#عشق_سیاه_سفید

MOST RECENT

پارت آخر از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 72 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 71 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 70 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 69 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 68 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 68 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 67 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 66 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 65 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 64 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 63 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 62 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 61 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
فقط قیافه نیلای 😅
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 60 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 59 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا 🤣🤣
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

پارت 58 از قسمت 48 اورجینال سریال #ماکسیرا
یادت نره همین الان توی کانال تلگرام عضو شو❤
سریال کامل میتونید از کانال دانلود کنید 🤗
پیج رو هم فالو کن لطفا 😗
پارتها رو که نگاه میکنید لایک هم کنید لطفا ❤
#maxirrae
#maxira
#gem
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

خلاصه قسمت ۴۸ اورجینال سریال
#ماکسیرا
پارت پایانی
ایپک و ماهر کنار ساحل نشستن . ایپک به ماهر میگه وقتی با هازر ازدواج کردم اون آدمی که نشون میداد نبود.یه آدم سرد و بی روح بود.مدام سرزنش می کرد.خودتو همیشه مقصر حس می کردی.اما من در مقابل خواسته هاش.تسلیم نشدم.ماهر میگه به خاطر همین طلاق گرفتی .ایپک میگه بله . سهیلا هاتف و صدا میزنه.کلی سرزنشش میکنه میگه بابرام کجاست. هاتف می گه ببخشید اما من نمیتونم به شما بگم.حسین میگه اونیکه باید سرزنشش کنی هاتف نیست باباست . حالا که اینقدر مشتاقی بدونی من تورو می برمت .
ماهر به عنوان پست چی میره جلوی خونه مهسا از اون طرفم حسین داره سهیلا رو میاره خونه مهسا . مهسا میاد بسته رو از ماهر بگیر ماهر سوال و جواب میکنه بایرام با بی جامه میاد جلوی در 😅 زینب هم زنگ میزنه به ماکسیرا میگه مامان سهیلا داره میاد اونجا ماکسیرام میاد جلوی در میگه اِ بابا شما اینجایید داشتم از اینطرفا رد میشدم شمارو دیدم عجیبه ها 🤣 میگه حالا شما یه چای با شما بخوریم . حسین سهیلا رو میاره سهیلا میاد جلوی خونه. مهسا فیلم تموم میشه .
امشب پارت های اینو میزارم چون خلاصه ش کم بود .
حالا قسمتهای جلوتر خیلی کمدی تر
دوستان تقصیر من نیست این فیلم جاهای حساس تموم میشه 😅
نکته بعدی اینکه این فیلم یه سال قبل ترجمه و زیرنویس شده ما نمیتونیم زیرنویسشو درشت تر کنیم .
دوتا فیلم ترکی سینمایی میزارم تو کانال نگاه کنید
آدرس کانال serial6064@
#دانشجو
#فیلم
#منو_تو
#عشق_اجاره_ای 
#ماکسیرا 
#غنچه_های_زخمی 
#انتقام_شیرین 
#بوی_توت_فرنگی 
#عروس_استانبول
#سریال_ترکی 
#باریش_اردوچ 
#عشق_سیاه_سفید
#عشق_حرف_حالیش_نیست
#الچین_سانگو
#فیلم_ترکی
#ایران #فیلم_ترکی #آشپزی #رژیم #تغذیه #جم #طلا
#سفر #سینما

آخرین کلیپ امشب😘😘😘😘شبتون بخیر
#siyahbeyazaşk#عشق_سیاه_سفید

Most Popular Instagram Hashtags