#ف_آسمانی

MOST RECENT

🍀✒📷
سخت #وارونه کنی #حال من #مجنون را؛
وقتی #قایم کنی از #چشم من آن #چشمان را...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @pxrxniz#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشی عزیزم @pxrxniz 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#قفس #روح مرا سخت گرفتار کنی؛
آن #زمان کز نفست هر#نفسم بند آید...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @morteza_yousefi_#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشی 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
ما اگر #شاد نباشیم، #غم #دنیا چه کنیم؛
#برق #چشمان تو #درمان تمام غم هاست...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @nazli.jamali#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشی عزیزم @nazli.jamali 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#درد ؛ اجبار #سفر از #دل بی طاقت توست؛
#نگرانم که #گلستان دلت خشک شود ...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @iawrmin#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشید @iawrmin 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#دست در دست بده تا بگذرد ایام #سال ؛
#بخت خوش را نازنینم بارها دیدم به #فال ...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @_pic__art_#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشی عزیزم @_pic__art_ 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
سخت #معلق شده ام، بین #زمین و #آسمان ؛
#گریه و آه #دل است، معنی #خنده های تو...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @amir_sahihi#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشین @amir_sahihi 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#رها مکن مرا به #خاک ، هنوز #امید زنده است؛
#دل نبری ز من عزیز، جانم به #جان ات بسته است ... 🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @amir_sahihi#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشین @amir_sahihi 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#تاریک #روشن میشود هر دم دلم از #روزگار؛
#غبطه دارد حالت #نورانی ات در هر #زمان...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @qumarrs#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشین @qumarrs 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#چشم تا کار کند، خیره شوم بر #رخ تو؛
قرص #ماه است رخ #عاشق و #دیوانه تو...
🍀

شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @qumarrs#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشین @qumarrs 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
نه #مقدمه نه #پایان، تو خود #کتاب #شعر ی؛
هرچقدر تورا بخوانم، باز از #عشق پر حرفی...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @rayehe__#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشین @rayehe__ 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
باز #خیال میشوی، #حباب آب میشوی؛
#ساده و #راحت از سرم، باز تو وا میشوی...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @alichoubin#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشید @alichoubin 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#ایستگاه #عاشقی از #مترو عمرم گذشت؛
ایستگاه بعد شاید آخر #خط باشد...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @topcaptures#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
عااااالی هستین @topcaptures 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
کاش #باران بودی و #آرام #عاشق میشدی؛
دیدنی بود از پس #پنجره ها #آمدنت ...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @topcaptures#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشید @topcaptures 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
کمتر از آن روی ماهت #عکس بر #دیوار کن؛
ترسم آن است در نبودم #آینه چشمت زند...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @topcaptures#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشید @topcaptures 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#حالم از دوری تو سخت #پریشان ، اما؛
#حوض_نقاشی من #حالت خوبی دارد...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @amir.ali_gh#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشید @amir.ali_gh 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#چشم بسته به حضورت #خیره هستم #عشق من؛
نور #باران کن خیال #تلخ این ایام را...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس:@amir.ali_gh#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشید @amir.ali_gh 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
دشتی است در #عالم من، جانی است در #باور من؛
خیره اگر شوی به من، #حالی است آن #حالت من...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس:@payam.taher.i#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشید @payam.taher.i 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
پشت به روی من نکن. #سنگ به #جان من نزن؛
دست به #دامن توام. #دست مرا تو پس نزن...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @_pic__art_#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشی عزیزم @_pic__art_ 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
#مهر من، #ساعتم از نیمه #ظهر هم گذشت؛
تو که گفتی سر#صبح ها #طلوع میکنی...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @mahsanemat#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشی عزیزم @mahsanemat 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

🍀✒📷
من به #چشمان تو طوری #قفلم ؛
که #کلید ش به گمانم سالها #گم شده است...
🍀
شعر: #فرشته_آسمانی @fereshteh_khaanoom
عکس: @nazli.jamali#حق_و_اثر_شعروعکس_برای_صاحبان_محفوظ_است❌
.
موفق باشی عزیزم @nazli.jamali 🌹🌷🍀
.
↩الهام میگیرم، ازبطن عکس ها. و شاعر میشوم، به لطف احساسی که تصویرش کرده اند...📚❤
#ف_آسمانی #شعر #ترانه #غزل #عکس #تک_بیتی #شعر_نو

Most Popular Instagram Hashtags