[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی

127 posts

TOP POSTS

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . .
. ✔
.
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . .
. .
https://telegram.me/ilovehejab
به کانال تلگرام ما بپیوندید ✔✅از پست های قبلی ما دیدن کنید. ✅✔
.
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

@chaadoori

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . . .
https://telegram.me/ilovehejab
به کانال تلگرام ما بپیوندید ✔✅از پست های قبلی ما دیدن کنید. ✅✔
.
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . .
.

عکس از : @ya_zahraa20
.
https://telegram.me/ilovehejab
به کانال تلگرام ما بپیوندید ✔✅از پست های قبلی ما دیدن کنید. ✅✔
.
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

@dookhtar__chadori

حاضر نیستم با تمام دنیایم عوضش کنم…
حجابم مال من است…
حق من است…
چه در گرماهای آتش گونه…
و چه در سرماهای سوزناک…
نه به مانتوهای تنگ و کوتاه دل میبندم....
نه به پاشنه های بلند...
میپوشم سیاه ساده ی سنگین خودم را...
تاببرم دل ازامام زمانم....
و هرگاه که مرا درخیابان مینگرد به جای دردگرفتن قلبش...
لبخندی بیاید روی لبش...
یاصاحب الزمان...
اقای بی همتای من...
یک نگاه تو...
می ارزد به صدنگاه دیگران...
من و چادرم ازته دل میگوییم....
.
.
لبیک یا صاحب الزمان(عج)
.
.
چادر آداب دارد!
آدابش را که شناختی وابسته اش میشوی😉 ❤️کپی مطالب با ذکر صلوات ازاد است❤️
#چادر #حجاب_من #حجاب_برتر #من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#چادرت_را_سر_کن_ای_بانوی_خوبم_شک_نکن
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#چادر_آداب_دارد #چادری
#دختر_محجبه #مذهبی

#شهدا
.🌸🌸🍃🌸
.🌸🍃🌸
.🌸🍃
.
#سلام_شــ‌هــــید ✋✋✋
.
ادعــایے در تـــو نمےبینم 💖
و تمـــام هویتـــ تو ...🌷
خلاصہ شده در
همیــن بے ادعــــــایے ...🌻
.
مـــرا دریابـــ ...🌠
اے مَـــــــرد بےادعـا💝
.
.🌸
.🌸🍃
.🌸🍃🌸
.🌸🌸🍃🌸
.
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی 
#مدافع_چادر

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . .
.

عکس از : @ya_zahraa20
.
https://telegram.me/ilovehejab
به کانال تلگرام ما بپیوندید ✔✅از پست های قبلی ما دیدن کنید. ✅✔
.
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

.
.💝🌷💝🌷💝
.🌷💝🌷💝
.💝🌷💝
.🌷💝
.💝
.
چه لذتی داره این حجاب.....
.
چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم، دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش ‏رنگ‏
.
ترین زن‏هاست را می‏زند.
.

چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان می ‏آیند تا لذت ببرند، ذره‏ ای به تو محل نمیگذارند.
.

چه لذتی دارد وقتی در خیابان و دانشگاه و... راه می‏روید و صد قافله دل کثیف!! همره شما نیست.
.

چه لذتی دارد وقتی جولانگاه نظرهای ناپاک و افکار پلید مردان شهرتان نیستید
.

چه لذتی دارد وقتی کرم قلاب ماهیگیری شیطان برای به دام انداختن مردان شهر
نیستید.
.
چه لذتی دارد وقتی می‏بینی که می‏توانی اطاعت خدایت را بکنی؛ نه هوایت را
.

چه لذتی دارد وقتی در خیابان راه می‏روید؛ در حالی که یک عروسک متحرک نیستید؛
.
یک انسان رهگذرید.
.

چه لذتی دارد این حجاب!
.

خدایا! لذتم مدام باد.
.
.💝
.🌷💝
.💝🌷💝
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین#فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب#مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی 
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم ️ 
#من_حجاب_را_دوست_دارم

MOST RECENT

ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . . .
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . .

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

@chaadoori

‍ ﷽
ایــن چــادر را ....
ایــن حــجــاب را.....
خــودم دوســت دارم نــه بــه اجــبــار پــدر
ونــه بــه قــانــون مــدرســه...
منـ خــود ایــن چــادر را وایــن ســیــاهے تــمــام قــد رادوســت دارمــ...
وحــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام آرزوهاے رنــگــارنــگ دنــیــا
وبــا تــمــام
راحــتــے ها یــا راحــت بــگــویــم حــاضــر نــیــســتــم بــا تــمــام دنــیــا عــوضــش ڪــنــمــ....
حــجــابمــ مــال مــن اســت حــق مــن اســت چــه در گــرمــاهاے آتــش گــونــه و چــه در ســرمــاهاے ســوزنــاڪــ....
دســت وپــاگــیــر؟
خبــ بــایــد دســت و پــا را بــگــیــرد
از دســت درازے ها و قــدم هاے اشــتــبــاه.....
مــن چــادرے امــمــم حــقــشــ
احــســاســشــ
دلــیــلــشــ
و آرامــشــش را بــا نــگــاه هاے ســنــگــیــن عــوض نــمــیــڪــنــمــ......
دوســتــش دارمــ . .
. .
https://telegram.me/ilovehejab
به کانال تلگرام ما بپیوندید ✔✅از پست های قبلی ما دیدن کنید. ✅✔
.
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین #فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب #مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم
#من_حجاب_را_دوست_دارم.

#نه_به #چهارشنبه_های_سفید
#نه_به #چهارشنبه_های_بدون_اجبار
#نه_به_حجاب_اجباری
.

@chaadoori

‼️حجـــاب آن سنگـــــری است

که دشمن با فتحش

#انقلاب که هیچ

اسلام را #هدف قرارداده.
پس خواهرم‌مواظب سنگرت #باش

#الهم_صل_علی_محمد_و_ال_محمد_و_عجل_فرجهم
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی
#چادری_ها_فرشته_اند
#چادری

.
.💝🌷💝🌷💝
.🌷💝🌷💝
.💝🌷💝
.🌷💝
.💝
.
چه لذتی داره این حجاب.....
.
چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم، دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش ‏رنگ‏
.
ترین زن‏هاست را می‏زند.
.

چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان می ‏آیند تا لذت ببرند، ذره‏ ای به تو محل نمیگذارند.
.

چه لذتی دارد وقتی در خیابان و دانشگاه و... راه می‏روید و صد قافله دل کثیف!! همره شما نیست.
.

چه لذتی دارد وقتی جولانگاه نظرهای ناپاک و افکار پلید مردان شهرتان نیستید
.

چه لذتی دارد وقتی کرم قلاب ماهیگیری شیطان برای به دام انداختن مردان شهر
نیستید.
.
چه لذتی دارد وقتی می‏بینی که می‏توانی اطاعت خدایت را بکنی؛ نه هوایت را
.

چه لذتی دارد وقتی در خیابان راه می‏روید؛ در حالی که یک عروسک متحرک نیستید؛
.
یک انسان رهگذرید.
.

چه لذتی دارد این حجاب!
.

خدایا! لذتم مدام باد.
.
.💝
.🌷💝
.💝🌷💝
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین#فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب#مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی 
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم ️ 
#من_حجاب_را_دوست_دارم

💝@t.e44💝
.
.💝🌷💝🌷💝
.🌷💝🌷💝
.💝🌷💝
.🌷💝
.💝
.
چه لذتی داره این حجاب.....
.
چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم، دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش ‏رنگ‏
.
ترین زن‏هاست را می‏زند.
.

چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان می ‏آیند تا لذت ببرند، ذره‏ ای به تو محل نمیگذارند.
.

چه لذتی دارد وقتی در خیابان و دانشگاه و... راه می‏روید و صد قافله دل کثیف!! همره شما نیست.
.

چه لذتی دارد وقتی جولانگاه نظرهای ناپاک و افکار پلید مردان شهرتان نیستید
.

چه لذتی دارد وقتی کرم قلاب ماهیگیری شیطان برای به دام انداختن مردان شهر
نیستید.
.
چه لذتی دارد وقتی می‏بینی که می‏توانی اطاعت خدایت را بکنی؛ نه هوایت را
.

چه لذتی دارد وقتی در خیابان راه می‏روید؛ در حالی که یک عروسک متحرک نیستید؛
.
یک انسان رهگذرید.
.

چه لذتی دارد این حجاب!
.

خدایا! لذتم مدام باد.
.
.💝
.🌷💝
.💝🌷💝
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین#فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب#مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی 
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم ️ 
#من_حجاب_را_دوست_دارم
@chadoraneh
@hadismedia
@hejabzahraei

💟@t.e44💟
.
.💟🌷💟🌷
.🌷💟🌷
.💟🌷
.🌷
.
#پنج شنبه_شهدایے
.
امروزمیخواهـم برسرڪلاس توبنشینم
گرچه نامت برایم گم است اما
میدانم آنقدربراے خداڪســے بوده اے ڪہ
چون فاطمــہ اش گمنام پسندیده تورا
دلم ڪــہ سمت توباشد
مــے رسدبہ آسمان
بہ خدا
.

@khateshohada .
.💟
.🌷💟
.💟🌷💟
.

#منم_باید_برم #چادر #چادرم_یادگار_مادرم_زهراست
#حجاب #حیا #چادری #مادرم_فاطمه #یافاطمه #امام_حسن #امام_حسین#فاطمه_الزهرا #شهداء #شهید_گمنام #شهادت #مدافعان #حضرت_زینب#مدافع_حرم #مدافعان_حرم
#خوشبختی_با_حجاب
#حجاب_فاطمی
#زندگی_زهرایی
#من_چادرم_رفیق_جدا_نشدنی 
#من_چادرم_را_دوست_دارم
#مدافع_چادر
#چادرم_را_دوست_دارم ️ 
#من_حجاب_را_دوست_دارم
@chadoraneh
@hadismedia
@hejabzahraei

Most Popular Instagram Hashtags