#لطفا_انسان_باشید

MOST RECENT

أهل توهين نيستم چون توهيني كنم هيچ فرقي با اين آقا به اصطلاح استاد ندارم ايشون حميدصمصام استاد ادبيات دانشگاه آزاد زاهدان هستند كه بشدت فاشيست و نژاد پرست كه تنفر شديدي از مردمان مهمان نواز بلوچ داره مردماني كه به ايشون و امثال ايشون اجازه دادند تا درخاك بلوچستان بدون كوچيكترين دغدغه اَي زندگي كنند و اونوقت آدمهاي قدر نشناسي مثل ايشون پيدا ميشن كه نمك نشناسي ميكنن اين پست رو فقط بخاطر اين گذاشتم كه دست به دست كنيم و بدست همه أهل تسنن و بخصوص مسئولين امر برسه و اقدامات لازم رو انجام بدهند، و نگذارند و نگذاريم چنين افراده نا لايقي به مقام والاي استادي برسند.🖤#لطفا_انسان_باشید
#حميد_صمصام_#حميد_صمصام_نمك_نشناس#بلوچستان_جای_غیربومی_نیست #بلوچستان_مظلوم #ايران_#زاهدان#ايرانشهر#خاش#سرباز#چابهار

🔺عشق به کسی که پاسخ
احساساتت را نمیدهد،
ممکن است در کتاب‌ها
هیجان‌انگیز باشد
ولی در واقعیت به شکل
غیرقابل تحملی خسته کننده است!

#استیو_تولتز
〰〰〰
#لطفا_انسان_باشید
#PleaseBeHuman
@PleaseBeHuman

🔺یک سیب افتاد و
جهان از قانون جاذبه با خبر شد
میلیونها جسد افتاد
ولـــــے
بشر معنی #انسانیت را درک نکرد... 👤چارلی چاپلین
〰〰〰
#لطفا_انسان_باشید
#PleaseBeHuman
@PleaseBeHuman

〰〰〰
🔺ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﺨﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﺩﺭ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻰﮔﺮﻳﺴﺖ...
ﻓﺮﺷﺘﻪاﻯ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻯ ﻣﺎﺩﺭ؛ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ.
ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﻓﻘﻂ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ تو رﺍ ﺑﺮآﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﺩ..‌.
ﺑﮕﻮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫـﻰ؟
ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﺷِﻔﺎ ﺩﻫﺪ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻧﻤﻰﺷﻮﻯ؟
ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﻧﻪ!
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻳﻨﻚ ﭘﺴﺮﺕ ﺷِﻔﺎ ﻳﺎﻓﺖ، ﻭﻟﻰ ﺗﻮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻰ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻰ...
ﻣﺎﺩﺭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ!
ﺳﺎﻝﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺟﺸﻦ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺴﺮﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ...
ﭘﺴﺮ ﺭﻭﺯﻯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ!
ﻭﻟﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻤﻢ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻜﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ!
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪاﻯ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻡ
ﻭ ﺗﻮ ﺁﻧﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻰ!!
ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻪ ﭘﺴﺮﻡ، ﻣﻦ ﻣﻰﺭﻭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻢ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ...!
ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ، ﮔﻮﺷﻪاﻯ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ ﺷﺪ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻯ ﻣﺎﺩﺭ؛ ﺩﻳﺪﻯ ﻛﻪ ﭘﺴﺮﺕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻛﺮﺩ؟
ﺣﺎﻝ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩای؟
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﻨﻰ؟
ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻢ، ﻭ ﻧﻪ ﻧﻔﺮﻳﻨﺶ ﻣﻰﻛﻨﻢ!
ﺁﺧﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻰﺩﺍﻧﻰ؟
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻭﻟﻰ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻰ ﺁﺭﺯﻭیی ﺑﻜﻨﻰ.
ﺣﺎﻝ ﺑﮕﻮ؛
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻰ،
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ؟
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ ﻧﻪ!
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﭘﺲ ﭼﻪ؟
ﻣﺎﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ:
ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﻋﺮﻭﺳﻢ ﺯﻥ ﺧﻮبی ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻛﻨﺪ!
ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﺎﺷﻢ...! ﺍﺷﻚ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪ ﻭ از ﺍﺷﻚﻫﺎﻳﺶ ﺩﻭ ﻗﻄﺮﻩ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪ...
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺍﺷﻚﻫﺎﻯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
ﻣﮕﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻰ!
ﻭﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺷﻚ ﻣﻰﺭﻳﺰﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟!
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:
ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻨﻚ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﻣﺎﺩﺭ» ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ
ﺍﺳﺖ... ﻫﻴﭻﻛﺲ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮﺩ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﻴﺪ
ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭستش ﺩﺍﺭﻳﺪ.
ﻗﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ...
ﺟﻨﺖ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻯ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ.
〰〰〰
#لطفا_انسان_باشید

🔺 #انسانیت اولیـن چیزی است

که باید قبل از هر چیز داشت،

زیرا هیچ چیز کثیف‌تر از
هرزگي در لباس دیانت نیست
〰〰〰
#لطفا_انسان_باشید

#با_صدای_بلند_گوش_کنید 🔺وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان را ، مردان همیشه مرد می مانند و زنان همیشه زن و آنگاه هر روز نه روز #زن و نه روز #مرد که روز #انسان است …
#لطفا_انسان_باشید

این فیلم رو تازگی دیدم. این یک دقیقه اولشه. به نظرم میشه گوش کرد و حداقل بهش فکر کرد.

#pleasebehuman #love
#زن #زنان #انسانیت #زنانگی
#مادر #دختر #خواهر

#انسانیت
بالاترین هنر
زیباترین صفت

و عالے ترین عبادت است... 〰〰〰
برگرفته از کانال تلگرام#لطفا_انسان_باشید

زمانی دور
در ایرانشهر
همه در بیم
نفس در تنگنای سینه ها محبوس
همه خاموش

و هر فریاد در زنجیر
و پای آرزو در بند
هزار آهنگ و آوای خروشان بود و شب خاموش
فضای سینه از فریاد ها پر بود و لب خاموش

و باد سرد
چونان کولی ولگرد
به هر خانه به هر کاشانه سر می کرد
و با خشمی خروشان
شعله روشنگر اندیشه را
می کشت
شب تاریک را تاریک تر می کرد
......
.....
.....
بخشی از منظومه درفش کاویانی
سروده زنده یاد
حمید مصدق

بعضی‌ها را انگار روی پیشانی‌شان نوشته‌اند سنگ‌صبور. هر که از راه می‌رسد تمام درد و دلش را برای آنها می‌گوید و او می‌نشیند پای حرف آنها. اگر زبانی برای نصیحت نداشته باشد، حداقل یک جفت گوش شنوا برای دل پر درد آنها می‌شود. سکوت می‌کند و می‌گذارد طرف مقابل قصه‌ی غصه‌های سنگینش را با حرف‌، بر قلب و روح او خالی کند و سبک شود. این آدم‌ها نه اینکه خود بخواهند بلکه ناخواسته می‌شوند مخزن اسرار دیگران، می‌شوند انبوهی از شنیده‌های پرغصه‌ی این و آن، می‌شوند نمادی از صبوری و رازداری در اقوام. اما یک چیز در این دست از آدم‌ها عجیب است؛ این افراد هیچ وقت خودشان در زندگی کسی را پیدا نکرده و نمی‌کنند تا برایش از دردهای نهفته و کهنه‌ی قلبشان که همچون خوره، تک تک یاخته‌های مغزشان را فرسوده کرده‌اند، بگویند... حواستان به این آدمها باشد! این‌ها تنهاترین آدم‌های دنیا هستند! کسی به خلوتشان راه ندارد و به هیچ‌کس اعتماد نمی‌کنند...یادتان نرود که این‌ها هم آدمند و در اندرون خویش هزار حرف ناگفته دارند... تا به حال فکر کرده‌اید که چرا این آدمها هیچ وقت برای کسی درد و دل نمی‌کنند؟... چند نفر از این تیپ آدمهای سنگ صبور در زندگی دیده و یا برای خود داشته‌اید؟ نمی‌دانم، شاید خود شما هم یکی از همین آدم‌های سنگ صبور باشید

#سنگ_صبور #لطفا_آدم_باشيد #لطفا_انسان_باشید

🔺بهای انسان به #انسانیت اوست

نه رنگ و مذهب و نژاد و خاندان او ... 〰〰〰
#لطفا_انسان_باشید

🔺از مرگ نترسید ؛

از این بترسید که وقتی زنده اید ،

چیزی درون شما بمیرد

به نام #انسانیت ! 〰〰〰
#لطفا_انسان_باشید

〰〰〰
🔺دنیا پر از آدمهای خوبه ولی

اگر نتونستی حتی یه نفر
از اونا رو پیدا کنی

حداقل خودت خوب باش..... "چارلی چاپرین"
〰〰〰
#لطفا_انسان_باشید
#PleaseBeHuman
@pleasebehuman

Ali sadeghi:
از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد

نه آنچه را که آرزو داری

زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار.

امروز میخوام راجع به موضوع متفاوتی صحبت کنم .جرقه اش هم از تبلیغاتی که بعضن زیر پست هام میبینم به ذهنم رسید ... متاسفانه گاهی اوقات شاهدم که زیر پست های صفحه من و حتی بعضی از دوستان تبلیغاتی برای دعا و طلسم میشه 🤔🤔 یعنی خدا وکیلی بعد از معروف کردن و به اصطلاح شاخ کردن احمقهای اینستا همین یک قلم رو کم داشتیم ... متعجبم که هنوز هستند کسانی که دنبال این خرافات باشند . خودم هیچ وقت به دعا و طلسم اعتقاد نداشتم و ندارم و نخواهم داشت ؛ ای عزیزان و کوته نظرانی که دنبال این خزعبلات هستید، مگه شک دارید که قدرتی بالاتر و قوی تر از خدا نداریم ؛ اگر خواهان چیزی هستید و آرزویی دارید چرا مستقیم از خود خدا طلب نمی کنید و و از بنده ای از خدا که خودش درگیر و بند هزاران مصیبت و مشکلاتِ طلب می کنید ؟؟!!اون بنده خدا مطمئن باشید اگر کاری از دستش بر می اومد در درجه اول برای خودش انجام میداد نه شمایی که در درجه چندم اهمیت براش هستید . اگر هم به نیت خودخواهی ، از هم پاشیدن زندگی کسی و یا داشتن کینه از کسی دعا و طلسم میکنید که خنده دارترین عمل ممکن رو انجام میدید ،چون چیزی از قانون کائنات نمی دونید !!شما هر کاری که در این طبیعت انجام بدهید ، بدهکار کائنات میشید ، اگر کار خوب انجام بدهید یک انرژی مثبت و نتیجه خوب بدهکار میشید و اگر کار و نیت بد برای کسی داشته باشید یک انرژی منفی بدهکار میشید و تاوان سختی می بینید، چون انرژی در طبیعت از بین نمیره و به سمت تون برمیگرده ؛ قانون کارما میگه " هر چیزی کارِ ماست و به سمت ما برمی گرده " بنابراین اگر خواهان خیر و خوبی باشید ؛ سعادتمندی نصیب تون میشه و اگر با تصوری احمقانه با دعا و طلسم بدخواه زندگی دیگران باشید ؛ شک نداشته باشید قانون کائنات اون رو به سمت خودتون منعکس میکنه ، چون این دنیا ، دنیای عمل و عکس العملِ .. دیگه تصمیم با شماست تا چه اندازه درگیر موهومات و اراجیف باشید و خودتون رو مشغول انرژی های منفی که خودتون در طبیعت رها کردید ، کنید ... پس #لطفا_انسان_باشید چون در این دنیا هیچ چیزی به اندازه انسان بودن و خواهان خیر و خوبی دیگران برای خدا اهمیت نداره ...
از این دست تبلیغات هم زیر پست های من ممنوع ، چون سریع پاک می شود و صاحب پیج هم بلاک 😁😁😉😉
نظر شما چیه ؟؟؟

:
... به بقالی یا سوپر مارکت های محله های فقیر نشین بروید و از مغازه دار بخواهید دفتر بدهی مشتریان را به شما نشان بدهد.بدون شک زنان بیوه و فقیرانی را خواهیم یافت که اجناس و مایحتایجشان را به صورت نسیه می خرند و صبر می کنند تا یارانه را دریافت کنند و یا از جایی به آن ها کمک برسد. خواهید دید که حجم بدهی ها یشان در دید شما بسیار کم خواهد بود ولی برای آنان بار سنگینی در زندگیشان هست،بدهی هایی که قادر به پرداخت آنها هستید را پرداخت کنید. حتی توانستید جزئی از آن را پرداخت کنید. هر ماه یا هر وقت توانستید این کار را در مغازه های مختلف انجام بدهید تا این خیر شامل تعداد زیادی از خانواده ها شود . اگر قادر به این کار نیستید این ایده و فکر را نشر دهید ، شاید دیگران بتوانند به آن عمل کنند. اطمینان داشته باشید ارزش این کار اگر از پخش غذای نذری در مساجد بیشتر نباشد، کمتر نیست.

#لطفا_انسان_باشید

#حلول_ماه_ رمضان_ماه_بندگی_مبارک

...🗣 به بقالی یا سوپر مارکت های محله های فقیر نشین بروید و از مغازه دار بخواهید دفتر بدهی مشتریان را به شما نشان بدهد.بدون شک زنان بیوه و فقیرانی را خواهیم یافت که اجناس و مایحتایجشان را به صورت نسیه می خرند و صبر می کنند تا یارانه را دریافت کنند و یا از جایی به آن ها کمک برسد. خواهید دید که حجم بدهی ها یشان در دید شما بسیار کم خواهد بود ولی برای آنان بار سنگینی در زندگیشان هست،بدهی هایی که قادر به پرداخت آنها هستید را پرداخت کنید. حتی توانستید جزئی از آن را پرداخت کنید. هر ماه یا هر وقت توانستید این کار را در مغازه های مختلف انجام بدهید تا این خیر شامل تعداد زیادی از خانواده ها شود . اگر قادر به این کار نیستید این ایده و فکر را نشر دهید ، شاید دیگران بتوانند به آن عمل کنند. اطمینان داشته باشید ارزش این کار اگر از پخش غذای نذری در مساجد بیشتر نباشد، کمتر نیست.

#لطفا_انسان_باشید 🆔vahid

Most Popular Instagram Hashtags