#فیلم_سوپر

14674 posts

TOP POSTS

اووو وااااای خدای من این دیگه چیههه😱😱😱😱حتما ببینید
باز نشد تو تلگرامم هست آدرست تو صفحمه
.
.
.
.
#کلیپ #کلیپ_باحال #کلیپ_طنز #فیلمسکسی #فیلم_سوپر #فیلمسوپر #فانی#اوف #ممه85 #ممه

https://www.instagram.com/p/BWcqJsmBz4_/

بسم الله الرحمن الرحیم
زمان شاه
قسمت اول
یه عده رو ول کنی یه بهشت از دوره شاه میسازن. در ضمن منکر مشکلات الان نیستم ولی بیشتر مشکلات الانم ربطی به حکومت نداره مربوط به دولتِ که توسط مردم انتخاب میشه می خوای روشم بحث می کنم... هشتگ ها خوانده نشود ...
﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ ﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼
#شاهزاده_برگرد #رضا_شاه #کوروش_کبیر #روحانی #اصلاحات #موسیقی #سپاه ﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ #برجام﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼٪﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼
﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼
#کون﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ ﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼#کوس #کس﷼﷼﷼﷼ #فیلم_سوپر﷼﷼﷼﷼﷼﷼ #فیلم_سکسی #سکس #سکسی #ممه #گاییدن #کیر kos #koon k #کردن ﷼﷼﷼﷼#سینهkon #سینه85 #ممه85 #کونی﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ #کسلیس﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ #کیرکلفت﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼٫﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼

MOST RECENT

#هرکی_فیلم_سکس_میخواد_بیاد_بیو
#همه_چیز_آزاد#سکس#سکسی#سکس_خشن#سکس_ایرانی#فیلم_سوپر#سوپر#خشن#خفن#استقلال#آزادی#تهران#مشهد#نیشابور#2017#پستات_قبلی_روببین_خوشت_اومد_فالو_کن#پرسپلیس#جدید#کون#کوس#جنده_پولی#کون_کنده#لز#سکس_چت#جنده#فیلم_سوپر 👇👇👅👅👇👇 بیاین گروهه تلگرامم همه چیز آزاد.. بیا تو نبود بلف.. بهترین داف های ایران.. لینک آبی رنگ تو بیو پیچم هس... 👇👇👅👅👇👇 عشقیا فالو کنید.. فدای همتون خاله مهسا
@khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈

#هرکی_فیلم_سکس_میخواد_بیاد_بیو
#همه_چیز_آزاد#سکس#سکسی#سکس_خشن#سکس_ایرانی#فیلم_سوپر#سوپر#خشن#خفن#استقلال#آزادی#تهران#مشهد#نیشابور#2017#پستات_قبلی_روببین_خوشت_اومد_فالو_کن#پرسپلیس#جدید#کون#کوس#جنده_پولی#کون_کنده#لز#سکس_چت#جنده# 👇👇👅👅👇👇 بیاین گروهه تلگرامم همه چیز آزاد.. بیا تو نبود بلف.. بهترین داف های ایران.. لینک آبی رنگ تو بیو پیچم هس... 👇👇👅👅👇👇 عشقیا فالو کنید.. فدای همتون خاله مهسا
@khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈

#هرکی_فیلم_سکس_میخواد_بیاد_بیو
#همه_چیز_آزاد#سکس#سکسی#سکس_خشن#سکس_ایرانی#فیلم_سوپر#سوپر#خشن#خفن#استقلال#آزادی#تهران#مشهد#نیشابور#2017#پستات_قبلی_روببین_خوشت_اومد_فالو_کن#پرسپلیس#جدید#کون#کوس#جنده_پولی#کون_کنده#لز#سکس_چت#جنده# 👇👇👅👅👇👇 بیاین گروهه تلگرامم همه چیز آزاد.. بیا تو نبود بلف.. بهترین داف های ایران.. لینک آبی رنگ تو بیو پیچم هس... 👇👇👅👅👇👇 عشقیا فالو کنید.. فدای همتون خاله مهسا
@khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈

#هرکی_فیلم_سکس_میخواد_بیاد_بیو
#همه_چیز_آزاد#سکس#سکسی#سکس_خشن#سکس_ایرانی#فیلم_سوپر#سوپر#خشن#خفن#استقلال#آزادی#تهران#مشهد#نیشابور#2017#پستات_قبلی_روببین_خوشت_اومد_فالو_کن#پرسپلیس#جدید#کون#کوس#جنده_پولی#کون_کنده#لز#سکس_چت#جنده# 👇👇👅👅👇👇 بیاین گروهه تلگرامم همه چیز آزاد.. بیا تو نبود بلف.. بهترین داف های ایران.. لینک آبی رنگ تو بیو پیچم هس... 👇👇👅👅👇👇 عشقیا فالو کنید.. فدای همتون خاله مهسا
@khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈 @khalemahsa7777👈👅👈

همیشه بخاطر تک تک درهای بسته رو به رومون گله کردیم فریاد زدیم ولی کاش متوجه این میشدیم که
خدایی که اینقدر بنده هاشو دوست داره
خدایی که بخاطر ما بنده ها بهترین فرشتشو از دست داد
خدایی که مارو اشرف مخلوقات میدونه
کاری نمیکنه که به نفع ما نباشه ... درسته الا ناراحت میشی ...دلت میشکنه ...گریه میکنی ولی به این فک کن که اگر وارد اون راه میشدی چقدر بیشتر گریه میکردی چقدر میشکستی !!!
میبینی وقتی یکی رو واقعااا دوست داری ... حتی دوست داری خودت یه چیزیت بشه ولی اون چیزیش نشه!!
خدا حاضره حرفایی ک اون موقعه میزنیمو تحمل کنه ولی من،تو ،هممون به جایی که لیاقتمونه برسیم...
پس یکم صبر و توکل لازمه ... صبر کنیم توکل کنیم بعد همه چیزو اونجوری که دوست داریم و لیاقتمونه ببینیم ....

.
#sex #sexy #داف #hot
#سکس #سکسی #سکسیه #کس #کسم #کون #لزبین#جنده #حشری #کیر #مدل #ممه #لب
فقط دخترا با خانومای مجرد دایرکت بدن با عکس
برای سکس واقعی و شیطونیه خفن
به هیچ عنوان خانومای متاهل دایرکت ندن
چون جوابگو نیستم
قد( 180) وزن (80)  سایز واقعیه واقعی( 25 cm)
کلفت و بلند و برنزه فقط تهران و اطراف تهران ❤
#سکس_وحشی #فتیش #سکس_تل  #فیلم_سوپر #فیلم_سکسی #کسلیس #اندام_سکسی
#sèx #pörnöö #pornös #sêx
#سکس #سکسی #سکسیه #کس #کسم #کون #لزبین#جنده #حشری #کیر #مدل #ممه #لب
#sex #sexy#داف#خاله #کیرکلفت

#sex #sexy #داف #hot
#سکس #سکسی #سکسیه #کس #کسم #کون #لزبین#جنده #حشری #کیر #مدل #ممه #لب
فقط دخترا با خانومای مجرد دایرکت بدن با عکس
برای سکس واقعی و شیطونیه خفن
به هیچ عنوان خانومای متاهل دایرکت ندن
چون جوابگو نیستم
قد( 180) وزن (80)  سایز واقعیه واقعی( 25 cm)
کلفت و بلند و برنزه فقط تهران و اطراف تهران ❤
#سکس_وحشی #فتیش #سکس_تل  #فیلم_سوپر #فیلم_سکسی #کسلیس #اندام_سکسی
#sèx #pörnöö #pornös #sêx
#سکس #سکسی #سکسیه #کس #کسم #کون #لزبین#جنده #حشری #کیر #مدل #ممه #لب
#sex #sexy#داف#خاله #کیرکلفت

بسم الله الرحمن الرحیم
بله
این دوتا کانل طنز رو ازدست ندید هم از مسائل سیاسی و گندهای دولت آگاه میشید هم می خندید گردانندگانشونم آدمای باخدایی هستن با سند و مدرک حرف میزنن.
کانال طنز دکتر سلام
https://telegram.me/joinchat/AfOYATwalJHDL-s8hkMSQw
کانال خط 57
http://t.me/joinchat/A6eKLTwLgByfQYmhS5BekA

هشتگ ها خوانده نشود ...
﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ ﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼
#روحانی #اصلاحات #موسیقی #سپاه #احمدی_نژاد ﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ ﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼٪﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼
﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼
#کون﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ ﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼#کوس #کس﷼﷼﷼﷼ #فیلم_سوپر﷼﷼﷼﷼﷼﷼ #فیلم_سکسی #سکس #سکسی #ممه #گاییدن #کیر kos #koon k #کردن ﷼﷼﷼﷼#سینهkon #سینه85 #ممه85 #کونی﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ #کسلیس﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼ #کیرکلفت﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼٫﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼﷼

تا حالا وسط دریا دوکون دیده بودین
این شما و اینم دوکون وسط دریا
پسرم
دختر پایه دایرکت
کس و ممه لیس میزنم حتی بدون سکس
#کس#کیر#کون#سکس#سکسی#جنده#فاحشه#شهوت#جوراب#عشق#نفس#مایو#جیگر#ماساژ#رایگان#سیگار#آریانا#شورت#حشر#لخت#ممه#85#خوشکل#زیبا#داف#دختر#تهران#سوپر#فیلم_سوپر#پورن

Most Popular Instagram Hashtags