[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#كوانك

9 posts

MOST RECENT

جناب آقای هادی(جمعه) خدادادی گله- مدیر کل اتحادیه امور عشایری و جناب آقاي دکتر علی‌ناز قنبری بامدی-نماینده مجلس سال ۱۳۶۸- در بین عشایر غیور بختیاری - کوهرنگ زرد کوه.#بختياري#گله#چهارمحال#شهركرد#كوانك#فارسان#باباحيدر#اصفهان#دشت زرين#گردو#هيرگان#كوهرنگ#شوشتر#مسجدسليمان#لالي#اهواز#بامدي#افتخار#ايل#

مو بختیاریم.

ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﺭﺱ ﻗﻮﻡ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ .

ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ .

ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ

ﻫﺴﺖ .
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ .

ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ

ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ.
ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ

ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ .

ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ .

ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ. ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ .ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ.

ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ .

ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ .
ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ .
ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ .
ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟

ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟

ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ ... ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ ...
ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ

ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ .

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ.

ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻧﻢ.
ﮔﺮ ﻟﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ...
ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﯼ ﺑﮕﻮ :
ﻣﻦ ﻟﺮ ﻫﺴﺘﻢ
ﭘـــــــــــﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧــــــﮋﺍﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧــــــــﯽ ...
ﺍﯾـــــــــــﺮﺍﻧﯽ ﺗﺮﯾـــــﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧــــــــﯽ ....###بختياري#اريايي#پارسي#چهارمحال#كوهرنگ#فارسان#باباحيدر#كوانك#هيرگان#شهركرد#اصفهان#خوزستان#شوشتر#مسجدسليمان#لالي#اهواز#كوشكك#بااصالت#

(جناب اقاي خيبر اميدي گله ) درود بر ايل گله كه در مراسم فرامرز خان بامدي نهايت همكاري و مشاركت را داشتند .#گله#چهارمحال#بختياري#فارسان#باباحيدر#هيرگان#كوانك#شوشتر#سرداراباد#كورش كبير#اريايي#افتخار#پارس#هفت ابان#مسجد سليمان#مراسم# فرامرز خان#خان مشروطه#كوهرنگ#چندار#

بختياري ها و نادر شاه افشار: بعد از اينكه نادر افشار بر اريكه تخت شاهي ايران رسيد يكي از قدرت مند ترين اقوام ايران لرهاي بختياري بودند كه در برابر هيچ شاهي از ايران سر فرود نمي آوردند انسجام قومي قوي و برخورداري از نيروهاي جنگي شجاع ؛ موقعت جغرافيائي ممتاز نادر شاه را وا داشت كه توجه ويژه اي به اين قوم جليل داشته باشد اول نزديك به چهار هزار نفر از مردان جنگجوي بختياري را وارد قشون خود كرد تا در لشكر كشيهاي خود از آنها استفاده كند و در بختاري نمانند كه براي وي درد سر ساز نباشند.نادر شاه آهنگ فتح قندهار كرده بود كه افغانها درهاي شهر را به روي سپاه او بستند نادر شاه نتوانست وارد شهر شود آورده اند كه مدت زيادي طول كشيد ؛ نادر شاه دستور داد در حوالي قندهار لشكر گاه ساختند كه در حال حاظر بنام شهر نادر آباد در كشور افغانستان است .گويند محاصره قندهار تا 18 ماه طول كشيد بختياريهاي سپاه نادر از سستي لشكر نادر شاه به تنگ آمده خود جمع شده به مشورت پرداختند و هم قسم شدند كه هر طوري شده بايد دروازه هاي قندهار را بگشايند طبق برنامه هاي جنگي خود بختياريها وارد قندهار شدند و دروازه هاي شهر را گشودند از سر و صداها نادر از خواب بيدار شد پرسيد چه شده گفتند كه بختياريها قندهار را فتح كردند نادر شاه ازاينكه نيروهاي خودش اول نتوانسته بودند وارد شهر شوند و بختياريها اين كار را كردند خود را تحقير شده مي ديد اول بر بختياريها غضب كرد كه با پادرمياني وزير او و خواندن بيت شعري به اين معني كه فتح را بختياري نكرد بلكه قدرت و شوكت نادري كرد نادر شاه از سر تقسير بختياريها كه بدون اجازه وي شهر را فتح كردند گذشت .#بختياري#ايل گله#افتخار#خوزستان#چهارمحال#شهركرد#مسجدسليمان#شوشتر#لالي#فتح قندهار#نادر شاه#هيرگان#كوانك#فارسان#باباحيدر#دشت زري#گردو#نصير اباد#

تاريخچه ايل گله: ابتدا بنیان گذار آن حسن خان  گه له که معروف به اسفندیار و او نیز فرزند بویداک و از زرتشت به مذهب شیعه گروید. ضمنن او (حسن)پدر ایل گله نیز است او فرزند شاه پیر فرزند شه پوش فرزند گوته وند است که مقبره آنان بگفته بزرگان در آتشگاه اصفهان و بشکل زرتشتیان مدفون شده اند. اما حسن گله پس ازپذیرش مذهب شیعه به دیار تخت فولاد آمد و سپس زردکوه بختیاری حسن وتعدادی از سپاه که بر روی کوه قرار داشتند در جنگی علیه دشمن صبح گاه توسط سنگ های بزرگ (کوه تور) از بالای کوه سپاه را له میکنند بعد از این معروف میشوند به کسانی که گه سپاه را له  کردند یا گه له کنان. کوه یا کفت گله در کنار روستای موری از بخش چلو قرار دارد. تش گله از شاخه بابادی باب تیره بابادی شاخه هفتلنگ است تمامی تش گله فرزندان حسن بویداک هستند که در شهر های شوشتر لالی مسجدسلیمان  اهواز شهرکرد و کوهرنگ پراکنده اند.#گله#بختياري#شوشتر#ايل بزرگ#چهارمحال#فارسان#باباحيدر#كوانك#هيرگان#گردو#دشت زري#عقيلي#مسجد سليمان#لالي#سردار اباد#شرافت#اصفهان#شهركرد#

سبک شناسان و زبان شناسان ایرانی و خارجی که در ریشه یابی گویش بختیاری سختی ها کشیده و تحقیقات مفصل و جامعی انجام داده اند و قاطعانه اذعان دارند که زبان بختیاری همان زبان (( فرس قدیم)) است و البته واژگانش ریشه در قدمت تاریخی و اصالت نژادی آنها دارد.
*******************************
و من نیز به مانند بسیارانی دیگر از فرهنگ پژوهان و دوستداران میراث فرهنگی کشور بر این باورم ، که سرزمین پر رمزو راز بخت یاران ( پیشینه = نیا داران ) قوم پارس ( بختیاری) همچون تاریخ خود ایران بزرگ نیاز مبرم به یک واکاوی ژرف توسط خود فرزندان این مرزو بوم دارد *
از آنجایی که این سرزمین اسرار آمیز همچون مردمانش بسیار بکر و دست نخورده میباشد بی شک از غنائت بی مثال و حقایق بیشتری در راستا غنائت فرهنگی و دیرینگی و کهن سالی برخوردار است *
بگونه ای که آثار باستانی و نشانه های پرشمار چیستی در این نقط مرکزی از ایرانزمین ( قلب ایران) که آن را بام ایران نیز مینامند "بیانگر این حقیقت است که بختیاران قوم پارس از نخستین فروزه های تاریخ بشر آریایی در این سرزمین سکنا داشته و هم اکنون هم دارند *
بنا بر اسناد پرشمار تاریخی مهاجرت های اشاره شده توسط پژوهشگران خارجی نیز دال بر این حقیقت است که تیره های جدا شده از این مردمان اصیل پس از گذر زمانهای محدودی دوباره به سوی سرزمین و نیای پیشین خود یعنی آریایی های قوم پارس باز گشته اند *
نشانه بارز واقعیت این سخن من کشف کالبد انسانی توسط دکتر گریشمن در غاری به نام پبده در حومه شهر پارسوماش ( مسجدسلیمان) کنون زادگاه کورش بزرگ و اجداد هخامنشیان بختیار میباشد *
کالبد انسانی دقیقا از نظر شکل جمجمه و دی ان ای مشابه با مردان بختیاری کنونی که پس از کربن گیری قدمت و دیرینگی آن را بیش از 14 هزار سال و به باور برخی 40000 سال پیشتر تخمین زده اند * فراموش نشود که نخستین نشانه های سکونت انسان غارنشین . کشف آتش . عصر آهن . پیدایش مفرغ . بافت فرش و لباس . نخستین ابزار کشاورزی ( حیش = گاو آهن) نخستین چرخ صنعتی جهان ( پره = دوک ریسندگی ) ووو در کنار هزاران آثار بجای مانده تاریخی از قبیل گوردخمه ها . سنگ نوشته ها . تندیسها . لوهای گوناگون سنگی و سفالین . بناهای باستانی که برارزترین آنها صفحه سرمسجد . قلعه لیت و بردنشانده و همچنین معبد چوغا زنبیل با قدمتی بیش از 3500 سال میباشد " جملگی در سرزمین بختیاری چهره نمایان نموده است وووو ایرانبان بهرام آبتین#بختياري#گله#چهارمحال#كوهرنك#فارسان#باباحيدر#كوانك#هيرگان#شوشتر#خوزستان#ايل#خانزاده#تاريخ#سرداران#مسجدسليمان#لالي#

Most Popular Instagram Hashtags