#غصـــتو

MOST RECENT

همیشــگیـــمی🙈
#تــو زنــدگیـمی😚
تو اوج دیــونگی و دلبستگیــمی☺️
#تو آســـمونی ✨
تو مهــربونی 😻
قلبــــ❤️ــ منو هرجـــا میری میکشـونی❣
با تو کــه #هستـــم 💑
چیــزی نمیخــــام 😋
واسـم بسه همین کهـ با تو راه میــام👟
من دلسپـــردم بــه تو 💖
#غصـــتو خوردم🙁
رفتی و دیــدی من تو رو از #یاد نبردمـــ😍
#فوق الـعـــادم بـــا تـــو 💋
#ول نکـــن دســتاتو👫
تو دل من کسی نمیگیـــره #جاتو🤗❤️

یواشکی دوست دارم:
همیشــگیـــمی🙈
#تــو زنــدگیـمی😚
تو اوج دیــونگی و دلبستگیــمی☺️
#تو آســـمونی ✨
تو مهــربونی 😻
قلبـــ منو هرجـــا میری میکشـونی
با تو کــه #هستـــم 💑
چیــزی نمیخــــام 😋
واسـم بسه همین کهـ با تو راه میــام👟
من دلسپـــردم بــه تو 💖
#غصـــتو خوردم🙁
رفتی و دیــدی من تو رو


همیشــگیـــمی🙈
#تــو زنــدگیـمی😚
تو اوج دیــونگی و دلبستگیــمی☺️
#تو آســـمونی ✨
تو مهــربونی 😻
قلبـــ منو هرجـــا میری میکشـونی
با تو کــه #هستـــم 💑
چیــزی نمیخــــام 😋
واسـم بسه همین کهـ با تو راه میــام👟
من دلسپـــردم بــه تو 💖
#غصـــتو خوردم🙁
رفتی و دیــدی من تو رو

همیشــگیـــمی🙈
#تــو زنــدگیـمی😚
تو اوج دیــونگی و دلبستگیــمی☺️
#تو آســـمونی ✨
تو مهــربونی 😻
قلبـــ منو هرجـــا میری میکشـونی
با تو کــه #هستـــم 💑
چیــزی نمیخــــام 😋
واسـم بسه همین کهـ با تو راه میــام👟
من دلسپـــردم بــه تو 💖
#غصـــتو خوردم🙁
رفتی و دیــدی من تو رو ازیاد نبردم.

Most Popular Instagram Hashtags