#فرانک_میرزاحسابی

MOST RECENT

کلاس زبان ویژه جوانان کم شنوا/ناشنوا.

مدرس،خانم قاسمی کارشناس ارشد آموزش زبان،متخصص آموزش کودک و بزرگسال ناشنوا/کم شنوا
درمرکزفرانک
. و شروع ثبت نام ترم زمستان

تلفن. 88505615 پایان ترم اول انگلیسی ویژه جوانان کم شنوا/ناشنوا
درمرکزفرانک. و شروع ثبت نام ترم زمستانی
تلفن. 88505615
و پیامک 09013758437

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#آموزش_زبان_انگلیسی #کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی#آموزش_زبان_انگليسي #زبان_انگلیسی

هفته پژوهش گرامی

Faranak Clinic
کتابی ساده،کاربردی و کامل حاوی همه اطلاعات پایه ای درمورد کم شنوایی
مناسب برای والدین،دانشجویان و علاقمندان به دانستن بیشتردرمورد کم شنوایی

مرکزفروش:
۲۲۱۸۰۰۸۱ انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و
مرکرفرانک ۸۸۵۰۵۶۱۵

مرکزفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی و توانبخشی و کم شنوا/نوجوان ناشنوا کودک،شنوایی شناسی و تجویز سمعک
#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families
hard_of_hearing #
Www.faranakclinic.com @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کاشت_حلزونی#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#سمعک#والدین#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#کمشنوایی#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#مرکزتوانبخشی#فرانک

پایان ترم آموزش انگلیسی ویژه جوانان کم شنوا/ناشنوا.

مدرس،خانم قاسمی کارشناس ارشد آموزش زبان،متخصص آموزش کودک و بزرگسال ناشنوا/کم شنوا
درمرکزفرانک
. و شروع ثبت نام ترم زمستان

تلفن. 88505615 پایان ترم اول انگلیسی ویژه جوانان کم شنوا/ناشنوا
درمرکزفرانک. و شروع ثبت نام ترم زمستانی
تلفن. 88505615
و پیامک 09013758437

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#آموزش_زبان_انگلیسی #کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی#آموزش_زبان_انگليسي #زبان_انگلیسی

پایان ترم آموزش انگلیسی ویژه جوانان کم شنوا/ناشنوا.

مدرس،خانم قاسمی کارشناس ارشد آموزش زبان،متخصص آموزش کودک و بزرگسال ناشنوا/کم شنوا
درمرکزفرانک
. و شروع ثبت نام ترم زمستان

تلفن. 88505615 پایان ترم اول انگلیسی ویژه جوانان کم شنوا/ناشنوا
درمرکزفرانک. و شروع ثبت نام ترم زمستانی
تلفن. 88505615
و پیامک 09013758437

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#آموزش_زبان_انگلیسی #کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی#آموزش_زبان_انگليسي #زبان_انگلیسی

هفته کتاب گرامی

Faranak Clinic
کتابی ساده،کاربردی و کامل حاوی همه اطلاعات پایه ای درمورد کم شنوایی
مناسب برای والدین،دانشجویان و علاقمندان به دانستن بیشتردرمورد کم شنوایی

مرکزفروش:
۲۲۱۸۰۰۸۱ انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و
مرکرفرانک ۸۸۵۰۵۶۱۵

مرکزفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی و توانبخشی و کم شنوا/نوجوان ناشنوا کودک،شنوایی شناسی و تجویز سمعک
#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families
hard_of_hearing #
Www.faranakclinic.com @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کاشت_حلزونی#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#سمعک#والدین#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#کمشنوایی#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#مرکزتوانبخشی#فرانک

سمعک خوب،اولین و مهترین قدم برای رشد زبان وگفتار کودک کم شنوا
سمعک خوب،مهمترین عامل برای ارتباط اجتماعی مناسب و موفقیت نوجوان وجوان کم شنوا
سمعک خوب،مهمترین عامل بهبود کیفیت زندگی سالمندان با افت شنوایی

تجویز سمعک رابا متخصصان مرکزفرانک تجربه کنید
مرکزفرانک ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۰۱۳۷۵۸۴۳۷ (برای ارسال پیامک)
A good hearing aid is the first step to every deaf/hard of hearing child's success
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437
سمعک را ازمرکزتخصصی فرانک بخواهید
تیم تخصصی ما درخدمت شماست

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

با کم شنوایی بیشتر آشناشویم.
همه کودکان/بزرگسالان کم شنوا/ناشنوا با سمعک/کاشت میشنوند(تاحدی)و بدون آن نمیشنود.
If I put my hearing aids/cochlear implant processor I can hear you and if not I can't hear you.

ارتباط صحیح با فرد کم شنوا:
زمانی که با او صحبت میکنید رویتان به سمت او باشدد،طوری که بتواند صورت شما راببینید
یکی یکی حرف بزنید.
گوش کردن به صدای چندنفر همزمان، سخت است.
لبهایتان رانپوشانید.دیدن لبها همیشه موجب درک بهتر صحبت ها میشود
موقع صحبت کردن آدامس نجوید.غذا نخورید.
دنیای بهتری برای کودکان کم شنوای مان بسازیم

Make a better world for deaf children.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک توانبخشی
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

reposted from @earsuspenders
سمعکهای تزیین شده ،کودک راعلاقمندترمیکند
Children love decorative hearing aids more .

@ndcs_uk
@deafieblogger
@deaflikeme
@deafeducation
@deaf.world.friends
@deafumbrella
@deafabilityresource
@britishdeafassociation
@phonak
@deafnotdumb
@deaffriendly
@hearingaidheadbands
@australian_hearing
@purplecathearingaidcharms

سمعک خوب ،اولین قدم برای موفقیت کودک/بزرگسال کم شنواست.
سمعک لازم است فقط و فقط توسط شنوایی شناس(ادیولوژیست) های محرب تجویز و تنظیم دقیق گردد.
روند تجویز سمغک کودک و تنظیم دقیق طولانی است و ممکن است ماه ها طول بکشد.
A good hearing aid,is the first step in aural rehabilitation.
تجویز سمعک کودکان نیاز به تخصص بالا دارد.
تجویز سمعک مناسب،اولین ومهمترین اقدام برای کم شنوایی است.

تیم شنوایی شناسان مرکزفرانک درخدمت شما هستند.
تجویز،تنظیم و چکاپ سمعک خودرا به مابسپارید88505615, پیامک برای ناشنوایان09383758437

تجویز سمعک یک تخصص است ،آن را به متخصص آن بسپارید.

براساس میزان کم شنوایی،نوع آن،وبسیاری دیگر از مشخصات هرفرذ،سمعک ویژه ای برایش تجویز میشود.
سمعک مانند لباس برازنده ای است که دوخت ظریف آن به هرکس سپرده نمی‌شود و لازم است فقط قالب خود شما باشد .

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#کودکان#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

Kimia is so happy with her new hearing aids
کیمیا سمعکهای جدید میگیرد.
کیمیا سمعکهای جدیدش راخیلی دوست دارد.
سمعکها به کیمیا کمک میکنند صداها رابهتربشنود

سمعک خوب،اولین و مهترین قدم برای رشد زبان وگفتار کودک کم شنوا
سمعک خوب،مهمترین عامل برای ارتباط اجتماعی مناسب و موفقیت نوجوان وجوان کم شنوا
سمعک خوب،مهمترین عامل بهبود کیفیت زندگی سالمندان با افت شنوایی
مرکزفرانک ۸۸۵۰۵۶۱۵
A good hearing aid is the first step to every deaf/hard of hearing child's success
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437
سمعک را ازمرکزتخصصی فرانک بخواهید
تیم تخصصی ما درخدمت شماست

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

موافقید؟
چیزی میخواهید به این جمله اضافه کنید؟

زمانی که کم شنوایی به حدی زیاد است که سمعک هیچ کمکی به کودک نمیکند کاشت حلزون برای او گذاشته میشود.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷ توانبخشی قبل و بعد ازکاشت حلزون ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) تخصص ماست
مشاوره برای سمعک و کاشت حلزون تخصص ماست. ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

من حسین هستم
شش سالمه،میرم پیش دبستانی
شعرهای زیادی بلدم و عاشق سخنرانی و شعرخوندنم
هردوتا گوشام کم شنوایی داره،سمعکم راخیلی دوست دارم چون خیلی کمکم میکنه
یه مامان خیلی مهربون و دقیق و فعال دارم
الانم آمدم پارک،جاتون خالی دارم هوا میخورم
I am Hossein,with bilateral hearing loss,I have two little hearing aids.I love them because they help me a lot.
I know many songs and I often sing with my mother.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

سمعک خوب،اولین و مهترین قدم برای رشد زبان وگفتار کودک کم شنوا
سمعک خوب،مهمترین عامل برای ارتباط اجتماعی مناسب و موفقیت نوجوان وجوان کم شنوا
سمعک خوب،مهمترین عامل بهبود کیفیت زندگی سالمندان با افت شنوایی
مرکزفرانک ۸۸۵۰۵۶۱۵
A good hearing aid is the first step to every deaf/hard of hearing child's success
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437
سمعک را ازمرکزتخصصی فرانک بخواهید
تیم تخصصی ما درخدمت شماست

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

reposted from @heseshhaat
کم شنوایی محدودیت نیست.رویاهایتان رادنبال کنید.

Either there is a way or I make a way.......
Deafness can't limit us.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک توانبخشی
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

reposted from @sajad.hajar
داشتن کودک کم شنوا فشارهایی رابه مادران تحمیل میکند که گاه،خود،همسر ودیگرفرندان را ازیاد میبرند.
مادران شاد،مادران سالم و مادران عاشق ،فرزندانی موفق تر دارند.
Some times spend your time with your husband,without your children.

Parvaneha Parents of deaf children Association
دنیای بهتری برای کودکان کم شنوای مان بسازیم

Make a better world for deaf children.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک توانبخشی
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

جوانان کم شنوا و کاشت حلزونی،برج میلاد

برج میلاد ،اردوی جوانان کم شنوا،ناشنوا و کاشت حلزونی،هراردو آغاز دوستی های جدید و تحکیم دوستی های قدیم
و آگاه کردن جامعه از توان و موفقیت جوانان ناشنوا
آشناکردن با کاشت حلزون
و با نیازهای ارتباطی افراد کم شنوا
#برج_میلاد_تهران
#برج_میلاد
Young deaf adults camp,#Miladtower,Tehran,Iran
Deaf awareness,new friendships
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

مهربان باشیم
reposted from @pifdayusa
@hername_ismud
ازهر ده کودک،یکی کودکی با نیازهای ویژه است.
کم شنوایی ،شایعترین اختلال مادرزادی است.
جامعه رابرای حضور کودکان کم شنوا آماده کنیم.
حق هرکودک کم شنوایی است با دیگرهمسالانش و درکنار آنها درس بخواند،مدرسه برود و زندگی کند.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

سمعک خوب ،اولین قدم برای موفقیت کودک/بزرگسال کم شنواست.
سمعک لازم است فقط و فقط توسط شنوایی شناس(ادیولوژیست) های محرب تجویز و تنظیم دقیق گردد.
روند تجویز سمغک کودک و تنظیم دقیق طولانی است و ممکن است ماه ها طول بکشد.
A good hearing aid,is the first step in aural rehabilitation.
تجویز سمعک کودکان نیاز به تخصص بالا دارد.
تجویز سمعک مناسب،اولین ومهمترین اقدام برای کم شنوایی است.

تیم شنوایی شناسان مرکزفرانک درخدمت شما هستند.
تجویز،تنظیم و چکاپ سمعک خودرا به مابسپارید88505615, پیامک برای ناشنوایان09383758437

تجویز سمعک یک تخصص است ،آن را به متخصص آن بسپارید.

براساس میزان کم شنوایی،نوع آن،وبسیاری دیگر از مشخصات هرفرذ،سمعک ویژه ای برایش تجویز میشود.
سمعک مانند لباس برازنده ای است که دوخت ظریف آن به هرکس سپرده نمی‌شود و لازم است فقط قالب خود شما باشد .

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#کودکان#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

@simoneheyer
کودکان کم شنوا مرا به یاد پروانه ها می اندازند.
زمانی که با عشق و درایت دربرگرفته شوند بال می گشایند و به پرواز درمی آیند.
مرکزفرانک،ویژه کودک کم شنوا و‌خانواده

ازهمه رویدادهای طبیعی درطول روز برای یادگیری کودکتان استفاده کنید.
Give your child opportunity to explore the world.

كودك راتشويق كنيد درطول روز به همه صداها توجه کند تاانواع صداها رو درنتيجه بازى بااسباب بازى،بهم زدن اشيا،درزدن،ووارسى كردن كابينت دربياورد.
باتوليد اين صداها همراه كودك ،كودك روش كار رامي اموزد.وهچنين شما صداسازى كودك راتشويق ميكنيد.
درتمام طول روز متوجه اصواتى كه كودك بااستفاده ازاشيا توليد نيكنه باشيد وبلافاصله اوراتشويق كنيدمثلا وقتى اسباب بازى راتكان داد به اولبخند بزنيد وبگيد من ميشنوم تو هم ميشنوى
باتقليد صداى كودك و بادرنظرگرفتن هراواسازى بعنوان يك ارتباط كلامى ومكالمه كودك راتشويق كنيد.
مكالمه يهنى مثلا اگر كودك پرنده اى ديد وصدايى ازهيجان توليدكرد بگيد توخوشحالى؟چى ديدى؟ كمى مكث كنيد وبعد بگيد اون پرنده است وبراى پاسخ دهى به كودك فرصت بديد

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

این کوچولوی سی و پنج روزه کوچکترین عضو کم شنوا مونه.آوینا دوهفته است سمعک گرفنه.
Avina,our youngest #deaf member,only have35 days old ,and she has a #hearing_aid .
هیچ کودکی برای گرفتن سمعک و خدمات مداخله توانبخشی ،کوچک نیست.
هرچه مداخله سریعتر صورت گیرد،موفقیت کودک بیشتر خواهد شد.

#دکتر_موللی.
مداخلات زودهنگام شامل خدمات شنوایی شناسی و گفتاردرمانی میشود اما محدود به آنها نیست.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf children and their families, #Aural #rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

Answer your deaf child s question with explanation and examples.

معجزه من شنوا شدنم نبود
معجزه مادرم بودکه بي آنكه بداند چه ميشنوم
ذره ذره حروف را در دنيايم هجي كرد
و باهم آرام حروف ها را يك به يك زمزمه كرديم
بي آنكه بفهميم در دنياي هم چه صداهايي هست چه صداهايي نيست...........
دلنوشته های خانم دکترجوانی با کاشت حلزون.آیدی تلگرام @silence275
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

Most Popular Instagram Hashtags