#فقیری

MOST RECENT

💢یک مُد طعام

دوست روشنفکرم که #روزه و احکام دین را به هر بهانه ای نفی میکنی و معتقدی بجای این کارها باید به #فقرا کمک کرد.
دغدغه ات محترم، اما چون اسلام نشناسی، و بالاتر از کتاب دینی سال سوم دبیرستان چیزی در مورد دین نخوانده ای برایت توضیح میدهم.

در هیچ #دین و مکتبی، برای رسیدگی به #فقیر #مسکین و #یتیم این همه دستور و احکام صادر نشده است.
۱-خمس ۲-زکات ۳-انواع صدقات مستحبی ۴-نذر ۵-فطریه

اگر همه مسلمانان به این دستورات که برخی از آنها مثل #نماز و #حج از فروع دین هستند عمل کنند، و احکام مالی را انجام دهند، #فقیری گرسنه نخواهد ماند.

حالا تو که با روزه داری مخالفی، بگو آیا میدانی #احکام مربوط به روزه را؟
میدانی یک مُد طعام یعنی چه؟
میدانی اگر روزه دار، روزه اش عمدا باطل شود باید فقیر را #سیر کند تا خداوند کفاره #گناهش را بپذیرد؟

در اسلام، کفاره روزه دار، رسیدگی به فقراست. و چون تو نمیدانی و دین را نمیشناسی براحتی #آروغ_روشنفکری میزنی که با این کارها مخالفم... 💢انتشار حداکثری💢

ویدیوچکـ / @videocheck_media
💢 رسانه ای متفاوت برای شما☝️

پاسخ به یک بهانه (شبهه) #بنی_اسرائیلی رایج دیگه علیه #روزه داری👆 کلمات با ظاهر زیبا و با باطن بیمار و مسموم... 🍂

گفت: روزه دارها هیچوقت معنای #گرسنگی را نمیفهمند چون به #افطار امید دارند!! گفتم : روزه ندارها چطور؟! آنها که پیوسته میخورند و می آشامند، حال #گرسنگان را می فهمند؟!! قطعا تبداری که تا پای مرگ رفته، حال بیماران دیگر را بهتر درک میکند

https://t.me/ghamarbanihashemvaramin

#اسلام_نشناس
#روزه_روشنفکران 💢یک مُد طعام

دوست روشنفکرم که #روزه و احکام دین را به هر بهانه ای نفی میکنی و معتقدی بجای این کارها باید به #فقرا کمک کرد😐

دغدغه ات محترم، اما چون اسلام نشناسی، و بالاتر از کتاب دینی سال سوم دبیرستان چیزی در مورد دین نخوانده ای برایت توضیح میدهم😉

در هیچ #دین و مکتبی، برای رسیدگی به #فقیر #مسکین و #یتیم این همه دستور و احکام صادر نشده است.
۱-خمس ۲-زکات ۳-انواع صدقات مستحبی ۴-نذر ۵-فطریه😯

اگر همه مسلمانان به این دستورات که برخی از آنها مثل #نماز و #حج از فروع دین هستند عمل کنند، و احکام مالی را انجام دهند، #فقیری گرسنه نخواهد ماند

حالا تو که با روزه داری مخالفی، بگو آیا میدانی #احکام مربوط به روزه را؟
میدانی یک مُد طعام یعنی چه؟🤔
میدانی اگر روزه دار، روزه اش عمدا باطل شود باید فقیر را #سیر کند تا خداوند کفاره #گناهش را بپذیرد؟🤔 در اسلام، کفاره روزه دار، رسیدگی به فقراست. و چون تو نمیدانی و دین را نمیشناسی براحتی #آروغ_روشنفکری میزنی که با این کارها مخالم

#پس لطفا آروغ نزن خفه شدیم🤫

#اسلام_نشناس
#روزه_روشنفکران 💢یک مُد طعام

دوست روشنفکرم که #روزه و احکام دین را به هر بهانه ای نفی میکنی و معتقدی بجای این کارها باید به #فقرا کمک کرد.
دغدغه ات محترم، اما چون اسلام نشناسی، و بالاتر از کتاب دینی سال سوم دبیرستان چیزی در مورد دین نخوانده ای برایت توضیح میدهم.

در هیچ #دین و مکتبی، برای رسیدگی به #فقیر #مسکین و #یتیم این همه دستور و احکام صادر نشده است.
۱-خمس ۲-زکات ۳-انواع صدقات مستحبی ۴-نذر ۵-فطریه

اگر همه مسلمانان به این دستورات که برخی از آنها مثل #نماز و #حج از فروع دین هستند عمل کنند، و احکام مالی را انجام دهند، #فقیری گرسنه نخواهد ماند.

حالا تو که با روزه داری مخالفی، بگو آیا میدانی #احکام مربوط به روزه را؟
میدانی یک مُد طعام یعنی چه؟
میدانی اگر روزه دار، روزه اش عمدا باطل شود باید فقیر را #سیر کند تا خداوند کفاره #گناهش را بپذیرد؟

در اسلام، کفاره روزه دار، رسیدگی به فقراست. و چون تو نمیدانی و دین را نمیشناسی براحتی #آروغ_روشنفکری میزنی که با این کارها مخالم.

#اسلام_نشناس
#روزه_روشنفکران 💢یک مُد طعام

دوست روشنفکرم که #روزه و احکام دین را به هر بهانه ای نفی میکنی و معتقدی بجای این کارها باید به #فقرا کمک کرد.
دغدغه ات محترم، اما چون اسلام نشناسی، و بالاتر از کتاب دینی سال سوم دبیرستان چیزی در مورد دین نخوانده ای برایت توضیح میدهم.

در هیچ #دین و مکتبی، برای رسیدگی به #فقیر #مسکین و #یتیم این همه دستور و احکام صادر نشده است.
۱-خمس ۲-زکات ۳-انواع صدقات مستحبی ۴-نذر ۵-فطریه

اگر همه مسلمانان به این دستورات که برخی از آنها مثل #نماز و #حج از فروع دین هستند عمل کنند، و احکام مالی را انجام دهند، #فقیری گرسنه نخواهد ماند.

حالا تو که با روزه داری مخالفی، بگو آیا میدانی #احکام مربوط به روزه را؟
میدانی یک مُد طعام یعنی چه؟
میدانی اگر روزه دار، روزه اش عمدا باطل شود باید فقیر را #سیر کند تا خداوند کفاره #گناهش را بپذیرد؟

در اسلام، کفاره روزه دار، رسیدگی به فقراست. و چون تو نمیدانی و دین را نمیشناسی براحتی #آروغ_روشنفکری میزنی که با این کارها مخالم.

#اسلام_نشناس
#روزه_روشنفکران 💢یک مُد طعام

دوست روشنفکرم که #روزه و احکام دین را به هر بهانه ای نفی میکنی و معتقدی بجای این کارها باید به #فقرا کمک کرد.
دغدغه ات محترم، اما برایت توضیح میدهیم.

در هیچ #دین و مکتبی، برای رسیدگی به #فقیر #مسکین و #یتیم این همه دستور و احکام صادر نشده است.
۱-خمس ۲-زکات ۳-انواع صدقات مستحبی ۴-نذر ۵-فطریه

اگر همه مسلمانان به این دستورات که برخی از آنها مثل #نماز و #حج از فروع دین هستند عمل کنند، و احکام مالی را انجام دهند، #فقیری گرسنه نخواهد ماند.

حالا تو که با روزه داری مخالفی، بگو آیا میدانی #احکام مربوط به روزه را؟
میدانی یک مُد طعام یعنی چه؟
میدانی اگر روزه دار، روزه اش عمدا باطل شود باید شصت فقیر را #سیر کند تا خداوند کفاره #گناهش را بپذیرد؟

در اسلام، کفاره روزه دار، رسیدگی به فقرا است.
منبع
#مباهله_قرن_21
درضمن آدم یاد محرم میفته میگن خرج تمام حسین بدید فقرا که جواب این حرف و بارها و بارها دادیم
#ومن_الله_التوفیق

#اسلام_نشناس
#روزه_روشنفکران 💢یک مُد طعام

دوست روشنفکرم که #روزه و احکام دین را به هر بهانه ای نفی میکنی و معتقدی بجای این کارها باید به #فقرا کمک کرد.
دغدغه ات محترم، اما چون اسلام نشناسی، و بالاتر از کتاب دینی سال سوم دبیرستان چیزی در مورد دین نخوانده ای برایت توضیح میدهم.

در هیچ #دین و مکتبی، برای رسیدگی به #فقیر #مسکین و #یتیم این همه دستور و احکام صادر نشده است.
۱-خمس ۲-زکات ۳-انواع صدقات مستحبی ۴-نذر ۵-فطریه

اگر همه مسلمانان به این دستورات که برخی از آنها مثل #نماز و #حج از فروع دین هستند عمل کنند، و احکام مالی را انجام دهند، #فقیری گرسنه نخواهد ماند.

حالا تو که با روزه داری مخالفی، بگو آیا میدانی #احکام مربوط به روزه را؟
میدانی یک مُد طعام یعنی چه؟
میدانی اگر روزه دار، روزه اش عمدا باطل شود باید فقیر را #سیر کند تا خداوند کفاره #گناهش را بپذیرد؟

در اسلام، کفاره روزه دار، رسیدگی به فقراست. و چون تو نمیدانی و دین را نمیشناسی براحتی #آروغ_روشنفکری میزنی که با این کارها مخالم.

#اسلام_نشناس
#روزه_روشنفکران 💢یک مُد طعام

دوست روشنفکرم که #روزه و احکام #دین را به هر بهانه ای نفی میکنی و معتقدی بجای این کارها باید به #فقرا کمک کرد.
دغدغه ات محترم، اما چون #اسلام نشناسی، و بالاتر از کتاب دینی سال سوم دبیرستان چیزی در مورد دین نخوانده ای برایت توضیح میدهم.

در هیچ #دین و مکتبی، برای رسیدگی به #فقیر #مسکین و #یتیم این همه دستور و احکام صادر نشده است.
۱- #خمس ۲- #زکات ۳-انواع صدقات مستحبی ۴- #نذر ۵- #فطریه

اگر همه مسلمانان به این دستورات که برخی از آنها مثل #نماز و #حج از فروع دین هستند عمل کنند، و احکام مالی را انجام دهند، #فقیری گرسنه نخواهد ماند.

حالا تو که با روزه داری مخالفی، بگو آیا میدانی #احکام مربوط به روزه را؟
میدانی یک مُد طعام یعنی چه؟
میدانی اگر روزه دار، #روزه اش عمدا باطل شود باید فقیر را #سیر کند تا خداوند کفاره #گناهش را بپذیرد؟

در #اسلام، کفاره روزه دار، رسیدگی به فقراست. و چون تو نمیدانی و دین را نمیشناسی براحتی #آروغ_روشنفکری میزنی که با این کارها مخالم.

#اسلام_نشناس
#روزه_روشنفکران
.
💢یک مُد طعام
.
🍃دوست روشنفکرم که #روزه و احکام دین را به هر بهانه ای نفی میکنی و معتقدی بجای این کارها باید به #فقرا کمک کرد.🌹
دغدغه ات محترم، اما چون اسلام نشناسی، و بالاتر از کتاب دینی سال سوم دبیرستان چیزی در مورد دین نخوانده ای برایت توضیح میدهم.🌹
.
🍃در هیچ #دین و مکتبی، برای رسیدگی به #فقیر #مسکین و #یتیم این همه دستور و احکام صادر نشده است.
۱-خمس ۲-زکات ۳-انواع صدقات مستحبی ۴-نذر ۵-فطریه🌷
.
🍃اگر همه مسلمانان به این دستورات که برخی از آنها مثل #نماز و #حج از فروع دین هستند عمل کنند، و احکام مالی را انجام دهند، #فقیری گرسنه نخواهد ماند.🌹
.
🍃حالا تو که با روزه داری مخالفی، بگو آیا میدانی #احکام مربوط به روزه را؟
🍃میدانی یک مُد طعام یعنی چه؟
میدانی اگر روزه دار، روزه اش عمدا باطل شود باید فقیر را #سیر کند تا خداوند کفاره #گناهش را بپذیرد؟🌷
.
🍃در اسلام، کفاره روزه دار، رسیدگی به فقراست. و چون تو نمیدانی و دین را نمیشناسی براحتی #آروغ_روشنفکری میزنی که با این کارها مخالم.🍃🌹

😂😂حمایت از کالای ملی
#حماقت
#گدایی
#کالای_ملی_ایرانی
#فقیری

ہم نے گزاری ہے #فقیری میں ذندگی
لیکن کبھی #ضمیر کا سودا نہیں کیا😏😑

#صادق باش
هنگامی که #فقیری
#ساده باش
وقتی که #ثروتمندی
#مودب باش
وقتی که #قدرتمندی
و #سکوت کن
هنگامی که #عصبانی هستی

•.¸✿¸.•❤•.❀•َُِّْحــَُِّْاَُِّْلــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْم َُِّْگــَُِّْرَُِّْفــَُِّْتــَُِّْه َُِّْاَُِّْزَُِّْاَُِّْیــَُِّْن "َُِّْدَُِّْنــَُِّْیــَُِّْاَُِّْیــَُِّْے "َُِّْکــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْه "َُِّْآَُِّْدَُِّْم َُِّْهــَُِّْاَُِّْیــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْشــ" َُِّْهــَُِّْمــَُِّْچــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْوَُِّْنــ
"َُِّْهــَُِّْوَُِّْاَُِّْیــَُِّْشــ" َُِّْنــَُِّْاَُِّْپــَُِّْاَُِّْیــَُِّْدَُِّْاَُِّْرَُِّْنــَُِّْد..... َُِّْگــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْاَُِّْه َُِّْآَُِّْنــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْقــَُِّْدَُِّْر "َُِّْپــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْاَُِّْکــ" َُِّْکــَُِّْه َُِّْبــَُِّْاَُِّْوَُِّْرَُِّْت َُِّْنــَُِّْمــَُِّْی َُِّْشــَُِّْوَُِّْد.... َُِّْگــَُِّْاَُِّْه َُِّْآَُِّْنــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْقــَُِّْدَُِّْر "َُِّْبــَُِّْے َُِّْمــَُِّْعــَُِّْرَُِّْفــَُِّْتــ" َُِّْکــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْه َُِّْنــَُِّْفــَُِّْســَُِّْت َُِّْمــَُِّْیــَُِّْگــَُِّْیــَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْـَُِّْرَُِّْد..•❀.

.
#فریب #ظاهر را نخورید...
شاید زیر لباسهای پاره و کهنه ی #فقیری
یه #قلب #دارا و #مهربان خوابیده

‏مدت ہوئی کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں
‏مدت کے بعد آپ سے دیکھا نہ جائے گا
‏⁧‫#فقیری‬⁩

Most Popular Instagram Hashtags