[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#شعر_حماسی

265 posts

TOP POSTS

شعر حماسی باوفا ابوالفضل...
توسط مداح نوجوان کربلایی متین نصرتی عزیز _شهرستان نقده
#بهلول_حبیبی_زنجانی
#متین_نصرتی_نقده
#شعر_حماسی


#روز_قدس

ﺁﺗﺶ، ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ
ﺟﺎﯼ ﻗﻠﻢ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﭖﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎﺯﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﻌﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻤﺐ ﺑﭙﯿﭽﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﻌﺮ

ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺟﻨﻮﻥ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺸﻮﺩ ‏« ﻓﺘﺢ ﺧﻮﻥ ‏» ﮐﻨﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺯﻡ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪﺱ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻣﻦ

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ﺷﻌﺮ ﺍﮔﺮ ﻧﻌﺮﻩﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ
ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺣﺮﻑ ﻟﯿﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻧﻤﯽﺯﺩﻧﺪ ...
ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺷﺎﺧﻪﯼ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻧﻤﯽﺯﺩﻧﺪ

ﺍﺯ ﺑﺲ ﺧﯿﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﻢ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﯾﺎﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ

ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪ
ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻌﺮﮐﻪﻫﺎ ﺭﯾﺰﺭﯾﺰ ﺷﺪ

ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺧﻠﯿﻞ ﺳﻮﺧﺖ

ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺼﻪﯼ ﺗﻠﺦ ﺳﻘﯿﻔﻪﻫﺎ
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪﻫﺎ

ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ ﺁﻝﺳﻌﻮﺩ ﺷﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻏﻼﻡ ﺣﻠﻘﻪﺑﻪﮔﻮﺵ ﯾﻬﻮﺩ ﺷﺪ

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻨﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺍﺳﺖ
ﺩﺳﺖ ﯾﻬﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻔﺸﺎﺭﯼ، ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺍﺳﺖ

ﺁﺗﺶ، ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ
ﺟﺎﯼ ﻗﻠﻢ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ... ﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﯼ ﻭ ﻏﯿﺮﺧﻮﺩﯼ ﺯﺧﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩﺍﯾﻢ
ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﭘﯿﺶﺑﺮﺩﻩﺍﯾﻢ

ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﯾﮏ ﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎ، ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺱ، ﺧﻮﺍﺏ... ﺩﺭ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﻬﻤﻪﻫﺎ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺲﻣﺎﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﺩﻭﮔﻞ ﺷﺪﻧﺪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ: ‏« ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯽﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ
ﺟﯿﺐ ﺣﻤﺎﺱ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ‏» ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﮐﻔﺮ ﻭ ﺩﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻢ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ

ﻣﺜﻞ ﮐﻼﻡ ﻣﺒﻬﻢ ﻃﻔﻠﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﻮﺍﺏ
ﻫﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ، ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﺑﯽﺣﺴﺎﺏ

امروز اگر مقاومت غزه سرد بود
میدان انقلاب زمین نبرد بود

ﻣﺎ ﺩﺍﻍﺩﯾﺪﻩﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﺶﻓﺸﺎﻥ ﺷﺪﯾﻢ
ﺗﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺪﯾﻢ

ﭘﯿﺮﻭﺯ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ
ﺑﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ

#مهدی_خانمحمدی

#شعر_حماسی

آتش به اختیار امروز مطیعی حتما بخوانید👇

1.یکی از مهمترین ویژگی های یک مداح انقلابی حساس بودن نسبت به انقلاب اسلامی و مسائل روز می باشد و این همان نکته ایست که رهبر انقلاب در دیدار مداحان بر آن تاکید و آن را یک شاخص مداح انقلابی برشمرده اند.
مگر می شود بر مظلومی چون حسین(علیه السلام) گریاند و علیه شمر ظالم شعر سرایید اما نسبت به مظلوم دوران بی تفاوت باشی و شمر زمان را دشمن نباشی؟!
2.آنچه امروز مداح عزیز میثم مطیعی انجام داد مصداق بارزی بود از #آتش_به_اختیار_تمیز....
هم از قدرت موشکی مان را مدح کرد،هم علیه آل سعود و تکفیری ها و اربابانشان حماسی سرایید و هم در موضاعات داخلی مثل برجام و معیشت کارگران به مسئولان تذکر مودبانه داد.
3.از دولتی که منتقدان خود را بزدل و بی شناسنامه می نامد نباید انتظار داشت شعر حماسی و نقادانه امروز مطیعی را تحمل کند.
حال آنکه آنجا که مطیعی به نقض برجام اشاره داشت دقیقا بر اساس نامه اخیر ظریف به موگرینی درخصوص نقض روح و جسم برجام توسط آمریکایی ها و نیز بی اثر بودن برجام در دقیقا منطبق بر صحبت اخیر رهبرمعظم انقلاب بود.
لذا نباید از حمله برخی به میثم مطیعی هراسناک شد و عقب نشینی کرد و باید به آنهایی که از این نقد منصفانه و مودبانه(برخلاف نقدهای دولتی ها که عموما تحقیرآمیز و توهین آمیز است) به خود می لرزند گفت به جهنم که می لرزید برید یه جای گرم پیدا کنید که نلرزید!!! 😊
#میثم_مطیعی
#شعر_حماسی
#من_انقلابی_ام

#شعر_حماسی
____
بخشی از اشعار #میثم_مطیعی
.
کار وهمت همه‌ی رنگ وبوی این خاک است
.
عرق کارگران آبروی این خاک است
.
به عمل کار برآید به سخندانی نیست
.
پینه دست کم ازپینه پیشانی نیست
.
کارگر، گرچه عرق، آب وضویش باشد
.
عرق شرم مباداکه به رویش باشد
.
آه ازآن دست پر ازپینه که حسرت بکشد
.
پدری کز زن وفرزندخجالت بکشد
.
ای نشسته صف اول!نکنی خود راگم
.
پی اقدام توهستندهنوز این مردم
.
چند روزی تومقامی به امانت داری
.
منصبت رانکند طعمه خود پنداری
.
راه می جویی اگر، شیوه مولاست دلیل
.
قصه آهن تفتیده ودستان عقیل
.
حرف تبعیض در آیین علی هرگز نیست
.
آهن سرخ گواه است خط قرمز نیست
.
پلک برهم مگذارید که فرصت رفته ست
.
پلک برهم زدنی فرصت خدمت رفته ست
.
مانه آنیم که آموخته غرب شویم
.
پی هروسوسه ای سوخته غرب شویم
.
سیلی ازکوخ نشین، کاخ نشین خواهد خورد
.
و زمین‌خوار سرانجام زمین خواهدخورد
.
«بیست سی»چیست که تعلیم جهان، ازدل ماست
.
هان که جمهوری اسلامی ایران اینجاست
.
اگر ازغرب رسدنسخه، خودش بیماری ست
.
قرص خواب است ولی چاره مابیداری ست
.
تاابدتربیت ازمهر ولی می‌گیریم
.
مشق ازغیرت ابروی علی می‌گیریم
.
مابر آنیم که درمکتب اودیده شویم
.
باعلی اصغر وقاسم همه فهمیده شویم
.
تاابد سستی تسلیم مبادابا ما
.
وحشت از حربه تحریم مبادابا ما
.
بازتحریم جدیدی به سِنا رفت که رفت
.
جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت
.
ذوق بیهوده ز برجام خطابود خطا
.
تکیه برعهد عموسام خطابودخطا
.
عهدبادزد سر گردنه بستیم ای دوست
.
بارهاعهد شکست ونشکستیم ای دوست
.
هرچه می‌شدبَرَد ازکیسه مابُردکه بُرد
.
«بُرد بُرد»این بُوَد آری همه رابُرد که بُرد
.
گفته بودندکه دشمن به تجارت آمد
.
پیر ما گفت که البتّه به غارت آمد
.
خواب دیدند صَلاح از طرف بیگانه است
.
به خود آییم نجات همه در این خانه است
.
کارزار است،قدم قاطع و محکم بردار
.
سخن ازصلح بگو،اسلحه راهم بردار!
.
راه ما راه حسین است و به خون روشن شد

تکیه برتیغ زد آن دم که جهان دشمن شد
.
نه به دل راه بده واهمه از اخم عدو
.
نه دلت غنج رودباز به لبخندی از او

دل به لبخندش اگر باخته ای، باخته ای!
.
گر ز اخمش سپرانداخته ای باخته ای!
.
غم مخور،سست مشو،با صف اعدا بستیز

مژده«لا تهنوا»میرسد ازجا برخیز
.
تابدانند که هان لشکراحمد ماییم
.
رزمجویان و دلیران محمد ماییم
.
ذوالفقارعلوی بودبرون شدز نیام

مرحبا،دست مریزاد،سپاه اسلام
.
نازشست تو دلاور حسن تهرانی
.
زنده ای تا به ابد،فاتح این میدانی
.
هست مدیون تو امنیتمان تا به ابد
.
هست ممنون تو ایران وجهان تا به ابد
.
#میثم_صدای_ماست

دو بیت از اشعار #رهبر_معظم_انقلاب درباره #دفاع_مقدس به درخواست شعرای حاضر در ديدار اخير،در اختيار آنان قرار گرفت تا در ادامه آن بسرايند
#شعر_دینی#شعر_حماسی#دیدار_شاعران_با_رهبر_انقلاب
📥شاعران میتوانند سروده‌های خود را به @Khamenei_Contact بفرستند
منبع:فارس

#غزل
نتوان گفت كه اين قافله وا‌ مي‌ماند
خسته و خُفته از اين خيل جدا مي‌ماند

اين رَهي نيست كه از خاطره‌اش ياد كني
اين سفر هم‌رَهِ تاريخ به ‌جا مي‌ماند

دانه و دام در اين راه فراوان اما
مرغِ دل ‌سير زِ هر دام رها مي‌ماند

مي‌رسيم آخر و افسانه ی واماندنِ ما
همچو داغي به ‌دلِ حادثه‌ها مي‌ماند

بي‌صداتر زِ سكوتيم، ولي گاهِ خروش
نعره ی ماست كه در گوشِ شما مي‌ماند

بِرويد اي دلتان نيمه! كه در شيوه ی ما
مرد با هر چه سِتم، هر چه بلا مي‌ماند
.
#محمدعلی_بهمنی
#شعر_حماسی

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
شعر خوانی فوق‌العاده حماسی "وحدت"
.
شاعر ولایی "احمد بابایی"
.

نماهنگ کامل در کانال دیدبان👇
.
.https://telegram.me/didehban313
.
#شاعر#احمد_بابایی
#شعر_حماسی
#هیئت_حسن_جان

MOST RECENT

🌿 #بسم_الله_الرحمن_الرحيم 🌿 ‌ 🌷 شعرخوانی اخیر بنده‌ی حقیر در یادواره شهدا ، سه شنبه بیست‌ویک شهریور ؛
با حضور مسئولین و امام جمعه معزز و گرامی شهرستان 🌷 شعرخوانی با موضوع شهید بی‌سر شهید محسن حججی 🌷 پی‌نوشت : خلاصه‌ی شعر در نمایه‌ی دوم این پست موجود می‌باشد ؛

#اللهم‌_عجل_لولیک_الفرج
#مهراب_ستمدیده
#شعر_آئینی #شعر_حماسی #شهیدحججی #محسن_حججی #شهید_محسن_حججی #یادواره_شهدا #شهدا #مدافع_حرم #مدافعان_حرم #مسجد

🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷
.

کـــــــوروش ای شــــیر ژیان پارســـی/  ای سخنهــایت دمـــــــادم راســتـی

ای هـــوای پاک شــــــاد  آشتـــــــی/  مـــــیهنت را در جهــــــان آراستــــی

خــــون پاک آریــــــــایـــــی در تنت/  مهـــر و ماه پارســــایــــی در ســــــرت

نغمــــــــه تـــابـــان مــــزدا بــــر لبت/  جلگـــه ی آب رهایـــــی همــــــرهت

ای خوش آن روزی که چون تو شهریار/  آیـــــــــدو گیتـــــی بسازد ســرفــــراز

ما همــه چشمان به راهت دوختیـم/  چــــون به گیتــی پند تو اندوختیـم

راه تـــو راه رهــــایی جستــــن است/  نی که در خواب سیاهی خفتن است

کـــــوروش ای جانـــم فــدای راه تـــو/  در تـــن و مغــــز همــــــه آوای تــــــو

چــــون خردمندان خردمنـدی کنـــــی/  در تــن و جـــان همه  مـــردی کنــی

چشــم گیتـی را همه نیـــکی کنــی/  تنگ دستان را دست گیـــری کنـــی

کــــوروش ای پاک و سپندینه مــــرام/  در مــــرامت مــــردمـــان را داشتـی

خوی خود را چـــون درخت افراشتـی/  مـــردمـان را از خـودت پنداشتـــــی

بـــر زمیـــــن تخــــم خرد را کاشتــی/  راستـــــی را آرمـــــــانت داشتــــــی

دشمنـــان مـــردمـــان را کاستـــــــی/  در دلــت پیوستـــــه پُـــر از راستــــی

تا به کــــی باشد به ره چشمــــان مــا/  تا کــــــه ره یابد به تو دستـــــان مــا

من به خواب خویش رویت دیـــده ام/  من به خــوابم روی تو بوسیـــــــده ام

در هـــــوای کـــوی تـو پیچـــــده ام/  بــاده مهــــــر دلت نوشیــــــــــده ام

کــــوروش ای مـــرد بزرگ  پارســـی/  کـــوروش ای جــان  و روان راستـــــی

کــــوروش ای نام ونـــوای آشتــــــی/  تخــــم نیکــی رابه کیتــی کاشتـــــی

خامُشــــــی راروشنــــی افراشتـــی/ چــــون به دل مهــــر کیانــی داشتـی
.
..
.
سروده از :
فرشید میرزایی .

#شعر
#هخامنشیان
#کوروش_بزرگ
#شعر_حماسی

🌷۹۳/۱۱/۱۲🌷
گذری به صفحه#خاطرات #خدمت_سربازی....
روزهای تجربه،مهیج وپرازخنده در#زندگی هرجوان یامردی.😊ودر روز پایان دوره آموزشی شایدبه خاطر اجرای #شعر_حماسی وزیبای#لری که ازخودمون سروده بودیم وبا رژه هماهنگ و اجرامیشد(هرچندبعدش ازسرودن واجرای درستش پشیمون شدیم😊😊😊) مسبب این شد تاتوسط#فرمانده_انتظامی_کل_ناجا_گروهان_بویراحمد همگی کد#یگان خدمت در منطقه#بلوچستان رو دریافت کنند.وجمعا۶۰نفرمستقیما عازم #سیستان شدیم.وازاونجا منو عده ای از رفقا به سمت جنوب ودرمنطقه #قصرقند_ساربوک مشغول خدمت شدیمـیاد اون روزهای پرخاطره بخیر...

.
ما چون دو دریچه ، رو به رویِ هم

گرامی می داریم یادِ عزیزِ شاعرِ پرآوازه "مهدی اخوان ثالث" را
در بیست و هفتمین سالروزِ درگذشت اَش در چهارمِ شهریورماه .

مزارِ "م.امید" طبقِ وصیت اَش در جوارِ آرامگاهِ حکیم طوس #فردوسی بزرگ میعادگاه عاشقان و شاعرانِ شعرِ پارسی است.

اینک بشنوید شعر خوانی او را در یکی از ماندگارترین اشعارش در مجموعه یِ "آخرِ شاهنامه" به نامِ "دریچه ها" .

@mr.akhavansales
@yaghma_golrouee

#ایران #ایرانی #تهران #خراسان #خراسانی #طوس #توس #مشهد #مهدی_اخوان_ثالث #دریچه_ها #شاعر #آخر_شاهنامه #شعر_نو #م_امید #شعر_حماسی #شعر_زمستان #احمد_شاملو #فروغ_فرخزاد #هوشنگ_گلشیری

.
بیا وداع کنیم
می خواهم بروم جایی دورتر از
صدف های نا امید خفته
در بستر تاریکی آب،
دور تر از قایقی گم گشته
در اقیانوس فراموشی،
و بسان سیاره ای
در سپهر چشمانت خاموش گردم..
تنها
و ای کاش
مانعم می شدی..
#محمدرضا_شادمنش
@shaera_neh لینک کانالم در بیو
#mohammadrezashadmanesh
#جمله #شعر #شعر_نو #شعر_پارسی #شعر_حماسی #شعر_سپید #معاصر #کلاسیک #مینیمال #سپهر #وداع #دلتنگی #یار #بی_وفا #مینیمال_هایی_برای_زندگی #آسمان #جملات #ادبیات #مدرن

به نام دوست
بمناسب سالروز #ازدواج_حضرت_مولا_و_حضرت_صدیقه_طاهره... می رسد قصه به آن جا که #علی دل تنگ است
می فروشد زِرهی را که رفیق #جنگ است

چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد
"إن یکاد" از نفس #فاطمه بر تن دارد

خبر از شوق به افلاک _سراسیمه_ رسید
تا که این نیمهء توحید به آن نیمه رسید

علی و فاطمه در سایهء هم... فکر کنید
#شانه در شانه دوتا کعبهء یک دست #سفید

#عشق تا قبلِ همین واقعه مصداق نداشت
#ساز_و_آواز #خدا گوشهء عشّاق نداشت

کوچه آذین شده در همهمه آرام آرام
تا قدم رنجه کند فاطمه آرام آرام

فاطمه... فاطمه با رایحهء #گُل آمد
ناگهان #شعر_حماسی به تغزل آمد

آسمان با نفسش رنگ دگر پیدا کرد
دست او پیرهن نو به تن دنیا کرد

ابر #مهریهء او بود که باران آمد
نفَس فاطمه فرمود که #باران آمد

ناگهان پنجره ای رو به تماشا وا شد
هر کجا قافیه "یا فاطمةالزهرا" شد

#مثنوی نام تو را برده، تلاطم دارد
#چادرت را بتکان، قصد #تیمّم دارد

می رود قصهء ما سوی سرانجام آرام
دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام

سیدحمیدرضا برقعی
از مجموعه شعر علوی "تحیر"

.
در باتلاق که فرو می روی
فغان بر می آوری
بی تاب می گردی
مدد میجویی...
اما در خود که فرو می روی
به جبران گذشته
راهی جز لب دوختن نمی یابی..؛
و سنگینی پلک های پژمرده
در نگاه خیره ات به زمین ،
احساس دردمندی ات را
آشکارا می کند
#محمدرضا_شادمنش
@shaera_neh
#mohammadrezashadmanesh
#دلتنگ #جمله #جمله_کوتاه #شعر #شعر_سپید #شعر_حماسی #شعر_معاصر #نجوا #مینیمال #مینیمال_هایی_برای_زندگی #احساس #عشق #سرود #چشم #درد #فغان #دل #یاری #مدد

.
امشب
سینه ام را
خواهم شکافت...
و دردهایم را
یک به یک به بیرون
هدایت خواهم کرد...
گمان مدار
که هیچ چیز جز "دوست داشتنت"
درون سینه ام نخواهد بود
#محمدرضا_شادمنش
@shaera_neh 👈 کانال شاعرانه
لینک در بیوگرام
#mohammadrezashadmanesh
#شعر #سپید #جانان #شعر_سپید #شعر_حماسی
#مینیمال_هایی_برای_زندگی #کلاسیک #مدرن #ادبیات #پارسی #جمله_کوتاه #جملات #غمگین #درد #حزن #اندوه

.
نگریستم
اختران روشنگر آسمان شب را،
مژه های بر هم زننده ی روز را،
و بالندگی نور در سرانگشتانش را ..
بدین گونه بود
که پس از ضربت
به ساقه های نازک عشق،
باری دگر #جوانه زدم

#محمدرضا_شادمنش
🥀 @shaera_neh 🥀
#mohammadrezashadmanesh
#جملات #شعر_سپید #شعر_نو #شعر_حماسی #شعر_معاصر
#شعر #کلاسیک #مدرن #مینیمال_هایی_برای_زندگی
#عشق #تنها #محزون #اندوه #پارسی #آسمان #جمله_کوتاه

کنسرت نمایش#سی
بسی رنج بردم در این سال سی... گویی بار دیگر فردوسی دیگری در قامت سهرابها و همایونها آمده است تا دیگر بار ,عجم را زنده گرداند بدین پارسی.
این مردمان را بی آب و نان به ز بی سرود و بی افسانه آزادی
#نمایش_سی#داستان_شاهنامه #کنسرت_سی #همایون_شجريان #سهراب_پورناظری #فردوسی #شاهنامه_فردوسی #پارسی #ادبیات_فارسی #شعرپارسي #موزیسین #مهدی_پاکدل #سحر_دولتشاهی #بهرام_رادان #صابر_ابر #حماسی #شعر_حماسی

موزیک جدید در راه است، منتظر اخبار تکمیلی باشید.

#محمد_خوارزمی
#شعر_حماسی
#شعر_آیینی
#موزیک_ایران

.
درون سینه ام
آوازی می شنوم
گویا پرنده ای ست سراسیمه حال
که خود را
به جداره های
سلول تنگ سینه ام می کوبد
دلش میخواهد
سینه ام را بشکافد
و یک نفس تا تو
پرواز کند
#محمدرضا_شادمنش
#mohammadrezashadmanesh
#عشق #دلتنگی #شعر #سپید #شعر_معاصر #شعر_حماسی
#شعر #ادبیات #ادبیات_پارسی #سخن #اندیشه #کلاسیک #مدرن #جمله #جملات_زیبا #متن #دل #مینیمال #مینیمال_هایی_برای_زندگی

.
روزگاری هم
بذر آرامش
در سینه ی اندوهگین نابارورمان،
بارور خواهد شد
و همچون نوزادی که در
آغوش مادرش آرام میگیرد
ما هم در حیاتی دیگر
در آستانه ی
ابدی شدن آسوده خواهیم شد

در آن زمان که حتی
نام خود را از یاد برده ای.

#محمدرضا_شادمنش
🌙 @shaera_neh 👈لینک کانال در بیو👈
#mohammadrezashadmanesh
#عشق #فراموشی
#کلام #سخن #سبک_سپید #شعر_معاصر #شعر_حماسی
#شعر #نجوا #آوا #غزل #جملات #حقیقت #جملات_زیبا
#کلاسیک #مدرن #مدرنیته #نوین #نوع #مینیمال
#ادبیات_پارسی #مینیمال_هایی_برای_زندگی #اندوه

Most Popular Instagram Hashtags