به منظور پیش آوردن وقایعی که مورد نظر ساحر است ، ناپسند می باشد ، پس چرا چنین نیروهای تیره ای از ابتدا ایجاد گردید تا عده ای با توسل به آن ها به گمان باطل خود تغییری در سیر قضا و قدر ایجاد نمایند؟ پاسخ آنست که مقرر می باشد که بشر در کوره ی ازمایشات ، با انواع خیر و شر آشنا شده و با بکارگیری "اختیار" ، جایگاه معنوی خود را تعیین نماید لذا خیر و شر پدید آمده اند و چگونگی بکارگیری اقتدار بشر در استفاده از این عوامل ، ارزش او را مشخص می نمایند.
🌻🌻🌻
که امتحان را شرط باشد ، اختیار
اختیار ي نبوَدَت ، بی اقتدار
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٦٢٥
🌻🌻🌻
لذا هنگامی که هاروت و ماروت ، فرشته هایی که در هیأت انسان درآمده بودند ، فنون سحر و باطل کننده ی سحر را به انسان ها آموخته و ایشان را پند دادند که از آن برحذر باشند ، خود، در اثر تحت تاثیر قرار گرفتن این فنون در چاه بابل حبس گردیدند و امروزه نیز هرآنچه نابخردان از آن استفاده می نمایند از تعالیم آن دو نشأت می گیرد.
🌻🌻🌻
سحر و ضدِّ سحر را ، بی اختیار
زین دو آموزند نیکان و شرار
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٦٢٢
🌻🌻🌻
(اوراد : جمع ورد به معنای دعا ) (شرار : اشرار ، اشخاص شرور و نادرست ) (اقتدار: توانایی قدرتمندانه )
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٢٨

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 قناعت ، موجب می گردد که فرد به آنچه دارد ، راضی بوده و در عین حال که در جهت بهبود امور تلاش می نماید اما از حرص بدست آوردن موهبات ، بدور است و آنکه افزون خواهی در برخورداری ها را رویه ی خود نموده و مدام ، "بیشتر" و "بهتر" می طلبد ، گویی چهره ی زیبای قناعت را جریحه دار می کند.
🌻🌻🌻 از حريصي ، كم دَران رويِ قنوع
وز تكبر ، كم دران چهره ي خشوع
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٦١٠
🌻🌻🌻
یکی دیگر از حالات پسندیده ی انسانی ، خشوع است. شخصی که در حضور سلطان مقتدری ست ، به چپ و راست نظر ننموده و نه تنها خود را به امور مختلف ، مشغول نمی کند بلکه چشم به زیر افکنده و گوش به فرمان می باشد تا امرش اطاعت نماید در حالی که تکبر ، حالت خشوع را از بین برده و موجب می گردد که فرد به دلیل کامل دانستن خود ، پذیرای ادب و نیکوخصالی نبوده و گمان کند شیوه ی رفتارش ، بهترین است و آنکه جهان را محضر حق می داند و او را سلطان کائنات ، تکبر را از خود رانده و با اهل حق ، خاشعانه رفتار می نماید زیرا می داند ایشان خلیفه ی شایسته ی اویند لذا پس از کوچ از این دنیای فانی ، دچار حسرت و پشیمانی در ملک باقی نخواهد گشت . 🌻🌻🌻 ( قنوع : قناعت ) ( خشوع : افتادگي ، فروتني )
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٢٦

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
خاصیت حواس انسان چنان است که با شناخت عوامل متضاد ، توانایی درک پدیده های مختلف را پیدا می نمایند . شخص ، تا سیاهی نبیند به مفهوم سپیدی پی نبرد و با شناخت شب است که روشنایی روز را غنیمت می شمرد ولی اگر همواره در روشنایی بسر می برد ، برایش امری عادی گشته و قدر آن ، نمی دانست همچنین اگر همواره در ظلمت بسر برد ، گمان می نماید که حقیقت همانست و بدان خو می گیرد ؛ مثل مرغانی که در مجاورت آب های شور متولد شده ورشد یافته اند ، لذا ، آن مکان را بهترین جای دنیا می دانند و یا اشخاصی که تنها لذات نفسانی را شناخته و از معنویات ، غافل مانده اند.
🌻🌻🌻
مرغ ، که او ناخورده است آب زلال
اندر آب شور دارد پر ّ و بال
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٩٨
🌻🌻🌻
آن کس قدر آسایش داند که به مصیبتی گرفتار آمده باشد و تا کسی به بیماری یا جراجتی مبتلا نگردد ، قدر درمان و سپس بهبودي ندانسته لاجرم ، اندک افرادی ، شکر سلامتی ، از صمیم قلب به جای می آورند.
به همین سبب برای دانستن قدر سرزمین یگانگی ازلی که شخص ، قبل از قدم نهادن به این جهان در آن سکنیٰ داشته و هم اکنون نیز بسوی آن در تکاپوست ، لازم است که با انواع تلخی ها و ناکامی های دنیا آشنا شود تا توانایی برخورداری شاکرانه از تنعمات آن ديار ، حاصلش گشته و ظرفیت دریافت لذات بدست آورد.
🌻🌻🌻
چون از اینجا وارهی ، آنجا روی
درشِكرخانه ي ی ابد ، شاکر شوي
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٦٠١
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٢٤

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
آیا در میان انبوهی از مخلوق گوناگون ، تنی می توان یافت که فارغ از جان خویش ، توانایی جنبش داشته باشد؟ و چنانچه خللی در هستیش پدید آید ، بدون اذن پروردگار ، مخلوق دیگر بتواند جانش تازه نماید؟
🌻🌻🌻 آن تنی را که بوَد در جان ، خلل
خوش نگردد که بگیری در عسل
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٩٣
🌻🌻🌻
پس چگونه است که افراد گمان می نمایند احساس خوشبختی و آرامش کامل ، هنگامی از آن ایشان می گردد که به موهبتی مادی ، اعتباری دنیایی و یا تعلق خاطری عاطفی ،دست یابند؟! و کسی می داند که با داشتن همه ی این ها نیز ، سعادت حقیقی نصیب نمی شود که خاطره ای، هرچنداندک ، از احساس یگانگی با معشوق ازلی در جانش مانده باشد اما نزد آن که آن شور و جذبه فراموشش گشته باشد ، حقیقت جان ، کمتر از دود آتش بوده لذا برایش ارزشی قائل نیست، لاجرم ، همواره در منجلاب حرص ، کینه ، حسادت ، ستیزه گری با افراد و ... دست و پا می زند.
🌻🌻🌻
وآن كه چشم او نديده ست آن رُخان
پيشِ او ، جانست اين تفِّ دخان
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٩٥
🌻🌻🌻
دخان : دود
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٢٣

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم
عشق ، آن شعله ست ، كه او چون برفروخت
هرچه جز معشوق ، باقي جمله سوخت
🌻🌻🌻 زیباترین بیانی که می توان برای ذکر گرانقدر "لااله الا الله " بکار برد ، بیت مذکور می باشد که شعله های آتش عشق ، همچون تیغی برنده ، ریشه های وابستگی به هرآنچه غیراز " دوست " می باشد ، از هم مي گسلاند. تمامی اعتبارات ، امکانات ، وابستگی های مادی و عاطفی ، چنانچه دل را پایبند خود نموده باشند ، می بایست از نظر محو و بی ارزش شوند و جز "معشوق " باقی ، برای شخص ، دلداری نماند.
هنگامی که دو کلمه ی "لااله " از ابتدای ذکر "لااله الاالله " برداشته می شود ، آنچه می ماند تنها خود اوست : " الاالله " 🌻🌻🌻
تیغ "لا" در قتل غیر حق براند
درنگر زان پس که بعد ِ "لا" چه ماند؟
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٨٩
🌻🌻🌻
در حقیقت ، از ازل تا به ابد ، تنها خود ِ اوست که حضور ِ مطلق دارد و هرآن که برای شخص یا امکانی جز "او" ارزش قائل شده و بدان ، دل بسته و آن را مایه ی دلگرمی خویش می داند ، از عرصه ی وحدانیت خارج و مشرک گشته است.
🌻🌻🌻
ماند : "الاالله " باقی ، جمله رفت
شادباش ای عشق ِ شرکت سوز ِ زفت
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٩٠
🌻🌻🌻 زفت : نیرومند 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٢٢

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
درحالی که جزای اعمال انسان ، حتی اگر به اندازه ی دانه ای خردل ، در دل صخره ای پنهان باشد ، چه نیک و چه بد ، عاقبت به خود او بازمی گردد ، پاداش عاشق حق ، چه می تواند باشد ؟ او که حتي از جان خویش ، برای دست یابی به رضای جانان گذشته و جز وصل او ، کامیابی دیگری نجسته و چنان چشم از دنیا و هرچه در آنست بردوخته كه جز خاك آستانش ، پناهي نمي داند و اگرچه در همین دار فانی ، روزگار گذرانده و همچون دیگران از مواهب زمینی برخوردار ، اما دلش جای دیگر و در سرش سودای دیگریست لاجرم معشوق جانی نیز لذت دیدار از آن قلب پرتمنایش ساخته و شهد وصال جاودانه بدو می چشاند.
🌻🌻🌻
عاشقان را شادمانی و غم ، اوست
دستمزد و اجرت خدمت هم اوست
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٨٦
🌻🌻🌻 حاشا که با وجود چنین عشقی ، عاشق ، مراد دیگری در سر داشته و به امر دیگری راضی شود.
🌻🌻🌻 عشق ، آن شعله ست که او چون برفروخت
هرچه جز معشوق ، باقی ، جمله سوخت
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٨٧
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٢١

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 چون که رنج صبر نبود مر تو را
شرط نبوَد ، پس ، فرو نآید جزا
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت٥٨٤
🌻🌻🌻
خوشا سختی ها ، رنج فراق ، شکست ها که در اثر صبر بر تلخی های حاصل از آن ها ، نتیجه ای بس دلنواز و جانفزا به بار می آورند و اینگونه است که شمه ای از حکمت آفرینش نفسانیات و مصیبت ها آشکار می گردد زیرا آن ها همچون دام می باشند و شخص زیرکی که اسیرشان نگردد ، برتری دارد به حریص کامجویی که تنها به لذات پست ، تن آسایی و برخورداری از موهبات، بدون تحمل سختی ها اندیشیده ، لاجرم ، گرفتاردامشان می گردد و آیا جز با آزمایش از طریق دام هاي خشم و شهوت و نارضايتي از اشخاص و اتفاقاتي كه مطابق ميل انسان نمي باشند ، به طریق دیگر ، حقیقت باطنی افراد ، آشکار می گردد؟ و این همان شرطی ست که در صورت رعایت ، پرهیزگاران صابر، جزای کردار نیکشان ، خواهند گرفت . 🌻🌻🌻
حَبَّذا : چه نيكوست ، خوشا
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٢٠

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 آنگاه که بشر ، بواسطه ی جولانگری های اهریمن به گرداب انواع کردار خلاف گرفتار می شود ، آرزو می نماید که ای کاش هرگز ابلیس آفریده نشده بود و یا خودش ، همچون فرشته ، از هرگونه شهوت ( زياده طلبي ) ، مبريٰ بود تا پاکی ایشان تجربه نموده و در بارگاه قدس ، شرمسار نمی گردید ؛ غافل از این که تا وسوسه گر و امیال زمینی نباشند ، پرهیزگاری ، معنی ندارد و اینگونه می شود که پرهیزگاران ، گوی سبقت از فرشتگان می ربایند.
🌻🌻🌻
بی هويٰ ، نهی از هویٰ ، ممکن نبود
غازیی بر مردگان نتوان نمود
هویٰ : ميل ، دوست داشتن ؛ غازی : جنگجو ، نبردکننده با کفار
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٧٨ 🌻🌻🌻
همانگونه که وقتی به انفاق ، سفارش می شود ، نشانه ی آنست که فرد می بایست درآمدی داشته باشد تا از محل آن انفاق كند ، صبرکردن نیز هنگامی زیباست که شعله ها ی خشم و شهوت زبانه کشيده باشند و از آنرو برای صابران پاداش نیکو مهیا گشته كه ایشان ، رنج غلبه بر نفسانيات ، برخود پذیرفته اما حاضر نشده اند با اهریمن ، همداستان شوند.
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/١٨

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhbه

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻 طاووسی که پرهایش می کند تا گرفتار صیادان و آسیب رسانی اشخاص طمعکار نگردد ، نماد شخصی ست که رهبانیت گزیده و گمان می نماید عدم برخورداری از مواهب مادی و لذت های زمین موجب نجات اوست ، در حالی که آنچه اصل است ، زندگی در دنیا و برخورداری از لذات مشروع می باشد به شرط آن که دل ، در گرو آن ها نبوده و چنانچه در اثر اتفاقات مختلف ، رشته ی وابستگی ها گسسته گشته و آبادانی ها ، ویران شود ، وارسته را غمی نباشد زيرا همانطور كه در کارزار ، تا دشمنی نباشد ، نبردی بوقوع نمی پیوندد ؛ در جهاد اکبر که تزکیه ی نفس است ، یکي از دشمنان ، "وابستگی" می باشد که شایسته است از قید آن ، رها گردید.
🌻🌻🌻
برمکن پر را و دل ، برکن از او
زان که شرط این جهاد آمد ، عدو
#دفتر_پنجم_بيت_٥٧٤
🌻🌻🌻
شخصی که اشتهایی نسبت به غذا ندارد ، آیا چنانچه از خوردن پرهیز کند ، عملش موجب تزکیه ی نفسش می شود ؟ پس آنان که خود را از برخورداری از مواهب زمینی ، آنقدر دور نگه می دارند تا نسبت به آن ها ها ، بی رغبت شوند ، کار عبثی انجام می دهند زیرا عفت انسان ، آنگاه جلوه گر می شود که با وجود شهوت بیدار و امکان فرونشاندن آن ، خود را گرفتار روابط نامشروع نگرداند و یا با وجود داشتن زندگی مرفه ، فخر فروشی چه در ظاهر ، چه در باطن ننموده و چنانچه لازم باشد ، بواسطه ی آن کمکی نماید ، دریغ نورزد.
🌻🌻🌻
هین مکن خود را خسی ، رهبان مشو
زان که عفت هست ، شهوت را گرو
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٧٧
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/١٨

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhbه

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
پیشرفتی که اکثر انسان ها در معرفت بدست می آورند تا اندازه ای ست که از راه مقایسه ی رابطه ی علت و معلول در پدیده های مختلف ، به وجود علت غایی که ذات باریتعالی ست ، پی می برند ؛ مثلا می گویند همانطور که دخان (دود سیاهی که از آتش ، پدید می آید ) نشانه ی وجود آتش است ، پس جهانی با این همه آفریده های شگفت انگیز ، بی گمان ، خالقی دارد. اگرچه که این استدلال درست است اما عرفا از مرحله ی کشف و اثبات گذشته و در آتش عشق حق ، آشیان دارند.
🌻🌻🌻
گر دخان ، او را دلیل آتش است
بی دخان ، ما را در آن آتش ، خوش است
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٧١
🌻🌻🌻
آن که آتش عشق معشوق ازلی در جانش شعله افکنده ، دیگر چه نیازی دارد که برای اثبات آن ، در پی دود ِ حاصل از این آتش باشد؟ که حضور حق برای او چنان عیان است که تمامی استدلالات و دلایلی که برای اثبات آن بکار برده می شود ، در نظرش ، همچون دودی سیاه مي باشد .
🌻🌻🌻
پس سیه کاری بود رفتن ز جان
بهر تخییلاتِ جان ، سوی دخان
خاصه این آتش که از قرب و ولا
از دخان ، نزدیک تر آمد به ما
قرب و ولا: نزدیکی به بارگاه حق و دوستی او
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٧٣_٥٧٤
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/١٦

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
افسوس که عمر انسان در موضوعات مختلف و نتایج بدست آمده از شنیده ها و خوانده ها ، بدون توجه به اصل ِ اصل ، به هدر می رود و در اکثر مواقع که شخص به بازنگری گذشته می پردازد ، درمی یابد که با وجود نتیجه گیری های بسیار که از وقایع گوناگون ، به دست آورده و دلایلی که برای انجام کارها دارد ، از آفريننده ي ِ جان که هردم با اوست ، در اوست ، خود ِ اوست ، هم او که از رگ گردن ، بدو نزدیک تر است ، غافل مانده است !! 🌻🌻🌻 عمر در محمول و در موضوع ، رفت
بی بصیرت ، عمر ، در مسموع ، رفت
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٦٦
🌻🌻🌻
مسموع : شنیده ها ؛ محمول : در اینجا ، مراد ، نتایج بدست آمده از وقایع و بطور كلي تمام چيزهايي ست كه شخص در دوران عمر ، كسب نموده و با خود ، حمل مي نمايد اعم از متعلقات مادي ، عاطفي و دانسته ها . 🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/١٦

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحيم 🌻🌻🌻 آیا از گشودن گره ای که بر کیسه ای تهی بسته شده ، چیزی عاید انسان می گردد؟ هرگز ، همچنین تلاش برای گشودن عقده هایی که ذهن ، برای شخص می آفریند ، ثمری ندارد مثل این که : "چرا کائنات ، با من ، سر ناسازگاری دارد؟ چرا افراد آنگونه که مرادم می باشد ، با من رفتار نمی نمایند؟ و ..." فرض شود که به جواب این سوالات دسترسی پیدا نماید ، آیا در این صورت احساس خوشبختی خواهد نمود؟!
🌻🌻🌻
در گشاد عقده ها ، گشتی تو پیر
عقده ی چندی دگر ، بگشاده گیر
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٦١
🌻🌻🌻
اگر به حقیقت ، شخص در پی گره گشایی ست ، چه بهتر که پاسخ این پرسش به دست آورد که آیا خسی (انسانی بی مایه ) می باشد یا در زمره ی رستگاران قرار دارد؟ و تلاش در حل این مشکل است که از او فردی شایسته می سازد.
فرض بر این که مساحت تمامی زمین ها و حدود مرزها ، توسط انسان ها تعیین گردد ؛ آیا یکی از آن میان ، به حدود وجودی خویش ، آگاه است ؟ و می داند که همچون حضور آفریدگارش ، حدی بر هستی نامتناهی او متصور نمی باشد؟
🌻🌻🌻
چون بدانی حد خود ، زین حد ، گریز
تا به بی حد ، در رسی ای خاک بیز
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٦٥
🌻🌻🌻
(خس : خاشاک بی ارزش ؛ کنایه از انسان با پندار ، گفتار و کردار پست و تهی از معنا ) (خاک بیز: آن که به الک نمودن خاک مشغول است ؛ کنایه از فردی ست که درعوض پناه بردن به معنویات ، در هجوم ذهنیات مختلف ، در پی مطالبی ست که بواسطه ی آن ها به آرامش برسد.)
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/١٤

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#مثنوي

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
نظام آفرینش ، چنان است که از "نیستی" ؛ "هستی " متولد می شود ؛ همانگونه که از خاک بی جان ، انواع گل ، سبزه و میوه می روید .
حال که از "هیچ " ، همه چیز قدم به منصه ی ظهور می نهند ، خوشا آنان که خود را هیچ دیده و دانستند که مخلوق ، تنها نمادی از اراده ی ذوالجلال می باشد ؛ لذا نه افراد را سرزنش نمودند که چرا مطابق میلشان نبوده و نیستند و نه به اتفاقات خرده گرفتند که چرا با ایشان - در ظاهر - ناسازگارند و در این گستره ی "بی خودی " چه سبزه ها و میوه های معرفت که از وجودشان بردمید.

مگر نه آن که بهار ، همواره از دل سردی و سیاهی زمستان زاده می گردد؟ 🌻🌻🌻 چون ز مرده ، زنده بیرون می کنند
هرکه مرده گشت ، او دارد رَشَد
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٥٠
🌻🌻🌻
اما آن که گردن فرازی نموده و به داشته ها ، فخرفروشی کرده ، رویّه ی تکبر و تفرعن (اخلاق فرعونی آكنده از منیت ) پیش گرفت ، بی گمان در سراشیب تباهی ست چرا که به کائنات اعلام ِ هستی نموده و هستی همواره رو به نیستی در تکاپوست ؛ همانسان که جوانی رو به پیری و بر و بار تابستان ، رو به زوال خزان دارد و این سرانجام ِ نفس پرستی هاست که نابودی ، عاقبت آن است .
🌻🌻🌻
دی شوی ، بینی تو اخراج ِ بهار
لیل گردی ، بینی ایلاج ِ نهار
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٥٢
🌻🌻🌻
ایلاج : فرو کردن ایلاج شب در روز به معنای آنست که با طولانی تر نمودن شب ، روز کوتاه شده و بالعکس .
مخرج الحی الصمد : محل خروج جاودان ِ هستی از نیستی 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحيم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/١٢

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhbه

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#مثنوي

#molana_neyname_bhb

هوالرحن الرحیم 🌻🌻🌻
با وجود حوادثی که هرروزه ، جان عده ی بسیاری از ابناء بشر را در گوشه و کنار جهان می گیرد و اتفاقاتی که گاه ، بنیاد خانواده ها زیر و زبر نموده و یا تمامی دارایی و وابستگی های مادی و جانی به غارت می برد ، ساده اندیشی ست اگر گمان شود که آنچه هم اکنون در اختیار است ، جاودانه بوده و زندگی انسان ، دستخوش ناکامی ها نمی گردد و اما آن که به این حقيقت تغيير و تبديل ، آگاهی پیدا نمود ، از صمیم قلب ، در بارگاه رب اعلی که ملک وجود است ، سراپا نیاز می گردد تا شاه عادل ، براي برقراري تعادل ، بهترين ها را بسوي او روانه سازد.
🌻🌻🌻
وین نیاز ، ارچه که لاغر می کند
صدر را ، چون بدر ِ انوَر ، می کند
بدر انور : ماه تمام صدر : پیشانی 🌻🌻🌻 زیرا دانسته که بدون عنایت خالق ، "هیچ" است و چنین احساس نیازی ، موجب می گردد که بطور کامل خود را تحت حمایت او یافته و از هدایت خاصانش نیز بهره مند گردد ؛ گویی به سرزمین امنی وارد گشته که بدون ذره ای بیم از افراد و اتفاقات ، می تواند روزگار بگذراند در حالی که چنین احساس فراغبالی ، برای صاحبان ناز و مباهات کنندگان به داشته ها ، هرگز میسر نمی باشد.
🌻🌻🌻
ایمن آباد است ، آن راه ِ نیاز
ترک نازِش گیر و با آن ره ، بساز
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٤٥
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/١٠

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#مثنوي

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
در پهنه ی بی کران هستی ، عده ای "ناز" می گزینند و عده ای "نیاز" و آنان که به سبب بهره مندی از نعمات و زیبایی های ظاهری یا حتی درونی ، خود را محق می دانند که به برتری های خویش بنازند ، دیری نمی پاید که خود را از رحمت حق ، مهجور می دارند.
🌻🌻🌻
اي بسا نازا كه گردد آن ، گناه
افكند مر بنده را از چشمِ شاه
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٤٣ 🌻🌻🌻 ؛ زیرا نازنمودن ، حتی اگر به شیرینی شهد و شکر باشد ، بدلیل آن که مضرات بی شمار دارد ، پسندیده نیست ؛ کمترین آفت آن ، خودبینی و تکبرست ، لذا همان بهتر که مباهات ، در پندار ، کردار و گفتار انسان ، مشهود نباشد و این سخن به معنای نفی ِ ناز و غمزه ای که در شیوه ی دلبرکان ، عیان است ، نمی باشد ، بلکه مراد ، فخرفروشی نسبت به داشته هاست که موجب دلشکستگی نیازمندان گشته و مذموم است و یا این که شخص ، احساس نماید به واسطه ی حمایت هایی که از کائنات دریافت می کند ، عزیز درگاه می باشد ، پس می تواند بدان نازیده لذا خود را مستحق برخورداری از بهترین ها و همچنین ملاحظه ی دیگران دانسته و به آنچه دارد ، راضی نبوده و با افراد سر ناسازگاری داشته باشد.
🌻🌻🌻 نازکردن ، خوشتر آید از شکر
لیک ، کم خایش که دارد صد خطر
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٤٤
🌻🌻🌻
مُضمِر : پنهان 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/١٠

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#مثنوي

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
دارایی ها ، اعتبارات ، زیبایی صورت و اندام ، مایه ی فخرفروشی هاست که تنها وبال جان است و بس ؛ وجودی که مقرر است صیت شهپرش به گوش قدسیان ملکوت رسد ، در اثر مباهات شخص به متعلقات زمینی و "اصل" دانستن آن ها ، بناچار در محبس پستی ها اسیر می ماند و چنانچه عنایت حق ، یار بوده و انسان به گوهر گرانبهای آگاهی دست پیدا کند ، ازدست دادن متعلقات و تحمل سختی ها را مسبب آزادی روح دانسته لذا با شوق و رغبت بدان تن می دهد ؛ همچون طاووسی که پرهای زیبایش یکایک می کند ، حکیمی بدو گفت که چرا پاس نعمت آفریدگار نداشته و پرهای زیبایش را از خود جدا می نماید؟!
🌻🌻🌻
این چه ناشکری و چه بی باکی است ؟
چون نمی دانی که نقاشش کی است ؟
🌻🌻🌻
طاووس شروع به گریستن نموده و بدو می گوید که تورا نرسد که به کار من ایراد گیری زیرا فریفته ی رنگ و بوی ظاهر می باشی ؛ مگر نمی بینی که از هرسو بلاهای بسیار برای دست یابی به زیبایی من بر سرم فرود می آید ؟ چه بسیار صیادانی که در طمع پرهایم، سر راه ، دام می گسترند و تیراندازانی ، من را هدف گرفته ، تیر بسویم پرتاب می کنند ؛ در حالی که قدرتی برای دفاع ، نداشته و نمی توانم ازخودم محافظت نمایم ؛ همان بهتر که ظاهرم زشت و کریه شود تا بلکه از بلایای مختلف رهایی یافته و از غرور هم خلاصی یابم.
🌻🌻🌻
این سلاح ِ عُجبِ من شد ای فتی
عجب ، آرد معجبان را صد بلا
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٦٤٧
🌻🌻🌻 عجب : خودپسندی مُعجِِب: متكبر. صيتِ شهپر : صدايي كه در اثر بال زدن ، ايجاد مي شود. 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٩

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#مثنوي

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
همانگونه که صاحبان قدرت ، ميل دارند كه شخص اول بوده و رقیب نداشته و همچون آتشی که با هیچ چیز پیوند ندارد ، واحد و مطلق باشند ، سلطان کائنات نیز طغیان را برنتابیده و بالاخره متکبرِ سلطه جو را زبون می سازد؛ لذا تنها راه ِ دست یابی به آسودگی ، "هیچ" بودن می باشد که معنای واقعی فقیر ِ راه حق است . فقیر طریقت ، از هرگونه آرزو گذشته و تنها رضای جانان، ، انگیزه ی کردار وی می باشد زیرا آگاهی یافته که خداوندی ، تنها برازنده ی آفریدگار جهان است و بس و هرکه بخواهد به رضای خویش بیندیشد ، از دایره ی عشاقش خارج می شود.
🌻🌻🌻
فکر خود و رای خود ، در عالم رندی نیست
کفرست درین مذهب ، خودبینی و خودرایی (حافظ ِ جان) 🌻🌻🌻
آن که به سروری شاه جهان ، از جان و دل رضا داده ، حتی در ذهنش با اتفاقات ستیزه نداشته و رضای خویش ، با سرنوشت ، همسو می نماید ؛ در حالي كه براي بهبود آن نيز ، مي كوشد .
در عرصه ای که آن عابد هزاران ساله ، ابلیس ، با نپذیرفتن سجده بر آدم ، مطرود درگاه گردید ، چگونه بشر گمان می نماید که اگر سرنوشتش به گونه ای دیگر رقم می خورد ، برایش شایسته تر بود؟!
🌻🌻🌻
تاج ، از آن ِ اوست ، آن ِ ما کمر
وای ِ او کز حدِّ خود، دارد گذر
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٣٤
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٨

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#مولاناي_جان
#مثنوي

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
چهارپایی که در دشت و دمن گم می شود ، مستحق ِّ مهربانی ست در حالی که اسب سرکش و لجوج که بسان شیطان ، از عمل به دستورات صاحبش طفره رفته و می خواهد چنان که میل خودش باشد ، رفتار نماید، مورد پسند نیست .
🌻🌻🌻
اسب سرکش را عرب ، شیطانْش خواند
نه ستوری را که در مرعی بماند
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٢٤
🌻🌻🌻
ستور: چهارپا مرعی : علفزار
🌻🌻🌻
دلیل آن که گردنکشی موجب لعنت از جانب رب اعلی می باشد ، آنست که تنها او شایسته ی سلطنت بی چون و چرا بر کائنات است و مخلوقی که از عمل به فرامینش ، سر باز زند ، گویی در پی آنست که نعوذبالله ، ریاستی مستقل از آفریدگار ، پایه ریزی نموده و از این حقیقت آگاه نیست که هستی ، تنها یک شاه ِ مطلق دارد و بس 🌻🌻🌻
صد خورنده ، گنجد اندر گرد ِ خوان
دو ریاست جو ، نگنجد در جهان
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_٥٢٦
🌻🌻🌻 هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٦/١١/٧

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

Most Popular Instagram Hashtags