#عاشقانه_های_پیرداود

MOST RECENT

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
.
چه فرق می کند
در کدام خیابان پرسه می زنم؟
یا در کدام خانه
به یادت سر می کنم
یا در کجای جهان
بی قراری خود را پی می گیرم
و تا بامداد
چند فنجان چای و
چند نخ سیگار را
به میزبانی می نشینم
نه!
از من مخواه برای با تو بودن
از تو بگذرم.
.

کتاب #عاشقانه_های_قیامت #مهدی_مظاهری
🌷☘☘🌷
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #پرسه #جهان #بامداد #فنجان #سیگار #چای #یار

.
"عاشقانه های پیرداود"
.
تصویر او
درآب افتاد
هنگام وضو گرفتن
داود
پیر شد
و عاشقانه سرود....
.
#مهدی_مظاهری
کتاب #عاشقانه_های_قیامت
🔥❄❄🔥
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #تصویر #نقش #یار #پیر #عاشق #آواز #وضو #آب #عشق #مهر

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیر داود"
.
مادرانه بنگر
کودکت از خواب بیدار شده است
و نمی داند
آن چه را که دیده
خواب بوده است!؟
یا آن چه را که می بیند؟
در این اتاق
بیدار می شود
در آن اتاق
به خواب رفته ست...
.
#مهدی_مظاهری
کتاب #عاشقانه_های_قیامت
🌧🍁🍁🌧
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #مادر #کودک #بیدار #خواب #اتاق

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
.
به این عکس ها نگاه کن
آیا هنوز
همان دخترک معصوم و ظریفی هستی
که دست هایش
مرا پیش از چشم هایش عاشق کرد!؟
دست روی چشم من مگذار
بگذار
تو را همان گونه که هستی ببینم.
.
.
حالا تو...
زن شده ای
و مرا
کودکی عاشق می پنداری
که برایت شعر می سراید
.
.
حقیقت دارد
کجاست آن بکارت مقدس؟!
کجاست آن کودک حساس؟!
که می توانست
از سایه ی راه رفتن تو
وصالی بسازد...
.
#مهدی_مظاهری
کتاب #عاشقانه_های_قیامت
🌧🍁🍁🌧
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #شعر #سایه #وصال #زن #بانو #الهه #قاب_عکس #کودک

.
#عاشقانه_های_پیرداود
.
دیوانه ام
آری
دیوانه
که هنگام نگاه داشتن سیب
میان زمین و آسمان
جادوگرم خواندند
و تورا به اجتناب از من...
تا مبادا
جادویت کنم
و از خوشبختی محروم
بی آنکه بدانند
تو
مرا
جادو کرده بودی
سیب را
تو
درمیان زمین و آسمان
معلق نگاه داشته بودی
آیا زمان آن فرا نرسیده است
که این سیب
بر زمین بیفتد
یا به آسمان برگردد؟!
.
#مهدی_مظاهری
کتاب #عاشقانه_های_قیامت
🌧🍁🍁🌧
#شعر_سپید_اندیشه_محور #دیوانه #جادو #سیب #آسمان #زمین #عشق #خاطره #یار #خوشبختی #اساطیر

.
بخشی از شعر
" عاشقانه های پیرداود"
.
بی آرامم
همچون دل تو
که غریبی ست
در چارگوشه ی خاک
.
نه در این شهر
که غرق سرب چینی ست
نه در آن شهر
که حتی بوسه
مِه آلود و بارانی می نماید
نه....هیچ کجا
جز دل عاشقی
که یک عمر
گریسته
تنها زیسته
و در خود مچاله شده ست.
.
خراب باد خانه اش
که خانه ی دل مرا خراب کرد
.
آن که نخواست
دو حقیقت متحد
یگانه شوند.
.
#مهدی_مظاهری
#عاشقانه_های_قیامت
⬇⚘⚘⬇
@mahdi_mazaheri_
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عشق #عاشقانه_های_پیرداود #یگانه #خرابات #خانه #دل #گریستن #بوسه #آرام #آرامش #غرق #می #ماه #یار

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
.
چه فرق می کند
در کدام خیابان پرسه می زنم؟
یا در کدام خانه
به یادت سر می کنم
یا در کجای جهان
بی قراری خود را پی می گیرم
و تا بامداد
چند فنجان چای و
چند نخ سیگار را
به میزبانی می نشینم
نه!
از من مخواه برای با تو بودن
از تو بگذرم.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت ⬇⚘⬇⚘⬇
@mahdi_mazaheri_ ‌ ‌ ‌ .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #خیابان #یار #

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
..
تو
گم شده ای
و برای بازگشتن
جز آغوش آشنای خاک
راهی نیست
در آیینه بنگر
زمان فراموش کردنت
رسیده است.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
🌷☀️☀️🌷
@mahdi_mazaheri_
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #گمگشدگی #آغوش #آشنا #راه #آیینه #فراموش #یار #خاطره #عشق

.
دیوانه ام
آری
دیوانه
که هنگام نگاه داشتن سیب
میان زمین و آسمان
جادوگرم خواندند
و تورا به اجتناب از من...
تا مبادا
جادویت کنم
و از خوشبختی محروم
بی آنکه بدانند
تو
مرا
جادو کرده بودی
سیب را
تو
درمیان زمین و آسمان
معلق نگاه داشته بودی
آیا زمان آن فرا نرسیده است
که این سیب
بر زمین بیفتد
یا به آسمان برگردد؟!
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #سیب #عشق #یار #آسمان #جادو #یار

.
"عاشقانه های پیرداود"
.
زیبایی تو ام
ستایشگری آموخت
.
.
با زیبایی ات
آسمان شدم
با خود بینی ات
خاک
آه...
ای زیبایی
ای آغاز جدایی ها...
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #زیبا #ستایشگر #آسمان #جدایی #خاک #فنا #یار #مهدی_مظاهری

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
.
به این عکس ها نگاه کن
آیا هنوز
همان دخترک معصوم و ظریفی هستی
که دست هایش
مرا پیش از چشم هایش عاشق کرد!؟
دست روی چشم من مگذار
بگذار
تو را همان گونه که هستی ببینم.
.
.
حالا تو...
زن شده ای
و مرا
کودکی عاشق می پنداری
که برایت شعر می سراید
.
.
حقیقت دارد
کجاست آن بکارت مقدس؟!
کجاست آن کودک حساس؟!
که می توانست
از سایه ی راه رفتن تو
وصالی بسازد...
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #دخترک_معصوم #عشق #کودکی #یار #دلبر #خاطره #مهدی_مظاهری

.
بخشی از شعر
"عاشقانه های پیرداود"
.
هر واژه ای را خانه ای ست
این شهر
پر است از کلمات تو
که برای برخاستن
بهانه ای بزرگ می خواهند
این زبان
بیگانه شده ست
وقتی نمی توانم
از تو یاد کنم
من
بی نام تو
نمی خواهم
این زبان را.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #واژه #عشق #کلمه #افراد #زبان #بیگانه #قیام #منجی #مهدی_مظاهری

بخشی از منظومه "عاشقانه های پیرداود"
.
چقدر دشوار ‌است
نفس کشیدن
در میان دوستانی که نمی توانند
نام خدایت را بشنوند
و دشنامش نگویند
نه...
این زبان مادریم نیست
من
زبانی را که بی نام تو باشد
نمی خواهم!
از من مخواه
با تو بیگانه بمانم
غزل را
برای تو سروده ام
هر کس آن را خواند
با من‌گفت:
"چه کشیده ست از زمانه
آنکه این کلمات را چیده ست
آیا او هم عاشق تو شد؟"
گفتم: آری
گریستم و
رفتم...
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #خدا #نام #عاشق #بیگانه #مادر #مهدی_مظاهری

.
"عاشقانه های پیر داود"
.
آن شب
تو را
خودم را
و هر آنکس را
که یگانگی دو اسطوره ی مقدس را
نمی تواند ببیند
محاکمه کردم
حالا
برای بردن نام تو
باید در هفت خانه ی تُو در تُو
در پستوی رویایم
پنهان شوم
در دلم
فریاد های بلندی را
سر ببرم
که می توانست
برای این سرزمین فصلی تازه باشد
آه...
اسطوره ی مهربان من
برمن مگیر
شیرها
به هنگام عاشقی
تنها
نعره سر می دهند
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #شیر #اسطوره #عاشقی #پستو #یار #مقدس #شب #روز #خاطره #مهدی_مظاهری

.
بخشی از شعر
" عاشقانه های پیرداود"
.
بی آرامم
همچون دل تو
که غریبی ست
در چارگوشه ی خاک
.
نه در این شهر
که غرق سرب چینی ست
نه در آن شهر
که حتی بوسه
مِه آلود و بارانی می نماید
نه....هیچ کجا
جز دل عاشقی
که یک عمر
گریسته
تنها زیسته
و در خود مچاله شده ست.
.
خراب باد خانه اش
که خانه ی دل مرا خراب کرد
.
آن که نخواست
دو حقیقت متحد
یگانه شوند.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #بی_آرام #خرابات #یگانه #عاشقی #شهر #بوسه #مهدی_مظاهری

.
بخشی از منظومه "عاشقانه های پیرداود"
.
چقدر دشوار ‌است
نفس کشیدن
در میان دوستانی که نمی توانند
نام خدایت را بشنوند
و دشنامش نگویند
نه...
این زبان مادریم نیست
من
زبانی را که بی نام تو باشد
نمی خواهم!
از من مخواه
با تو بیگانه بمانم
غزل را
برای تو سروده ام
هر کس آن را خواند
با من‌گفت:
"چه کشیده ست از زمانه
آنکه این کلمات را چیده ست
آیا او هم عاشق تو شد؟"
گفتم: آری
رفتم...
و گریستم.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #زمانه #عشق #خدا #دشنام #عشق #یار #گریه #زبان #کلام #مهدی_مظاهری

.
"عاشقانه های پیرداود"
.
تصویر او
درآب افتاد
هنگام وضو گرفتن
داود
پیر شد
و عاشقانه سرود....
.
از کتاب عاشقانه های قیامت انتشارات فصل پنجم، چاپ چهارم
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #تصویر #آب #معشوق #یار #مهدی_مظاهری

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه ی پیرداود"
.....
...
تو
گم شده ای
و برای بازگشتن
جز آغوش آشنای خاک
راهی نیست
در آیینه بنگر
زمان فراموش کردنت
رسیده است.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #گمشدگان #آغوش #آشنا #خاک #مرگ #آیینه #مهدی_مظاهری
.
چند روزی را میهمان تصاویر همراهان اشعار هستیم...
.
@ss_ii_na

Most Popular Instagram Hashtags