[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#كهگيلويه

MOST RECENT

سال نومبارك #قلعه رئيسي #چاروسا #كهگيلويه و بوير احمد

@rozhan.studio ✍🏻سیلی یک فرق اساسی باباقی همخانواده هایش دارد.آدمی تکلیفش بامشت ولگدمعلوم است.مشت ولگدکه بخوری جایش دردمیگیرد.مشت ولگدوصل میشوندبه اعصاب حسگردردمغز؛اماسیلی نه!سیلی انگاروصل است به غده هایی که اشک میسازند.انگاروصل است به ماهیچه هایی که بغض میکنند.
سیلی هم زدنش هم خوردنش باسایر زدنی هاوخوردنی هاتوفیردارد.سیلی لزوماًازسرنفرت نیست.کسی که سیلی میزندممکن است عاشق توباشد.
کسی که سیلی میزند ممکن است به مراتب ازتوضعیف تروکوچکتر باشد.
سیلی گاهی ازروی محبت است وگاهی به جبران اعتمادازدست رفته وگاهی تنهابرای فرونشاندن خشمی که خدامیداندازچه زمان دروجودمان جمع شده!وکسی که سیلی میخوردبیشترازصورت؛غرورش دردمیگیرد...
✋🏻گاهی سیلی بادست نیست!سیلی تهمتی است که چنان محکم حواله روح وجانت میشودکه جای زخمش هرگزخوب نمیشود...
گاهی سیلی فقط یک حرف سردوتلخ است ازنوک زبان!آنچنان سردکه تمام وجودت باشنیدنش یخ میزند.
اگرتاآخردنیاهم بخواهندبامحبت مرحم برزخمت بگذارند؛بی فایده است؛یک جایی ازروحت زخمی عمیق برای همیشه دهان بازکرده وهرگزهم خوب نخواهدشد...
این زخم به یادگارمیماندتایادمان نرودبهای بعضی تجربه هاخیلی گران است...امان ازماآدمها...همین خودمان ها...
امااااااااااااااااان...
#خدا#دنيا#ايران#تهران#فارس
#كرد#بختيارى#لرستان#كهگيلويه#قشقايى#لر#ممسنى#اقوام#زن#مرد#رستم#خوزستان#آريايى#ياسوج#بوشهر#گچساران#بويراحمد#قائميه#دهدشت#بهبهان#گيلان#بلوچستان#كرمانشاه
#همدان

✍🏻روز‌هایی‌ هم هست که چشم می‌‌دوزی به چشمِ زندگی‌ وباهمه ی حرمتش تحقیرش می‌‌کنی‌ ازآن روز‌هایی‌ که مجهول بودن هرچیزی...هر چیزی!!!حتی خودت... غنیمتی است.ازآن روز‌هایی‌ که دلت می‌خواهد
قیددنیارابا تک تک آدم‌هایش بزنی.قیدسایه‌ای رابزنی‌ که چنان یکنواخت درتوتکرارمی‌‌شود.
ازآن روز‌هایی‌ که بی‌ هیچ آشفتگی‌،کفش‌هایت راپا میکنی‌،سر را دریقه‌ ی بارانی ات فرو میبری،دست میدهی‌،به دست جیبهای همیشه رفیقت،بی‌ خیال شمارش معکوسِ لحظه‌هایت می‌‌شوی،بی‌ خیال چشم‌های روزوشب نشناسی،که حتی درخیال ورویا هم دوره ات می‌‌کنند.پرازتمّنایِ یک آرزو،پرازتمّنای یک روزِ خوب،دوست داری گوشهایت پر شوندازیک صدای آشنا.صدای کسی‌ که بی‌ دریغ دوستت داشت،کسی‌ که بی‌ دریغ دوستش داشتی.. .
درخانه ماعشق كجاضيافت داشت...
📝یهویی امشب حس کردم که چقدر
دلم واسه خودم تنگ شده...!
تلخترین حس دلتنگی،دلتنگی واسه خودته،واسه کسی که بودی...
#خدا#دنيا#ايران#تهران#فارس
#كرد#بختيارى#لرستان#كهگيلويه#قشقايى#لر#ممسنى#اقوام#زن#مرد#رستم#خوزستان#آريايى#ياسوج#بوشهر#گچساران#بويراحمد#قائميه#دهدشت#بهبهان#گيلان#بلوچستان#كرمانشاه
#همدان

@afshin.lashkari ✍🏻برای خودتان زير بالش،بالای يخچال،زير ِزيرگلدانی،لای كتابی كه چندوقت يكبارتكرارش ميكنيد،
دركشوی كوچك كمد،كنار ِآنجا،هرجا كه ميشودمدام نديدش...يك چيزی راكه خيلی دوست داريدپنهان كنيدوباديدنش ازهيجان سكته كنيد،كم كم متوجه ميشويدكه لذت هايتان رالابه لای زندگی پنهان كرده ايد وهركدامشان به وقت سرميرسند وآن روز راميسازند...
باوركنيدسُر دادن انگشتهايتان ،لابه لای خِرت وپِرت های زندگی ميتوانديك بيست وچهارساعت رابسازد...
✋🏻امايك چيز،مراقب خوشحالی هايتان باشيد،دنبالشان بگرديدكه گُم نشوند... يادتان نرودزندگی پُرازخوشحاليهای كوچك است،انگشتانتان را سُر بدهيد لابه لای زندگی...
😊زندگی کن ولبخند بزن،به خاطر آن‌هایی که ازنَفَست آرام می‌گیرند،
و به امیدت زنده هستند
وبایادت خاطره می‌سازند... #خدا#دنيا#ايران#تهران#فارس
#كرد#بختيارى#لرستان#كهگيلويه#قشقايى#لر#ممسنى#اقوام#زن#مرد#رستم#خوزستان#آريايى#ياسوج#بوشهر#گچساران#بويراحمد#قائميه#دهدشت#بهبهان#گيلان#بلوچستان#كرمانشاه
#همدان

@afshin.lashkari ✍🏻برای خودتان زير بالش،بالای يخچال،زير ِزيرگلدانی،لای كتابی كه چندوقت يكبارتكرارش ميكنيد،
دركشوی كوچك كمد،كنار ِآنجا،هرجا كه ميشودمدام نديدش...يك چيزی راكه خيلی دوست داريدپنهان كنيدوباديدنش ازهيجان سكته كنيد،كم كم متوجه ميشويدكه لذت هايتان رالابه لای زندگی پنهان كرده ايد وهركدامشان به وقت سرميرسند وآن روز راميسازند...
باوركنيدسُر دادن انگشتهايتان ،لابه لای خِرت وپِرت های زندگی ميتوانديك بيست وچهارساعت رابسازد...
✋🏻امايك چيز،مراقب خوشحالی هايتان باشيد،دنبالشان بگرديدكه گُم نشوند... يادتان نرودزندگی پُرازخوشحاليهای كوچك است،انگشتانتان را سُر بدهيد لابه لای زندگی...
😊زندگی کن ولبخند بزن،به خاطر آن‌هایی که ازنَفَست آرام می‌گیرند،
و به امیدت زنده هستند
وبایادت خاطره می‌سازند... #خدا#دنيا#ايران#تهران#فارس
#كرد#بختيارى#لرستان#كهگيلويه#قشقايى#لر#ممسنى#اقوام#زن#مرد#رستم#خوزستان#آريايى#ياسوج#بوشهر#گچساران#بويراحمد#قائميه#دهدشت#بهبهان#گيلان#بلوچستان#كرمانشاه
#همدان

@photo.yas.zarghami ‌ ✍🏻چه می گویند:بعضی ها!!؟
این بعضی هایی که میگویند:
نماندَنم برایِ عَدَم تفـاهم ِمیانمان بود!
به این بعضی ها
تنهابایدیک لبخندتحویـل داد
وزودتـربی هیچ حـرف وحدیثی
راهی ِشان کرد
این بعضی هاهمان کسانی اند که
تفاهم را
درزیبایی چشم وابرو،
اندامِ تراشیده شده،
جیب پُرپول،ماشین فلان مدل میبینند
این هاهمانهایی هستند که
فـکرمیکنند
بایدهمه چیزخوب باشد
تابتوانندبه پای کسی بمانند
نه جانم ...
این تفاهــم نیست،توَهُـــم است!!!
تــوَهُـم عشق
تــوَهُـم دوست داشتن
تــوَهُـم ماندگاری...
ماعادت کرده ایم همه چیزرا
حاضروآماده بخواهیم
همه چیزآنطـورکه میخواهیم پیش بـــرود
وادعـاهم داریـم که
دوســت داریم
که عــاشقیم
وایـن
بــــــــــــــزرگتـرین
اشتباه ممکــن است...!
#خدا#دنيا#ايران#تهران#فارس
#كرد#بختيارى#لرستان#كهگيلويه#قشقايى#لر#ممسنى#اقوام#زن#مرد#رستم#خوزستان#آريايى#ياسوج#بوشهر#گچساران#بويراحمد#قائميه#دهدشت#بهبهان#گيلان#بلوچستان#كرمانشاه
#همدان

✍🏻يك روزازپسِ يك اتفاق؛بزرگ ميشوى! 🚩روزاول حالت سنگين ميشود
گيج ميشوی!
هرلحظه گمان ميكنى دنياخراب ميشود
وسط سرت وتمام.
🚩"روزدوم"
چشمهايت تب ميكند؛ميسوزد
ولى حالت ديگربه سنگينی ديروزنيست.
🚩"روز سوم"
امان ازروزسوم كه وقتى به نيمه ميرسد
خودت رابرمى دارى ميروى گوشه ای و مى بارى ومى بارى ومى بارى؛به حال تمام خوش باورى هايت!
به حال تمام روياهايت!
به حال خواستن هايى كه خواسته نشد.
حرفهايى كه گفته نشدودلى كه ديده نشد.
مى بارى و مى بارى ومى بارى
و بعدتمام❌🚫⛔️
ازپسِ تمام اشك هايت بزرگ مى شوى!گفته بودم:گاهى اتفاق هادرست مى افتدوسط خوش باورى هايت...
گاهى خداآنقدردلش به حالِ
باورهاى ساده ى مامى سوزد؛كه زمين ميزندمارابا همان باورهاوبعدكنارمان مى ايستد...دستش را دراز مى كندومارااز
دوباره شروع ميكندبايك زخم...
كه يادمان باشدگاهى سادگى تاوان بدی دارد... #خدا#دنيا#ايران#تهران#فارس
#كرد#بختيارى#لرستان#كهگيلويه#قشقايى#لر#ممسنى#اقوام#زن#مرد#رستم#خوزستان#آريايى#ياسوج#بوشهر#گچساران#بويراحمد#قائميه#دهدشت#بهبهان#گيلان#بلوچستان#كرمانشاه
#همدان

Most Popular Instagram Hashtags