#لفوفورا

20 posts

TOP POSTS

🌵🌵🌵
✔️دیر آمدی ریرا...
باد آمد و همهٔ رویاها را با خود برد
از خانه ک میایی یک دستمال سفید،پاکتی سیگار و تحملی طولانی بیاور...
احتمال گریستن بسیار است..💦💦
#کاکتوس🌵
#کاکتوس
#لفوفورا
#cactus🌵
#cactus
#lophophora
#lophophoralover
#lophophoradiffusa

لفوفورا ویلیامسی
گلدان 12
#لفوفورا #پیوت #ویلیامسی #مسکالین

MOST RECENT

🌵🌵🌵
✔️دیر آمدی ریرا...
باد آمد و همهٔ رویاها را با خود برد
از خانه ک میایی یک دستمال سفید،پاکتی سیگار و تحملی طولانی بیاور...
احتمال گریستن بسیار است..💦💦
#کاکتوس🌵
#کاکتوس
#لفوفورا
#cactus🌵
#cactus
#lophophora
#lophophoralover
#lophophoradiffusa

لفوفورا ویلیامسی
گلدان 12
#لفوفورا #پیوت #ویلیامسی #مسکالین

Most Popular Instagram Hashtags