#فواادشهر

MOST RECENT

( نرشیرون جنگی )
بخیر بو یاد نرشیرون جنگی
قطاردورکمر به دست تفنگی
ارهدن شکار کنن دشمنونه
به صحرا و کمر تا دم تنگی
چه خومین اوزمون کمین گرهدن
منه کوه کل دار و پس سنگی
دراورن زپا پاک دشمنونه
به جوش وی غیرت شیرون جنگی
ز ایلمون رهدنه وا سربلندی
نهادن سرمزارسون شیرسنگی
دلیرون رهدن و جاسون گرهدن
عده ای کور دل و چهره دورنگی
میر دی نی شجاعی منه دورون؟
کیه رهد غیرت ایل هفت لنگی
بخیر بو یاد نرشیرون طافه
دی کم بینوم به طافه توپ و هنگی

سلحشور دی نگو دل پرزه درده
که دو وست وا دشمن چهره دورنگی 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 #شیرسنگی #خوزستان#بختیاری #اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

سلام مو ب نسل اریاهی
ب کورش، زردتشت و بختیاری
اگر بینمون نیبستن هفت وچهاری
حکومت واستی بو ز بختیاری
اگر یک دل بوین حالو و خورزا
ایوردن عدالت مین دنیا
هنی داریم ایما سردار جنگه
هنی ایلم همس دست ب تفنگه
همه گویل مو دارن دل شیر
سحاو اردشیر، ارش کمانگیر
اگر ایخوی بگوم ز علیمردون
ی سر وابزنی ب مسجسلیمون .
❤️❤️❤️ #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

......:
پرسیدم ز کوگ بینم هیج نیگری جا

حالا وا ری بخونی بسی کو میرزا

برنوان بشکنین بهلین کوگ بخونه
لاز و خال پازنون حیفه سی نشونه
#بختیاری#کوگ#کبک #خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

مُو لُرم بخت مو چی اَفتو بـید
نَشقِ چوغای وَرُم بِرنُو بـید
افتخارم ، وطنم ، ایـرونه
دشمنم وَر نظرم ویـرونه
عشق لُر جور تشی وُرپا بید
خوهی سی هَمدیه مِن دنیا بید
گئوگری سی یک و دی بَهر کِردن
زنده ئی وا یک و دی سر کردن
هفت وچار هَمـزوُن هم بیدن
همُدرنگ و کَسـونِ هم بیدن
یادته مِهــرَوُن هم بیدن
هُمدل و آسمون هم بیدن
دَردِ مُو دَردِ علیمردونه
غیرتم سی رُهیِ ایرونه
افتخــارم لُره و بَنگِ لُره
غیرت و بِرنو و فِشنگِ لُره
زنده با هر کی هوادار لُره
نفسس ئی تپه ، تَوداره
#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

پیا خـو وُ میـلِسـے بِـه گُـرز و تَـوَر نید
دُشـمِـنـے مِـنِـه گِـویَـرے سـے کَـس هُـنَر نید

کیـنِـہ جَـنـگِ گَـویـَرے ، هَـفـت پُـشـت بِـمَـنده
هَـر کـی پُـشـت گَـووس نَـبـو ، تـے خُـنـه کَـنـدِه

اے کَـلامِـه گـوش بِـدیـن ، هَـر چِـه پـیـاهِـن
جَـر خَـونـیـدِن کـارِ خُـوِه ، نَـه جَـر نـاهـادِن

چُـل چُـلِسـتـونـا خُـمـون ، دے کَـوگِ دَرے نید
بُـه هَـمـے گَـوویَـرے قَـسَـم ، هـیچـے جـورِ گَـوویَرے نید

#بختیاری #کلاه#چوقا #دبیت #خوزستان #اهواز #لالی #مسجدسلیمان #اندیکا #دزفول #ایذه #اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج #شیراز

به عهـــــــــــــــــد بووم بــــــــــــــــــــاوام به کس ندام بـــــــــــاج✊
مو کلاهوم خســــــــرویـــــــــــــ ه
به ز هزار☜ ♔ ☞ تــــــــــــــــاج

تفنگوم 309داره دو نیم تاج به عهد بو باوام به کس ندام باج

#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

مُو لُرم بخت مو چی اَفتو بـید
نَشقِ چوغای وَرُم بِرنُو بـید

افتخارم ، وطنم ، ایـرونه
دشمنم وَر نظرم ویـرونه

عشق لُر جور تشی وُرپا بید
خوهی سی هَمدیه مِن دنیا بید

گئوگری سی یک و دی بَهر کِردن
زنده ئی وا یک و دی سر کردن

هفت وچار هَمـزوُن هم بیدن
همُدرنگ و کَسـونِ هم بیدن

یادته مِهــرَوُن هم بیدن
هُمدل و آسمون هم بیدن

دَردِ مُو دَردِ علیمردونه
غیرتم سی رُهیِ ایرونه

افتخــارم لُره و بَنگِ لُره
غیرت و بِرنو و فِشنگِ لُره

زنده با هر کی هوادار لُره
نفسس ئی تپه ، تَودار

#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج #شیراز

💝بنگ بکن تا كه پیایل بیان هیاری  آخه مال رَهد بار ونه جا وارگه پاری💓 💜وا دی امشُو تا خروس خون دور یک بویم  تا درا اُفتو بیا روز وا دیاری💕 ❤️ #بختیاری❤️ #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

‌ﻣﺨﻤﻞ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﮔُﻬﺸﺴﺖ ﻭﺑﺎﻫﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ
ﺑﺎﺩ ﭘﯿﭽﺴﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺗﺮﻧﺖ ﻭ ﻫﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﮐﻮﮒ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﻠﺘﻪ ﺩﯾﺪ ﻭﻏﺰﻟﺨﻮﻥ ﺁﺑﯿﺪ
ﺩﺷﺖ ﻭ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺻﺪﺍ ﺑﻠﺒﻞ ﻭ ﺳﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﮔﻞ ﻻﻟﻪ ﺍﺩﺭﺍﻫﻪ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﻬﺮ ﺍﯾﺒﻮ
ﮔﻞ ﺑﺎﻭﯾﻨﻪ ﻣﻨﯽ ﻧﯿﻠﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ
ﻣﻦ ﺭﮒ ﺣﺸﮏ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﯿﻦ ﺯﻧﻪ ﻗﻞ ﭼﯽ ﭼﺸﻤﻪ
ﺩﺍﺭ ﺣﺸﮏ ﺑﻮ ﺗﻮﻧﻪ ﺍﺷﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﯿﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮ ﺯ ﮐﺮﻧﺞ ﺍﯾﺒﻮﻫﻪ ﭼﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺎﺕ
ﺣﻠﮑﻦ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﭼﯽ ﺣﻠﮑﻦ ﻣﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﯾﺮﯾﺴﻪ ﺯﻣﻮﻧﻪ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﯾﭙﯿﭽﻪ ﺯﻣﯿﻦ
ﮐﻪ ﯾﻪ ﺗﺎﻟﯽ ﺯ ﻣﯿﺎ ﺗﺎﺭ ﺗﻮ ﺗﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ
#بختیاری#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

☆به نام اهورا مزدا☆ ◆ ◆

ایزدا : ★یاری ام ده تا پیروز و چیره شوم ★یاری ام ده که در این نوروز
شهریاری من سبب ازار هیچ تن نشود
★ایزد منان من تویی
★یاری ام ده سر بر درگاه مهربانت بلند کنم
★و همه یارانمان را از خورشید زرتشت دلگرم نما
★براستی که یکتا تویی★🌹
من از تبار کوروشم خون رگ سیاوشم
کمان دار آرشم
چون در رکاب کوروشم
#شاه#شاهان #بختیاری #خوزستان#اهواز#همدان #لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر #هفتکل#درود #لرستان#درود#ازنا #اصفهان#فواادشهر#چهارمحال #شهرکرد #فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج #شیراز #ایران

پدر بر پدر آریایی منم
ز زراو به چوبین بود موطنم
___________________________
ز چهارموران تابه دشت زری
زه میهه به گردو به تنگ گزی
___________________________
که ملکم بهشت است وخوش جایگا
زه سردوش و لاهشک و تا سیلگا
___________________________
دره بوری و لالی و تاپلی
زپشت درب علیا به سفلی رسی
___________________________
ز بنه ملکی و تا شوشتر
هزار مرد جنگی هزار شیرنر
___________________________
گله ایل من ایل پرافتخار
همه اهل رزمند به روز شکار ______________
تقدیم به بختیارها
غیرت #ایل #برنو #بختیاری #کلاه #چوقا #دبیت #خوزستان #اهواز #لالی #مسجدسلیان #اندیکا #دزفول #ایذه #اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج

حمایت کنیدلطفا
بختیاری صاحب گرز و تفنگ
بختیاری مرد میدان روز جنگ
بختیاری چون ستونی استوار
بختیاری مالکه اسب و قطار
بختیاری اتحادش بی نظیر
بختیاری مردمانش نره شیر

بختیاری جایگاهش سنگر است
افتخارش راندن اسکندر
است

بختیاری ریشه اش یک دانه است
هفت و چارش حیله بیگانه است بختیاری سردیار و سرفراز
بختیاری خودکفا و بی نیاز

بختیاری دشمنش ویرانه است
بختیاری الگوهش شهنامه است

بختیاری از نژاد آریا
بختیاری بامرام وباحیا بختیاری مینه دنیا سر دیار
بختیاری فاتحان قندهار منم بختیاری که یارم خداست

حسابم ز نیرنگ و حیله جداست
صداقت اگرجویی اندرجهان

طلب کن تو از بختیاری زبان

به تاریخ بنگرزبانش که چیست؟
ببین پارسی باستان آن کیست؟
که چون مادرش بختیاری بزاد

به رگهای اوخون مردی نهاد

دلیران این ایل با افتخار

نشان بزرگی کنند آشکار
#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#اندیمشک#ایذه#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج#iran#jhan

کامنت شما نشانه شخصیت خانواده شماست
پیا نه به هیکلو قیافه و نه به سویله
یه پیا ار خو بوهه خوس چنده ایله
هیچ کسی با کلاه گهپ اردی نبرده
هیچ فقیر ز گسنه ای هنی نمرده
هر اوی رهده ز جو واپشت نیا هه
هر کسی بالا نشست په مر پیاهه
هرپیایی که خووه بنیر به فامیل
هوپیایه که ایلسه نیده بجا پیل
الانه به پیل دارون بینم اگون آ
یه فقیرمودیدم،بجاهنون سرباره ایدا
گپ کوچیری چندسالی دیه ورستا
هرکسی رئیس ابو به هو ایگون آ
ار یکی ره سر کار من یه اداره
چاپلوسا ایگوهن که خان7و4
پیا ار خو بوهه هی وا پیا بو
نه فقیرکُش و پیل پرست و،ری سیابو
به تیه دشمنون وامثله شیر بو
به منه گوگری نوکر فقیر بو
هم فامیل که گهپت کردایجوری
باغرورت همو گوو برت ب کوری
#بختیاری#دبیت#خوزستان #اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#آبادان #دزفول #ایذه #اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج #شیراز #قم

انتقاد پیشنهاد نظرات سوالات دایرکت لطفا
‍ ایل من🎹: ایل من، غُرّش شیرانت چه شد
آن همه، مردانه خوشنامت چه شد
ایل من، آوازه و قدرتِ فرمانت چه شد
اقتدار و شهرتِ اسده ایلخانت چه شد
تیپسواره ماهر و لشکره دلدارت چه شد
فاتحان زردِکوه،کابوسه قاجارت چه شد
محمودوجعفرقلی،حاتمِ حکمرانت چه شد
آن همه اُبُهت و تاریخِ پربارت چه شد
ایل من بر من بگو داود و نمدارت کجاست
سَمبُل مردانگی،صیدالِ خون خواهت کجاست آن همه کلانتر و سالار وسردارت کجاست
سر سپاهِ دشت شیر،مردی چو مهرابت کجاست
میکنم یاد بزرگان، سَرکشان زورمند
از علی صالح گرفته تا حبیب اله بلیوند
فتح تهران تا کلنچی،نامه ایلم نقش بَست
سایه ظلم وستم از روی دوشم رخت بست
ایل من،در پاکی واصل نژادت نیست شک
مردی و مردانگی بر اعتبارت بود هک #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#ایذه #دزفول#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#باباحیدر#کوهرنگ#تهران#کرج #شیراز

Most Popular Instagram Hashtags