#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی

MOST RECENT

#داستانڪ 🌺🍃حجـــــاب مــــــــــریم🍃

یکی از ایرانی های مقیم خارج تعریف می کرد :
اولین روزی که دخترکوچکم را به مدرسه ای در خارج از کشور فرستادم ، او با چشمانی گریان به خانه بازگشت

وقتی علت را از او پرسیدم ، در پاسخم گفت : هم کلاسیهایم مرا به خاطر روسری ام مسخره کردند .

اشکهایش را پاک کردم و به او گفتم : عزیزم ناراحت نباش فردا که به مدرسه رفتی هرکس تو را مسخره کرد

دستش را بگیر و به سالن مدرسه ببر و عکسی که به دیوار سالن زده شده را به او نشان بده واز او بپرس

که : کدام یک به او شبیه ترید ؟

دخترم روز بعد چنین کرد ، آن روز که به خانه بازگشت لبحند گرمی برلبانش بود .

با خوشحالی در آغوشم پرید و گفت : امروز وقتی کاری را که گفته بودید انجام دادم هم کلاسی هایم دیگر

مسخره ام نکردند و همه با احترام با من برخورد می کردند .

سپس دخترم با کنجکاوی از من پرسید : آن عکس چه کسی بود که به دیوار سالن نصب بود ؟

با لبخند کوچکی گفتم : مریم مقدس... 🍃🌸
.
.
.
#فرشته_های_محجبه👧
#چادر #حجاب_برتر
#مدافعان_حجاب
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی

#شهادت
.💞
.🌻
.
مادر می گوید در خواب دیدم شهلا لباس عروسی به تن دارد و به من میگوید :
" می خواهم جشن عروسی ام را در آسمان بگیرم "🌻
بعد دو فرشته به سراغ او آمدند و او را با خود به آسمان بردند از خواب بیدار شدم. همان  لحظه صدای گریه شنیدم. دیدم شهلا در حال سجده است و دعا می خواند و گریه می کند. سرش را از سجده برداشت متوجه من شد با چشمهایی پر از اشک کنارم آمد و گفت: " حلالم کن مادر. "💗
دیگر خوابم نبرد همان وقت صدای اذان راشنیدم از جا برخاسته وضو گرفتم و به نماز ایستادم صبحانه را که آماده کردم شهلا مانتوی مدرسه اش را پوشید تا پس از صرف صحبانه به مدرسه برود .🌼
.
مرتب می گفت فردا روز بازگشت امام به کشورمان است همه ما شهید خواهیم شد.از من قول گرفت که او را حلال کنم.
دوباره به سراغم آمد و همان حرف را تکرار کرد و من باز هم سکوت کردم از این همه سکوت و کم محلی من دلش شکست و به گریه افتاد.گفتم امروز نباید به مدرسه بروی.💖
پرسید: چرا مگرخون من رنگین تر از خون دیگران است؟!
به او گفتم تو تنها دختر من هستی من حاضر نیستم تو را به هیچ قیمتی از دست بدهم اما او سماجت کرد. وقتی این همه سماجت را از او دیدم او را به زیر زمین خانه همسایه بردم و زندانی اش کردم .💗
.
این اولین بار بود که او را زندانی می کردم .🌻
نیم ساعت بعد دلم هوایی شد که ببینمش به سراغش رفتم در را که باز کردم و وارد زیر زمین شدم دیدم از شهلا خبری نیست ناگهان چشمم به پنجره باز زیر زمین افتاد فهمیدم او از پنجره فرار کرده است.
.
پدرش آقای نوروزعلی ثانی می گوید :
من در آن زمان در بندر بوشهر کار می کردم.🌷
یک شب شهلا را در خواب دیدم بسیار شادو خندان بود سرود می خواند از او پرسیدم این همه شور وهیجان به خاطر چیست؟ پاسخ داد فردا در مدرسه جشن داریم .🌹
"من فردا می خواهم برای بچه های مدرسه سرود شهادت بخوانم."🌸
در تمام روز مدام به خوابی که دیده بودم فکر می کردم 🌻.
.
در حین بمباران او به  پشت  تانکر نفت پناه برد. شهلا پشت منبع افتاده بود و دست چپش قطع شده بود. وقتی که هواپیماها مجدداً مدرسه را به رگبار بستند چند گلوله تانکر را سوراخ کرده و باعث آتش سوزی شده بود و شهلا در آنجا سوخته بود. او قرار بود بعد از 22 بهمن ازدواج کند.🌷
.
تولد : ۱۳۴۶ شهادت : ۱۳۶۵
.
#شهیده_شهلا_ثانی
#دوست_شهید_من
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی 
#مدافع_چادر

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . .

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

@chaadoori

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ...... .

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . .
.

عکس از : @ya_zahraa20
.
https://telegram.me/ilovehejab
به کانال تلگرام ما بپیوندید ✔✅از پست های قبلی ما دیدن کنید. ✅✔
.
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

@dookhtar__chadori

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم

چادری ها ❣شــــاید چادر تو دست و پاشون باشه ولی شخصیت شون زیر دست و پانیست ! ❣شــــاید جدی و خشک به نظر بیان ولی مغرور و بی اعتنا نیستند ! ❣شــــاید اهل رفاقت حرام نباشن ، ولی تو دوستی های سالم آخرشن ! ❣شــــاید اهل خود نمایی نباشن ولی به چشم خدا میان ! ❣شــــاید آرایش نداشته باشن ولی آرامش دارن ! ❣چادری ها تو عین سادگی ی دنیای قشنگ دارن ..
.
.
.
#پرچمابالاست_چون_خداباماست
#چادر_مشکی
#حیا
#چادرانه_من
#حجاب_فاطمی
#چادر_خاکی
#عفت
#چادرانه
#حیای_فاطمی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#خدا

سیاهی اش؛بلندی اش
گرمایس
آرامش محض است.
مشکی بودنش؛آبی ترین آسمان من است.
همین که دارمش....
لذت دارد
ونعمت بزرگیست.
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
26/8/95 چهارشنبه

ﺩﺧﺘـــــﺮﮐﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻤﯿﺠﻨﮕﺪ ﻧﺠـــﻨﮓ
ﺩﺧﺘـــــﺮﮐﻢ ﺑﻪ ﺳـﻮﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧــﺎﺯ ﻣﯿﮑــﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑنــــ
ﺑﯿﺎﻣــــﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧــﺎﺯ ﮐﻨﯽ
ﺩﺧﺘـــــﺮﮐﻢ ﺗﻮ ﺯﯾﺒــــﺎﺗــــﺮﯾﻨﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑـــﺎﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐنـــــ
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾـــﻪ ﯾﺎ ﺧﻨـــﺪﻩ ﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺷــــﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﯾـــﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشـــــ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨــــــﻨﺪﯼ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺩﺧﺘـــــﺮکم ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺷﺘـــــﺒﺎﻩ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺧﯿــــﺰ
ﺍﺷﮑﺎﻟــــﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨــــــــﺪ
ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﻭﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎصــــ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺯﻣﺴﺘـــــﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﻭ ﻧﻔــــﺮﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﻧﯿــــﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺧﺘﺮﮐــــﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫــــﺰﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشـــــ
ﺑﺮﺍﯼ ﭘـﺪﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﻠﮑــــــﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ؟ﺭﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ ؟ﺍﺫﯾﺘﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ؟
ﻋﯿﺒــــﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﻧـــﮕﺬﺍﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﯾﮏ ﺩﺭﺩ ﺩﺭﺩﻧـــــــــﺎﮎ ﺗﺮ ﺍﺳتـــــــ
ﺍﺣـــــــﺴﺎﺱ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﺝ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮑنـــــــ
ﺍﺯ ﺗﻤــــــﺎﻡ ﻣﺮﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨـــــــﯽ ﻭ ﻣﺘـــــﻠﮏ ﻧﺜﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨــــــﻮﻥ ﺑﺎﺵ
ﻣﻤﻨـــﻮﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺯﯾﺒـــــﺎﯾـــــی ات ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧـــــﺪ
ﺗﻮ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺿﻌﯿـــــﻒ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﻧﺎﺗـــــــــﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺁﺭﯼ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮐـــــﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﺘـــــﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻣﯿـــــﻦ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﯿـــــــﭻ ﮔﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑـــــــﻦ . ❀‿︵‿︵ ❀‿︵‿︵ ❀‿︵‿︵ ❀‿︵‿︵ ❀ #دختران_با_حیا_و_چادری_بهترینند #ای_زن_به_تو_از_فاطمه_اینگونه_خطاب_است_ارزنده_ترین_زینت_زن_حفظ_حجاب_است #من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی #نامحرم_محرم_نیست

حاضر نیستم با تمام دنیایم عوضش کنم…
حجابم مال من است…
حق من است…
چه در گرماهای آتش گونه…
و چه در سرماهای سوزناک…
نه به مانتوهای تنگ و کوتاه دل میبندم....
نه به پاشنه های بلند...
میپوشم سیاه ساده ی سنگین خودم را...
تاببرم دل ازامام زمانم....
و هرگاه که مرا درخیابان مینگرد به جای دردگرفتن قلبش...
لبخندی بیاید روی لبش...
یاصاحب الزمان...
اقای بی همتای من...
یک نگاه تو...
می ارزد به صدنگاه دیگران...
من و چادرم ازته دل میگوییم....
.
.
لبیک یا صاحب الزمان(عج)
.
.
چادر آداب دارد!
آدابش را که شناختی وابسته اش میشوی😉 ❤️کپی مطالب با ذکر صلوات ازاد است❤️
#چادر #حجاب_من #حجاب_برتر #من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#چادرت_را_سر_کن_ای_بانوی_خوبم_شک_نکن
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#چادر_آداب_دارد #چادری
#دختر_محجبه #مذهبی

حاضر نیستم با تمام دنیایم عوضش کنم…
حجابم مال من است…
حق من است…
چه در گرماهای آتش گونه…
و چه در سرماهای سوزناک…
نه به مانتوهای تنگ و کوتاه دل میبندم....
نه به پاشنه های بلند...
میپوشم سیاه ساده ی سنگین خودم را...
تاببرم دل ازامام زمانم....
و هرگاه که مرا درخیابان مینگرد به جای دردگرفتن قلبش...
لبخندی بیاید روی لبش...
یاصاحب الزمان...
اقای بی همتای من...
یک نگاه تو...
می ارزد به صدنگاه دیگران...
من و چادرم ازته دل میگوییم....
.
.
لبیک یا صاحب الزمان(عج)
.
.
چادر آداب دارد!
آدابش را که شناختی وابسته اش میشوی😉❤️کپی مطالب با ذکر صلوات ازاد است❤️
#چادرت_را_سر_کن_ای_بانوی_خوبم_شک_نکن
#چادر_آداب_دارد
#چادر
#من_ولایی_ام
#من_حجابم_را_دوست_دارم
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#چادر_زیبای_من #من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی

عشق يعنے مڹ ِ سرمايے ِ تب دار و مريض

ژاکتم را بدهم تا ڪه تو سرما نخورےツ
.
#عشق #همسفر #زندگي_هياتي #حجاب #شيعه #مذهبي #من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی

Most Popular Instagram Hashtags