[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#فواادشهر

35 posts

TOP POSTS

چو ناکس به ده کد خدایی کند
کشاورز باید گدایی کند ...
در این خاک زرخیز ایران زمین
نبودند جز مردمی پاک دین
همه دینشان مردی و داد بود
وز آن ، کشور آزاد و آباد بود
چو مهر و وفا بود خود کیششان
گنه بود آزار کس پیششان
همه بنده ی ناب یزدان پاک
همه دل پر از مهر این آب و خاک
پدر در پدر آریایی نژاد
ز پشت فریدون نیکو نهاد
بزرگی به مردی و فرهنگ بود
گدایی در این بوم و بر ننگ بود
کجا رفت آن دانش و هوش ما
که شد مهر میهن فراموش ما ؟
که انداخت آتش در این بوستان
کز آن سوخت جان و دل دوستان ؟
چه کردیم کین گونه گشتیم خوار ؟
خرد را فکندیم این سان ز کار
نبود این چنین کشور و دین ما
کجا رفت آیین دیرین ما ؟
به یزدان که این کشور آباد بود
همه جای مردان آزاد بود
در این کشور آزادگی ارز داشت
کشاورز ، خود خانه و مرز داشت
گرانمایه بود آنکه بودی دبیر
گرامی بد آنکس که بودی دلیر
نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت
نه بیگانه جایی در این خانه داشت
از آنروز دشمن بما چیره گشت
که ما را روان و خرد تیره گشت
از آنروز این خانه ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگانه شد
چو ناکس به ده کد خدایی کند
کشاورز باید گدایی کند ... 🌹سروده زیبا از فردوسی
#بختیاری #کلاه #چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج #شیراز #قم #بوشهر

پدر بر پدر آریایی منم
ز زراو به چوبین بود موطنم
___________________________
ز چهارموران تابه دشت زری
زه میهه به گردو به تنگ گزی
___________________________
که ملکم بهشت است وخوش جایگا
زه سردوش و لاهشک و تا سیلگا
___________________________
دره بوری و لالی و تاپلی
زپشت درب علیا به سفلی رسی
___________________________
ز بنه ملکی و تا شوشتر
هزار مرد جنگی هزار شیرنر
___________________________
گله ایل من ایل پرافتخار
همه اهل رزمند به روز شکار ______________
تقدیم به بختیارها
غیرت #ایل #برنو #بختیاری #کلاه #چوقا #دبیت #خوزستان #اهواز #لالی #مسجدسلیان #اندیکا #دزفول #ایذه #اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج

‍ ‌دلوم هم باز زنو، حالس بجا نید

منی چی دوش پریر،رنگس بجا نید

گمونوم فاتحس وا دی بخونیم

چیناکم که دیه، دردس دوا نید
دین دلوم نــــــــــــا کیـــــــــنه؟؟؟
💞 " #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت #خوزستانیها #اهوازی #لالی #مسجدسلیان #اندیکا #دزفول #ایذه #اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج #شیراز

مُو لُرم بخت مو چی اَفتو بـید
نَشقِ چوغای وَرُم بِرنُو بـید

افتخارم ، وطنم ، ایـرونه
دشمنم وَر نظرم ویـرونه

عشق لُر جور تشی وُرپا بید
خوهی سی هَمدیه مِن دنیا بید

گئوگری سی یک و دی بَهر کِردن
زنده ئی وا یک و دی سر کردن

هفت وچار هَمـزوُن هم بیدن
همُدرنگ و کَسـونِ هم بیدن

یادته مِهــرَوُن هم بیدن
هُمدل و آسمون هم بیدن

دَردِ مُو دَردِ علیمردونه
غیرتم سی رُهیِ ایرونه

افتخــارم لُره و بَنگِ لُره
غیرت و بِرنو و فِشنگِ لُره

زنده با هر کی هوادار لُره
نفسس ئی تپه ، تَودار

#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج #شیراز

💝بنگ بکن تا كه پیایل بیان هیاری  آخه مال رَهد بار ونه جا وارگه پاری💓 💜وا دی امشُو تا خروس خون دور یک بویم  تا درا اُفتو بیا روز وا دیاری💕 ❤️ #بختیاری❤️ #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

‌ﻣﺨﻤﻞ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﮔُﻬﺸﺴﺖ ﻭﺑﺎﻫﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ
ﺑﺎﺩ ﭘﯿﭽﺴﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺗﺮﻧﺖ ﻭ ﻫﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﮐﻮﮒ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﻠﺘﻪ ﺩﯾﺪ ﻭﻏﺰﻟﺨﻮﻥ ﺁﺑﯿﺪ
ﺩﺷﺖ ﻭ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺻﺪﺍ ﺑﻠﺒﻞ ﻭ ﺳﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﮔﻞ ﻻﻟﻪ ﺍﺩﺭﺍﻫﻪ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﻬﺮ ﺍﯾﺒﻮ
ﮔﻞ ﺑﺎﻭﯾﻨﻪ ﻣﻨﯽ ﻧﯿﻠﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ
ﻣﻦ ﺭﮒ ﺣﺸﮏ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﯿﻦ ﺯﻧﻪ ﻗﻞ ﭼﯽ ﭼﺸﻤﻪ
ﺩﺍﺭ ﺣﺸﮏ ﺑﻮ ﺗﻮﻧﻪ ﺍﺷﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﯿﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮ ﺯ ﮐﺮﻧﺞ ﺍﯾﺒﻮﻫﻪ ﭼﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺎﺕ
ﺣﻠﮑﻦ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﭼﯽ ﺣﻠﮑﻦ ﻣﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﯾﺮﯾﺴﻪ ﺯﻣﻮﻧﻪ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﯾﭙﯿﭽﻪ ﺯﻣﯿﻦ
ﮐﻪ ﯾﻪ ﺗﺎﻟﯽ ﺯ ﻣﯿﺎ ﺗﺎﺭ ﺗﻮ ﺗﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ
#بختیاری#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

مُو لُرم بخت مو چی اَفتو بـید
نَشقِ چوغای وَرُم بِرنُو بـید
افتخارم ، وطنم ، ایـرونه
دشمنم وَر نظرم ویـرونه
عشق لُر جور تشی وُرپا بید
خوهی سی هَمدیه مِن دنیا بید
گئوگری سی یک و دی بَهر کِردن
زنده ئی وا یک و دی سر کردن
هفت وچار هَمـزوُن هم بیدن
همُدرنگ و کَسـونِ هم بیدن
یادته مِهــرَوُن هم بیدن
هُمدل و آسمون هم بیدن
دَردِ مُو دَردِ علیمردونه
غیرتم سی رُهیِ ایرونه
افتخــارم لُره و بَنگِ لُره
غیرت و بِرنو و فِشنگِ لُره
زنده با هر کی هوادار لُره
نفسس ئی تپه ، تَوداره
#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

MOST RECENT

سلام مو ب نسل اریاهی
ب کورش، زردتشت و بختیاری
اگر بینمون نیبستن هفت وچهاری
حکومت واستی بو ز بختیاری
اگر یک دل بوین حالو و خورزا
ایوردن عدالت مین دنیا
هنی داریم ایما سردار جنگه
هنی ایلم همس دست ب تفنگه
همه گویل مو دارن دل شیر
سحاو اردشیر، ارش کمانگیر
اگر ایخوی بگوم ز علیمردون
ی سر وابزنی ب مسجسلیمون .
❤️❤️❤️ #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

پیا خـو وُ میـلِسـے بِـه گُـرز و تَـوَر نید
دُشـمِـنـے مِـنِـه گِـویَـرے سـے کَـس هُـنَر نید

کیـنِـہ جَـنـگِ گَـویـَرے ، هَـفـت پُـشـت بِـمَـنده
هَـر کـی پُـشـت گَـووس نَـبـو ، تـے خُـنـه کَـنـدِه

اے کَـلامِـه گـوش بِـدیـن ، هَـر چِـه پـیـاهِـن
جَـر خَـونـیـدِن کـارِ خُـوِه ، نَـه جَـر نـاهـادِن

چُـل چُـلِسـتـونـا خُـمـون ، دے کَـوگِ دَرے نید
بُـه هَـمـے گَـوویَـرے قَـسَـم ، هـیچـے جـورِ گَـوویَرے نید

#بختیاری #کلاه#چوقا #دبیت #خوزستان #اهواز #لالی #مسجدسلیمان #اندیکا #دزفول #ایذه #اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج #شیراز

به عهـــــــــــــــــد بووم بــــــــــــــــــــاوام به کس ندام بـــــــــــاج✊
مو کلاهوم خســــــــرویـــــــــــــ ه
به ز هزار☜ ♔ ☞ تــــــــــــــــاج

تفنگوم 309داره دو نیم تاج به عهد بو باوام به کس ندام باج

#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیمان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

💝بنگ بکن تا كه پیایل بیان هیاری  آخه مال رَهد بار ونه جا وارگه پاری💓 💜وا دی امشُو تا خروس خون دور یک بویم  تا درا اُفتو بیا روز وا دیاری💕 ❤️ #بختیاری❤️ #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

‌ﻣﺨﻤﻞ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﮔُﻬﺸﺴﺖ ﻭﺑﺎﻫﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ
ﺑﺎﺩ ﭘﯿﭽﺴﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺗﺮﻧﺖ ﻭ ﻫﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﮐﻮﮒ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﻠﺘﻪ ﺩﯾﺪ ﻭﻏﺰﻟﺨﻮﻥ ﺁﺑﯿﺪ
ﺩﺷﺖ ﻭ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺻﺪﺍ ﺑﻠﺒﻞ ﻭ ﺳﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﮔﻞ ﻻﻟﻪ ﺍﺩﺭﺍﻫﻪ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﻬﺮ ﺍﯾﺒﻮ
ﮔﻞ ﺑﺎﻭﯾﻨﻪ ﻣﻨﯽ ﻧﯿﻠﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ
ﻣﻦ ﺭﮒ ﺣﺸﮏ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﯿﻦ ﺯﻧﻪ ﻗﻞ ﭼﯽ ﭼﺸﻤﻪ
ﺩﺍﺭ ﺣﺸﮏ ﺑﻮ ﺗﻮﻧﻪ ﺍﺷﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﯿﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮ ﺯ ﮐﺮﻧﺞ ﺍﯾﺒﻮﻫﻪ ﭼﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺎﺕ
ﺣﻠﮑﻦ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﭼﯽ ﺣﻠﮑﻦ ﻣﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﯾﺮﯾﺴﻪ ﺯﻣﻮﻧﻪ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﯾﭙﯿﭽﻪ ﺯﻣﯿﻦ
ﮐﻪ ﯾﻪ ﺗﺎﻟﯽ ﺯ ﻣﯿﺎ ﺗﺎﺭ ﺗﻮ ﺗﺎﺭ ﺁﺑﯿﺪﻩ
#بختیاری#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

☆به نام اهورا مزدا☆ ◆ ◆

ایزدا : ★یاری ام ده تا پیروز و چیره شوم ★یاری ام ده که در این نوروز
شهریاری من سبب ازار هیچ تن نشود
★ایزد منان من تویی
★یاری ام ده سر بر درگاه مهربانت بلند کنم
★و همه یارانمان را از خورشید زرتشت دلگرم نما
★براستی که یکتا تویی★🌹
من از تبار کوروشم خون رگ سیاوشم
کمان دار آرشم
چون در رکاب کوروشم
#شاه#شاهان #بختیاری #خوزستان#اهواز#همدان #لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#ایذه#اندیمشک#شوشتر #هفتکل#درود #لرستان#درود#ازنا #اصفهان#فواادشهر#چهارمحال #شهرکرد #فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج #شیراز #ایران

‍ ‌دلوم هم باز زنو، حالس بجا نید

منی چی دوش پریر،رنگس بجا نید

گمونوم فاتحس وا دی بخونیم

چیناکم که دیه، دردس دوا نید
دین دلوم نــــــــــــا کیـــــــــنه؟؟؟
💞 " #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت #خوزستانیها #اهوازی #لالی #مسجدسلیان #اندیکا #دزفول #ایذه #اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج #شیراز

پدر بر پدر آریایی منم
ز زراو به چوبین بود موطنم
___________________________
ز چهارموران تابه دشت زری
زه میهه به گردو به تنگ گزی
___________________________
که ملکم بهشت است وخوش جایگا
زه سردوش و لاهشک و تا سیلگا
___________________________
دره بوری و لالی و تاپلی
زپشت درب علیا به سفلی رسی
___________________________
ز بنه ملکی و تا شوشتر
هزار مرد جنگی هزار شیرنر
___________________________
گله ایل من ایل پرافتخار
همه اهل رزمند به روز شکار ______________
تقدیم به بختیارها
غیرت #ایل #برنو #بختیاری #کلاه #چوقا #دبیت #خوزستان #اهواز #لالی #مسجدسلیان #اندیکا #دزفول #ایذه #اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج

حمایت کنیدلطفا
بختیاری صاحب گرز و تفنگ
بختیاری مرد میدان روز جنگ
بختیاری چون ستونی استوار
بختیاری مالکه اسب و قطار
بختیاری اتحادش بی نظیر
بختیاری مردمانش نره شیر

بختیاری جایگاهش سنگر است
افتخارش راندن اسکندر
است

بختیاری ریشه اش یک دانه است
هفت و چارش حیله بیگانه است بختیاری سردیار و سرفراز
بختیاری خودکفا و بی نیاز

بختیاری دشمنش ویرانه است
بختیاری الگوهش شهنامه است

بختیاری از نژاد آریا
بختیاری بامرام وباحیا بختیاری مینه دنیا سر دیار
بختیاری فاتحان قندهار منم بختیاری که یارم خداست

حسابم ز نیرنگ و حیله جداست
صداقت اگرجویی اندرجهان

طلب کن تو از بختیاری زبان

به تاریخ بنگرزبانش که چیست؟
ببین پارسی باستان آن کیست؟
که چون مادرش بختیاری بزاد

به رگهای اوخون مردی نهاد

دلیران این ایل با افتخار

نشان بزرگی کنند آشکار
#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#اندیمشک#ایذه#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج#iran#jhan

کامنت شما نشانه شخصیت خانواده شماست
پیا نه به هیکلو قیافه و نه به سویله
یه پیا ار خو بوهه خوس چنده ایله
هیچ کسی با کلاه گهپ اردی نبرده
هیچ فقیر ز گسنه ای هنی نمرده
هر اوی رهده ز جو واپشت نیا هه
هر کسی بالا نشست په مر پیاهه
هرپیایی که خووه بنیر به فامیل
هوپیایه که ایلسه نیده بجا پیل
الانه به پیل دارون بینم اگون آ
یه فقیرمودیدم،بجاهنون سرباره ایدا
گپ کوچیری چندسالی دیه ورستا
هرکسی رئیس ابو به هو ایگون آ
ار یکی ره سر کار من یه اداره
چاپلوسا ایگوهن که خان7و4
پیا ار خو بوهه هی وا پیا بو
نه فقیرکُش و پیل پرست و،ری سیابو
به تیه دشمنون وامثله شیر بو
به منه گوگری نوکر فقیر بو
هم فامیل که گهپت کردایجوری
باغرورت همو گوو برت ب کوری
#بختیاری#دبیت#خوزستان #اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#آبادان #دزفول #ایذه #اندیمشک #شوشتر #بهبهان #هفتکل #امیدیه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر #چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج #شیراز #قم

انتقاد پیشنهاد نظرات سوالات دایرکت لطفا
‍ ایل من🎹: ایل من، غُرّش شیرانت چه شد
آن همه، مردانه خوشنامت چه شد
ایل من، آوازه و قدرتِ فرمانت چه شد
اقتدار و شهرتِ اسده ایلخانت چه شد
تیپسواره ماهر و لشکره دلدارت چه شد
فاتحان زردِکوه،کابوسه قاجارت چه شد
محمودوجعفرقلی،حاتمِ حکمرانت چه شد
آن همه اُبُهت و تاریخِ پربارت چه شد
ایل من بر من بگو داود و نمدارت کجاست
سَمبُل مردانگی،صیدالِ خون خواهت کجاست آن همه کلانتر و سالار وسردارت کجاست
سر سپاهِ دشت شیر،مردی چو مهرابت کجاست
میکنم یاد بزرگان، سَرکشان زورمند
از علی صالح گرفته تا حبیب اله بلیوند
فتح تهران تا کلنچی،نامه ایلم نقش بَست
سایه ظلم وستم از روی دوشم رخت بست
ایل من،در پاکی واصل نژادت نیست شک
مردی و مردانگی بر اعتبارت بود هک #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#ایذه #دزفول#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#باباحیدر#کوهرنگ#تهران#کرج #شیراز

آبهمن علاءالدین
هالو زال خُـو اِگُوهه، مَگُوین و مَخَندین
اسبونتونِ زین کُنین، یَراق بِوَندین
هالو زال خُـو اِگُوهه، بِس بِگرین گُوش
اسبونتونِ زین کُنین یَراق پُوش
سُواری ز دیر اِیاه، اُردیس به دیندا
دَروازِنِه بگُشین، بگُوینس بفرما
سُواری ز دیر اِیاه، اُردیس به دینس
لامِردُونِ فَرش کُنین، سی بنشینس
سُوارون به رَه اِیان، مَیلِ خُراسُون
نُمدارخُون شُل شُل کُنه، رِه وانیاسُون
نُمدارخُون شُل شُل کُنه، به سَرِ کَوشا
کَد باریک بالا بُلَند، داره تَماشا
نُمدارخُون شُل شُل کُنه، به سَرِ گیوَه
کَد باریک بالا بُلَند، داره گِریوَه
یَه دَستُم به چُو چادر، سلام به زُونُم
شُراوی کُر اَسَد، تَش وَند به جَونُم
یَه دَستُم به جلوت، خان خُوش اُوَیدی
کی دیده وا دَست نَیان، نُمدار و عیدی
سَرآستون و زیرآستون، هَمِس گَشتُم
عَمدُم کِرد جعفرقلی، قَطار نَبَستُم
سَرآستون و زیرآستون، چُل چُلِ بَرد بَرد
نُمدارخون قَطار نَبَست، یَه پَر ز کار وَند
هالو زال به پُشت مال، بُـور کرده تیمار
هَشار کرد به نُمدارخُون، نَـوید خَـوَردار
کاشکی که سه روز پیش، بیدُم خَـوَر دار
چپ و راست جنگ بکردُم، چی پار و پیرار
کاشکی که پیشتر ز یُـو، خَـوَر بویدُم
دستم به تفنگ برَهد، نَـر وَر بُـریدُم
خان قلی، جعفرقلی، کُرِ اَسَدخُون
مُو گُدُم، جنگ نیکُنی اَمسال زِمستُون
لامِردُونِ فَرش کُنین، ز گُلِ خاش خاش
مَگُوهین نُمدار لُـره، بِگُوین قزلباش
لامِردُونِ فَرش کُنین، ز گُلِ قالی
کُجه رَهد نُمدار دَلـُّو، جاس مَنده خالی
سَرآستون و زیرآستون، ایل به گُداره
نُمدارخُون مُنجزی، شَرّاک سُواره
#آبهمن #مسعودبختیاری #بختیاری #بختیاری#خوزستان #اهواز#لالی#مسجدسلیان #اندیکا#دزفول#اندیمشک#شوشتر #بهبهان #هفتکل #ایذه #لرستان #درود #ازنا #الیگودرز #اصفهان #فواادشهر#چهارمحال #شهرکرد #فارسان #کوهرنگ #تهران #کرج

بفرماین نون تیری
ای خدا بال بُم بده جور کَموتر
بِرِوُم بال اوشِنون ایلاق چال تر
ای خدا بال بم بده تا بزنم بال
بروم بال اوشنون ای مال و او مال
آخی وای هم تا قیامت
ای خدا بال بم بده تا بزنم فِر
بروم بال اوشنون ای دِر و او دِر
ای خدا بال بم بده دو بال اِسبید
بروم بال اوشنون هر جا که غم نید
بروم هر جا که غم نی
چه خووه مالا وَنِن من مرغزاری
کمیت چاله و زین کنی ، بازی دِراری
کمیت چاله زین کنی بری به یُرقه
لَقُمه طلا گِری و نالاسه نُرقه
قالیانه فرش کنی همه یک انداز
میشکاله بگویی هُف کن من ساز
قالیانه فرش کنی دوون و بالا
میشکاله بگویی هف کن به کَرنا
#نون_تیری #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#انیکا#دزفول#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

خان گپ دستور بدا به جانشینس.. .هرپیا لایقتره برنو بدینس
دادستان سی جر ایل اویده نامس / گویلوم ب یک کلام دادن جوابس.

اخر هفته عزیزان به خوبی و خوشی. جا داره در این روزها یادی کنیم از عزیزان از دست رفته انهای که اسیر خاکن شیر مردان و کلانتران قوم بختیاری بزرگان و سردیاران شادی روح این عزیزان بخوانیدفاتحمه الصلوات روحشان شاد ویادشان تا ابد جاودان#iran#mis
#سردیاران
#کلانتران
#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#انیکا#دزفول#اندیمشک#شوشتر#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج

اتحاد و گوگری به گپ گودن نید
شکستنه حرمت و دودل بیدن نید

اتحاد به غیرت و دله بزرگه
عینه گوی به ای دنیا گوگری مُرده

نه دیه مهر و وفا نه احترامه
جروبحث بیخودی کاره مُدامه

نه تگپی جور اول دوه زنه حرف
نه کوچیری گوش گره که سیس زنه کف

گیویلم به او خدا دنیا دو روزه
به حاله ایله خومو دلتون بسوزه👈💪👉 #بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#انیکا#ایذه#دزفول#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#تهران#کرج#iran#jahan

به عهـــــــــــــــــد بووم بــــــــــــــــــــاوام به کس ندام بـــــــــــاج✊
مو کلاهوم خســــــــرویـــــــــــــ ه
به ز هزار☜ ♔ ☞ تــــــــــــــــاج کُـــــــــپی آزاد
پست های قبلی رو ببینید
#بختیاری_ام
#لرستون
#بختیاری#کلاه#چوقا#دبیت#خوزستان#اهواز#لالی#مسجدسلیان#اندیکا#دزفول#اندیمشک#شوشتر#بهبهان#هفتکل#امیدیه#لرستان#درود#ازنا#الیگودرز#اصفهان#فواادشهر#چهارمحال#شهرکرد#فارسان#کوهرنگ#شیراز#تهران #کرج

Most Popular Instagram Hashtags