#ندانم_گرایان

MOST RECENT

جهان همینگونه که مشاهده می‌کنیم هست، چه ما بپسندیم و چه نپسندیم. وجود یا عدم وجود آفریننده، مستقل از خواست ماست.

دنیای بدون خدا یا بدون هدف ممکن است ناگوار یا بی‌معنی به نظر بیاید، ولی این به تنهایی باعث نمی‌شود که برای به وجود آمدنش به خدایی نیازمند باشد#ندانم_گرایان #دگراندیشان_دینی #آتییست #خداناباور #قران #دین #کلیسا #محمد #اسلام #مسیح #یهودیت #نازیسم #کمونیست

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

↙ 👈❓سوالاتی از #خداناباوران و #ندانم_گرایان: 🔴- آیا #تکامل در دراز مدت هدفی ندارد؟
_
⭕- آیا #جهش_های_ژنی صد در صد #تصادفی هستند؟
-
🔴- آیا #انتخاب_انباشتی به تنهایی بدون وجود #هدف بلند مدت می‌توانست #گونه‌ های امروزی را بوجود آورد؟
-
⭕- آیا #موثر #حیات و #فرگشت، #طبیعت کور و نابیناست؟
-
🔍برای آگاهی از پاسخ سوالات فوق در کتاب #توهم_بیخدایی نوشته #احمدالحسن با ما همراه باشید.
🌐Instagram: @the_atheism_delusion
-
🌐
http://almahdyoon.co/doa.html
-
🌐
telegram group: https://t.me/joinchat/AAAAAEDNaXRksQrMvWv_tg
_
#خدا #آتئیست #داریوینیسم #پیدایش #استیون_هاوکینگ #ریچارد_داوکینز #علم #جهان #آگنوستیک #ژنتیک #ایران
#پروفسور_حسابی #حسابی

به خدا که مردم اینکارا رو نمیکنن اینا فتنه گراهایی اومدن بین مردم اونا رو( اگر باشن مردم ) هی به آشوب میکِشن و می کُشَند🤕🤕🤕😓😢😟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.#کندن_در_دانشگاه #دانشجو #آزاده_باش #اگر_دین_نداری_ازاده_باش #آتئیست #ندانم_گرایان #شخصیت #مذهب #دین #شما #خودت #زندگی_در_امنیت #ترس #شهیدان #شهید #اتش_زدن_عکس #خامنه_ای #رهبر #بانک #عکس #خمینی #انقلاب_این_نیست #ضد_شورش #ضدشورش #شیشه

.
از کانون نادان ها و نادان تر های ایران!

پی نوشت: نادان بودن به خودی خود اشکالی ندارد کمااین که در سراسر زندگی خودمان ممکن است نسبت به مسائل زیادی #نادان باشیم اما آن چه که شرم آور است این است که در نادانی لجاجت کرده، به آن افتخار کنیم.

#خدا #الله #قرآن #اسلام #خداباوران #خداباوری #دین #ضداسلام #ضد_اسلام #نقد_قرآن #آتییسم #آتئیسم #آتییست #آتئیست #بی_خدایی #بی_خدا #بیخدا #بیخدایی #اتییست #خداناباوری #خداناباوران #خداناباور #ناباور #ناباوران #ندانمگرا #ندانم_گرا #ندانم_گرایان

Most Popular Instagram Hashtags