[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#شریک_جنسی

MOST RECENT

❤️رابطه جنسی دهانی 👅 #سکس_ﺩﻫﺎﻧﯽ 👄 #اورال_سکس
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﺑﻮﺩﻩ ﻭ #ﻗﻮﻩ_ﺟﻨﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﮎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﯿﺪﻥ #ﺁﻟﺖ_ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮﺩ، ﻭ ﯾﺎ ﻟﯿﺴﯿﺪﻥ ﻭﺍﮊﻥ ‏(ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ‏) " صورت میگیرد "
.

ﺑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻭﺍﮊﻥ ‏(ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ‏) ﻭ #ﭼﻮﭼﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .
.
ﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ . " Anilingus " ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻻﺗﯿﻦ ﺭﻭﺷﯽ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺎ #ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺳﺖ .
که به دلیل آلودگی های این قسمت توصیه نمیشود ❓خب پس چرا بهش پرداخته میشه در این متن؟
به جای لیسیدن خود مقعد که اصلا من توصیه نمیکنم ، .
#شریک_جنسی زن میتواند اطراف این ناحیه را یعنی #لمبرها را لیس بزند ﺩﺭﺑﯿﻦ نامزدها ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ #ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻭﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ نیازﻫﺎﯼ #ﺭﻭﺍﺑﻂ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯعروسی ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ #ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﺮﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
.

ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺍﺯ ﻟﯿﺴﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﻬﺒﻠﺶ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ #ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥﻣﺮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﺭﺿﺎﮐﻨﺪ
.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ .
💞 ﺍﻭﻻ. ﻣﻬﺒﻞ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﻣﺎﯾﻊ ﻟﺰﺝ ﻣﺸﻬﻮﺭﺵ ﺭﺍ
ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ #ﺁﻟﺖ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
. 💞ﺩﻭﻣﺎ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻬﺒﻞ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ #ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ #ﺳﮑﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﺯﻧﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ
ﻭ .
💞سوما، ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻦ ﺯﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ برای مرد ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ #ﺯﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ #ﻟﺬﺕ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﻩ .
ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺯﯾﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﺧﺎﻧﻤﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻧﺎﻗﻼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﺍﯾﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ‼️ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ: ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ ..... ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ #ﺍﻧﺪﺍﻡ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻭ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﻭﺳﻮﺍﮊﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺑﻪ #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﺪ .

بیا گروهم کلی فیلم هست 😍😜
.
.
.
#سکسی #سکس #کیر #کس #کونده #کص #گی #لز#سکسی_ایرانی #کون#

.
💞برای مردان قرارگرفتن درپشت زنان حتی درحالت دخول به واژن نیز جذاب است. دیدن زن ازپشت سر وحالت زیبای گلابی گونه بدن زن تصویریست که همیشه درذهن مردحک خواهد شد ❤️
‼️اطلاعات به دست آمده از سراسر جهان حکایت از این دارد که در بین زوج ها، معمولا مردان تمایل بیشتری به #رابطه_مقعدی دارند. 💞 برای مردان قرار گرفتن در پشت زنان حتی در حالت #دخول به #واژن نیز جذاب و از باستانی ترین شیوه ها است. دیدن زن از پشت سر و حالت زیبای گلابی گونه بدن زن نیز مزید بر علت است. تصویری که همیشه در ذهن مرد حک خواهد شد.

اگر با همسرتان به توافق رسیده اید و میخواهید رابطه #مقعدی انجام دهید، نکات اصلی بهداشتی رابطه مقعدی باید رعایت شود: ❣️استفاده از #کاندوم مستقل و افزودن وسایل و پمادهای نرم کننده از واجبات این عمل #جنسی است. ❣️این تجربه جنسی باید کاملا جدا صورت بگیرد و بعد از پایان آن، باید حتما کاندوم عوض شود و بعد دخول به واژن صورت بگیرد.
در غیر اینصورت، احتمال #عفونت واژن وجود دارد.
🆔 ❣️قانون مهم این است که دردی در زن ایجاد نشود. برای همین صبوری، ظرافت و همراهی حسی با #شریک_جنسی نکته مهمی است. ❣️بهترین #پوزیشن برای تازه کارها، نشستن مرد بر روی صندلی است و ایستادن زن در مقابل او است. با این روش، زنانی که تجربه قبلی ندارند کنترل کننده اصلی رابطه مقعدی خواهند بود. 😔🤕البته مضرات و عوارض رابطه مقعدی نباید فراموش گردد...‼️ 🆔
پست های بیشتر را در کانال تلگرام دنبال کنید
لینک در بیو پیج
ایدی
@zane_khas

💞برای مردان قرارگرفتن درپشت زنان حتی درحالت دخول به واژن نیز جذاب است. دیدن زن ازپشت سر وحالت زیبای گلابی گونه بدن زن تصویریست که همیشه درذهن مردحک خواهد شد ❤️
‼️اطلاعات به دست آمده از سراسر جهان حکایت از این دارد که در بین زوج ها، معمولا مردان تمایل بیشتری به #رابطه_مقعدی دارند. 💞 برای مردان قرار گرفتن در پشت زنان حتی در حالت #دخول به#واژن نیز جذاب و از باستانی ترین شیوه ها است. دیدن زن از پشت سر و حالت زیبای گلابی گونه بدن زن نیز مزید بر علت است. تصویری که همیشه در ذهن مرد حک خواهد شد.

اگر با همسرتان به توافق رسیده اید و میخواهید رابطه #مقعدی انجام دهید، نکات اصلی بهداشتی رابطه مقعدی باید رعایت شود: ❣️استفاده از #کاندوم مستقل و افزودن وسایل و پمادهای نرم کننده از واجبات این عمل #جنسی است. ❣️این تجربه جنسی باید  کاملا جدا صورت بگیرد و بعد از پایان آن، باید حتما کاندوم عوض شود و بعد دخول به واژن صورت بگیرد.
در غیر اینصورت، احتمال #عفونت واژن وجود دارد.
🆔 ❣️قانون مهم این است که دردی در زن ایجاد نشود. برای همین صبوری، ظرافت و همراهی حسی با #شریک_جنسی نکته مهمی است. ❣️بهترین #پوزیشن برای تازه کارها، نشستن مرد بر روی صندلی است و ایستادن زن در مقابل او است. با این روش، زنانی که تجربه قبلی ندارند کنترل کننده اصلی رابطه مقعدی خواهند بود. 😔🤕البته مضرات و عوارض رابطه مقعدی نباید فراموش گردد...‼️

.
💞برای مردان قرارگرفتن درپشت زنان حتی درحالت دخول به واژن نیز جذاب است. دیدن زن ازپشت سر وحالت زیبای گلابی گونه بدن زن تصویریست که همیشه درذهن مردحک خواهد شد ❤️
‼️اطلاعات به دست آمده از سراسر جهان حکایت از این دارد که در بین زوج ها، معمولا مردان تمایل بیشتری به #رابطه_مقعدی دارند. 💞 برای مردان قرار گرفتن در پشت زنان حتی در حالت #دخول به #واژن نیز جذاب و از باستانی ترین شیوه ها است. دیدن زن از پشت سر و حالت زیبای گلابی گونه بدن زن نیز مزید بر علت است. تصویری که همیشه در ذهن مرد حک خواهد شد.

اگر با همسرتان به توافق رسیده اید و میخواهید رابطه #مقعدی انجام دهید، نکات اصلی بهداشتی رابطه مقعدی باید رعایت شود: ❣️استفاده از #کاندوم مستقل و افزودن وسایل و پمادهای نرم کننده از واجبات این عمل #جنسی است. ❣️این تجربه جنسی باید کاملا جدا صورت بگیرد و بعد از پایان آن، باید حتما کاندوم عوض شود و بعد دخول به واژن صورت بگیرد.
در غیر اینصورت، احتمال #عفونت واژن وجود دارد.
🆔 ❣️قانون مهم این است که دردی در زن ایجاد نشود. برای همین صبوری، ظرافت و همراهی حسی با #شریک_جنسی نکته مهمی است. ❣️بهترین #پوزیشن برای تازه کارها، نشستن مرد بر روی صندلی است و ایستادن زن در مقابل او است. با این روش، زنانی که تجربه قبلی ندارند کنترل کننده اصلی رابطه مقعدی خواهند بود. 😔🤕البته مضرات و عوارض رابطه مقعدی نباید فراموش گردد...‼️ 🆔

.
〽️مردان از زنی که خودش را در بستر خواب مانند یک تکه گوشت رها می کند بیزارند.
〽️به جای آنکه بی حرکت بمانید، فعال باشید و بدن خودتان و شوهرتان را لمس کنید.
.
.

#بهاردانش #مشاوره #روانشناسی #دکترمخبر #مشاور #روانشناس #شریک #شریک_جنسی #رابطه #رابطه_جنسی #زن #مرد #لذت #لذت_جنسی #فعال #پوزیشن #جذاب #سکس #سکسولوژی #سکس_تراپی #تحریک #معاشقه #زناشویی #مهارت
#psychology #DrMokhber #sexology #active #sexual #love

زیگموند فروید اشتباه نکرده بود در توصیه به لزوم تخلیه ی طبیعی فشارهای جنسی
تزیین و مخفی سازی نیاز جنسی با مفاهیمی مانند عشق ملکوتی بین زن و مرد یک چالش فکری بی سرانجام است
پیشگزیده کردن تعهد و وفاداری و محبت و پشتیبانی حداکثری در ساده ترین ارتباط دو جنس مخالف باعث خارج شدن نیاز غریزی جنسی از محدوده ی سایر نیازهای غریزی مانند خوردن و خشمگین شدن و و و شده است
انتخاب یک شریک جنسی قطعا وابستگی و تعهد نمی آورد و مشخصا فقط برای رفع نیاز غریزی است
ولی ازدواج دائم علاوه بر اهداء بسیاری از امکانات رشد فردی و رشد اقتصادی اجتماعی نیاز جنسی را هم مرتفع میکند

#زیگموند_فروید
#خودارضایی
#masturbation
#شریک_جنسی
#ازدواج_موقت
#بیماریهای_روانی

#سکستراپیست ها معتقدند #معاشقه بعداز اتمام #رابطه_جنسی به اندازه خودرابطه #مهم است ، گر فورا پس از #ارضا از #شریک_جنسی خود فاصله بگیرید، او فکر میکند فقط بخاطر ارضا به او نزدیک شده ای 🚹آقایان؛از این اعمال بعد از رابطه جنسی خودداری کنید
🔻باسرعت به دستشویی رفتن
🔻چک کردن موبایل
🔻پوشیدن لباس وترک کردن اتاق
🔻تعریف کردن ازخود
🔻روشن کردن تلویزیون
🔻نوازش نکردن

هر امریکایی بیش از هفت شریک جنسی و هر اروپایی بیش از ۶ شریک جنسی .
#شریک_جنسی
#۲۰۳۰ #سند۲۰۳۰ #فساد

.
‍ بزرگترین اشتباهات مردان در بستر با همسر:
.
❌ تعیین زمان و مکانی همیشگی برای رابطه جنسی.
.
❌ روشن نگه داشتن تمام چراغ ها در زمان رابطه.
.
❌ اهمیت ندادن به معاشقه.
.
❌ پرسیدن دائمی از زن، که کارش خوب است یا نه؟
.
❌ مقایسه همسر با بازیگران پورن.
.
❌ روشن بودن تلویزیون در زمان رابطه.
.
❌ خشن بودن بیش از حد در رابطه.
.
❌ خوابیدن بلافاصله بعد از رابطه.
.
.

با ما همراه باشید در کانال تلگرامی مرکز روانشناسی بهار دانش به نشانی:
www.t.me/ScienceSpring
.
#بهاردانش #مشاوره #روانشناسی #دکترمخبر #مشاور #روانشناس #شریک #شریک_جنسی #رابطه #رابطه_جنسی #زن #مرد #لذت #لذت_جنسی #اشتاه #پوزیشن #معاشقه #سکس #سکسولوژی #سکس_تراپی #تحریک #خوابیدن #زناشویی #مهارت
#psychology #sex #sexology #flirting #sexual #love

.
🔴رفتارهای زیر احتمال انتقال بیماری مقاربتی را افزایش می دهد: .
🔻داشتن بیش از یک شریک جنسی
.
🔻داشتن شریک جنسی که دارای شرکای جنسی متعدد است.
.
🔻داشتن انحراف جنسی و نزدیکی با افراد فاسد و بدکاره
.
🔻عدم استفاده از کاندوم در هر یک از شرایط یادشده در بالا .
👈راه های ورود عوامل بیماری زا معمولاً از طریق اندامهای تناسلی، مجاری ادراری ، مخاط دهان و مقعد ، پوست خراش یافته و خون است. .
از دکتر بپرسید🔻 .
🆘 @drentezarifaq_bot
#دکتر_انتظاری
#پیشگیری
#درمان
#بیماری_مقاربتی
#شریک_جنسی
#جنسی

.
برانگیختگی جنسی در مردان (قسمت دوم)
.

زنان زنانه هیچوقت به خود بی توجه نمی شوند و همیشه و در همه حال ظاهری آراسته و مرتب دارند. هیچوقت افراطی برخورد نمی کنند اما این یکی از اولویت های آنهاست که بدانند ظاهرشان بر اطرافیانشان تاثیر می گذارد.
.

جنس لباس: لباس هایتان را از جنس کتان، پشم لطیف، لینین، ابریشم، ساتن و بافت های ظریف انتخاب کنید. ابریشم، ساتن، مخمل، اورگاندی جنس هایی کاملاً زنانه هستند. اصلاً تصور نکنید که از مُد افتاده اند. این جنس ها اگر با سبک و روش های امروزی دوخته شوند بسیار شیک خواهند بود.

رنگ لباس: رنگ های زنانه لطیف، کمرنگ، روشن و قوی هستند. حتی رنگ سیاه هم اگر با پارچه مناسب استفاده شود کاملاً زنانه خواهد بود. از رنگ های یکنواخت و خسته کننده مثل قهوه ای، طوسی و خاکستری دوری کنید. این رنگ ها فقط زمانی قابل استفاده هستند که با جنس پارچه، برش و سبکی زنانه استفاده شوند.

زیورآلات: استفاده از زیور آلات که هماهنگ با لباستان باشد را بیشتر کنید، می توانید تاثیر مردانه لباس ها را با استفاده هوشمندانه از تزئینات از بین ببرید.

آرایش: اگر می خواهید آرایش کنید، باید این کار را با مهارت انجام دهید. آرایش باید برای تاکید بر ویژگی های ذاتی شما باشد.
.
🔴راه های غیر فیزیکی برای تحریک مردان قبل از رابطه جنسی
لباس های زیر جدید و مهیج و تحریک کننده بپوشید. پوششی برای تحریک مرد مناسب است که باعث شود قسمت های عضو لیست فانتزی های جنسی او، بیشتر نشان داده شود. بنابراین ممکن است برهنگی کامل یک زن برای تحریک مرد اثر کمتری به همراه داشته باشد تا زنی که پوششی انتخاب کرده که بواسطه آن قسمت های محرک جنسی او برای فردی نمایان تر است. (مردان با دیدن قسمتی از اندام جنس مخالف تحریک می شوند که به آن لیست فانتزی های جنسی مردان گفته می شود.)
.
برجستگی های بدن زنان: اغلب مردان با دیدن برجستگی های بدن همسر خود تحریک می شوند. بنابراین در به نمایش گذاشتن این مورد در مقابل او باعث تحریک مرد خود شوید.
.
از عطرهای خوشبو استفاده کنید.

آرایش و زدن موهای زائد بسیار مهم است و نشانه اهمیت دادن به شریک زندگی خود می باشد.
.
معمولا مردها برای شروع رابطه جنسی پیش قدم می شوند. خانم ها نیز می توانند برای تحریک مرد و نشان دادن میزان علاقه یشان به همسر خود پیش قدم شوند.
.
پیش از شروع رابطه جنسی رفتار تحریک آمیز داشته باشید. رفتارهایی مانند عشوه و ناز زنانه قبل از نزدیکی بشدت سبب تحریک مرد می شود.
.
.
#بهاردانش #مشاوره #روانشناسی #دکترمخبر #مشاور #روانشناس #شریک #شریک_جنسی #رابطه #رابطه_جنسی #زن

.
برانگیختگی جنسی در مردان (قسمت اول)
.
🔴 مردان هم مانند زنان برای برانگیختگی برای رابطه جنسی نیاز به مقدماتی دارند که ما در اینجا برای شما ذکر میکنیم.
.
یکی از هدف های تشکیل خانواده که می تواند در کنار پارامترهای لازم دیگر به بقای زندگی مشترک کمک کند داشتن رابطه جنسی صحیح و راضی کننده بین خانم ها و آقایان می باشد. برای رسیدن به این هدف مردان باید راه های تحریک جنسی زن قبل از رابطه جنسی را بدانند و در مقابل زنان نیز باید با راه های تحریک مردان قبل از رابطه جنسی آشنا باشند. در این مطلب سعی بر آن است که به ساده ترین راه های تحریک مردان اشاره شود تا زوجین بتوانند با انجام وظایف صحیح خود در رابطه جنسی و زندگی زناشویی به تحکیم بنیان خانواده کمک کنند.
مردان آسان تر و زودتر از زنان تحریک می شوند که این خود از ویژگی های خاص مردان می باشد. با این حال لازم است که خانم ها با روش های تحریک مردان آشنا شوند.
.
در رابطه جنسی مردان با این روشها تحریک میشوند: 🔴کشف امیال جنسی برای تحریک مردان
اولین مرحله از مراحل در توانایی تحریک مرد توانایی در "برانگیختگی" می باشد. برای این که بتوانید زنِ دلربایی باشید که شوهرتان نتواند در برابرش مقاومت کند، باید در مورد آن چه باعث تحریکش می گردد با وی صحبت کنید. این تنها راهی است که می توانید بفهمید چه چیزی هر دوی شما را برای آمیزش آماده می کند. بعضی مردان با صحبت های عاشقانه و دلربا تحریک می شوند و برخی دیگر با رابطه فیزیکی. بنابراین شما باید با پرسیدن به این موضوع آگاه شوید.
.
🔴 برای تحریک مردان قبل از رابطه جنسی زنانگی به خرج دهید
مردان عاشق زنانگی خانم ها هستند؛ بهترین راه برای توصیف زنانگی، فقدان توانایی ها و خصوصیات مردانه است که در آنها وجود ندارد که از جمله آن ها می توان به نداشتن خشونت، قابلیت، کارایی و قدرت مردانه اشاره کرد. یک زن زنانه باعث می شود مرد مردانگی بیشتری احساس کند و این احساس یکی از بهترین تجربیات برای اوست. .
.

با ما همراه باشید در کانال تلگرامی مرکز روانشناسی بهار دانش به نشانی:
www.t.me/ScienceSpring
.
.
#بهاردانش #مشاوره #روانشناسی #دکترمخبر #مشاور #روانشناس #شریک #شریک_جنسی #رابطه #رابطه_جنسی #زن #مرد #لذت #لذت_جنسی #ارگاسم #پوزیشن #جذاب #سکس #سکسولوژی #سکس_تراپی #تحریک #معاشقه #زناشویی #مهارت
#psychology #sex #sexology #sexposition #sexual #intercourse

4 days ago
طبق اطلاعات به دست آمده از سراسر جهان حکایت از این دارد که در بین زوج ها، معمولا مردان تمایل بیشتری به #رابطه_مقعدی دارند. 💞 برای مردان قرار گرفتن در پشت زنان حتی در حالت #دخول به #واژن نیز جذاب و از باستانی ترین شیوه ها است. دیدن زن از پشت سر و حالت زیبای گلابی گونه بدن زن نیز مزید بر علت است. تصویری که همیشه در ذهن مرد حک خواهد شد.

اگر با همسرتان به توافق رسیده اید و میخواهید رابطه #مقعدیانجام دهید، نکات اصلی بهداشتی رابطه مقعدی باید رعایت شود: ❣️استفاده از #کاندوم مستقل و افزودن وسایل و پمادهای نرم کننده از واجبات این عمل #جنسی است. ❣️این تجربه جنسی باید کاملا جدا صورت بگیرد و بعد از پایان آن، باید حتما کاندوم عوض شود و بعد دخول به واژن صورت بگیرد.
در غیر اینصورت، احتمال #عفونت واژن وجود دارد.
🆔 ❣️قانون مهم این است که دردی در زن ایجاد نشود. برای همین صبوری، ظرافت و همراهی حسی با #شریک_جنسی نکته مهمی است. ❣️بهترین #پوزیشن برای تازه کارها، نشستن مرد بر روی صندلی است و ایستادن زن در مقابل او است. با این روش، زنانی که تجربه قبلی ندارند کنترل کننده اصلی رابطه مقعدی خواهند بود. 😔🤕البته مضرات و عوارض رابطه مقعدی نباید فراموش گردد...

.
💢این پوزیشن برای خیلی از خانمها جذاب است. چون هم کلیتوریس تحریک میشود و هم ریتم سکس را زن مدیریت میکند.
.
💢درواقع این پوزیشن برای خانمهایی که دیر به ارگاسم میرسند میتواند ایده آل باشد.
.
.

با ما همراه باشید در کانال تلگرامی مرکز روانشناسی بهار دانش به نشانی:
www.t.me/ScienceSpring
.
.
#بهاردانش #مشاوره #روانشناسی #دکترمخبر #مشاور #روانشناس #شریک #شریک_جنسی #رابطه #رابطه_جنسی #زن #مرد #لذت #لذت_جنسی #ارگاسم #پوزیشن #جذاب #سکس #سکسولوژی #سکس_تراپی #تحریک #معاشقه #زناشویی #مهارت
#psychology #sex #sexology #sexposition #sexual #intercourse

.
بوسه ای مطلوب است که سبب نزدیکی بیشتر شریک جنسی شده و تماس چشمی مستقیم و اشتراک نفس ها را امکان پذیر سازد. برای معاشقه و لذت بردن مطلوب ، بوسه ی صحیح ضروری است.
.
.

با ما همراه باشید در کانال تلگرامی مرکز روانشناسی بهار دانش به نشانی:
www.t.me/ScienceSpring
.
.
#بهاردانش #مشاوره #روانشناسی #دکترمخبر #مشاور #روانشناس #شریک #همراه #همسر #بوسه #شریک_جنسی #تماس #تماس_چشمی #چشم #گونه #نفس #معاشقه #لذت #زن #مرد #آشنایی #ازدواج #دوستی #مهارت
#psychology #kiss #kissing #howtokiss #eye #eyecontact

💞برای مردان قرارگرفتن درپشت زنان حتی درحالت دخول به واژن نیز جذاب است. دیدن زن ازپشت سر وحالت زیبای گلابی گونه بدن زن تصویریست که همیشه درذهن مردحک خواهد شد ❤️
‼️اطلاعات به دست آمده از سراسر جهان حکایت از این دارد که در بین زوج ها، معمولا مردان تمایل بیشتری به #رابطه_مقعدی دارند. 💞 برای مردان قرار گرفتن در پشت زنان حتی در حالت #دخول به #واژن نیز جذاب و از باستانی ترین شیوه ها است. دیدن زن از پشت سر و حالت زیبای گلابی گونه بدن زن نیز مزید بر علت است. تصویری که همیشه در ذهن مرد حک خواهد شد.

اگر با همسرتان به توافق رسیده اید و میخواهید رابطه #مقعدی انجام دهید، نکات اصلی بهداشتی رابطه مقعدی باید رعایت شود: ❣️استفاده از #کاندوم مستقل و افزودن وسایل و پمادهای نرم کننده از واجبات این عمل #جنسی است. ❣️این تجربه جنسی باید کاملا جدا صورت بگیرد و بعد از پایان آن، باید حتما کاندوم عوض شود و بعد دخول به واژن صورت بگیرد.
در غیر اینصورت، احتمال #عفونت واژن وجود دارد.
🆔 ❣️قانون مهم این است که دردی در زن ایجاد نشود. برای همین صبوری، ظرافت و همراهی حسی با #شریک_جنسی نکته مهمی است. ❣️بهترین #پوزیشن برای تازه کارها، نشستن مرد بر روی صندلی است و ایستادن زن در مقابل او است. با این روش، زنانی که تجربه قبلی ندارند کنترل کننده اصلی رابطه مقعدی خواهند بود. 😔🤕البته مضرات و عوارض رابطه مقعدی نباید فراموش گردد...‼️ 🆔

⭕تحریک پذیری در خانمها بر خلاف تمام باورهای غلط امروزی بسیار متفاوت تر از فهمیدن نقطه جی هست .
🚺زنان به طرز شگفت آوری متفاوت از هم به حالت تحریک پذیری و لذت جنسی میرسند .
توضیح درباره این مطلب را نمیتوان در پیجهای نا امن اینستاگرام قرار داد چون خیلی از نوجونها در این اپ فعال هستن . اما پاسخگوی شما هستیم .
⚠یه راه حل بسیار مطمئن برای مشارکت بیشتر خانمها در رابطه جنسی,این است که مثلا با شریک خود به تماشای فیلم کمدی و یا ترسناک بپردازید . باهم شوخی کنید و بخندید حتی بدوید ,دنبال هم بدوید تا انرژی و بدنتان به حالت فعال در بیاید .
بعد میتوانید رابطه لذت بخش تری را تجربه کنید ⭕توجه داشته باشید منظور از جملات بالا به حالت فعال رسیدن بدن است .. ⚠جا داره اینجا خدمت عزیزانی که طلبکار هستند عرض کنم ,پاسخگو سوالات شما هستیم اما دلیلی ندارد به محض دریافت پاسخ آنی بدهیم .چون پاسخ سوال شما مستلزم پاسخ گروه است .متاسفانه برای مشاوره باید وقت گذاشت و بنده هم به صورت 24ساعت بیکار نیستم .اگر نمی توانید برای زمان دیگران ارزش قائل شوید پیام ندهید .
#رابطه_جنسی #شریک_جنسی #انرژی #تحریک_پذیری

متأسفانه برخی زنان با وجود داشتن مشکلات و درد هنگام رابطه جنسی، به شریک زندگی خود نمی گویند که این رابطه به آن ها لذت نمی دهد و تنها درد را تشدید می کند.
.

شفاجو در مقاله زیر علل رابطه جنسی دردناک را بررسی میکند و راهکارهایی برای آنها ارائه میدهد:👇👇👇
.

http://shafajoo.com/articles/54282
.
.
#رابطه_جنسی #رابطه_جنسی_دردناک #واژینیسموس #واژینیسم #لوبریکانت #متخصص_زنان #آلت_تناسلی #درد_واژن #شریک_جنسی #شفاجو #shafajoo

Most Popular Instagram Hashtags