#شـیـمبار_

MOST RECENT

نشسته از چپ؛#نصیرخان_بختیاری_سردارجنگ؛۰ وی پس از فتح تهران وظیفه ی امنیت شهرهای بی ثبات ایران را بعهده گرفت و تمامی شورشیان،راهزنان ویاغیان داخلی را سرکوب و دستگیر کرد از جمله استانهای تحت امر ایشان؛؛؛کرمان،یزد،واصفهان را میتوان نام برد که در آن زمان ایشان به لقب ریس پلیس امنیتی ایران نیز شهرت یافت// ، در کنار وی جمعی از شاهزادگان و درباریان قجری

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری_قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

#بی_بی_عظیمه_بختیار همسر ابولقاسم خان بختیار ،از شیرزنان نجیب و لایق بختیاری یادش جاویدان

بی بی عظیمه فرزند نصیر خان سردار جنگ بختیاری متولد سال 1297 شمسی درشهرکرد می باشد. تحصیلات ابتدایی راتاسیکل واول دبیرستان درتهران به پایان رساند وبه علت ازدواج درسال 1313 شمسی موفق به ادامه تحصیل نگردید. وی درسواری وتیراندازی ماهر وقلبی سلیم داشت به نحوی که اگر مجرمی مورد غضب وتنبیه همسرش ابوالقاسم خان بختیار قرار می گرفت وساطت می کرد ودستور عفو وبخشش را اخذ می کرد. همچنین ایشان شاعر بی نظیری هم بودند روحشان شاد یادشان جاوید باد

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان_کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

ابراهیم خان ضرغام السلطنه در سال۱۲۷۲ قمری در جوارامامزاده سلطان ابراهیم به دنیا آمد. وی فرزند رضاقلی خان (ایل‌بیگی) می‌باشد. وی در شمار بزرگان سلسله صوفیه خاکساریه و در طریقت به «حب‌علی شاه» مشهور است
در اوایل سال ۱۳۲۷ قمری بعد از قیام مردم اصفهان علیه حکومت اقبال‌الدوله حاکم مستبد محمدعلی شاه و تقاضای کمک آیت‌الله حاج آقانورالله نجفی اصفهانی و آقانجفی اصفهانی از ایل بختیاری برای پیوستن به مجاهدین شهری، ضرغام السلطنه با هفت هزار نفر به باغ ابریشم آمد و همراه با یکصد و ده تن از بختیاری‌ها و با شعار «علی ولی الله» حرکت کرده وارد اصفهان شد.ملحق شدن آن‌ها به مجاهدین اصفهانی باعث فتح اصفهان گردید و اقبال الدوله حاکم اصفهان به قنسولگری روس پناهنده شد. ضرغام السلطنه اولین رئیس بختیاری بود که وارد اصفهان شد. بعد از فتح اصفهان صمصام السلطنه با ۵۰۰ سوار وارد اصفهان شد

حرکت بسوی تهران؛؛؛وی به هنگام حرکت اردوی بختیاری به تهران، در اصفهان ماند تا ضمن سروسامان دادن به اوضاع، نیروهایی تازه نفس برای پشتیبانی اردوی اعزامی به تهران جمع آوری و سازماندهی کند. اما وقتی خبر شهادت برادرش را شنید، با قوای خود با عجله وارد تهران شد. می گویند وقتی محمدعلی شاه شنید که ضرغام با گروهی از سواران بختیاری وارد تهران می‌شود، در همان روز در سفارت روسیه در زرگنده متحصن می‌شود

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

مرحوم آنجف محمودی برام( کلانتر) سابق تیره سراج دین، از طایفه بابا احمدی(دورکی)

هر يك‌ از دوتيرة بزرگ‌ سراج‌ دين‌ و كشكى‌ بامدي‌ يك‌ كلانتر مستقل‌ داشت‌. كلانتر تيرة سراج‌ دين‌ آنجف‌ (پدر آنجف‌ كلانتر وقت‌ بامدي‌ در 1344ش‌) با حكم‌ اولاد ايلخانى‌، و كلانتر تيرة كشكى‌ آستّار با حكم‌ اولاد حاج‌ ايلخانى‌ به‌ سمت‌ كلانتري‌ برگزيده‌ و منصوب‌ شده‌ بودند . اولاد حسين‌ قلى‌خان‌، معروف‌ به‌ ايلخانى‌ و اولاد حاج‌ امام‌ قلى‌خان‌ برادرش‌، معروف‌ به‌ حاج‌ ايلخانى‌ مدعيان‌ منصب‌ ايلخانى‌ ايل‌ بختیاری(دورکی):در طوایف مختلف بختیاری، كلانتران‌ را با لقب‌ «آ» (مخفف‌ آقا)، كدخدايان‌ را «ريش‌ سفيد» و رؤساي‌ اولاد و خانواده‌ را «گَپ‌ْ كربو» (بزرگ‌ اولاد) مى‌خواندند كلانتران‌ بختياري‌، از جمله‌ كلانتران‌ طايفة بامدي‌ از دامداران‌ عمده‌ به‌ شمار مى‌رفتند و در قلمرو خود زمينهاي‌ كشاورزي‌ بزرگ‌ داشتند. با وجود امكانات‌ بسياري‌ كه‌ كلانتران‌ داشتند، از خوانين‌ ايل‌ مقرريهاي‌ جنسى‌ يا نقدي‌ ساليانه‌ نيز دريافت‌ مى‌كردند. مقرريها از محل‌ مالياتهايى‌ بود كه‌ از افراد ايل‌ براي‌ خوانين‌ جمع‌آوري‌ مى‌شد. مثلاً آنجف‌ كلانتر سابق‌ تيرة سراج‌ دين‌، ساليانه‌ 4 من‌ روغن‌، 4گاو، 4 «تيشتر» (بزغاله‌) و 200 تومان‌ پول‌ نقد از خان‌ مقرري‌ مى‌گرفت‌.پینوشت:(كدخدايى‌ و كلانتري‌ معمولاً جنبة موروثى‌ داشت‌ و پس‌ از مرگ‌ هر كدخدا و كلانتر، پسر او، يا در صورت‌ نداشتن‌ پسر، برادر او به‌ اين‌ مقامها گمارده‌ مى‌شد)

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

شعری در وصف طایفه ی محترم و پهلوان پرور بامدی (بابااحمدی، دورکی)اخوم توصیف کنم سیت بامدینه/بگوم رسم دیاره گوگرینه/بگوم زه غیرتو نژاد برتر/که نومس بیرگون تا مرز شوشتر/ولاتس بیرگون به وارگه چندار/همه مهمون نواز شیرون دلدار/همه مهمون نواز پیا نمونه/برین پرس بکنین چم خشونه/خشونه پرس بکن برو سی دیمه/ولات خان نشین چی خوس ندیمه/بیو سی گرمسیر دلی ممحسین خون/همه پیا تکن شیرون میدون/بگوم زه کوه ادیو شاه گرمسیره/زه تاریخس اگو هرچند که پیره/زه تاریخس اگو جد به سره جد/که پیرس حکم کنه یا باوااحمد/ایر توصیف کنم سیت گوگرینه/بیو به تی بوین پاک جونگرینه/ولاته ایل به خوفتس نرشیره/بگوم زه بامدی تیره به تیره/زه کشکی خان بگوم اولاد به اولاد/به رسم گوگری رسن به امداد/سراجدین همه وصفس ایدونن/بزرگو میلسی ورد زبونن/زه بااحمد بگوم پشتو پناسه/ستون بامدی خین رگاسه/مو دونم بامدی غیرت به لاشه/که دیده به تیاس خان خان تراشه/زه آاسکندرخان بامدی کسی نکرد شک/که نومس بخدا تاریخ اوی حک/به تاریخ پرس بکن هی داشت رشادت/همه مهمون نواز دنیای غیرت/بگوم که بامدی سی ایل ستونه/سفیددشت جنگ شاه داره نشونه/شهید داده سی ایلم فتح تهرون/که تش نادن به شاه شیرون میدون/ایر توصیف بکردم بامدینه/به رسم گوگری نه بغضو کینه/مو ایلم چارو هفت همه برارن/همه زه نسل شیر و استوارن/همیشه پشت یک ایلم آمادن/بگوم که بختیاری یک نژادن/بگوم که ایل مو نژاد برتر/به وقت هر نبرد جونس سی کشور/ایر پویش گوده شعری دواره/گوده که بامدی سیس افتخاره/گوده خوس منجزی گووس بامدیه/اگو که افتخارس گوگریه... سروده:استاد پویش محمدی منجزی

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

جمعی از سیاست مداران بختیاری در سطح کشوری و بین المللی همگی از طایفه ی غیور و محترم بامدی تیره ی کشکی اولاد کریم

از راست؛؛؛؛آچراغعلی کریمی،حاج ناصرخان،آمنوچهر،آ ابراهیم و آ احمد قلی کریمی بابااحمدی

لازم بذکر است؛؛: حاج ناصر از مدیران و بنیانگذاران تامین اجتماعی وازیاران نزدیک مرحوم مصدق وجز جبهه ملی بودن
( تمام این بزرگان ازسیاستمداران ملی و حتی بین المللی بودن وخدمات شایانی برای ایران وبختیاری انجام داده اند رو حشان شاد یادشان جاوید)

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

حضور جمعی از بزرگان طایفه ی محترم آسترکی( دورکی )
برای ورود محمدرضا شاه به اصفهان از راست،نفراول آپرویز سلطانی، نفر دوم؛؛؛ آنیازعلی کلانتر محبوب و خوشنام این طایفه
اولین زن در کنار آنیازعلی بی بی طغرا بختیاروند که همسر سوم آنیازعلی بوده و دختر مهراب خان بختیاروند کلانتر ایل بزرگ بهداروند ،بی بی شوکت موگویی همسر حاج عزیز سلطانی(دختر خواجه امیرقلی) آصویر سلطانی دختر آنیازعلی، همگی افراد برای پیشباز به فرودگاه اصفهان رفته اند. میباشد، روح این بزرگان شاد یادشان گرامیباد

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

زنده نام آمحمدرضا فاریابی تیره ی(پِـل) یکی از نامداران طایفه اسیوند (دورکی) هفتلنگ بختیاری

ایشان در جنگ سفید دشت حضور فعال داشت. خـاطـره ای از زبـان ایـن بـزرگـوار؛ در هـنـگـام رسـیـدن به مـنـطـقه ی سـفـیـد دشـت زمـانی کـه از اسـب پـیـاده شـدم اسـب بـه نـاگـاه جـان داد چـون مـسـافـت زیـادی پـیـمـوده بـود....،روح این ابرمرد حماسه ساز، شاد یادش جاوید 🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹 (که شیری ز هامون لالی سوار.....
به باره بنشست از بر کارزار
زباختر به خاور بتاخت مثل باد
اسیوند زاد بود #آصیدمراد
بیاراست سپاهی سپیده دمان
برد بر #دژقندهار آن زمان
که بخت بود با #شاه_نادرقلی
ظفر یافته بود جد #آممقلی

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

Most Popular Instagram Hashtags