#لايركيس

MOST RECENT

ما همه افسرده ایم فقط بعضیا بهتر مخفیش میکنن!🖤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین ‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

ما همه افسرده ایم فقط بعضیا بهتر مخفیش میکنن!🖤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین ‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

ما همه افسرده ایم فقط بعضیا بهتر مخفیش میکنن!🖤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین ‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

ما همه افسرده ایم فقط بعضیا بهتر مخفیش میکنن!🖤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین ‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

هرجا دنبال مرهمی گشتم

چندتا زخم عمیق تر دیدم

بین زخمای دوست تا دشمن
دشمنامو رفیق تر دیدم .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

هرجا دنبال مرهمی گشتم

چندتا زخم عمیق تر دیدم

بین زخمای دوست تا دشمن
دشمنامو رفیق تر دیدم .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

هرجا دنبال مرهمی گشتم

چندتا زخم عمیق تر دیدم

بین زخمای دوست تا دشمن
دشمنامو رفیق تر دیدم .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

هرجا دنبال مرهمی گشتم

چندتا زخم عمیق تر دیدم

بین زخمای دوست تا دشمن
دشمنامو رفیق تر دیدم .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

پرسيدم از خدا :
اگر سرنوشت مرا تو نوشته اي؛
پس چرا آرزو كنم؟
خدا گفت: شاید نوشته ام "هرچه ك آرزو كند" هه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

پرسيدم از خدا :
اگر سرنوشت مرا تو نوشته اي؛
پس چرا آرزو كنم؟
خدا گفت: شاید نوشته ام "هرچه ك آرزو كند" هه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

پرسيدم از خدا :
اگر سرنوشت مرا تو نوشته اي؛
پس چرا آرزو كنم؟
خدا گفت: شاید نوشته ام "هرچه ك آرزو كند" هه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

خُـــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍٍٍْْْْـٍٍـٍْدایا :::::::: بـــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍٍٍْْْْـٍٍـٍْه سرنوشت بگو :; ـــــٰٰٓـٓـٰٓ ٓـٓـٰٓ اسبـــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـًٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍٍٍْْْْـٍٍـٍاب بازیهایش بي جان نیستند ـــــٰٰٓـٓـٰٓ ـٓـٓـٰٓ آدمـــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍٍٍْْْْـٍٍـٍْند مي شکننـــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍٍٍْْْْـٍٍـٍْد آرام تـــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍــٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍٍٍْْْْـٍٍـٍْر
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

پرسيدم از خدا :
اگر سرنوشت مرا تو نوشته اي؛
پس چرا آرزو كنم؟
خدا گفت: شاید نوشته ام "هرچه ك آرزو كند" هه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

پرسيدم از خدا :
اگر سرنوشت مرا تو نوشته اي؛
پس چرا آرزو كنم؟
خدا گفت: شاید نوشته ام "هرچه ك آرزو كند" هه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

پرسيدم از خدا :
اگر سرنوشت مرا تو نوشته اي؛
پس چرا آرزو كنم؟
خدا گفت: شاید نوشته ام "هرچه ك آرزو كند" هه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

پرسيدم از خدا :
اگر سرنوشت مرا تو نوشته اي؛
پس چرا آرزو كنم؟
خدا گفت: شاید نوشته ام "هرچه ك آرزو كند" هه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‏‎ #تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‏‎‏#omid #omid_design #text_dep
‏‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

تـو هـم مثل تـمــامِ آرزوهایم ...
چــہ شــیــریــنـے ولـــے دورے ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

تـو هـم مثل تـمــامِ آرزوهایم ...
چــہ شــیــریــنـے ولـــے دورے ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

تـو هـم مثل تـمــامِ آرزوهایم ...
چــہ شــیــریــنـے ولـــے دورے ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

تـو هـم مثل تـمــامِ آرزوهایم ...
چــہ شــیــریــنـے ولـــے دورے ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#تكست #ناب #فاز#سنگين #دپ #دپرس #تكست#غم #غمگين #لايركيس#امید #امید_دیزاین #طراحی #تکست_دپ #متن #طراحی #آرت_ورک
‎‏#omid #omid_design #text_dep
‎‏#depressed #matn #page#dep #depress #nab #faz_sangin #lyrics #matngn.art

Most Popular Instagram Hashtags