#نقاشی_کیمیا

MOST RECENT

بـهــتـر کـــه بـــه ذوق خـــویـــشـــ🙆 دیـــوانـــهـــ⚠ تـــا بـــهـــ ســـلـــیـــقـــهـ ی دیـــگـــرانـــ عـــاقـــل بـــاشـــیـــم...🙈🍃💥🚀✋
#کیمیا_ام_اچ_دی
#نقاشی_کیمیا
#اسلیمی
#ایرانی

🍒🍑ŚÚMMĔŔ ĨŚ ĤĔŔĔ🍒🍑
امیدوارم تابستونتون پراز شادی و اتفاقات خوب باشه😊 و البته طولانی😂
پ.ن:نمیگم تابستونو میترکونم چون میدونم مثه هرسال همش سرم تو گوشیع😐😑📱
🍷🍭🍒🍓🍑🍉🍇🌼🌹🌸🌻
#summer
#summerishere
#happysummer
#doodle
#تابستون
#نقاشی_کیمیا
#کیمیا_ام_اچ_دی
#بی_کیفیت 😒

❤💙💚💛💜🎨✏
#ilovethiscaption👇👇
روزی دختری خواهم داشت
شبیه خودم
با چشم هایی که همه ی دنیا را زیبا میبیند
عاشقانه زندگی میکند
تنفر برایش بی معناست
مهربانی را یادش میدهم
اعتماد را هم
یادش میدهم همه ی دنیایش را با مادرش قسمت میکند
حتی خطاهایش را
آن وقت هیچ وقت تنها نمی ماند
نمی گویم دخترم بترس از مردها
میگویم بترس از گرگ ها
مردها که گرگ نیستند ؛
روزی دختری خواهم داشت
شبیه خودم
اما بسیار قوی تر
بسیار بخشنده تر
بسیار مهربان تر
بسیار صبورتر...
#کیمیا_ام_اچ_دی
#نقاشی_کیمیا
#vsco #vscoir #vscoiran
#sirjan #سیرجان

خرداد
آخرین دختر بهار است که همین روزها دریکی از خیابان های تهران کشته میشود... 🎨🎨
2/2
#کیمیا_ام_اچ_دی
#نقاشی_کیمیا
#vscoiran #vscoir

مهم این نیست که چی بکشی مهم نیست خوشگل باشه یا زشت مهم اینه که لذت ببری... :) ❤💜🎨🎨🎨📚
1/2
#کیمیا_ام_اچ_دی
#vscoir #vscoiran #watercolours
#نقاشی_کیمیا

تـــو مـــاهـ🌙ــی و مـــن مـــاهـ🐟ــی  ایـــن بـــرکـــه ی کـــاشـــی ❤ انـــدوهـــ بـــزرگـــیـــســـت💫 زمـــانـــی کـــهـــ نـــبـــاشـــی🌹
#کیمیا_ام_اچ_دی
#نقاشی_کیمیا
#عکس_قدیمی

Most Popular Instagram Hashtags