#مرگ_بر_حکومت_آخوندی

353 posts

TOP POSTS

«دقیقا منظور شاعر چه کسی می باشد؟؟؟»
....
#مرگ_بر_حکومت_آخوندی
#مرگ_بر_جمهوری_اسلامی_دیکتاتوری

....
ندا آقاسلطان رو یادتونه ؟؟
کیا کشتنش ؟؟
حالا برید با همونا رای بدید ...
#ندا_آقاسلطان #خرداد_۸۸ #مرگ_بر_حکومت_آخوندی #
#ندا_آقاسلطان_را_فراموش_نکنیم #سیاهی_لشكر_نباشیم
تورو خدا نگید مجبوریم بین بد و بدتر بدو انتخاب کنیم . خودتون هم میدونید که رئیس جمهور رو یکی دیگه انتخاب میکنه . پس فقط خواهشا سیاهی لشگر نباشید . رفتن شما پای صندوق یعنی شما خواهان حکومت دیکتاتوری آخوندی هستید . همین و بس

گزارش وزارت خارجه آمريكا درباره قاچاق دختران ايراني به كشورهاي همسايه و به ويژه سليمانيه عراق تكان دهنده و فاجعه بار است! اين گزارش به نقش سپاه پاسداران در اين قاچاق وحشيانه إنسان اشاره مفصل كرده است.
#دختران_ایرانی #قاچاق #سپاه_پاسداران #جمهوری_اسلامی #مرگ_بر_حکومت_آخوندی

نوشته در عكس‼️👆 داعش از سال ۱۳۵۷ در ایران است... #مرگ_بر_حکومت_آخوندی

#انتخابات_بی_انتخابات_وعده_ما_سه_روز_قبل_از_انتخابات .
شرکت مردو در انتخابات به نظام جنایتکار آخوندی
مشروعیت میدهد.
آیا مدانید اگر کمتر از پنجاه درصد مردم در انتخابات یک
کشور شرکت کنند آن نظام حاکم مشروعیت خود را در
بین الملل از دست میدهد و باید برکنار شود؟؟؟؟🙋
.
.
آگاهی و دانستن حق مردم ایران است✔✔✔
.
در انتصابات فرمایشی حکومت آخوندی شرکت نمی کنیم.
.
#رای_ما_سرنگونیه
#رستاخیز_مردم_ایران_۲۶_۲_۹۶
#مرگ_بر_حکومت_آخوندی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_آخوند_پرست
#خامنه_ای_جاسوس_روسیه
#شاهزاده_برگرد
#اتحاد_همه_قبایل_برای_آزادی_ایران

Reza K:
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻭ ﻫﻠﻮ
ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺭﺣﯿﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻗﻔﺴﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻠﻮ
ﻣﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩ . ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻠﻌﯿﺪﻥ ﻫﻠﻮ ﺁﻧﺮﺍ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﺗﺤﺘﺶ ﻓﺮﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﻻﯼ ﻫﻠﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ، ﺳﭙﺲ ﻣﯽ
ﺧﻮﺭﺩ . ﻭ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ . ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ .
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﻠﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻠﻌﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻓﻊ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺪ ﻣﻘﻌﺪﺵ ﺭﺍ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩﻩ
ﻫﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺁﻥ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﯿﻮﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﻘﻌﺪﺵ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻫﺴﺘﻪ
ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻻﯼ ﻫﻠﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯿﺒﻠﻌﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺮﯾﺘﯽ، ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯ
ﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﻭﺍنش ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﻘﺪ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﺪ . ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺁﻧﻘﺪﺭ
ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﭘﺎﯼ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺍﯼ، ﻭ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺁﻧﺠﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ . ﻫﻠﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﮑﻨﺪ .
، ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﺧﺮﯾﺖ ﺍﺳﺖ .
.
حالا همین خانوم که اینجوری داره تبلیغ میکنه،
حق نداره دوچرخه سواری کنه
حق نداره بره استادیوم ورزشی
حق نداره نوع پوشش و لباسش رو انتخاب کنه
ارزشش به اندازه بیضیه چپ مرد حساب میشه
حق نداره برای ریاست جمهوری شرکت کنه
حق اعتراض به قوانین چسلامی حکومت را نداره
....
#انتخابات_حرامه_چاره_فقط_قیامه👊
#رای_ما_سرنگونیه
#رای_نمیدهیم
#انگشت_پاک
#مرگ_بر_حکومت_آخوندی
#مرگ_بر_خامنه_ای_ضحاک
#تهران #شیراز #اصفهان #تبریز
#اتحاد_همه_قبایل_برای_آزادی_ایران
#ما_میتوانیم👊

ببينيد كه در مسابقه فوتبال وقتي يكي از بازيكن ها با توپ عمامه يه آخوند رو ميندازه، مردم چقدر شادي مي كنن و حراست و بسيج سراسيمه به جون مردم مي افتند! همين روزها فرمان انداختن عمامه ها را صادر مي كنيم.
#ما_از_ترس_مرگ_مردیم #سرنگونی_نزدیک_است #متحد_شویم #مرگ_بر_حکومت_آخوندی ✌✌✌✌✌✌💚👑❤✌✌✌✌✌

MOST RECENT

عده ای یاد گرفتن که مثال طوطی یک چیزی را ک یاد گرفتن بارها و بارها تکرار کنند نه اندیشه ای ، نه تفکری ، و نه دیدنی این هم از #امنیت
#شاهزاده_تنها_راه_نجات_کشور
#شاهزاده_برگرد
#مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #مرگ_بر_حکومت_آخوندی

گزارش وزارت خارجه آمريكا درباره قاچاق دختران ايراني به كشورهاي همسايه و به ويژه سليمانيه عراق تكان دهنده و فاجعه بار است! اين گزارش به نقش سپاه پاسداران در اين قاچاق وحشيانه إنسان اشاره مفصل كرده است.
#دختران_ایرانی #قاچاق #سپاه_پاسداران #جمهوری_اسلامی #مرگ_بر_حکومت_آخوندی

ببينيد كه در مسابقه فوتبال وقتي يكي از بازيكن ها با توپ عمامه يه آخوند رو ميندازه، مردم چقدر شادي مي كنن و حراست و بسيج سراسيمه به جون مردم مي افتند! همين روزها فرمان انداختن عمامه ها را صادر مي كنيم.
#ما_از_ترس_مرگ_مردیم #سرنگونی_نزدیک_است #متحد_شویم #مرگ_بر_حکومت_آخوندی ✌✌✌✌✌✌💚👑❤✌✌✌✌✌

آب و هوای شیعه و سنی
😕😕😐😟😂😂😂
اینا از صدتا فحش خواهر و مادر برای ما ایرانیها بدتره، کمی فکر کنید و بعدش هست که میگید #مرگ_بر_حکومت_آخوندی

خامنه اي در پاسخ به دانشجويي كه اعتراض كرد كار در مملكت براي فارغ التحصيلان نيست، فرمود؛ بريد كار پيدا كنيد، به ما چه!

همراه باشيد با كانال هاي تلگرام اميرعباس فخرآور:
www.telegram.me/irankgb
www.telegram.me/amirabbasfakhravar
#تيراندازي_مجلس #بهارستان #لاريجاني #خامنه_اي #مزدور #جمكران #وزيربهداشت #مجلس #داعش #تهران #روسيه #پوتين #سپاه_پاسداران #سردار_قاسم_سليماني

لامصب کم #آخوند داریم دیگه #لژیونر #آفریقایی هم میارن اما فکر کنم چون اخوندهای خودمون رفته بودن #شمال دیگه مجبور شدن #آخوند_خارجی بیارن.البته این #دوسو هست سال دیگه #چهارسو و #فازمتر هم میارن.
#بجاش_امنیت_داریم
#مرگ_بر_حکومت_آخوندی

نوشته در عكس‼️👆 داعش از سال ۱۳۵۷ در ایران است... #مرگ_بر_حکومت_آخوندی

Most Popular Instagram Hashtags