[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#مشروطه_خواهان

MOST RECENT

گرچه قصد فارس هااز ساخت این فیلم تفرقه افکنیبین ترک و لر بوده اما بد نیست که حقایقی آشکار بشن
توهین های تمام ناشدنی صدا و سیما ی میلی جمهوری اسلامی فارس به ملت لر

آیا تاریخ مشروطه را خوانده ای؟

نفش ستار خان را در تغییر حکومت ازمحمد علی شاه به مشروطه را می دانی؟

چرا ستارخان را از تبریز بیرون کردند و به تهران فرا خوانده شد؟
چرا ستار خان و باقر خان از تعهدات خود نسبت به خلع سلاح و و تمکین از دولت مشروطه سر باز زدند؟
نحوه امرار معاش و زندگی او قبل از مشروطه اطلاع داری؟
تاریخ لر و تاریخ مشروطه را همه می دانند
ما لریم ؛ به سختی و استواری کوهستان هایمان
به پاکی و زلالی آب چشمه سارانمان
بی نیاز از هرگونه تبلیغ و سیاه نمایی
ما نگین تاریخ مشروطه ایم

#زیر_بار_خدا_نیروه_لر

آه ای بلوط کهنه چه داری که ریشه ها
اینگونه ریشه ی تورا چنگ می زنند
ای جوهر تو داده به مشروطه اعتبار
شمشیر های کهنه مگر زنگ می زنند؟

#لر
#لرستان_بزرگ
#لرستانات
#لرستان_فیلی
#لرستان_جنوبی
#بختیاری
#تمام_سرزمین_های_لر_نشین
#مشروطه
#مشروطه_خواهان
#سردار_اسعد
#علیمردان
#تاریخ
#ستار_خان
#باقر_خان
#صدا_سیمای_میلی
#سریال_های_ننگین
#عزت_اله_مهرآوران
#توهین_به_قوم_لر
#پانفارس
#جنبش_بیداری_جوانان_لر

ایل بختیاری تهران را آزاد کرد لرهای بختیاری از نیروهای موثر در جنبش مشروطه و خصوصاً فتح تهران بودند و در میان سرداران ایشان علیقلی خان سردار اسعد جایگاهی خاص داشت.
علیقلی خان چهارمین فرزند حسینقلی خان ایلخانی بود و قبل از او برادرش اسفندیار خان لقب اسعد داشت. علیقلی پس از كشته شدن پدر یك سال در زندان ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه و حاكم اصفهان بود و به نوعی زندگی سیاسی خود را با زندان آغاز كرد. پس از آن ایام سخت با به قدرت رسیدن اتابك در اصفهان ستاره اقبال خانواده ایلخانی مجدداً درخشید. اسفندیارخان سردار اسعد اول به ایلخانی بختیاری رسید و علیقلی خان فرمانده سواران بختیاری در گارد شد. این وضعیت تا عزل اتابك از حكمرانی اصفهان ادامه داشت و پس از عزل وی علیقلی خان دیگر به گارد مراجعه نكرد و بیشتر در سرزمین بختیاری به سر برد.
علیقلی در سال ۱۳۱۸ (ه.ق) به هند و سپس مصر سفر كرده و در همان سال به زیارت خانه خدا مشرف شد. سپس عازم پاریس شد و دو سال بعد به ایران مراجعت كرد و در سال ۱۳۲۱ با فوت اسفندیارخان به تمشیت امور بختیاری همت گماشت و از این تاریخ به سردار اسعد ملقب شد. وی در بین لرهای بختیاری دارای موقعیت ممتاز و ویژه بود و می توان او را نقطه محوری ایل بختیاری در آن روزگار نامید. او از نخستین ایرانیانی بود كه ضمن مسافرت به اروپا با مظاهر تمدن و دموكراسی در فرانسه آشنا شد. به همین دلیل واجد امتیازات روشنفكری منحصربه فردی شد. پس از مراجعت به ایران در سال ۱۳۲۴ مجدداً عازم پاریس شد و در زمان به توپ بستن مجلس در سال ۱۳۲۶ نیز كه عده ای از رجال و آزادیخواهان عازم اروپا شدند علیقلی خان در پاریس اقامت داشت. استبداد محمدعلی شاهی باعث تأمل و تفكر بسیاری از روشنفكران و مراجعت ایشان به قصد مبارزه به ایران شد و یكی از دلایل سردار اسعد برای مراجعت به ایران نیز همین مسئله بود. البته در این بین تشویق ایرانیان برای مراجعت وی نیز بسیار موثر بود. مخبرالسلطنه هدایت كه خود در آن هنگام در اروپا به سر می برد در این زمینه نوشته است: ... شاخص میان ایرانیان علیقلی خان سردار اسعد است كه غالباً اشخاص مهمی با او مراوده دارند و او را به بازگشت به ایران و رهبری نهضت تشویق می كنند. علاوه بر این تشویق ها فتح اصفهان توسط بختیاری ها نیز در ترغیب علیقلی خان برای بازگشت به ایران بسیار موثر بود. سردار اسعد در چنین شرایطی وارد ایران شد و در اولین اقدام به اتحاد ایل بختیاری مشغول شد.
ادامه در کامنت

.
هنوز هم شیهه اسبان تو
از پایتخت به گوش میرسد
و نوای آزادی برنوهایتان
خواب از دشمنان میگیرد.
#سرداراسعدبختیاری
#مشروطه_خواهان
#سردار_اسعد_سردار_دلها
فاتح تهران

.
در آمدی بر انقلاب مشروطه...
✔بدون شک، یکی از مهم ترین تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران، #انقلاب_مشروطه است. جنبشی که برخی آن را نه یک انقلاب، که یک جنبش اصلاحاتی می دانند. بی تردید، وقتی که از انقلاب مشروطه سخن می گوییم، نام #محمدعلی_شاه قاجار، تداعی می شود. کسی که در آغاز با مشروطه موافقت نمود اما در ادامه از سرسخت ترین مخالفان نظام مشروطه شد.
✔از این حیث، طبق اصول روان شناسی سیاسی، باید گفت، رفتار محمدعلی میرزا، در جایگاه ولایت عهد و نایب السلطنه ی شاه قاجار، رفتاری بسیار #دیپلماتیک است. او برای حفظ موقعیت خود، به عنوان #ولیعهدی، باید هم در تقابل با مشروطه، قرار نمی گرفت. این، همان نکته ی کلیدی است که باعث همراهی علمای طراز اول تهران و نیز #مشروطه_خواهان انقلابی با ولایت عهدی وی شد.
✔هشت روز پس از امضای #فرمان_مشروطه توسط #مظفرالدین_شاه قاجار، محمدعلی میرزای ولیعهد، به محمد علی شاه قاجار بدل شد. مخالفت وی با مشروطه و مشروطه خواهی از همان جا آغاز شد که #نمایندگان پارلمان اول را به #جشن_تاج_گذاری خود دعوت نکرد. او دیگر نیازی به تایید مشروطه و مجلس نداشت، شاه شده بود. وی برای تحکیم قدرت شاهنشاهی خویش، میرزا علی اصغر خان اتابک ملقب به #امین_السلطان را که سابقه ی مخالفت با مشروطه در عصر مظفری داشت، دوباره در جایگاه صدارت عظمی نشاند. اقدامی که در نهایت با ترور اتابک در #بهارستان_تهران، به سرانجام رسید.
✔محمدعلی شاه، در مقابل این اقدام، عبدالمجید #عین_الدوله را که از اتابک هم سرسخت تر بود، به وزارت خویش برگزید. در نهایت بدلیل حمله ی مسلحانه به کالسکه ی حامل شاه، محمدعلی شاه قاجار به پیشنهاد #شاپشال روسی و توسط #کلنل_لیاخوف، بهارستان را به توپ بست و علمای تهران، از جمله آیت الله #سیدمحمد_طباطبایی و #سیدعبدالله_بهبهانی را نفی بلد نمود. این دوره از تاریخ، که دوره ی خفقان رژیم حاکم است به #استبداد_صغیر معروف شد. در نتیجه ی این دوره ی یکسال و نیمه، بسیاری از شعرا و علما و نویسندگان مبارز، تبعید، زندانی و یا کشته شدند.
✔شهرهای مختلف ایران، از جمله تبریز، تهران، شیراز، اصفهان و گیلان، کانون مبارزات استقلال طلبانه ی مشروطه خواهان شد و سرانجام #قوای_ملی از شهرهای تبریز، رشت و اصفهان راهی تهران شدند و با شکست نیروهای حکومتی، دوره ی استبداد صغیر به پایان رسید. محمدعلی شاه قاجار، به سفارت #روسیه_تزاری، پناهنده و از سلطنت خلع شد و مشروطه خواهان، #احمدمیرزا، فرزند وی را به سلطنت رساندند.
#تاریخ_سیاسی
#مشروطه

#سوقصد_به_ذات_همایونی
#دوم
.
کریم:«میخواهم بدانم با کُشتن #شاه اوضاع درست خواهد شد؟»
زینال:«شما پیشنهاد بهتری داری؟»
کریم گفت«بله.که هر کار میکنی با چشم ِباز کنی.مگر همین #میرزا_رضا نبود؟که چی؟شاه را کُشتی که بیسمارک را جایش بگذاری؟
زینال گفت«#بیسمارک که مرده و نمی‌توانیم او را دعوت کنیم.اما امیربهادر داریم.ماشالله یکپارچه گاو!.نمی‌خواهی ارشدالدوله.نخواستی #انگلیسی ها برایت از زمین شاه سبز میکنند.#روس هم که بیکار نمی نشیند.خلاصه همه در فکر اینجا هستند.کافیست قدم اول را برداریم.اگر اینکاررا نکنیم چه کنیم؟#رعیت خسته شده است.»
.
زینال گفت:«ما با هم دوستیم .#حق داریم سربه سر هم ،سربه سر ملت و سربه سر شاه بگذاریم.کارهم کار مشکلی است.شوخی نیست.
شاهی داریم مجسمه #شقاوت.
وزرایی داریم مجسمه #بلاهت.
اطرافیان مجسمه #کثافت.
ملتی داریم مجسمه #بطالت.
آن وقت این وسط ما جمع شده ایم برای آتش بازی.حالا لطفاً آقای رئیس بفرمایید از کجا شروع کنیم؟...»
.
🌕پی نوشت 👈#رضا_جولایی نویسنده محبوب من است.مردی ایستاده در میان تاریخ ،سیاست و داستان نویسی.او تازه کار نیست.من تازه پیدایش کرده ام.
صدر ِرمانهایش همین کتاب است.سوقصد به ذات همایونی کتابی است با محوریت #کمیته_مجازات در دوره سلطنت #محمد_علی_شاه و ترور نافرجام شاه به دست آنان.انجمنی متشکل از افرادی با خط و مشی #مارکسیستی و اهداف رادیکال که ابتدا جهت مبارزه با ایادی بیگانه تشکیل شد.کمیته ای که به زعم #حیدرخان_عمواوغلی، هدفش وصل کردن جریان برق به ملت بود، ولی اسیر ترور و #آدمکشی شد....و این هنر جولایی است که بخش های در محاق رفته #تاریخ_ایران را روشن کند.از سرنوشت های #گمشده_در_زمان بگوید و آنها را دور یک میز گرد آوَرَد...
.
#کمیته_مجازات
#مشروطه_خواهان
#مشروطه
#استبداد_صغیر
#کتاب_خوب
#نشر_چشمه

صفحات صد و بیست و پنج تا صد و بیست هفت کتاب ایران بین دو انقلاب از پروفسور یرواند آبراهامیان که این کتاب از منابع درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی در دانشگاههای ایران میباشد که اشاره دارد
به فتح تهران توسط لرها و مردم رشت .
همگان میدانند که رهبری نظامیان لر و رشتی در فتح تهران با سردار اسعد بختیاری بوده بعد نویسنده این فیلم ادعا کردن که فیلم براساس مستندات ساخته شده و اشاره کرده مردم تعصب رو کنار بگذارن و برن مطالعه کنن
@zahraamelii
@ezzat__mehravaran
ما منکر زحمات ستارخان نیستیم ولی میشه بگی نویسنده باسواد که مستندات شما کجا بوده که لر هیچ نقشی تو مشروطه نداشته و سهم لر میشه واکس زدن

#سرداراسعدبختیاری
#مشروطه_خواهان
#لرستان_یعنی_همه_مناطق_لر_نشین
#اتحاد_لرها


‌توهین های صدا و سیما به مردم لر تمامی ندارد

@ezzat__mehravaran

‌آقای مهر آوران شما مایه سرافکندگی و ننگ مردم لر هستی و نماد خودفروختگی یک انسان هستید
‌‌
‌جعل تاریخ کافی نبود؟

آیا تاریخ مشروطه را خوانده ایی؟

نقش ستارخان را در تغییر حکومت از محمدعلی شاه به مشروطه را میدانی؟

‌چرا ستارخان را از تبریز بیرون کردندوبه تهران فراخوانده شد؟

چرا ستارخان و باقرخان از تعهدات خود نسبت به خلع سلاح وتمکین از دولت مشروطه سر باز زدند؟

نحوه امرار معاش وزندگی او قبل از مشروطه اطلاع داری؟

‌تاریخ لر و تاریخ مشروطه را همه میدانند
ما لریم به سختی و استواری کوهستانهایمان
به پاکی و زلالی آب چشمه سارانمان،
بی نیاز از هرگونه تبلیغات و سیاه نمای،
ما نگین تاریخ مشروطه اییم‌

‌‌سهم فاتحان و سران مشروطه واکس زدن چکمه های ستارخان بود؟

‌ اینها تبعات بی عرضگی و بی غیرتی مسئولین ما لرها در دولت و کشور است...
‌‌ ‌مسئولین لر ،عده ای خود فروخته و بی شرف هستند که نه غیرت خود را حفظ کرده اند نه گذشته خودشان را به یاد دارند...

‌تاراج نفت و آب و خاک و توهین و تحیر یکی پس از دیگری

‌‌#مشروطه #مشروطه_خواهان #ستارخان #باقرخان #سرداراسعدبختیاری #لر #واکس #اعتراضات #تظاهرات #جنبش #شورش #توهین #لر_مشروطه_خواهم #جنبش_بیداری_جوانان_لر #مسئولین #بی_غیرت

‌۲۶/۱۱/۹۶

#مالکان_زاگرس

توهین های صدا و سیما به مردم لر تمامی ندارد
‌جعل تاریخ کافی نبود؟
‌ستارخان و باقرخان ، هشت ماه بعد از فتح تهران اومدن تهران!!!
ولی حالا میبینیم که مشروطه کلا مال داش ستار و داش باقر و شیخ فرضلا نوری بوده!!!

‌علیقلی خان سرداراسعد بختیاری و سپهدارتنکابنی گیلک هم هیچکاری انجام ندادن ، احتمالا آبدارچیای ستار بودن

‌‌سهم فاتحان و سران مشروطه واکس زدن چکمه های ستارخان است؟
‌ اینها تبعات بی عرضگی و بی غیرتی مسئولین ما لرها در دولت و کشوره

‌مسئولین لر ، یه عده خودفروخته و بی شرف هستن
نه غیرت دارن نه ناموس دارن
‌یه عده بی بوته که گذشته خودشنو فراموش کردن

‌‌#مشروطه #مشروطه_خواهان #ستارخان #باقرخان #سرداراسعدبختیاری #لر #واکس #اعتراضات #لر_مشروطه_خواهم #جنبش_بیداری_جوانان_لر #مسئولین #بی_غیرت

‌۲۶/۱۱/۹۶

طوری که اینا دارن پیش میرن
تا چن سال آینده میگن که لرا با صدام حسین هم
برای تجاوز به ایران همکاری کردن و به خاک ایران دست درازی کردن
نکنه خواسته یا ناخواسته (شما بخونید خواسته)
دارید کاری میکنید ما فقط ملیتمون لر باشه
#سرداراسعدبختیاری
#مشروطه_خواهان

. ما لرها ، همیشه #تاریخ پیشرو و متمدن بودیم، این لحظه تاریخی ورود لرها به #تهران. در سال 1288
خورشیدی
است، زمانی که #دیکتاتور وقت ، #محمد_علی_شاه_قاجار با کمک دولت #روسیه و #لیاخوف_روسی #مجلس_شورای_ملی دستاورد #انقلاب_مشروطه که مردم با نثار خون بدست آورده بودن رو به توپ بست و دیکتاتوری و خفقان حاکم کرد و راه پیشرفت #ایران رو بست، لرها از مناطق مختلف لرستان، به
.
#فرماندهی #سردار_اسعد_بختیاری با حدود 700 سوار راهی تهران شدن و پس از فتح تهران، با کمک سایر آزادیخواهان از #رشت و #تبریز و ... مجلس، نماد دنیای #دموکراسی رو بازگشایی کردن ...
.
بله ما #لر هستیم، #وطن_پرست ، #آزادی_خواه ، #ظلم_ستیز ، ما هیچ وقت در برابر هیچ قدرتی سر خم نکرده و نمی کنیم ، وای از روزی که #غیرت لر به جوش آید، وای از روزی که کسی بخواهد لر را دست کم بگیرد یا نادیده بگیرد، آن روز هیچ قدرتی حریف لر نخواهد بود، ما لر هستیم، همیشه ایرانی لر خواهیم بود و همیشه غیرت داریم و چشمه غیرت ما همیشه خروشان است، فرقی نمی کنه در چه تاریخی باشیم ، ما وارث غیرت پدران و مادران مون هستیم ... تفنگ های #برنو ما همیشه آماده است تا سینه هر ظالمی و #دیکتاتوری رو سوراخ کنه و هر دشمنی رو خوار و ذلیل کنیم.
.
پ.ن: ترانه زیبای کر لر، با صدای هنرمند عزیز لر، آقای رضا صالحی . 🔴ای داد بیدا😔
.
#لرستان
#ایران #مشروطه #بختیاری #مشروطه_خواهان #لر #قاجار #کوهگیلویه_بویراحمد #ممسنی #فیلی #کرد

↘↘↘
اِصالَت از نِگاهت چیست ؟
اِصالَت ، فتحِ طهران است ...
ﺍِﺻﺎﻟَﺖ ، ﺭﺍﻧﺪﻥِ ﺍِﺳﻜﻨﺪﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥِ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ...
ﺍِﺻﺎﻟَﺖ ، ﺩﺭ ﺷﻜﺴﺖِ لشکرِ ﻣﺤﻤﻮﺩِ ﺍَﻓﻐﺎﻥ ﺍﺳﺖ ...
اِصالَت ، در تفنگ برنو مشروطه خواهان است ...
اِصالَت ، خانِ خانان ، شیرعلیمردان است ...
که روزی اِنگلیس را گفت :
عُقابت گر بخواهد بگذرد از آسمانِ ایرانم ،
پَرَش را باج میگیرم ...
🌹🌹🌹
ایل بختیاری مَملو از نامِ بُزرگان و شیران است ...
به یادِ سردارانِ بُزرگِ ایلم :
سردار شهید بهنام محمدی ❤
سردار شهید علیمردان خان چهارلنگ ❤
سردار اسعد بختیاری هفت لنگ ❤
سردار بی بی مریم بختیاری ❤
#ایل_بختیاری#چهارلنگ_محمودصالح
#بختیاری#چهارلنگ#هفت_لنگ#برنو#خان
#کلاه_خسروی#چوقا#گیوه_ملکی#شلوار_دبیت
#شیرعلیمردان#علیمردان_خان#سرداراسعد#شیرعلیمردون
#شجاعت#غیرت#اصالت#پاکی#تعصب#مردانگی
#بی_بی_مریم#فتح_تهران
#شهید_بهنام_محمدی
#فاتحان_طهران#فتح_طهران#مشروطه_خواهان
#سردار#تاریخ#لر

.
. 🔴#دولت_بداند_سردار_اسعد_حذف_شدنی_نیست

یکی از غائبان بزرگ کتاب درسی، حاج علیقلی خان بختیاری ملقب ب «سردار اسعد» از رهبران بزرگ مشروطه وفرمانده عملیات ملی آزادسازی تهران وبازگشایی پارلمان مشروطه است. سردار اسعد پیش ازآنکه سیاستمدار باشد، عاشق ایران و ازپیشگامان نهضت ترجمه دردوره قاجار بوده ک بیش ازبیست کتاب را ب فارسی برگرداند ومنتشر کرد. وی علاوه برترجمه هایی ک خود شخصاً انجام داد، ازحامیان نهضت نوپای ترجمه بود ک همین جریان ازبنیان های فکری واخلاقی منتهی ب مشروطیت می باشد.

سردار اسعد، ازحامیان هنرنوپای نقاشی مدرن ایرانی ب ویژه مکتب کمال الملک ب شمار می رود.شاید ازین روبود ک کمال الملک(فراتر ازعرف سیاسی) ب سردار عشق می ورزید.کمال الملک تصویرنقاشی چهره سردار را در ابعادی متمایز وبزرگتر ازکل تابلوهای خودکشید تا اگر روزی بخواهند آنها را درجایی نصب کنند پیشاپیش مشخص باشد کدام تابلو بایدبالای مجلس بنشیند.کمال الملک ب این اکتفا نکرد.هنگامی ک وزارت صنایع مستظرفه ازاو خواست پنج اثر مهم خود رامعرفی کند،او پرتره سردار اسعد را ب عنوان یکی ازپنج اثرمهم وماندگار خود درفرم مربوطه ثبت کرد. 🚯جناب آقای ولایتی! جناب آقای حدادعادل!🚮 شنیده ام جناب ولایتی 37شغل دولتی دارند وجناب حدادعادل نیزعددی قریب آن. آیابابت تک تک این مشاغل دولتی حقوق می گیرید؟
.
🔴یک نکته ازسردار اسعد بشنوید:👍 سردار، وقتی تهران رااز استبداد محمدعلی شاه رهایی داد،دو سال وزیر کشور ونماینده مجلس بود.درآن دوسال حقوق نگرفت و ب وزیر مالیه نوشت حقوق مراصرف ساخت مدرسه کن. .
🔵دومدرسه باپول حقوق اوساخته شد؛ یکی دربختیاری ودیگر درتهران. بله. همین مدرسه «فرهنگ» تهران ک اکنون در دست آقازاده دکتر حدادعادل است! (اسنادش درکتابخانه ملی موجود است) .
سردار اسعد با 2 سال خدمت دولتی، درقلب مردم کشورش جاودانه شد.شما 40 سال ب زعم خودخدمت می کنید.بیایید یک رفراندوم برگزار کنیم.در یک برگه نام و کارنامه سردار اسعد رابنویسیم، دربرگه دیگر نام وکارنامه ولایتی، حدادعادل و 8 نفر دیگر از اقران نظیر دکتر مخبر دزفولی،ضرغامی و... را بنویسیم.ده ضربدر چهل می شود چهارصد.چهارصد سال خدمات دولتی شما 10 نفر رابادو سال خدمات دولتی سردار اسعد ب ترازوی رأی مردم بگذاریم.
.
.
رفراندوم نه درسرزمین بختیاری بلکه درسراسر ایران باشد.احتمالا نتیجه رفراندوم رامی دانید!
.
🔵اگرجایگاه خودرا نمیدانید، لااقل حرمت قلم رانگهدارید.
.
#سردار_اسعد_بختیاری #مشروطه #لر #بختیاری #مشروطه_خواهان #قاجار #محمدعلی_شاه_قاجار #استبدار #تبعیض #تحریم #برجام #مشروطه_خواهان_لر

🔴#دولت_بداند_سردار_اسعد_حذف_شدنی_نیست

یکی از غائبان بزرگ کتاب درسی، حاج علیقلی خان بختیاری ملقب ب «سردار اسعد» از رهبران بزرگ مشروطه وفرمانده عملیات ملی آزادسازی تهران وبازگشایی پارلمان مشروطه است. سردار اسعد پیش ازآنکه سیاستمدار باشد، عاشق ایران و ازپیشگامان نهضت ترجمه دردوره قاجار بوده ک بیش ازبیست کتاب را ب فارسی برگرداند ومنتشر کرد. وی علاوه برترجمه هایی ک خود شخصاً انجام داد، ازحامیان نهضت نوپای ترجمه بود ک همین جریان ازبنیان های فکری واخلاقی منتهی ب مشروطیت می باشد.

سردار اسعد، ازحامیان هنرنوپای نقاشی مدرن ایرانی ب ویژه مکتب کمال الملک ب شمار می رود.شاید ازین روبود ک کمال الملک(فراتر ازعرف سیاسی) ب سردار عشق می ورزید.کمال الملک تصویرنقاشی چهره سردار را در ابعادی متمایز وبزرگتر ازکل تابلوهای خودکشید تا اگر روزی بخواهند آنها را درجایی نصب کنند پیشاپیش مشخص باشد کدام تابلو بایدبالای مجلس بنشیند.کمال الملک ب این اکتفا نکرد.هنگامی ک وزارت صنایع مستظرفه ازاو خواست پنج اثر مهم خود رامعرفی کند،او پرتره سردار اسعد را ب عنوان یکی ازپنج اثرمهم وماندگار خود درفرم مربوطه ثبت کرد. 🚯جناب آقای ولایتی! جناب آقای حدادعادل!🚮 شنیده ام جناب ولایتی 37شغل دولتی دارند وجناب حدادعادل نیزعددی قریب آن. آیابابت تک تک این مشاغل دولتی حقوق می گیرید؟
.
🔴یک نکته ازسردار اسعد بشنوید:👍 سردار، وقتی تهران رااز استبداد محمدعلی شاه رهایی داد،دو سال وزیر کشور ونماینده مجلس بود.درآن دوسال حقوق نگرفت و ب وزیر مالیه نوشت حقوق مراصرف ساخت مدرسه کن. .
🔵دومدرسه باپول حقوق اوساخته شد؛ یکی دربختیاری ودیگر درتهران. بله. همین مدرسه «فرهنگ» تهران ک اکنون در دست آقازاده دکتر حدادعادل است! (اسنادش درکتابخانه ملی موجود است) .
سردار اسعد با 2 سال خدمت دولتی، درقلب مردم کشورش جاودانه شد.شما 40 سال ب زعم خودخدمت می کنید.بیایید یک رفراندوم برگزار کنیم.در یک برگه نام و کارنامه سردار اسعد رابنویسیم، دربرگه دیگر نام وکارنامه ولایتی، حدادعادل و 8 نفر دیگر از اقران نظیر دکتر مخبر دزفولی،ضرغامی و... را بنویسیم.ده ضربدر چهل می شود چهارصد.چهارصد سال خدمات دولتی شما 10 نفر رابادو سال خدمات دولتی سردار اسعد ب ترازوی رأی مردم بگذاریم.
.
.
رفراندوم نه درسرزمین بختیاری بلکه درسراسر ایران باشد.احتمالا نتیجه رفراندوم رامی دانید!
.
🔵اگرجایگاه خودرا نمیدانید، لااقل حرمت قلم رانگهدارید.
.
#سردار_اسعد_بختیاری #مشروطه #لر #بختیاری #مشروطه_خواهان #قاجار #محمدعلی_شاه_قاجار #استبدار #تبعیض #تحریم #برجام #مشروطه_خواهان_لر

🔴#دولت_بداند_سردار_اسعد_حذف_شدنی_نیست

یکی از غائبان بزرگ کتاب درسی، حاج علیقلی خان بختیاری ملقب ب «سردار اسعد» از رهبران بزرگ مشروطه وفرمانده عملیات ملی آزادسازی تهران وبازگشایی پارلمان مشروطه است. سردار اسعد پیش ازآنکه سیاستمدار باشد، عاشق ایران و ازپیشگامان نهضت ترجمه دردوره قاجار بوده ک بیش ازبیست کتاب را ب فارسی برگرداند ومنتشر کرد. وی علاوه برترجمه هایی ک خود شخصاً انجام داد، ازحامیان نهضت نوپای ترجمه بود ک همین جریان ازبنیان های فکری واخلاقی منتهی ب مشروطیت می باشد.

سردار اسعد، ازحامیان هنرنوپای نقاشی مدرن ایرانی ب ویژه مکتب کمال الملک ب شمار می رود.شاید ازین روبود ک کمال الملک(فراتر ازعرف سیاسی) ب سردار عشق می ورزید.کمال الملک تصویرنقاشی چهره سردار را در ابعادی متمایز وبزرگتر ازکل تابلوهای خودکشید تا اگر روزی بخواهند آنها را درجایی نصب کنند پیشاپیش مشخص باشد کدام تابلو بایدبالای مجلس بنشیند.کمال الملک ب این اکتفا نکرد.هنگامی ک وزارت صنایع مستظرفه ازاو خواست پنج اثر مهم خود رامعرفی کند،او پرتره سردار اسعد را ب عنوان یکی ازپنج اثرمهم وماندگار خود درفرم مربوطه ثبت کرد. 🚯جناب آقای ولایتی! جناب آقای حدادعادل!🚮 شنیده ام جناب ولایتی 37شغل دولتی دارند وجناب حدادعادل نیزعددی قریب آن. آیابابت تک تک این مشاغل دولتی حقوق می گیرید؟
.
🔴یک نکته ازسردار اسعد بشنوید:👍 سردار، وقتی تهران رااز استبداد محمدعلی شاه رهایی داد،دو سال وزیر کشور ونماینده مجلس بود.درآن دوسال حقوق نگرفت و ب وزیر مالیه نوشت حقوق مراصرف ساخت مدرسه کن. .
🔵دومدرسه باپول حقوق اوساخته شد؛ یکی دربختیاری ودیگر درتهران. بله. همین مدرسه «فرهنگ» تهران ک اکنون در دست آقازاده دکتر حدادعادل است! (اسنادش درکتابخانه ملی موجود است) .
سردار اسعد با 2 سال خدمت دولتی، درقلب مردم کشورش جاودانه شد.شما 40 سال ب زعم خودخدمت می کنید.بیایید یک رفراندوم برگزار کنیم.در یک برگه نام و کارنامه سردار اسعد رابنویسیم، دربرگه دیگر نام وکارنامه ولایتی، حدادعادل و 8 نفر دیگر از اقران نظیر دکتر مخبر دزفولی،ضرغامی و... را بنویسیم.ده ضربدر چهل می شود چهارصد.چهارصد سال خدمات دولتی شما 10 نفر رابادو سال خدمات دولتی سردار اسعد ب ترازوی رأی مردم بگذاریم.
.
.
رفراندوم نه درسرزمین بختیاری بلکه درسراسر ایران باشد.احتمالا نتیجه رفراندوم رامی دانید!
.
🔵اگرجایگاه خودرا نمیدانید، لااقل حرمت قلم رانگهدارید.
.
#سردار_اسعد_بختیاری #مشروطه #لر #بختیاری #مشروطه_خواهان #قاجار #محمدعلی_شاه_قاجار #استبدار #تبعیض #تحریم #برجام #مشروطه_خواهان_لر

.
. 🔴سریال «ستارخان» به مناسبت دهه فجر، از 12 بهمن تا 22 بهمن هرشب ساعت 10 از شبکه یک.
. 🔵آیا صداوسیما باز هم تاریخ مشروطه را تحریف می کند؟
.
⛔هرگونه تحریف و دروغ پردازی و دست درازی در تاریخ بشدت نقد خواهیم کرد
.
.
#مشروطه #مشروطه_خواهان #سردار_اسعد_بختیاری #ستار_خان #باقر_خان #بختیاری #فتح_تهران #قاجار
#لر #لرستان #کوهگیلویه_بویراحمد #ممسنی #شوهان #کوهمره #ملت_لر #لک #زند #مینجایی #ارکوازی #ایلامی #لرها #مردم_لر #ثلاثی #لیراوی #بهمئی #

Most Popular Instagram Hashtags