#شهوتناك

MOST RECENT

به قولِ صابر ، تنهايي باردار است و مدام در حال زايمان ، وسواس ، نفرت خشم . بچه خوب هم زياد دارد ، آرامش ، سكوت ، فكر ، حتي بچه خوب ها در تنهايي من بيشترند اما ميداني آدم ها نميتوانند تنها باشند ، مادامي كه تنهايي را نزديك ببينند و هيچ كس تنهاييش را با تنهايي شان قسمت نكند ، دست به هر كاري ميزنند . از اعمال جنسي گرفته تا احساس فروشي و غيره . ديروز داشتم فكر ميكردم كه اگر خانوم پرستاري در بيمارستان بودم ، قطعا روزي پيرمردي ، در آخرين لحظات مرگش ، درست وقتي كه داشت در خيالِ همه ميمرد . براي فرار از تنهايي ، شهوت وار دستم را لمس ميكرد .
ديروز فكرم به اين بود كه شايد سارا جوجوي معروفِ محله ي سعادت آباد خيلي تنهاست ، به قدري تنها كه در خيالش همه او را از ياد بردند و ميخواهد با تن فروشي تنهايي پر كند .
ديروز فكرم رفت كه چرا وقتي اين بِن، پيرمرد خانه ي روبروييمان ، مرا ميبيند از تاريخِ سم هيوستون گرفته تا تاريخِ سنت پاتريك را يكنفس و بدون توقف تعريف ميكند .براي مني كه نه ميفهمم چه ميگويد و نه جذاب است . شايد همان نايس نايس گفتن هايِ الكيِ من تنهاييش را دوا ميكند .
اين ها را ميگويم كه بداني تنهايي باردار است . يا ويار دارد يا حالت تهوع . دير يا زود، اين دخترِ باردار خودش را سرت خراب ميكند و تو اگر از قبل خوب فكر نكرده باشي، كودكاني بد به دنيا تحويل خواهيد داد .
پرهام
#شهوتناك #پيرمرد #سعادت_آباد #سارا #تاريخ #تنهايي#ويار #تهوع
#جوجو #جنسي #مرگ #صابر_ابر #نويسندگي #نويسنده #ادبيات #ادبيات_فارسى #هيوستون #نايس#باردار#احساس_فروشي#الكي#كودك #دنيا#وسواس #نفرت #خشم#ارامش #سكوت #فكر

هنوزم گنگم!
گنگم و من گيج و ويجم!
بگيرم زن، بگيرم يا نگيرم؟
درين فكر و خيال خوابم ببردا
آي مار، مار شهوتناك در خواب
لاغر و باريك، خوش چهره بودش
نرم نرمك جا گرفت در جان زيبا
سفيد بود مانند دمبه، به روي پاي من زد زودي چمبه
زهرها ريخت درون جان من، آن خوش خط و خال
عجب چيز تميزي بود، يك جفت٨٥ داشت آن مال!
مي رقصيد، مي خنديد آن مار
من از ترسش به رويش تكان مي خوردم از زار
چنانش نيست فريبي، فريبائي نژادش
چنانش نيست مار كه زيبايي مثالش
پر از آتش
پر از شهوت
پر از عشق
ولي بد ذات و بد طينت پر از غيظ
به او گفتم كه از ديدار تو شادم وليكن
سر جدت نكن ما را تو همسر
اي فداي تو و روي تو و اندام نابت
تو را آبي از من نمي آيد به كارت
آن خرامان خانُمي، آن مارِ هفت خط
تو گويي شد دو صد افعي نگاهش
سريع جست و سريع چسبيد به پايم
خدايا، مردما، آي مار، برسيد به دادم
تنش گرم بود و نرم بود و يك جفت ٨٥ داشت
مهم نيست اگر هم نرسيديد به دادم!😁
بِگَز اي مار مرا، بگز باز اي جانم فدايت
دلم زهر تو را خواهد، بگز، كردم باز هوايت
در اين اثنا من از خواب پريدم
هنوزم گيج و ويجم، هير و ويرم
بگيرم زن، بگيرم يا نگيرم؟!
.
.
.
شويراد
😁😜😅
#شويراد #شعر #داداييسم #زن #مار #آتش #شهوتناك #عشق

Most Popular Instagram Hashtags