#نقش_ساسانی

MOST RECENT

.
جاوید ایرانزمین
کرمانشاه
تاق'بستان_تاق کوچک
تاج‌گذاری شاهنشاهان جاویدان شاهپور دوم و سوم
.
کجا آن شبستان و رامشگران
کجا آن بر و بارگاه سران
کجا افسر و کاویانی درفش
کجا آن همه تیغهای بنفش
کجا آن دلیران و جنگ آوران
کجا آن رد و موبد و مهتران
کجا آن همه بزم وساز شکار
کجا آن خرامیدن کارزار
کجا آن سرافرازِ جانوسپار
که با تخت زر بود و با گوشوار
کجا آن سرخود و زرین زره
ز گوهر فگنده گره بر گره
کجا اسپ شبدیز و زرین رکیب
که زیر تو اندر بدی ناشکیب
کجا آن سواران زرین ستام
که دشمن بُدی تیغشان را نیام
کجا آن همه بخشش روز بزم
کجا آن همه کوشش روز رزم
کجا آن سَخُن ها به شیرین زبان
کجا آن دل و رای و روشن روان
ز هر چیز تنها چرا مانده ایی
ز دفتر چنین روز کی خوانده ایی
مبادا که گستاخ باشی به دهر
که زهرش فزون است از پاد زهر
پسر خواستی تا بود یار و پشت
کنون از پسر رنج ات آمد به مشت
ز فرزند، شاهان به نیرو شوند
ز رنجِ زمانه بی آهو شوند
شهنشاه را چون که نیرو بکاست
چو بالای فرزند او گشت راست
سر تخم ساسانیان بود شاه
که چون اونبیند دگر تاج و گاه
شد این تخمه ویران و ایران همان
برآمد همه کامه ی بدگمان
روان تو را دادگر یار باد
شر بدسگالان نگون سار باد
به یزدان و نام تو ای شهریار
به نوروز و مهر و به خرم بهار
که گر دست من زین سپس نیز رور
پساید مبادا به من بر درود
ببرید هر چار انگشت خویش
بریده همی داشت در مشت خویش
چو در خانه شد آتشی برفروخت
همه آلت خویش یکسر بسوخت
.

@iran_chakame
.

شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#کرمانشاه#تاق_بستان#کرد#شهر_داریوش#کوردستان#کورد#دالکی#پاسارگاد#پارسه##مهر_میهن#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
درود هم میهنانم
شب برشما خوش
از هر قوم باهرگویشی که هستید دوستدار تک تک شما هستم
دمادم هوای زندگیتان خوشبو تر از عطر گلهای اردیبهشتی
.
۳۱فروردین۹۷ آرامگاه پدر
آلبوم شخصی

میهن این گوشه ی خاکی است که ما به گیتی آمده ایم، که نیاکان ما در آن خفته اند و بچه های ما یکروزی در آن لبخند می زنند. این مرغزاری است که رودخانه ها از آن می گذرند، جنگلهای انبوهی است که پر شده از آوای پردگان، بوستانی است که زیر پرتو زرین خورشید، شاخه ی درختها از گل خمیده، دشت های سبز است. تپه های شنگرفی دارد. آسمان لاجوردی است که مرغان هوا روی آن پرواز می کنند، غبار سفید جاده ها است، ابری که می گذرد، دشت های پهن و خرم، گل های سرخ، نسیم دلفزای بامداد.
میهن همه ی این گل و گیاه و جانورانی هستند، که با روان ما آشنا شده اند که نیاکان آنها با نیاکان ما زندگانی کرده اند و آن ها را مانند ما به این آب و خاک وابستگی می دهند
میهن.... @iran_chakame
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
پارسه_شکوه جاودان شاهنشاهی پارس
.
.

باشد اميد ميهن، نسل جوان ايران

پيروز گردد اين نسل، بر دشمنان ايران

در رهگزار تاريخ، آوخ ز سوی دشمن

آمد چه ضربه‌هايی، بر جسم و جان ايران

با همت جوانان، آينده‌ساز ميهن

بايد كه حفظ گردد، نام و نشان ايران

زنهار در سياهی، همواره اخترانی

تابيده‌اند چون ماه، در آسمان ايران

هر دوره‌ای ز تاريخ، بسياری از جوانان

بنهاده‌اند سر را بر آستان ايران

گرگان و روبهان را، در دم كند فراری

گر غرشی نمايد، شير ژيان ايران

آوخ چه مشت‌ها زد، دشمن به درازی تاريخ

با كينه و تباهی، بر استخوان ايران

ايران ستيزی و كين، از جانب انيران

هر دم خلد چو نشتر، بر ديدگان ايران

گر خويش خويشتن را، نسل جوان شناسد

شوری دوباره يابد، روح و روان ايران

شايد بدست اين نسل، ناپخته، پخته گردد

گر شعله بر فروزد، آتش‌فشان ايران

ايران دوباره خواهد، باز آرشی كمانگير

تا نقد جان گزارد، او در كمان ايران

نسل جوان بخواهد، شادی و نيكی و داد

اينها بود فرازی، از آرمان ايران
.
«آرمان ايران» از بانو توران شهرياری
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

پوشش کت مانند بجا مانده از دوران ساسانی، این تن پوش ابریشمی مزین به رنگ زیبا و نقوش خاص است که احتمالا متعلق به یکی از شاهزادگان ساسانی بوده که در موزه نیویورگ نگه داری می شود
#نقوش#ساسانی#نقش#کت#موزه_نیویورک#نقش_ساسانی

.
جاوید ایرانزمین
جاوید شاهنشاهی پارسی
بارعام داریوش بزرگ
موزه ملی ایران باستان تهران
.
فرتورها بترتیب

۱.فرتور نخست:شاه جاویدان داریوش بزرگ که بر تخت نشسته

۲. فرتور دوم:پشت سر داریوش شاه ولیعهد «خشایارشا» میباشد

۳.فرتور سوم :احتمال دارد اين شخص همان هزار بد فرمانده ده هزار نفر سرباز گاردجاويدان باشد «توضیحات در کامنت نخست»

۴.فرتور چهارم حوله‌دار شاه به احتمال زیاذ ((باگاپاتس)) خواجه وفادار شاه باشد كه بنا بر گفته كتس‌ياس  مدت هفت سال پاسبان آرامگاه داريوش بوده است

۵.فرتور پنجم: این شخص لباس مادي بر تن دارد ((آسپاتين)) اسلحه‌دار شاه است
که یکی از شخصيتهاي بزرگ دربار داريوش شاه بوده است .

۶.فرتور ششم و پشت سر آسپاتین سربازان گارد شاهی میباشند که دونفر هم در جلوی این مجلس قرار دارند.
.
این فرسته را نقد کنید

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
سربازی یونانی
بر خشتی ازدیواره های شوش
با اقتدارچنین نوشت :
«ما با غرور
این شهر را فتح کردیم»
وآنگاه آتن
چون عجوزه ای شده بود
که به حسادت
خویش را می آراست
تا سربازان اسطوره ای اش رابفریبد
و نمیدانستند این قانون تمامی امپراتوری هایی ست که جهان رابه بازی گرفته اند

قرنها بعد ژنرال ایرانی بر دروازه روم شرقی اینچنین نوشت :
ما این امپراطوری را به زیر کشیدیم"درهم شکستیم"
.
طرح و نقشی مانده است بر جا
و من امروز یک ایرانیم
تنها و سرگردان
و گویی نیستم از تخمه آن شیرها و آریا مردان
من از آنان دگر یادی نمی دارم
من از آنان دگر چیزی نمی دانم
و فرهنگشان
که روزی افتخار و فخر دنیا بود را دیگر
در درون زندگی پوچ خود جاری نمی بینم
و تنها دلخوشی من شدست امروز آنک
سرگذشت سربلندان وطن را
در درون نسکهای اجنبی خواندن
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
سربازی یونانی
بر خشتی ازدیواره های شوش
با اقتدارچنین نوشت :
«ما با غرور
این شهر را فتح کردیم»
وآنگاه آتن
چون عجوزه ای شده بود
که به حسادت
خویش را می آراست
تا سربازان اسطوره ای اش رابفریبد
و نمیدانستند این قانون تمامی امپراتوری هایی ست که جهان رابه بازی گرفته اند

قرنها بعد ژنرال ایرانی بر دروازه روم شرقی اینچنین نوشت :
ما این امپراطوری را به زیر کشیدیم"درهم شکستیم"
.
طرح و نقشی مانده است بر جا
و من امروز یک ایرانیم
تنها و سرگردان
و گویی نیستم از تخمه آن شیرها و آریا مردان
من از آنان دگر یادی نمی دارم
من از آنان دگر چیزی نمی دانم
و فرهنگشان
که روزی افتخار و فخر دنیا بود را دیگر
در درون زندگی پوچ خود جاری نمی بینم
و تنها دلخوشی من شدست امروز آنک
سرگذشت سربلندان وطن را
در درون نسکهای اجنبی خواندن
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
جاوید ایرانزمین
جاوید شاهنشاهی پارس
نقش پهلوانان ایرانزمین(نقش رجب)
نگارکنده: تاجگذاری اردشیر پاپکان
.
اردشیر پاپکان در سمت چپ و فردی که حلقه شاهی را به او می‌دهد (بزرگ دربار یا مذهبی که به اشتباه اهورا مزدا خوانده میشود)درسمت راست ایستاده اند.
اردشیر دست چپ خود را به نشانه احترام بالا گرفته و با دست راست خود در حال گرفتن دیهیم یا حلقه شاهی از دست فرد مذهبی است. این فرد شاخه ای از گیاه مقدس در دست چپ خود گرفته است.

پشت سر اردشیر شخصی ایستاده که بادبزنی را بر سر شاه گرفته است که این شخص در تمام نقوش مربوط به اردشیر دیده می شود.
در پشت سر این شخص نیز شاهپور اول در حالی که دست راست خود را به نشانه احترام بالا گرفته ایستاده است.
دو زن که احتمالا نفر سمت راست همسر اردشیر است در حالی که بوسیله ستونی از این مجلس جدا شده اند در پشت سر فرد مذهبی در حال ادای احترام هستند.

دو کودک بین بزرگمرد دربار یا مذهبی و اردشیر ایستاده اند که نقش کودک سمت راست نمادی از این فرد مذهبیست و نقش کودک سمت چپ به احتمال زیاد هرمز اول است.
.
هرگونه نقد به فرسته ها پذیرفته میشود
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#داراب#دارابگرد#شهر_داراب#شهر_داریوش#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

جاوید ایرانزمین
جاوید شاهنشاهی پارس
نگارکنده شاهپور یکم
داراب_استان پارس(فارس)
آلبوم شخصی سال نود و یک
.
در اين نگاره شاهپور تاج هميشگي خود را ندارد و تاجي شبيه تاج پدرش اردشير بر سر دارد
دست چپ شاه بر سر والرين است و در دست راستش چيزي مسطح و چهارگوش دارد.اسب به زيبايي تمام توسط هنرمند حجاري شده است. زير پاي اسب يك قيصر رومي افتاده است.پشت سر شاهنشاه هجده بلند پايه ايراني ايستاده اند. سمت راست شاه يعني مقابل او رومي ها هستند. مقابل اسب او قيصر رومي ايستاده و سر خود را به پايين انداخته و متفكر به نظر ميرسد. قيصر ديگري به سوي شاپور مي شتابد ودستهاي خود را با التماس به سوي شاهپور دراز كرده است. قيصري كه زير پاي اسب افتاده است گورديان سوم است كه در سن نوزده سالگي در'' ميشه'' در كرانه فرات در عراق امروزی كشته شده است. در اين نگاره نيز به اقتضاي سن كم او بدون ريش است. قيصري كه شاپور بر سرش دست ميكشد فيليپوس عرب است كه پس از مرگ گورديانوس صلح را به مبلغ نيم ميليون دينار از شاهپور خريداري كرد. پيمان صلح در سال دویست و چهل وچهار ميلادي بسته شد. قيصر سوم والرين است كه در سال دویست وشصت ميلادي در ادسا اسير شاپور شده است..
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#داراب#دارابگرد#شهر_داراب#شهر_داریوش#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
.

جاوید ایرانزمین
سراب بهرام_نوراباد_استان پارس
نقش بهرام دوم
.
.
در این نقش، بهرام دوم در وسط نشسته و در هر سمت او دو نفر از بزرگان ساسانی به حالت احترام ایستاده اند و انگشت سبابه به نشانه احترام بالا گرفته اند. این چهار نفر عبارتند از:
رهبر مذهبی:موبدان موبد
سپهسالار:(ایران اسپهبد)
صدر اعظم:(بزرگ فرماندار)
رئیس تجار و اصناف:(هوتوخشان بد)
فرتورها را ورق بزنید
درطرف چپ شاهنشاه 'موبد موبدان، کرتیر را مشاهده میکنید که حالت کلاهش به شکل قیچی میباشد. شوربختانه این نقش به شدت ویران شده است.
در وسط شاهنشاه بهرام را مشاهده میکنید
موهای فر و پیچیده شاهنشاه بهرام در دو سوی شانه ریخته و روبان بلندی نیز در آن دیده می شود.تاج خدایگان بهرام دایره شکل می باشد که پایین آن کنگره دار بوده و در سینه بهرام شاه، گردن بندی نیز وجود دارد، که به سختی می توان آن را تشخیص داد.
.
تپه های باستانی ، لیدوما، میل اژدها، شیر مرد و ... بدون محافظ و به امان خدا رها شده اند و محلی برای گوسپند و بزچرانی شده اند.آثار ارزشمندی که در دل آنها مخزن اسراری از تاریخ نیاکانمان خوابیده.
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
.
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#تنگ_چوگان#کازرون#بیشاپور#معبد_اناهیتا#شاپور_ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
جاوید ایرانزمین
جاوید شاهنشاهی .
"خوشبختی مردمان به فرمانبرداری پادشاهان است و خوشبختی پادشاهان به فرمانبرداری خدای"
انوشه روان ادرشیر پاپاکان، بنیانگذارِ شاهنشاهی شکوهمندِ ساسانی.
🍃 @zoroastrianpersia
.
.
شعله ی فروزان ِ آتشکده ی ِ پارس درحال گر گرفتن است 'خاموش نخواهد شد تا رستاخیز بزرگ
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#کازرون#نقش_ساسانی#شاپور#بیشاپور#تخت_جمشید#تاریخ#نقش_رستم#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran#بختیاری#لری#قشقایی#تولید_ملی#لباس_محلی#لباس_ایرانی#اصالت#پاسارگاد

.
جاوید ایرانزمین
جاوید شاهنشاهی پارسی
.
"خوشبختی مردمان به فرمانبرداری پادشاهان است و خوشبختی پادشاهان به فرمانبرداری خدای"
انوشه روان ادرشیر پاپاکان، بنیانگذارِ شاهنشاهی شکوهمندِ ساسانی.
🍃 @zoroastrianpersia
.
.
شعله ی فروزان ِ آتشکده ی ِ پارس درحال گر گرفتن است 'خاموش نخواهد شد تا رستاخیز بزرگ
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#کازرون#نقش_ساسانی#شاپور#بیشاپور#تخت_جمشید#تاریخ#نقش_رستم#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran#بختیاری#لری#قشقایی#تولید_ملی#لباس_محلی#لباس_ایرانی#اصالت#پاسارگاد

.
جاوید ایرانزمین
جاوید شاهنشاهی پارس
نقش‌ رستم استان پارس
نقش برجسته عیلامی
قدیمی‌ترین نقش موجود در نقش رستم است که در کنار نقش بهرام دوم  و درباریان واقع شده
اندکی از نقش سالم مانده و می‌توان آن را با توجه به نقش‌برجستهٔ کورنگان تا حدودی بازشناخت.
آنچه که از این نقش باقی مانده، دو ایزد و ایزدبانو را بر روی تختی که پایه‌های آن به‌صورت مارهای پیچیده است، نشان می‌دهد که در سمت راست و چپ آنها اشخاص دیگری ایستاده بوده‌اند.در تصویر سمت راست، پیکر کامل مردی با ریش و موی بلند نقش شده‌است که به حالت احترام، دست‌هایش را به سینه گذاشته و روی به خدایی دارد که نقش آن محو شده‌است، کلاه این مرد گرد است و با بندی بسته شده و ردای بلندی به تن دارد. در آن‌سوی نقش، اثر بانویی مشخص است که تاجی کنگره‌دار بر سر نهاده و بدون ریش است و چهرهٔ ظریفی دارد. این‌دو را شاه و ملکه می‌دانند که در پیشگاه ایزد و ایزدبانو در حال نیایش بوده‌اند؛ از نقش ایزد و ایزدبانو، اندکی به‌جای مانده ولی قابل تشخیص نیست.
.
.
شعله ی فروزان ِ آتشکده ی ِ پارس درحال گر گرفتن است 'خاموش نخواهد شد تا رستاخیز بزرگ
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#کازرون#نقش_ساسانی#شاپور#بیشاپور#تخت_جمشید#تاریخ#نقش_رستم#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran#بختیاری#لری#قشقایی#تولید_ملی#لباس_محلی#لباس_ایرانی#اصالت#پاسارگاد

.
نوگشت سال و جشن بزرگ نوروز در پارسه و پاسارگاد
.
ای شاه پارسی

مرا به آیین مهر دعوت کن

به ایین سده و مهرگان و دیگانت

به رقص شعله های آتشدانها ،

میان تالارهای پر از نور و نوای
هگمتانه و پارسه

ای شاه پارسی

مرا به هزاره های گمشده فراخوان
به فر وشکوه دوران طلایی شاهنشاهی پارس

به جامهای زرین' می 'کهنه ای
که در بارگاه شورآفرین خشایارشا
دست به دست می چرخند
و به سلامتی شاه به هم میخورند

مرا بخوان ای شاه پارسی

مرا در ردیف آن سربازان پارسی بگذار
که هزاران سال است
بر دامان پله های پرسپولیس ،
کیان آریایی را پاس می دارند

مرا بخوان ای شاه دادگر

من آن همای تیزپروازم
که اکنون پر و بالم شکسته
من ان ققنوسم
پر پرواز میخواهم

مرا بخوان ای شاه جهان
.
.

شعله ی فروزان ِ آتشکده ی ِ پارس درحال گر گرفتن است 'خاموش نخواهد شد تا رستاخیز بزرگ
.
مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#کازرون#نقش_ساسانی#شاپور#بیشاپور#تخت_جمشید#تاریخ#نقش_رستم#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran#بختیاری#لری#قشقایی#تولید_ملی#لباس_محلی#لباس_ایرانی#اصالت#پاسارگاد

.
مادرم''دا''دی''دیی م'' وقتی اتشی روشن میکند نام خدا را بر زبان جاری میکند
تمام لرها زمانی که اتش روشن میکنند نام ایزد یکتا برزبان میرانند
اتش نماد زندگی بوده وهست
و امروز من فرزند پاسداران اتشم
مینویسم تا اجاق خاموش سرزمینم گر بگیرد
.
.
ای آتش جان‌فروز تابان
با مهر تو بسته‌ایم پیمان
هر تیره که اهرمن بزاید
در پای فروغ تو نپاید
اینک به امید پاک‌دادار
آن یاور مهربان و غم‌خوار
برخیزم و دست برفشانم
وز شوق سرود تازه خوانم
از هیمه اجاق برفروزم
غمنامه‌ی تیرگی بسوزم
اکنون که زمان شادمانی‌ست
هنگامه‌ی بزم و کامرانی‌ست
ای یار خجسته، ای نکوکار
از چهره نقاب غصه بردار
از عشق، تو  آتشی به‌پا کن
دلتنگی و  خامُشی رها کن
تا باد، جهان به کام تو نوش
آیین کهن مکن فراموش
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
.
ای آتش جان‌فروز تابان
با مهر تو بسته‌ایم پیمان
هر تیره که اهرمن بزاید
در پای فروغ تو نپاید
اینک به امید پاک‌دادار
آن یاور مهربان و غم‌خوار
برخیزم و دست برفشانم
وز شوق سرود تازه خوانم
از هیمه اجاق برفروزم
غمنامه‌ی تیرگی بسوزم
اکنون که زمان شادمانی‌ست
هنگامه‌ی بزم و کامرانی‌ست
ای یار خجسته، ای نکوکار
از چهره نقاب غصه بردار
از عشق، تو  آتشی به‌پا کن
دلتنگی و  خامُشی رها کن
تا باد، جهان به کام تو نوش
آیین کهن مکن فراموش
.
.
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
""""دهم بهمن"""""
<<<سده>>>""
و آغاز چله کوچک زمستان،
**************************************
.

#جشن_سده کهنترین جشن ایران زمین ،جشن پیدایش آتش، #زایش_خورشید
پیروزی فریدون بر ضحاک
غلبه نور بر تاریکی
بر تمامی #اقوام_دلاورِ #ایرانزمین خجسته باد
#جشن_سده یکی از جشن های ملی ایرانیان است و برگزاری آن تنها مربوط به زرتشتیان ایران نیست.
#جاوید_سرزمین_آفتاب_گیر_ایران
فرزندانتان را با فرهنگ ایرانی آشنا کنید
#رستاخیز_ما_بازگشت_به_فرهنگ_و_هویت_ماست
.

محل نگهداری آتش جاویدان🔥🔥
. "از تکاب تا یزد کنونی."👇👇👇
.
آتشی که در معبد آذرگشنسب(عکسهای ابتدایی) نگهداری میشده مهمترین اتش از سه آتش مهم ایران بوده است ،این آتشکده معبد اصلی شهریاران و جنگاوران بوده و تاجگذاری بسیاری از شاهان اشکانی و ساسانی را بخوددیده.
دررده بعدی دو اتش مهم دیگر، اتش آذربرزین مهر برای واستریوشان ( کشاورزان) و آذرفرنیغ برای موبدان بوده است
اتش ورهرام اتشی است که از 16 منبع گرد می اید و طی آیینی چند ساله هزارو صدو بیست و هشت بار تطهیر میشود.و اتشهای فرعی و محلی ایرانزمین از این اتش تهیه شده است.
پس از یورش دیوهای سیاهپوش(تازیان) به ایران این اتش توسط سربازان ساسانی به جنوب سپس تا هند پاسبانی شد و بعد از هزار سال در زمان قاجار دوباره به یزد انتقال داده شد.
(عکس آخر) آتشکده کنونی یزد.
__________________________
.
آتشکده #آذرگشسپ، یکی از سه آتشکده اصلی دوران ساسانی میباشد. این آتشکده در شیز، شهرستان تکاب، در آذرآبادگان قرار دارد و آتشکده سپاهیان و ارتشداران است.
.

#امپراطوری_پارس_باز_میگردد
#شکوه_سرزمین_من
#ایران_را_باید_دید
#نقش_ساسانی
#تمدن_فراموش_شده
#جشن_چله_کوچک #ایران_بزرگ_آرمان_بزرگ_میخواهد
#تو_را_ای_کهن_بوم_و_بر_دوست_دارم

#جشن_پیدایش_آتش
#بار_دیگر_باز_خواهم_گشت_به_هرآنچه_که_بوده_ام #راه_در_جهان_یکی_است_و_آن_راه_راستی_است #تخت_سلیمان#آذربایجان_غربی #تکاب
#جشن_سده
#آذرپادگان #امپراطوری_پارس
#جشن_ایرانی
@we_are_iranian_1
@papak.zyaii

.
نقاشی روی پارچه
(بخشی از اثر)
هنرمند: تارا میرکریمی
تکنیک: تکنیک ابداعی و منحصر به فرد تارا میرکریمی ~~~~~~~~~~~ 🔺 تمامی محصولات لادسا نقاشی دست بر روی پارچه می باشند.
🔺 محصولات قابلیت شست و شو داشته و گارانتی مادام العمر دارند. .
🔺 امکان نقاشی طرح های اختصاصی و مورد نظر شما بر روی محصولات لادسا وجود دارد.

#هنر_روی_پارچه #نقاشی_پارچه #هنر #نقوش_ایرانی #کوسن #نقش_ساسانی

.
ورودی بابل_دروازه ایشتار

دژی غیر قابل نفوذ
.
.
بابل بر روی رودخانه بنا شده بود تنها یک راه برای ورود به آن وجود داشت و بقیه دیوارها بر روی رودخانه بود. در زیر آب دروازه‌های فلزی برای جلوگیری از ورود دشمنان وجود داشت. هرچند سخنان هرودوت هیچ منبع معتبری نیست اما به استناد به متون بجا مانده از وی مسیر آب رودخانه توسط سپاه هخامنشی منحرف شده و سربازان از زیر دیوارها وارد شهر بابل شدند
بر اساس بسیاری متون تاریخی در چنین روزی سپاه هخامنشی که از برجسته ترین مردان جنگی مادی و پارسی بود پس از ازادی شهرها و روستاههای کنار دجله به فرماندهی سردار مادی ''گئوبروه'' وارد بابل میشود
این داستان توسط هرودت به طور مفصل نقل شده است و در انجیل عهد عتیق نیز آیه‌ای در مورد آن وجود دارد
.
.
خبر ورود سپاه پارس و دستگیری حاکمان بابل به گوش ''نبونعید''میرسد
او سراسیمه لشکری فراهم میکند و روانه بابل میشود
سپاه ''نبونعید''قبل از ورود به بابل توسط سپاه پارسی به رهبری کورش بزرگ در هم شکسته میشود و شاه دستگیر میشود .
پس از گذشت چند روز ارتش کورش وارد بابل میشود
با ورود کورش به بابل و تسخیر کامل ان تمام ممالکی که مطیع آن بودند، از جمله اسرائیل و شهرهای فنیقیه نیز به اطاعت کورش درآمدند
.
.
گرچه هزار سال است اتشکده ایرانشهر خاموش گشته اما این اتش پاک اهورایی همواره در دل ما روشن بود
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
هفتم ابانماه منتظرحضور تک تک شما عزیزان در پیشگاه پدر ایرانزمین هستیم .

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

.
شکوه شاهنشاهی پارسی
دیار شاهان__مهرماه نود وشش
پوشش زیبای مردان و زنان دیار رستم
ملی گرایی و وطن پرستی هنر است.چطور می شود وطن را دوست نداشت.ایا ممکن است کسی سرزمین خود را دوست نداشته باشد ایا میشود فرزند به پدر و مادرش پشت کند
ایا میشود به ایین نیک نیاکان بی احترامی کرد؟
.
.
ما یک قبیله‌ایم
انگشت‌های با همِ یک مشت
انگشت‌های درهم و پیوسته
خاموش باد بانگ شغال و جغد
دستان مکر و تفرقه
دستان مرزساز از آستین هرکه برآید، بریده باد . .
گرچه هزار سال است اتشکده ایرانشهر خاموش گشته اما این اتش پاک اهورایی همواره در دل ما روشن بود
شعله های فروران اتشکده پارس در حال گر گرفتن است'خاموش نخواهد شد تارستاخیز بزرگ
منتظرحضور تک تک شما عزیزان در پیشگاه پدر ایرانزمین هستیم
.

مهر'میهن ، فر و شکوه نیاکان خویش را می ستاید،
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥
پاینده ایران
افراشته کاویان
.
#ایران_را_باید_دید#نقش_ساسانی#خسرو_پرویز#تخت_جمشید#تاریخ#پاسارگاد#پارسه#هخامنشی#امپراطوری_پارس#داریوش#اردشیر#پارسی#کورش#ساسانی#غار_شاپور#دشت_ارژن#دالکی#کازرون#مرودشت#شیراز#ایران#iran#پرسپولیس#mustseeiran

Most Popular Instagram Hashtags