#نارسايي_كبدي

MOST RECENT

🔴هپارين
1️⃣unfractional heparin:
inj: 5000 u/ml , 10000 u/ml , 25000 u/5ml
2️⃣Low molecular weight heparin (LMWH) - Enoxaparin (Clexan): inj 20,40,60,80,120 mg
- Daltoparin (fragmin): inj 2500,5000,7500,10000 U
️نكات:
🔹تزريق بصورت #وريدي يا #زير_جلدي
🔹تغيير محل تزريق به طور مرتب
🔹#ضد_انعقاد انتخابي در #بارداري
🔹#آنتي_دوت هپارين، #پروتامين_سولفات ميباشد
🔹تنها با سرم هاي #NS و #D5W قابل تزريق است.
🔹عارضه #خونريزي در بيماران مصرف كننده آسپرين، #نارسايي_كبدي و #كليوي شايع تر است. ✅مهم ترين #مزاياي #LMWH نسبت به un fractional heparin :
🔸نيمه عمر #LMWH #طولاني تر است در نتيجه دفعات مصرف #كمتري نسبت به #هپارين دارد.
🔸عوارض #خونريزي ناشي از LMWH #كمتر مي باشد. 🔸پايش #aPTT درتجويز LMWH لازم نبوده و سطح سرمي فاكتور Xa نيز معمولا نياز نيست.

Most Popular Instagram Hashtags