#فیروز_نهاوندی

MOST RECENT

صفحه ای از تاریخ ایران.. حاجی_فیروز دلقک ملی یا قهرمان ملی؟؟ در15 ابان ماه سال 23 شمسی عمر خلیفه دوم عرب و عامل کشتار هزاران ایرانی بدست یک برده ایرانی به نام #فیروز_نهاوندی ملقب به ابو لولو در مدینه به قتل رسید و باعث شادی فراوان ایرانیان شد!. و با توجه به اینکه در ان دوران چندین ماه وقت لازم بوده تا خبرها بوسیله کاروانها و مسافران از مدینه به ایران برسد خبر قتل عمربه دست #فیروز حتما در اواخر زمستان به ایران رسیده و همه جا پخش شده و باعث شادی زیاد مردم در استانه نوروزسال 24 شمسی شده است.

ان هم بعد از هشت سال تمام ظلم و ستم و بیداد و جنایت اعراب در ایران! (شکست بزرگ قادسیه که اغاز ورود اعراب به ایران بود در سال 15 شمسی یعنی هشت سال قبل رخ داده بود!) اما یک مشکل بزرگ بر سر راه شادی ملی مردم ایران وجود داشت!
اگر مردم اشکارا از مرگ عمر شادی می کردند قطعا توسط حکام عرب کشته میشدند
پس مجبور بودند که شادی خود را به نوعی پنهان کنند!
لذا از ترکیب شدن شادی مردم از قتل عمر به دست فیروز و نیاز به پنهان کردن این شادی شخصیت جالب حاجی فیروز بدست ایرانیان ساخته میشود!
از یک طرف اسم حاجی فیروز به اشکارا نشان دهنده #فیروز_نهاوندی در عربستان است(چون مردم هرکس را که به عربستان میرفت حاجی می گفتند)
رنگ قرمز جامه و رنگ سیاه چهره حاجی فیروز نشان دهنده جنگ و مبارزه است.
در ایران قدیم رنگ قرمز و سیاه نشان دهنده جنگ و مبارزه بوده است دقت کنید به دو تن از بزرگترین سرداران ایرانی #بابک_خرمدین که رهبر سرخ جامگان بود و #ابومسلم_خراسانی که رهبر سیاه جامگان بود! (در ایران قدیم رنگ مرگ و عزا داری سیاه نبوده بلکه مانند هندیها سفید بوده است!) رقص حاجی فیروز نشاندهنده شادی و سرور مردم از مرگ عمر است!
و حتی شعر معروفی هم که حاجی فیروز میخواند =(ارباب خودم بز بز قندی ارباب خودم چرا نمی خندی) در اصل مسخره کردن اربابهای عرب ان زمان و مخصوصا بزرگترین عربها یعنی عمر است!
بز بز قندی اشاره اشکار به چهره عربهاست که طبق سنت ریش دراز می کردند و سبیل می تراشیدند و شبیه بز می شدند که ریش دارد و سبیل ندارد!!! از طرف دیگر فیروز زده و بزرگترین ارباب عربها یعنی عمر را کشته و به طور مسخره کردن به ارباب خود یعنی عمر می گوید حالا پس چرا نمی خندی؟؟ و صد البته که وقتی عربهای حاکم به حاجی فیروز نگاه می کردند متوجه داستان پشت پرده حاجی فیروز نمیشدند و ایرانیان با خیال راحت در جلوی چشم عربها مرگ خلیفه شان عمر را جشن می گرفتند ومیرقصیدند به ریش عربها و عمرشان می خندیدند!

ازمحبوبیت زیاد شخصیت

#حاجی_فیروز دلقک ملی یا قهرمان ملی؟؟ در15 ابان ماه سال 23 شمسی عمر خلیفه دوم عرب و عامل کشتار هزاران ایرانی بدست یک برده ایرانی به نام #فیروز_نهاوندی ملقب به ابو لولو در مدینه به قتل رسید و باعث شادی فراوان ایرانیان شد!. و با توجه به اینکه در ان دوران چندین ماه وقت لازم بوده تا خبرها بوسیله کاروانها و مسافران از مدینه به ایران برسد خبر قتل عمربه دست #فیروز در اواخر زمستان به ایران رسیده و همه جا پخش شده و باعث شادی زیاد مردم در استانه نوروزسال 24 شمسی شده است. اما یک مشکل بزرگ بر سر راه شادی ملی مردم ایران وجود داشت!
اگر مردم اشکارا از مرگ عمر شادی می کردند قطعا توسط حکام عرب کشته میشدند
پس مجبور بودند که شادی خود را به نوعی پنهان کنند!
لذا از ترکیب شدن شادی مردم از قتل عمر به دست فیروز و نیاز به پنهان کردن این شادی شخصیت جالب حاجی فیروز بدست ایرانیان ساخته میشود!
از یک طرف اسم حاجی فیروز اشکارا نشان دهنده #فیروز_نهاوندی در عربستان است(چون مردم هرکس را که به عربستان میرفت حاجی می گفتند)
رنگ قرمز جامه و رنگ سیاه چهره حاجی فیروز نشان دهنده جنگ و مبارزه است.
در ایران قدیم رنگ قرمز و سیاه نشان دهنده جنگ و مبارزه بوده است دقت کنید به دو تن از بزرگترین سرداران ایرانی #بابک_خرمدین که رهبر سرخ جامگان بود و #ابومسلم_خراسانی که رهبر سیاه جامگان بود! (در ایران قدیم رنگ مرگ و عزا داری سیاه نبوده بلکه مانند هندیها سفید بوده است!) رقص حاجی فیروز نشان دهنده شادی و سرور مردم از مرگ عمر است!
و حتی شعر معروفی هم که حاجی فیروز میخواند =(ارباب خودم بز بز قندی ارباب خودم چرا نمی خندی) در اصل مسخره کردن اربابهای عرب ان زمان است
بز بز قندی اشاره اشکار به چهره عربهاست که طبق سنت ریش دراز می کردند و سبیل می تراشیدند و شبیه بز می شدند که ریش دارد و سبیل ندارد!!! از طرف دیگر فیروز زده و بزرگترین ارباب عربها یعنی عمر را کشته و به طور مسخره کردن به ارباب خود یعنی عمر می گوید حالا پس چرا نمی خندی؟؟ و صد البته که وقتی عربهای حاکم به حاجی فیروز نگاه می کردند متوجه داستان پشت پرده حاجی فیروز نمیشدند و ایرانیان با خیال راحت در جلوی چشم عربها مرگ خلیفه شان عمر را جشن می گرفتند ومیرقصیدند به ریش عربها و عمرشان می خندیدند!

ازمحبوبیت زیاد شخصیت حاجی فیروز در تمام نقاط ایران که تا امروز هم بجا مانده است روشن میشود که فیروز نهاوندی به خاطر قتل عمر در زمان خودش چه محبوبیت عظیمی در بین ایرانیان داشته است و چقدر دل ایرانیان را شاد کرده است! ‌دو قرن سکوت، استاد زرین کوب

سال نو مبارک
حاجی فیروز دلقک ملی یا قهرمان ملی؟؟
در15 ابان ماه سال 23 شمسی عمر خلیفه دوم عرب و عامل کشتار هزاران ایرانی بدست یک برده ایرانی به نام #فیروز_نهاوندی ملقب به ابو لولو در مدینه به قتل رسید و باعث شادی فراوان ایرانیان شد!. و با توجه به اینکه در ان دوران چندین ماه وقت لازم بوده تا خبرها بوسیله کاروانها و مسافران از مدینه به ایران برسد خبر قتل عمربه دست #فیروز حتما در اواخر زمستان به ایران رسیده و همه جا پخش شده و باعث شادی زیاد مردم در استانه نوروزسال 24 شمسی شده است.

ان هم بعد از هشت سال تمام ظلم و ستم و بیداد و جنایت اعراب در ایران! (شکست بزرگ قادسیه که اغاز ورود اعراب به ایران بود در سال 15 شمسی یعنی هشت سال قبل رخ داده بود!) اما یک مشکل بزرگ بر سر راه شادی ملی مردم ایران وجود داشت!
اگر مردم اشکارا از مرگ عمر شادی می کردند قطعا توسط حکام عرب کشته میشدند
پس مجبور بودند که شادی خود را به نوعی پنهان کنند!
لذا از ترکیب شدن شادی مردم از قتل عمر به دست فیروز و نیاز به پنهان کردن این شادی شخصیت جالب حاجی فیروز بدست ایرانیان ساخته میشود!
از یک طرف اسم حاجی فیروز به اشکارا نشان دهنده #فیروز_نهاوندی در عربستان است(چون مردم هرکس را که به عربستان میرفت حاجی می گفتند)
رنگ قرمز جامه و رنگ سیاه چهره حاجی فیروز نشان دهنده جنگ و مبارزه است.
در ایران قدیم رنگ قرمز و سیاه نشان دهنده جنگ و مبارزه بوده است دقت کنید به دو تن از بزرگترین سرداران ایرانی #بابک_خرمدین که رهبر سرخ جامگان بود و #ابومسلم_خراسانی که رهبر سیاه جامگان بود! (در ایران قدیم رنگ مرگ و عزا داری سیاه نبوده بلکه مانند هندیها سفید بوده است!) رقص حاجی فیروز نشاندهنده شادی و سرور مردم از مرگ عمر است!
و حتی شعر معروفی هم که حاجی فیروز میخواند =(ارباب خودم بز بز قندی ارباب خودم چرا نمی خندی) در اصل مسخره کردن اربابهای عرب ان زمان و مخصوصا بزرگترین عربها یعنی عمر است!
بز بز قندی اشاره اشکار به چهره عربهاست که طبق سنت ریش دراز می کردند و سبیل می تراشیدند و شبیه بز می شدند که ریش دارد و سبیل ندارد!!! از طرف دیگر فیروز زده و بزرگترین ارباب عربها یعنی عمر را کشته و به طور مسخره کردن به ارباب خود یعنی عمر می گوید حالا پس چرا نمی خندی؟؟ و صد البته که وقتی عربهای حاکم به حاجی فیروز نگاه می کردند متوجه داستان پشت پرده حاجی فیروز نمیشدند و ایرانیان با خیال راحت در جلوی چشم عربها مرگ خلیفه شان عمر را جشن می گرفتند ومیرقصیدند به ریش عربها و عمرشان می خندیدند!
#سال_نو

#حاجی_فیروز دلقک ملی یا قهرمان ملی؟؟ در15 ابان ماه سال 23 شمسی عمر خلیفه دوم عرب و عامل کشتار هزاران ایرانی بدست یک برده ایرانی به نام #فیروز_نهاوندی ملقب به ابو لولو در مدینه به قتل رسید و باعث شادی فراوان ایرانیان شد!. و با توجه به اینکه در ان دوران چندین ماه وقت لازم بوده تا خبرها بوسیله کاروانها و مسافران از مدینه به ایران برسد خبر قتل عمربه دست #فیروز در اواخر زمستان به ایران رسیده و همه جا پخش شده و باعث شادی زیاد مردم در استانه نوروزسال 24 شمسی شده است. اما یک مشکل بزرگ بر سر راه شادی ملی مردم ایران وجود داشت!
اگر مردم اشکارا از مرگ عمر شادی می کردند قطعا توسط حکام عرب کشته میشدند
پس مجبور بودند که شادی خود را به نوعی پنهان کنند!
لذا از ترکیب شدن شادی مردم از قتل عمر به دست فیروز و نیاز به پنهان کردن این شادی شخصیت جالب حاجی فیروز بدست ایرانیان ساخته میشود!
از یک طرف اسم حاجی فیروز اشکارا نشان دهنده #فیروز_نهاوندی در عربستان است(چون مردم هرکس را که به عربستان میرفت حاجی می گفتند)
رنگ قرمز جامه و رنگ سیاه چهره حاجی فیروز نشان دهنده جنگ و مبارزه است.
در ایران قدیم رنگ قرمز و سیاه نشان دهنده جنگ و مبارزه بوده است دقت کنید به دو تن از بزرگترین سرداران ایرانی #بابک_خرمدین که رهبر سرخ جامگان بود و #ابومسلم_خراسانی که رهبر سیاه جامگان بود! (در ایران قدیم رنگ مرگ و عزا داری سیاه نبوده بلکه مانند هندیها سفید بوده است!) رقص حاجی فیروز نشان دهنده شادی و سرور مردم از مرگ عمر است!
و حتی شعر معروفی هم که حاجی فیروز میخواند =(ارباب خودم بز بز قندی ارباب خودم چرا نمی خندی) در اصل مسخره کردن اربابهای عرب ان زمان است
بز بز قندی اشاره اشکار به چهره عربهاست که طبق سنت ریش دراز می کردند و سبیل می تراشیدند و شبیه بز می شدند که ریش دارد و سبیل ندارد!!! از طرف دیگر فیروز زده و بزرگترین ارباب عربها یعنی عمر را کشته و به طور مسخره کردن به ارباب خود یعنی عمر می گوید حالا پس چرا نمی خندی؟؟ و صد البته که وقتی عربهای حاکم به حاجی فیروز نگاه می کردند متوجه داستان پشت پرده حاجی فیروز نمیشدند و ایرانیان با خیال راحت در جلوی چشم عربها مرگ خلیفه شان عمر را جشن می گرفتند ومیرقصیدند به ریش عربها و عمرشان می خندیدند!

ازمحبوبیت زیاد شخصیت حاجی فیروز در تمام نقاط ایران که تا امروز هم بجا مانده است روشن میشود که فیروز نهاوندی به خاطر قتل عمر در زمان خودش چه محبوبیت عظیمی در بین ایرانیان داشته است و چقدر دل ایرانیان را شاد کرده است! ‌دو قرن سکوت، استاد زرین کوب

...
بمناسب فرا رسیدن عید نوروز و پاسداشت#فیروز_نهاوندی
حاجی فیروز دلقک ملی یا قهرمان ملی؟؟ در15 ابان ماه سال 23 شمسی عمر خلیفه دوم عرب و عامل کشتار هزاران ایرانی بدست یک برده ایرانی به نام فیروز نهاوندی ملقب به ابو لولو در مدینه به قتل رسید و باعث شادی فراوان ایرانیان شد!. و با توجه به اینکه در ان دوران چندین ماه وقت لازم بوده تا خبرها بوسیله کاروانها و مسافران از مدینه به ایران برسد خبر قتل عمربه دست فیروز حتما در اواخر زمستان به ایران رسیده و همه جا پخش شده و باعث شادی زیاد مردم در استانه نوروزسال 24 شمسی شده است.

ان هم بعد از هشت سال تمام ظلم و ستم و بیداد و جنایت اعراب در ایران! (شکست بزرگ قادسیه که اغاز ورود اعراب به ایران بود در سال 15 شمسی یعنی هشت سال قبل رخ داده بود!) اما یک مشکل بزرگ بر سر راه شادی ملی مردم ایران وجود داشت!
اگر مردم اشکارا از مرگ عمر شادی می کردند قطعا توسط حکام عرب کشته میشدند
پس مجبور بودند که شادی خود را به نوعی پنهان کنند!
لذا از ترکیب شدن شادی مردم از قتل عمر به دست فیروز و نیاز به پنهان کردن این شادی شخصیت جالب حاجی فیروز بدست ایرانیان ساخته میشود!
از یک طرف اسم حاجی فیروز به اشکارا نشان دهنده فیروز نهاوندی در عربستان است(چون مردم هرکس را که به عربستان میرفت حاجی می گفتند)
رنگ قرمز جامه و رنگ سیاه چهره حاجی فیروز نشان دهنده جنگ و مبارزه است.
در ایران قدیم رنگ قرمز و سیاه نشان دهنده جنگ و مبارزه بوده است دقت کنید به دو تن از بزرگترین سرداران ایرانی بابک خرمدین که رهبر سرخ جامگان بود و ابومسلم خراسانی که رهبر سیاه جامگان بود! (در ایران قدیم رنگ مرگ و عزا داری سیاه نبوده بلکه مانند هندیها سفید بوده است!) رقص حاجی فیروز نشاندهنده شادی و سرور مردم از مرگ عمر است!
و حتی شعر معروفی هم که حاجی فیروز میخواند =(ارباب خودم بز بز قندی ارباب خودم چرا نمی خندی) در اصل مسخره کردن اربابهای عرب ان زمان و مخصوصا بزرگترین عربها یعنی عمر است!
بز بز قندی اشاره اشکار به چهره عربهاست که طبق سنت ریش دراز می کردند و سبیل می تراشیدند و شبیه بز می شدند که ریش دارد و سبیل ندارد!!! از طرف دیگر فیروز زده و بزرگترین ارباب عربها یعنی عمر را کشته و به طور مسخره کردن به ارباب خود یعنی عمر می گوید حالا پس چرا نمی خندی؟؟ و صد البته که وقتی عربهای حاکم به حاجی فیروز نگاه می کردند متوجه داستان پشت پرده حاجی فیروز نمیشدند و ایرانیان با خیال راحت در جلوی چشم عربها مرگ خلیفه شان عمر را جشن می گرفتند ومیرقصیدند به ریش عربها و عمرشان می خندیدند!

ادامه در کامنت

شناخت اندکی از قهرمانان کشورمان داریم
علتش را نمیدانم؟؟!!!شاید میخواهند هرگز ندانیم
ک در سرزمینمان هموطن شجاع داشته ایم!!!
اغلب ما فرصت مطالعه ی کتاب نداریم ولی حالا ب لطف
تکنولوژی...بدها و خوبهای تاریخ را بخوبی میشناسیم..
امروز سالروز آسمانی شدن قهرمانانه ی" بابک خرمدین" است مبارزی ک نزدیک ب بیست و دوسال آرامش را از عربهای متجاوز گرفت ..آنقدر بی وجود بودند ک هرگز خودشان نتوانستند شیرمرد بیشه ی آذربایجان را دستگیر نمایند..
واینجاباز هم پای یک آدم فروش وطنی در میان است..
افشین ک خون درباریان در رگهایش بود ب طمع پول و مقام بعداز دوسال در ب دری توانست اورا دستگیر نماید..گویا آدم فروشی کار امروز و دیروزمان نیست ..ظاهرا موروثی ست و از گذشتگان ب ارث رسیده ...!!!
این قهرمان ک هرگز سر تسلیم فرونیاورد با غرور تمام کشته شد.. خلیفه عباسی معتصم ک لعنت خدا بر او باد از وی خواست تا اظهار پشیمانی و ندامت کند ..توبه کند ..شاید بخشیده شود..ولی او گفت ک توبه کار گنهکاران است..وهرگز این ننگ را نپذیرفت..سپس گفت "انسان برای پیروزی خلق شده ..میتوان اورا کشت..اما نمیتوان شکستش داد"... آری جسم من در دستان توست ولی روحم هرگز..دشمن ملعون هم دستور داد تا اورا تکه تکه کنند..ولی در همان حال هم با چشمانی باز اندام خون آلود خود را مینگریست و همچنان سرش بالا بود..
چ حقیر بود مرگ...و چ بزرگ بود مرد..و چ حقیرتر بود دشمن..درود براو ..درود بر ابومسلم خراسانی .. بر مازیار و فیروز نهاوندی و تمام مبارزین تاریخ ک نامشان هرگز نمیمیرد..
تاریخ را مطالعه کنید شاید مثل من بغض کنید.. اشک بریزید ..نفرین کنید و منزجر از قشری شوید.. ولی لااقل برای فرزندانتان بجای تعریف از بیگانه و پرستش خرافات..از رشادتهای مردم شجاع سرزمینمان، حرفهای زیادی خواهید داشت..
ب امید آگاهی بیشتر مردم سرزمینم🙏🌹
#بابک_خرمدین#هفدهم_دی_ماه#رشادت#مبارز#قهرمان
#جاودان#پیروز#عرب#ظلم#ستم#نابودی#ابومسلم_خراسانی
#مازیار#فیروز_نهاوندی

#حضرت_ابولولو
اگر حرمتــــ.. تا ابد بستہ باشـــــــد
بہ خنجرتــــــــــــ مےنـــــــازیمـــــ
اے بہ قربـــــــــــاݧ خنجـــــــــر دولبہ اتـــــــ
بــــــــر عمـــــــــر حـــــــرامـــــزادهـ لعنــــــــتـ
...
#شیعه_بودن_ابولولو#بابا_شجاع_الدین
#عمرکشون#عمر_کشون#نه#نهم_ربیع_الاول
#فرحة_الزهرا#لعن_عمر#فیروز_نهاوندی#کاشان#لعنت_بر_عمر#بر_عمر_ولدالزنا_لعنت#فیروز#بابافیروز
#ناز_شصتت_ابولؤلؤ

🔥 ۶۴۴ میلادی
از مدینه بهترین خبر را به مردمان ایران رساندند.
من در مازندران بودم و خبر رسید که عمر ناپاک به دست دو ایرانی بزرگ به نام پیروز نهاوندی که از اسیران قادسیه بود و هرمزان دلاور که فرماندار خوزستان بود کشته شده.
می دانستم پیروز از غم دخترکان اسیر سرزمینم بسیار دلش خون است و اطمینان دارم با هر بار ضربه ای که کارد را به تن عمر فرو کرده تمام سوز جگرش را در یاد آورده.
پیروز به سمت ایران آمده بود اما هرمزان را اعدام کرده بودند. عثمان جایگزین عمر شده بود.
روان هرمزان شاد باشد. درود بر شرف پیروز و هرمزان🌹 📚 از نسک تازش دیوگان به قلم اَرشک پاکزاد 🎴 درگاه ايرانِ زرتشتی
دریچه ای در جهت آگاهی و روشنگری از دین زرتشتی و فرهنگ و تاریخ ایرانشهر 🔥 @ZoroastrianPersia 🔥
#مزدیسنا
#ایرانشهر
#ساسانیان
#پیروز_نهاوندی
#فیروز_نهاوندی
#ابولولو

🔥 ۶۴۴ میلادی
از مدینه بهترین خبر را به مردمان ایران رساندند.
من در مازندران بودم و خبر رسید که عمر ناپاک به دست دو ایرانی بزرگ به نام پیروز نهاوندی که از اسیران قادسیه بود و هرمزان دلاور که فرماندار خوزستان بود کشته شده.
می دانستم پیروز از غم دخترکان اسیر سرزمینم بسیار دلش خون است و اطمینان دارم با هر بار ضربه ای که کارد را به تن عمر فرو کرده تمام سوز جگرش را در یاد آورده.
پیروز به سمت ایران آمده بود اما هرمزان را اعدام کرده بودند. عثمان جایگزین عمر شده بود.
روان هرمزان شاد باشد. درود بر شرف پیروز و هرمزان🌹 📚 از نسک تازش دیوگان به قلم اَرشک پاکزاد 🎴 درگاه ايرانِ زرتشتی
دریچه ای در جهت آگاهی و روشنگری از دین زرتشتی و فرهنگ و تاریخ ایرانشهر
#مزدیسنا
#ایرانشهر
#ساسانیان
#پیروز_نهاوندی
#فیروز_نهاوندی
#ابولولو

:
۶۴۴ میلادی
از مدینه بهترین خبر را به مردمان ایران رساندند.
من در مازندران بودم و خبر رسید که عمر ناپاک به دست دو ایرانی بزرگ به نام پیروز نهاوندی که از اسیران قادسیه بود و هرمزان دلاور که فرماندار خوزستان بود کشته شده.
می دانستم پیروز از غم دخترکان اسیر سرزمینم بسیار دلش خون است و اطمینان دارم با هر بار ضربه ای که کارد را به تن عمر فرو کرده تمام سوز جگرش را در یاد آورده.
پیروز به سمت ایران آمده بود اما هرمزان را اعدام کرده بودند. عثمان جایگزین عمر شده بود.
روان هرمزان شاد باشد. درود بر شرف پیروز و هرمزان🌹
:
📚 از نسک تازش دیوگان به قلم اَرشک پاکزاد
.
فرتور پیروز از @vafa.ir
:
کانال تلگرام ايرانِ زرتشتی
Telegram.me/ZoroastrianPersia
🎴 درگاه ايرانِ زرتشتی
دریچه ای در جهت آگاهی و روشنگری از دین زرتشتی و فرهنگ و تاریخ ایرانشهر
:
✔🔴 خطاب به مسلمانان اهل سنت، تاریخ طبری را بخوانید که هم کیشتان نوشته در صفحه ۱۹۵۸ ✔🔴
:
:
#آیین_زرتشت
#دین_بهی
#مزدیسنا
#ایرانشهر
#ساسانیان
#پیروز_نهاوندی
#فیروز_نهاوندی
#ابولولو
#نهاوند
#شاهنشاهی_ساسانی
#پارسی
#پارتی
#مادی
#عمر_ابن_خطاب
#عمر_فاروق
#کشنده_عمر_خطاب
#تازش_دیوگان
#افتخارم_اینست_ایرانیم_و_مزداپرست
#آرمان_ما_ایرانشهر_ماست

در این ایام میبایست برای شادی اهل بیت شاد بود ، بی شک #تبری یکی از ارکان مهم دین ما و یکی از مهم ترین راه های نجات برای نزدیک شدن به بهشت وعده شده ،میباشد .
نباید فراموش کنیم که #پیامبر_اکرم (ص) هیچ موقع #وحدت با #کفار نداشتند و هیچ وحدتی با گروهی که راه #شیطان را ادامه میدهد ،نداشتند .
پس جای #شک و انتشار موهومات شیطانی ، اصل #دین را به گوش دیگران برسانیم
#تولی_تبری
#ربیع_الاول
#امیرالمؤمنین
#فیروز_نهاوندی

این عکس میزارم بیاد دویت استاد و برادر عزیزم جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین #سلمان_حدادی
که خلی از اتلاعات و بخشی از اندیشه خودم مدیون ایشان هستم کسی که بعد از تشیع تا چندسال خار چشم #وهابیت بود ...واقعن متسفم برای مسئولین محترم که بخاتر مصلحت اندیشی های سیاسی جلوه تبلیق ایشانگرفتند قابل توجه این بود که وهابیت و #اهل_سنت حتا نتوانستند جواب یکی از سوالات ایشان بدن.....انشالله هرکجای هستند سلامت باشند زیر سایه اقا #امام_زمان .
جانم به فدایش که چه جانانه صفا داد
از ساقی سر مستی خود باده به ما داد
.
دستش نکند درد ابولولوء کاشی
همراه دوصد لعن،عمر را به فنا داد 😁
.
. .
.
#کاشان #حضرت_ابولولو #فیروز_نهاوندی #پیروز #شجاعت_هشتم #برائت #لعن_الله_عمر

عکس قدیم و حال مقبره فیروز نهاوندی منسوب به ابولولو، کاشان
که اکنون مقر نیروی انتظامی است.
@barobax_kashan
این آرامگاه شامل صحن، ایوان، رواق و گنبد هرمی ۱۲ ضلعی است که با کاشی فیروزه‌ای پوشش یافته‌است
@barobax_kashan
آنگونه که در کتاب (تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی) گفته‌شده، فیروز یا ابولؤلؤ یکی از ایرانیان در دوره اولیه ورود اعراب به ایران بوده‌است. فیروز دختری داشته به نام مروارید و از آنجا که در زبان عربی به مروارید لؤلؤمی‌گویند او را #ابولؤلؤ یا پدر مروارید نامیده‌اند
📣📣📣
به کانال #خبری بروبکس کاشان بپیوندید
لینک در قسمت بیو
@barobax_kashan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#کاشان #ابولولو #فیروز_نهاوندی #مقبره #آرامگاه #ایران #ایرانی #گنبد #قدیم #عکس_قدیم #شیعه #امام_علی #یاعلی #تونل_زمان #قدیمی #هشتم_ربیع_الاول #kashan #aramhah #iran #irani #ghadim #tonel_zaman

#وعده_صادق
سردار عزیز ما امنیت ایران اسلامی را مدیو فداکاری های شما هستیم ..... #عید_الزهرا سلام الله علیها مبارک ❤❤❤❤💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
#سردار_سلیمانی #قاسم_سلیمانی
#ابولولو #فیروز_نهاوندی زمان ✌🌷💘
#لبیک_یا_خامنه_ای
#من_یک_سپاهی_ام

امروز روزیه ک فیروز نهاوندی
" لر"سردارغیور ایرانی ک در اسارت عربهابود
توانست عمر متجاوزگر ک ایران را نابود کرد
ب هلاکت برساند
او ک در مدینه بسر میبرد با دیدن کودکان خردسال اسیر ایرانی ک برای فروش از ایران ب مدینه برده بودند دست بر سرشان کشید اشک ریزان قسم خورد ک انتقام زنان و کودکان بی گناه را بگیرد درود برشرف پاکش 🌷🌷🌷🌷
#فیروز_نهاوندی#ایرانی#سردار#ظلم#عمر#عرب#خائن#اسیر#جنگ#قادسیه#تاریخ#ستم#دین

رفقا دو روز دیگر تا#نهم_ربیع_الاول
به دو دلیل می‌گویند ابولولو شیعه بوده است: حدیث رفع القلم: می‌گویند چون در این روایت با عبارت «رحمة الله علی قاتله» برای وی طلب رحمت شده است پس شیعه او است استناد به حدیثی که در کتاب«الهدایة الکبری» از قول حضرت علی علیه السلام نقل شده است: (خطاب به عمر بن خطاب لعنه الله) تو را می‌بینم که در دنیا به جراحت ابن أم معمّر(ابولولو) به جهت ظلمی که بر او نموده‌ بودی کشته می‌شوی پس او توفیق کشتن تو را پیدا می‌کند و به خدا قسم بر خلاف میل تو داخل بهشت می‌شود.
#شیعه_بودن_ابولولو#بابا_شجاع_الدین
#عمرکشون#عمر_کشون#نه#نهم_ربیع_الاول
#فرحة_الزهرا#لعن_عمر#فیروز_نهاوندی#کاشان#لعنت_بر_عمر#بر_عمر_ولدالزنا_لعنت#فیروز#بابافیروز
#ناز_شصتت_ابولؤلؤ

Most Popular Instagram Hashtags