#طراحى_سقف

MOST RECENT

‏BIM
يا همان مدل سازى اطلاعات يك ساختمان، يكى از مباحث داغ در صنعت ساختمان است با رويكردى جهانى، كه با پيشرفت روز افزون تكنولوژى، اين صنعت به صورت جدى مطرح گرديده است و به دليل افزايش ارزش افزوده پروژه ها، صرفه جويى در بودجه كارفرماها و دولت، سهولت دستيابى به بخش هاى مختلف ساختمان مانندتاسيسات، سيستم هاى برق وكابل كشى، لوله هاى گاز و ... بسيار موردتوجه مهندسين، معماران و كارفرماها و دولت ها قرار گرفته است.
به طورى كه از سال٢٠٠٧ميلادى استفاده از اين تكنولوژى در آمريكا و در سال ٢٠١٤ در امارات الزام قانونى شد. هدف اين تكنولوژى سرعت بخشيدن در ساخت و ساز، ايمنى بيشتر،صرفه جويى در بودجه، زمان و انرژى است. ‏CSI
سرآمد مهندسى با تكنولوژى ‏BIM
در صنعت ساختمان
با بیم هوشمندانه طراحی کنیم، آگاهانه بسازیم

#آرشيتكت #معمار #معمارى #مهندسى #مجله_ساختمانی #مجله_هنر_معماری #معمارنیوز #معماری_جهان #معمارى_برتر #سازه #كانسپت #طراحى #طراحى_نما #طراحى_سقف #محصولات #طراحى_و_اجرا #طراحى_معمارى #معماربرتر #معماربرتراروپا #ايران-آرشيتكت #تاريخى #تکنولوژی_بیم #ميراث_فرهنگي #ساختمان-سازى #نما #تاسيسات #ام-اى-پى #ديزاين #مجله-ساختمان بی_آی_ام #تکنولوژی_بیم #

‏BIM
يا همان مدل سازى اطلاعات يك ساختمان، يكى از مباحث داغ در صنعت ساختمان است با رويكردى جهانى، كه با پيشرفت روز افزون تكنولوژى، اين صنعت به صورت جدى مطرح گرديده است و به دليل افزايش ارزش افزوده پروژه ها، صرفه جويى در بودجه كارفرماها و دولت، سهولت دستيابى به بخش هاى مختلف ساختمان مانندتاسيسات، سيستم هاى برق وكابل كشى، لوله هاى گاز و ... بسيار موردتوجه مهندسين، معماران و كارفرماها و دولت ها قرار گرفته است.
به طورى كه از سال٢٠٠٧ميلادى استفاده از اين تكنولوژى در آمريكا و در سال ٢٠١٤ در امارات الزام قانونى شد. هدف اين تكنولوژى سرعت بخشيدن در ساخت و ساز، ايمنى بيشتر،صرفه جويى در بودجه، زمان و انرژى است. ‏CSI
سرآمد مهندسى با تكنولوژى ‏BIM
در صنعت ساختمان
با بیم هوشمندانه طراحی کنیم، آگاهانه بسازیم

#آرشيتكت #معمار #معمارى #مهندسى #مجله_ساختمانی #مجله_هنر_معماری #معمارنیوز #معماری_جهان #معمارى_برتر #سازه #كانسپت #طراحى #طراحى_نما #طراحى_سقف #محصولات #طراحى_و_اجرا #طراحى_معمارى #معماربرتر #معماربرتراروپا #ايران-آرشيتكت #تاريخى #تکنولوژی_بیم #ميراث_فرهنگي #ساختمان-سازى #نما #تاسيسات #ام-اى-پى #ديزاين #مجله-ساختمان بی_آی_ام #تکنولوژی_بیم #

‏BIM
يا همان مدل سازى اطلاعات يك ساختمان، يكى از مباحث داغ در صنعت ساختمان است با رويكردى جهانى، كه با پيشرفت روز افزون تكنولوژى، اين صنعت به صورت جدى مطرح گرديده است و به دليل افزايش ارزش افزوده پروژه ها، صرفه جويى در بودجه كارفرماها و دولت، سهولت دستيابى به بخش هاى مختلف ساختمان مانندتاسيسات، سيستم هاى برق وكابل كشى، لوله هاى گاز و ... بسيار موردتوجه مهندسين، معماران و كارفرماها و دولت ها قرار گرفته است.
به طورى كه از سال٢٠٠٧ميلادى استفاده از اين تكنولوژى در آمريكا و در سال ٢٠١٤ در امارات الزام قانونى شد. هدف اين تكنولوژى سرعت بخشيدن در ساخت و ساز، ايمنى بيشتر،صرفه جويى در بودجه، زمان و انرژى است. ‏CSI
سرآمد مهندسى با تكنولوژى ‏BIM
در صنعت ساختمان
با بیم هوشمندانه طراحی کنیم، آگاهانه بسازیم

#آرشيتكت #معمار #معمارى #مهندسى #مجله_ساختمانی #مجله_هنر_معماری #معمارنیوز #معماری_جهان #معمارى_برتر #سازه #كانسپت #طراحى #طراحى_نما #طراحى_سقف #محصولات #طراحى_و_اجرا #طراحى_معمارى #معماربرتر #معماربرتراروپا #ايران-آرشيتكت #تاريخى #تکنولوژی_بیم #ميراث_فرهنگي #ساختمان-سازى #نما #تاسيسات #ام-اى-پى #ديزاين #مجله-ساختمان بی_آی_ام #تکنولوژی_بیم #

Most Popular Instagram Hashtags