#محبا

MOST RECENT

دل نوشته
منبع ارامش که باشی💙💙💙
هرکسی سمتت بیاد🙃
خوب یا بد....موندنی یا رفتنی...
یه تیکه از ارامش حال خوب تو بهش هدیه
میکنی❤️ مث ماه 🌙باش الماس باش و بدرخش 👌
بگذار هرکسی از گوشه وکنارتم رد میشه بی نصیب نمونه ...
انسانیت خاصیت تو باشه✅☺ کسی که موندنی براش همیشگی باش🙃🙃🙃 کسی که رفتنی یه خاطره خوب باش😊😊😊 ❀ #محبا ‌_ح

####

أنت #المحب ولكني أعوذ به ... بأن أكون #محبا غير #محبوبا

إن الله #يقذف الحب في #قلوبنا ❤ فلا تسال #محبا لماذا #أحببت🌸🍃

🔴از #رفاقت میگویند ولی #رفیق نیستند...
#ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
#ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﭘﯿﺶ #ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ #ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ...
#ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ...
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ #ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ #ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ...
ﺍﺯ #ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ #ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﻭ ﻣﻦ #ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ #ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ...
#ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ #ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ...
ﺳﺮ #ﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ #ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻧﺪﯾﺪﻩ #ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ #ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ.....چه بی #محبا بر سرت #خراب میشوند⭕

🍁سلام به قلیونکشای چایخونه🌿🌿 به لوتی های زور خونه✍ به عرق خورهای میخونه به شبگردهای بیخونه به سربازای توپخونه🌠 خراب همتون هستم💖💖 🌹🌹🌺 لوتی خوبید حالتون خوبه نفستون حق
@ghadimihasetareha کاکو جونی خوبی عامو💐 ⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅
💥کاکو جونیا ما شقایق های باران خورده ایم
سیلی ناحق فراوان خورده ایم
ساقهٔ احساسمان خشکیده است💥
زخمها از تیغ وطوفان خورده ایم

تاچه بوده تاکنون تقصیرمان
تا چه باشد بعد ازاین تقدیرمان
💥💥☆☆☆💥💥💥💥💥💥☆☆☆☆☆☆☆☆☆💥💥 داش اکل به عشق کی سرمیکنی بد ما عامو ✞✞✞✟✟✟✟✼✼✼✻⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅ 🔔🔔از #رفاقت میگویند ولی #رفیق نیستند...
#ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
#ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﭘﯿﺶ #ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ #ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ...
#ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ...⭐🔆🔆🔆🔆🔆
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ #ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ #ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ...
ﺍﺯ #ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ﺍﺯ #ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﻭ ﻣﻦ #ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ #ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ...
#ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ #ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ...
ﺳﺮ #ﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ #ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...🔊🔊🔊🔊🔊
ﻧﺪﯾﺪﻩ #ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ #ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ.....چه بی #محبا بر سرت #خراب میشوند این #نامردی های روزگا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر

از #رفاقت میگویند ولی #رفیق نیستند...
#ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
#ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﭘﯿﺶ #ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ #ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ...
#ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ...
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ #ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ #ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ...
ﺍﺯ #ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ #ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﻭ ﻣﻦ #ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ #ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ...
#ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ #ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ...
ﺳﺮ #ﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ #ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻧﺪﯾﺪﻩ #ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ #ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ.....چه بی #محبا بر سرت #خراب میشوند این #نامردی های روزگار
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شبعناهم #محبا حتى كرهونا محلا #فراقهم
❤الاسمر❤

از #رفاقت میگویند ولی#
#رفیق نیستند...
#ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
#ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﭘﯿﺶ #ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ #ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ...
#ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ...
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ #ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ #ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ...
ﺍﺯ #ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ #ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﻭ ﻣﻦ #ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ #ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ...
#ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ #ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ...
ﺳﺮ #ﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ #ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻧﺪﯾﺪﻩ #ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ #ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ.....چه بی #محبا بر سرت #خراب میشوند این #نامردی های روزگار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از#رفاقت میگویند ولی#رفیق نیستند...
#قضاوتت میکنندآنانی که#قاضی نیستند...
حکم #میدهند آنانی که#حاکم نیستن..
پیش #بینیت میکنن آنانی که #پیشگو نیستن...
از حس ات#میگن آنانی که#هیچی از احساس نمیدونن....
#تحقیر میکنن #آنانی ک خود تحقیرند...
تورا به #بازی میگیرند آنانی که خود #بازیچه اند....
از#عشق برایت میگوییند آنانی که #عاشق نیستن....
از صداقت# میگویند آنانی ک #صادق نیستن ....
و من #مینویسم در حالی که #نمیسنده نیستم ..☺
#اینجا سر زمین #جابجایی هاست....
سر #زمینی که نخوانده #معنایت میکنند.✌
ندیده #ترسیمت میکنند ...
و نشنیده #اهنگت را می نوازند .....چه بی #محبا بر سرت #خراب میشوند.... این #نامرد# های روز گار .

نسأل. الله قلب 💛💜💚خاشعا #محبا للخير. والي متابعبن. الاوفياء

تبغوا بلا #محبا و تكرهوا بلا #سبا نتوما بروحكم 🔐😈💯

‏إن #الله 😍😍 يقذف #الحب 💕💕 في #قلوبنا 😌😌 فلا تسأل #محبا 💝💝 لماذا #أحببت

بعضی روزها در زندگیمون هست که دوست داریم با کسی حرف بزنیم
به یک گوش شنوا نیاز داریم.
کسی که انقدر دانش و تجربه داشته باشه که حتی بتونه کمکمون کنه
یه وقتایی انقدر غرقیم که لازمه یک دوست نجاتمون بده از عالم خودمون.
خانم دکتر نیکمرد طهرانی
دوست خوب و مهربون من سالهاست در روز های سخت شنواو راهنمای من هستن.
ایشون دکترای علوم تربیتی دارن و مدرس دانشگاه هستن
تکنسین ان.ال.پی
مربی ام ای اس و همینطور مربی بین المللی یوگای خنده هستن.
به شما در راه رسیدن به آرامش روح و روان
افزایش اعتماد بنفس
آشتی با حس خوب زندگی
افزایش قدرت یادگیری و تمرکز تلفیق شده با تکنیک های یوگای خنده
در نهایت تعهد و عشق کمک خواهند کرد.

کانال تلگرام @nikanshad

#مشاوره_خانواده #مشاور_ازدواج#محبا#عشق#خانواده#خوبی#همدلی#راهنمایی#کمک#دکتر#دکتر_نیکمرد_طهرانی

علموا اولادكوا انو المشي جنب #الحيط ذل وعمره ماكان #أمان ولا ستر .!! وعلموهم من علمني حرفا صرت له #محبا مش عبداً لانه احنا مش عبيد لحدا إلا للي #خلقنا 💛

وعلموهم كمان لو الك اشي عند #الكلب تف عليه وقله #ياكلب مش يا سيدي 👎 مالناش اسياد 👎

والامثال الي كانوا يضربوها النا عباره عن
#هز_ذنب_ونفاق_مش_أكثر
#ابو_العودات
#enzo_oudat

كن ايجابيا، منتجا، مبدعا، نافعا، محبا للخير😇
#محبا #منتجا #نافعا #جمعة #جمعة_مباركة

از #رفاقت میگویند ولی #رفیق نیستند...
#ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
#ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﭘﯿﺶ #ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ #ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ...
#ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ...
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ #ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ #ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ...
ﺍﺯ #ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ #ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ #ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ #ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﻭ ﻣﻦ #ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ #ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ...
#ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ #ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ...
ﺳﺮ #ﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ #ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻧﺪﯾﺪﻩ #ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ #ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ.....چه بی #محبا بر سرت #خراب میشوند این #نامردی های روزگار

Most Popular Instagram Hashtags