[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#شریک_جنسی

133 posts

TOP POSTS

❤️رابطه جنسی دهانی 👅 #سکس_ﺩﻫﺎﻧﯽ 👄 #اورال_سکس
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﺑﻮﺩﻩ ﻭ #ﻗﻮﻩ_ﺟﻨﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﮎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﯿﺪﻥ #ﺁﻟﺖ_ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮﺩ، ﻭ ﯾﺎ ﻟﯿﺴﯿﺪﻥ ﻭﺍﮊﻥ ‏(ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ‏) " صورت میگیرد "
.

ﺑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻭﺍﮊﻥ ‏(ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ‏) ﻭ #ﭼﻮﭼﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .
.
ﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ . " Anilingus " ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻻﺗﯿﻦ ﺭﻭﺷﯽ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺎ #ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺳﺖ .
که به دلیل آلودگی های این قسمت توصیه نمیشود ❓خب پس چرا بهش پرداخته میشه در این متن؟
به جای لیسیدن خود مقعد که اصلا من توصیه نمیکنم ، .
#شریک_جنسی زن میتواند اطراف این ناحیه را یعنی #لمبرها را لیس بزند ﺩﺭﺑﯿﻦ نامزدها ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ #ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻭﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ نیازﻫﺎﯼ #ﺭﻭﺍﺑﻂ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯعروسی ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ #ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﺮﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
.

ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺍﺯ ﻟﯿﺴﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﻬﺒﻠﺶ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ #ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥﻣﺮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﺭﺿﺎﮐﻨﺪ
.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ .
💞 ﺍﻭﻻ. ﻣﻬﺒﻞ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﻣﺎﯾﻊ ﻟﺰﺝ ﻣﺸﻬﻮﺭﺵ ﺭﺍ
ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ #ﺁﻟﺖ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
. 💞ﺩﻭﻣﺎ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻬﺒﻞ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ #ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ #ﺳﮑﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﺯﻧﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ
ﻭ .
💞سوما، ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻦ ﺯﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ برای مرد ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ #ﺯﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ #ﻟﺬﺕ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﻩ .
ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺯﯾﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﺧﺎﻧﻤﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻧﺎﻗﻼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﺍﯾﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ‼️ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ: ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ ..... ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ #ﺍﻧﺪﺍﻡ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻭ
.
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﻭﺳﻮﺍﮊﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺑﻪ #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﺪ .

.
یه وقتایی هست یکی رو دوست داری ...
نه زنته... نه دوست دخترته... نه معشوقته... نه شریک جنسیت...
.
فقط دوسِش داری... حسش میکنی... میخوای باشه فقط...
.
عشق نیست...
فقط دوست داشتنه... که یه جوری با عشق قاطی شده..
.
اگه اون نباشه بی تابش میشی...
هی میخوای ببینیش...
هی دنبالشی... هی میخوای تو اتمسفرش غرق بشی..
ولی...
نمیخوای فک کنی مزاحمشی...
.
ممکنه هر روز به یادش باشی و نتونی ببینیش ...
.
اما مثلا... شب از خواب بیدار میشی، یادش میاوفتی...
قلبت میزنه... حسش میکنی... آروم میشی... گاهی هم ممکنه ...
.
ببینیش...
.
ولی دستِ من نیست...
این خـطوط گیجی که ...
زیبایی تنت را کشیده ان ...
شرِ تمام منطق‌ها را...
از سرم کم می‌کنن...
.
لکنت می‌گیرم ...
در انحنای اندامت ...
زیر پای احساسم می‌نشیند ...
مرا هوایی می‌کند که
بوسه‌هایم را در تو بکارم تا
از لبانت آرامش درو کنم...
.
که به اعتبارِ تو...
#بی_‌اعتنا_به_متعهد_بودنم_می‌شوم ..
و...
از میان سر به هواییِ سینه‌هایت تا
سر به زیریِ نگاهت پیدایت کنم...
.
و در خطوط تنت خیره می‌شوم ...
.
www.instagram.com/
.
@instaqram.romantic
🔞Text And Pic🔞
https://t.me/instaqrmromantic
یه پست قدیمی پیج با یه تغیر کوچیک تو متن که نیاز بود بازم بزارمش...
.
#متعهدم
#زن
#دوست_دختر
#معشوقه
#شریک_جنسی

.
از دیگر راه های شناخت پیج های مضر جنسی استفاده از بعضی کلید واژه های غیر اخلاقی ست.
مثلا #شریک_جنسی

واقعا کلمه شریک جنسی هیچ جایگاه اخلاقی مناسب در فرهنگ ایرانی ندارد.بسیاری از بیماری های جنسی در جهان امروز ناشی از همین نگاه بازاری و شراکتی به مقوله جنسیت است.
فقط با همسرتان و یا همسرانتان ( احیانا در شرایط خاصی که نظام اخلاقی اجازه می دهد) آمیزش جنسی داشته باشید. سالم بودن زندگی اخلاقی از دیدگاه پزشکی نیز ثابت شده است.

#دکتر_رضا_الف

بعضی زنان به دلیل وسواس درظاهر خود و نقص های کوچک، از عریان شدن پیش #شریک_جنسی خود هراس دارند💓

اما بدانیدکه مردان در حالت تحریک شده به جزییات بدن توجه نمیکنند.🙂

💞برای مردان قرارگرفتن درپشت زنان حتی درحالت دخول به واژن نیز جذاب است. ✔
دیدن زن ازپشت سر وحالت زیبای گلابی گونه بدن زن تصویریست که همیشه درذهن مردحک خواهد شد ❤️ ‼️اطلاعات به دست آمده از سراسر جهان حکایت از این دارد که در بین زوج ها، معمولا مردان تمایل بیشتری به #رابطه_مقعدی دارند.
✔ 💞 برای مردان قرار گرفتن در پشت زنان حتی در حالت #دخول به #واژن نیز جذاب و از باستانی ترین شیوه ها است.

دیدن زن از پشت سر و حالت زیبای گلابی گونه بدن زن نیز مزید بر علت است. تصویری که همیشه در ذهن مرد حک خواهد شد.

اگر با همسرتان به توافق رسیده اید و میخواهید رابطه #مقعدی انجام دهید، نکات اصلی بهداشتی رابطه مقعدی باید رعایت شود: ✔
❣️استفاده از #کاندوم مستقل و افزودن وسایل و پمادهای نرم کننده از واجبات این عمل #جنسی است. ✔
❣️این تجربه جنسی باید کاملا جدا صورت بگیرد و بعد از پایان آن، باید حتما کاندوم عوض شود و بعد دخول به واژن صورت بگیرد.

در غیر اینصورت، احتمال #عفونت واژن وجود دارد.

❣️قانون مهم این است که دردی در زن ایجاد نشود. برای همین صبوری، ظرافت و همراهی حسی با #شریک_جنسی نکته مهمی است.
✔ ❣️بهترین #پوزیشن برای تازه کارها، نشستن مرد بر روی صندلی است و ایستادن زن در مقابل او است. با این روش، زنانی که تجربه قبلی ندارند کنترل کننده اصلی رابطه مقعدی خواهند بود. ✔
😔🤕البته مضرات و عوارض رابطه مقعدی نباید فراموش گردد...‼️ 🆔

.
#زناشویی💜
.
بعضی زنان به دلیل وسواس درظاهر خود و نقص های کوچک، از عریان شدن پیش #شریک_جنسی خود هراس دارند
.
اما بدانیدکه مردان در حالت تحریک شده به جزییات بدن توجه نمیکنند.🙂
.
.
.
.

هر روز کلی نکته ناب آموزشی در اینجا👇👇👇
.

@_hamsardari
@_hamsardari
@_hamsardari

.
آیا از #کم_میلی_جنسی رنج می‌برید؟
اگر مدت‌هاست که مجردید و یا از یک #رابطه_عاطفی بیرون آمدید و #شریک_جنسی ندارید، میل جنسی ندارید و یا حس می‌کنید که #میل_جنسی شما روزبه‌روز کمتر و کمتر می‌شود، از خودتان بپرسید آیا از این وضعیت ناراحت و نگرانید یا خیر؟ آیا ترجیح شما این است که مدتی به سکس فکر نکنید و می‌خواهید از هر چیزی که برای شما معنی و مفهوم جنسی دارد دوری کنید؟ گاهی اوقات بعد از یک دوره طولانی عدم فعالیت جنسی و یا بعد از یک تجربه جدایی، ممکن است حس کنید میل جنسی ندارید و چون تنها هستید دلیلی هم برای برطرف کردن این مشکل نداشته باشید. اگر برعکس، این اتفاق چیزی نیست که می‌خواهید، یعنی علیرغم میل شما، چیزی در شما خاموش می‌شود ببینید آیا می‌خواهید راهی برای تغییر شرایط خود پیدا کنید یا نه؟
http://bit.ly/2kTqP7x
همراهان محترم توانا؛ خانم شهرزاد پورعبدالله نکاتی را در ویدئوهای کوتاه با شما مطرح می کنند. می توانید موضوعات مورد علاقه خود را به آی دی ادمین کانال تلگرام توانا یا به اینستاگرام توانا و یا به ایمیل to@tavaana.org ارسال کنید. بدیهی است برای حل مسایل شخصی نیاز به مراجعه به مشاوری مجرب است.
مرتبط:

وبینار «جنسیت، سکس و سلامتی» :
https://goo.gl/WYOCEP

شهرزاد پورعبدالله در رشته علوم اجتماعی و روان درمان‌گری سيستمی تحصیل کرده است. او در لندن مدرك روان‌درمانگری روابط جنسی و عاطفی (Psychosexual and Relationship Therapy) را گرفته و دارای مدرك عالی روان‌درمانگری زوج‌ها (Couples Therapy) از انستیتوی NAOS است. وی سال‌ها در حوزه رواندرمانی فردی، زوج و خانواده كار كرده و در زمينه مشكلات و اختلالات جنسی تجربه دارد.

خانم پورعبدالله علاوه بر انتشار مقالات تخصصی در رسانه های مختلف، در برنامه های تلويزيونی شبكه‌هايی چون بی بی سی، من و تو و همينطور صداي آمريكا به عنوان كارشناس حضور می‌يابد. مجموعه‌ای بيست قسمتی درباره مسايل مربوط به بهداشت روان هم از ايشان از شبكه كهكشان پخش شده است. او همچنین مدرس وبینارهای سلامت روح و روان در آموزشکده توانا است.

شهرزاد پورعبدالله عضو انجمن مشاوره و روان‌درمانگری بریتانیا BACP، عضو انجمن روان‌درمانگری روابط جنسی و عاطفی COSRT، عضو انجمن روان‌درمانگری خانواده AFT، عضو انجمن اروپایی مشاوران خانواده EFTA و عضو انجمن اروپايی روان‌د‌رمانگری EAP هستند.
@shpourabdollah

🌺 در آئین ما، همسر یعنی وفا، پشتیبان و تسکین (نسا/34؛ روم/21) ⚠️نه#شریک_جنسی 2 روزه و ماشین اطفای شهوت 🌺در مکتب ما، مادر عظمت دارد،
⚠️و در فرهنگ منحط آنها با ماشین جوجه کشی! تحقیر میشود. 🌺در قرآن ما، زن و شوهر، باید #نور_چشم هم باشند.. یعنی چنان از دیدن هم به شوق آیند که برق از چشمان شان بدرخشد.. (فرقان/74)
❤️ #روز_عشق برای زن و شوهرهای مسلمان، 🌸هر روز🌸 است
در آئین ما، هر صبح همسران با لبخند انس شروع می شود و با نگاه تسکین، ادامه دارد ❤️ که طبق قرآن مان، زن و شوهر، باید 🌟نور چشم 🌟هم باشند... یعنی چنان از دیدن هم به شووووق آیند که برق از چشمان شان بدرخشد..😍 (فرقان/74)
🌟 برای ما روز عشق و روز زن و روز مادر یکی است.. 🌟
❌ ولنتاین برای آنها ❎ روز زن برای ما ❌ فمینیسم برای آنها ❎ روز مادر برای ما 👉 @roshangarii 🌺
#سالروز_میلاد_حضرت_فاطمه_زهرا_و_روز_مادر_مبارک

.
تحقیقات نشان داده است زنان از #سکس به همراه #فانتزی_سکسی لذت ببشتری می برند. سعی کنید #داستان_سکسی بسازید و خودتان را در زمان و مکان متفاوت فرض کنید . اجازه بدهید تخیلتان شما را به سمت لذت بیشتر ببرد. از اینکه #همسر یا #شریک_جنسی شما ناراحت شود نترسید. لذت بردن شما او را خوشحال تر و راضی تر خواهد کرد. اگر چیزی به ذهنتان نمی رسد کمی داستان های دیگران را بخوانید.

#سکس_تراپی تلفنی از تلفن ثابت
با شماره #9099071892
#سکس #زن #مزد #فانتزی #فتیش_جنسی #رابطه_جنسی #سکسی #الوسلام_مشاور

MOST RECENT

مردان قرار گرفتن در پشت زنان حتی در حالت #دخول به #واژن نیز جذاب و از باستانی ترین شیوه ها است. .
دیدن زن از پشت سر و حالت زیبای گلابی گونه بدن زن نیز مزید بر علت است. تصویری که همیشه در ذهن مرد حک خواهد شد.

اگر با همسرتان به توافق رسیده اید و میخواهید رابطه #مقعدی انجام دهید، نکات اصلی بهداشتی رابطه مقعدی باید رعایت شود: .
❣️استفاده از #کاندوم مستقل و افزودن وسایل و پمادهای نرم کننده از واجبات این عمل #جنسی است. . ❣️این تجربه جنسی باید کاملا جدا صورت بگیرد و بعد از پایان آن، باید حتما کاندوم عوض شود و بعد دخول به واژن صورت بگیرد.
در غیر اینصورت، احتمال #عفونت واژن وجود دارد.
. ❣️قانون مهم این است که دردی در زن ایجاد نشود. برای همین صبوری، ظرافت و همراهی حسی با #شریک_جنسی نکته مهمی است. .
❣️بهترین #پوزیشن برای تازه کارها، نشستن مرد بر روی صندلی است و ایستادن زن در مقابل او است. با این روش، زنانی که تجربه قبلی ندارند کنترل کننده اصلی رابطه مقعدی خواهند بود. .
😔🤕البته مضرات و عوارض رابطه مقعدی نباید فراموش گردد...‼️ 🆔

❤️رابطه جنسی دهانی 👅 #سکس_ﺩﻫﺎﻧﯽ 👄 #اورال_سکس
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﺑﻮﺩﻩ ﻭ #ﻗﻮﻩ_ﺟﻨﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﮎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﯿﺪﻥ #ﺁﻟﺖ_ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮﺩ، ﻭ ﯾﺎ ﻟﯿﺴﯿﺪﻥ ﻭﺍﮊﻥ ‏(ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ‏) " صورت میگیرد "
.

ﺑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻭﺍﮊﻥ ‏(ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ‏) ﻭ #ﭼﻮﭼﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .
.
ﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ . " Anilingus " ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻻﺗﯿﻦ ﺭﻭﺷﯽ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺎ #ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺳﺖ .
که به دلیل آلودگی های این قسمت توصیه نمیشود ❓خب پس چرا بهش پرداخته میشه در این متن؟
به جای لیسیدن خود مقعد که اصلا من توصیه نمیکنم ، .
#شریک_جنسی زن میتواند اطراف این ناحیه را یعنی #لمبرها را لیس بزند ﺩﺭﺑﯿﻦ نامزدها ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ #ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻭﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ نیازﻫﺎﯼ #ﺭﻭﺍﺑﻂ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯعروسی ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ #ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﺮﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
.

ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺍﺯ ﻟﯿﺴﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﻬﺒﻠﺶ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ #ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥﻣﺮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﺭﺿﺎﮐﻨﺪ
.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ .
💞 ﺍﻭﻻ. ﻣﻬﺒﻞ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﻣﺎﯾﻊ ﻟﺰﺝ ﻣﺸﻬﻮﺭﺵ ﺭﺍ
ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ #ﺁﻟﺖ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
. 💞ﺩﻭﻣﺎ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻬﺒﻞ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ #ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ #ﺳﮑﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﺯﻧﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ
ﻭ .
💞سوما، ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻦ ﺯﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ برای مرد ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ #ﺯﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ #ﻟﺬﺕ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﻩ .
ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺯﯾﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﺧﺎﻧﻤﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻧﺎﻗﻼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﺍﯾﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ‼️ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ: ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ ..... ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ #ﺍﻧﺪﺍﻡ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻭ
.
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﻭﺳﻮﺍﮊﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺑﻪ #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﺪ .

.
یه وقتایی هست یکی رو دوست داری ...
نه زنته... نه دوست دخترته... نه معشوقته... نه شریک جنسیت...
.
فقط دوسِش داری... حسش میکنی... میخوای باشه فقط...
.
عشق نیست...
فقط دوست داشتنه... که یه جوری با عشق قاطی شده..
.
اگه اون نباشه بی تابش میشی...
هی میخوای ببینیش...
هی دنبالشی... هی میخوای تو اتمسفرش غرق بشی..
ولی...
نمیخوای فک کنی مزاحمشی...
.
ممکنه هر روز به یادش باشی و نتونی ببینیش ...
.
اما مثلا... شب از خواب بیدار میشی، یادش میاوفتی...
قلبت میزنه... حسش میکنی... آروم میشی... گاهی هم ممکنه ...
.
ببینیش...
.
ولی دستِ من نیست...
این خـطوط گیجی که ...
زیبایی تنت را کشیده ان ...
شرِ تمام منطق‌ها را...
از سرم کم می‌کنن...
.
لکنت می‌گیرم ...
در انحنای اندامت ...
زیر پای احساسم می‌نشیند ...
مرا هوایی می‌کند که
بوسه‌هایم را در تو بکارم تا
از لبانت آرامش درو کنم...
.
که به اعتبارِ تو...
#بی_‌اعتنا_به_متعهد_بودنم_می‌شوم ..
و...
از میان سر به هواییِ سینه‌هایت تا
سر به زیریِ نگاهت پیدایت کنم...
.
و در خطوط تنت خیره می‌شوم ...
.
www.instagram.com/
.
@instaqram.romantic
🔞Text And Pic🔞
https://t.me/instaqrmromantic
یه پست قدیمی پیج با یه تغیر کوچیک تو متن که نیاز بود بازم بزارمش...
.
#متعهدم
#زن
#دوست_دختر
#معشوقه
#شریک_جنسی

نقطه ای که بیشترین ضربه رو از ناحیه این فرهنگ های غربی میخوره خانوادست.
نکته دیگه ای که درباره این افراد قابل توجهه اینه که اکثر همین افرادی که با تعدد شرکای جنسی مخالفتی ندارند،با تعدد زوجات به سختی مخالفن.

#طلبه_سایبری
#رابطه_جنسی
#ازدواج
#شریک_جنسی
#دوست_دختر
#دوست_پسر
#زنا
#حجاب
#پسر
#دختر
#خانواده
#آمریکا
#اروپا
#زن
#مرد
#ازدواج_سفید
#چهارشنبه_های_سفید

.
نقطه ای که بیشترین ضربه رو از ناحیه این فرهنگ های غربی میخوره خانوادست.
نکته دیگه ای که درباره این افراد قابل توجهه اینه که اکثر همین افرادی که با تعدد شرکای جنسی مخالفتی ندارند،با تعدد زوجات به سختی مخالفن.

#طلبه_سایبری
#رابطه_جنسی
#ازدواج
#شریک_جنسی
#دوست_دختر
#دوست_پسر
#زنا
#حجاب
#پسر
#دختر
#خانواده
#آمریکا
#اروپا
#زن
#مرد
#ازدواج_سفید
#چهارشنبه_های_سفید

💞برای مردان قرارگرفتن درپشت زنان حتی درحالت دخول به واژن نیز جذاب است. ✔
دیدن زن ازپشت سر وحالت زیبای گلابی گونه بدن زن تصویریست که همیشه درذهن مردحک خواهد شد ❤️ ‼️اطلاعات به دست آمده از سراسر جهان حکایت از این دارد که در بین زوج ها، معمولا مردان تمایل بیشتری به #رابطه_مقعدی دارند.
✔ 💞 برای مردان قرار گرفتن در پشت زنان حتی در حالت #دخول به #واژن نیز جذاب و از باستانی ترین شیوه ها است.

دیدن زن از پشت سر و حالت زیبای گلابی گونه بدن زن نیز مزید بر علت است. تصویری که همیشه در ذهن مرد حک خواهد شد.

اگر با همسرتان به توافق رسیده اید و میخواهید رابطه #مقعدی انجام دهید، نکات اصلی بهداشتی رابطه مقعدی باید رعایت شود: ✔
❣️استفاده از #کاندوم مستقل و افزودن وسایل و پمادهای نرم کننده از واجبات این عمل #جنسی است. ✔
❣️این تجربه جنسی باید کاملا جدا صورت بگیرد و بعد از پایان آن، باید حتما کاندوم عوض شود و بعد دخول به واژن صورت بگیرد.

در غیر اینصورت، احتمال #عفونت واژن وجود دارد.

❣️قانون مهم این است که دردی در زن ایجاد نشود. برای همین صبوری، ظرافت و همراهی حسی با #شریک_جنسی نکته مهمی است.
✔ ❣️بهترین #پوزیشن برای تازه کارها، نشستن مرد بر روی صندلی است و ایستادن زن در مقابل او است. با این روش، زنانی که تجربه قبلی ندارند کنترل کننده اصلی رابطه مقعدی خواهند بود. ✔
😔🤕البته مضرات و عوارض رابطه مقعدی نباید فراموش گردد...‼️ 🆔

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 هربار که بایک شريک جنسي جديد واردرابطه میشوید در معرض تمام بيماري هايي که او وشرکاي جنسي قبلي اش داشته اند قرارمیگیرید! 🔻رابطه امن رابطه ایست که همیشه با یک شخص صورت گیرد. 💢💢💢💢💢💢💢💢
#رابطه_جنسی_صحیح #بیماری_جنسی #مقاربت#شریک_جنسی #روابط_جنسی

۳. حالت ۴ دست و پا (داگی) با بالا گرفتن باسن طوری که #آلت_تناسلی از پشت بيرون بزند
۴. زن و مرد به روی هم طوری که سر مرد در سمت پاهای زن و سر زن در سمت پاهای مرد قرار گيرد (شصت و نه انگليسی)
۵. زن یا بر روی صندلی و یا لبه تخت می نشیند با پاهای باز و به پشت تکیه داده
۶. سر پا و خم شده با دست بر روی صندلی یا تخت
🆔 💞 روش لیسیدن آلت زن:
- بهتر است پيش از #ليسيدن کمی با #سينه ها ور برويد زيرا در افزايش ترشح آلت موثر است.
- می توان قبل از درآوردن شورت زن ،کمی از روی شورت با دست #ماساژ داده و يا ليسيد.
- شورت را سعی کنید با دندان درآورید (نمایش حرص و ولع مرد)
- نگاه های #هوس آلود به آلت زن تحريک کننده است.
- از لبهای بيرونی آلت شروع کنيد به ليسيدن.
- به عکس العملهای زن توجه کنید تا نقاط حساس تر را شناسائی نمائید.
- لبها که با آب دهان شما و آب آلت زن خیس شد با انگشت آنها را از هم باز کنید.
- برآمدگی #چوچوله ( #کلیتوریس ) را با نوک زبان قلقلک دهید (از قسمت های حساس آلت)
- حال زبان را سیخ کرده و به داخل آلت فرو کنید (تکرار کنید ).
- از داخل با زبان سقف آلت را تحریک کنید.
- زبان را در داخل آلت بچرخانید.
- به نرمی و با لبهای خود آلت زن را بگزید.
- بینی را به چوچوله بمالید.
- در آلت زن غرق شوید.
‼️درموارد بالا داخل کردن زبان در #واژن توصیه نمیشود مگر اینکه از سالم بودن #شریک_جنسی اطمینان حاصل کنید
🆔 ✅ وظایف زن:
- زن باید به هر عمل مرد عکس العمل مناسب نشان دهد.
- عکس العملها:
- آخ آخ کردن - نفس نفس زدن - جملات رکیک و تحریک آمیز گفتن - التماس برای تکرار کار لیسیدن - بالا آوردن باسن
- کشیدن موهای مرد
- فشار دادن سر مرد به آلت خود
- قلاب کردن پاها به دور گردن مرد در حالت های روبه رو 💜 ليسيدن :

پس از بوسه از عوامل موثر در تحريک جنسی طرفين ليسيدن است. ليسيدن اعضای بدن نمايانگر شدت و اوج علاقه #جنسی به طرف مقابل می باشد. معمولا زنان بیشتر از مردها به لیسیده شدن علاقمند هستند.
🆔 💟 شرايط ليسيدن:
۱. تمايل قلبی برای ليسيدن
۲. پاکيزه و خوش بو بودن بدنها
۳. شناخت دقيق از نقاط حساس بدن طرف مقابل

💞برای مردان قرارگرفتن درپشت زنان حتی درحالت دخول به واژن نیز جذاب است. دیدن زن ازپشت سر وحالت زیبای گلابی گونه بدن زن تصویریست که همیشه درذهن مردحک خواهد شد ❤️
‼️اطلاعات به دست آمده از سراسر جهان حکایت از این دارد که در بین زوج ها، معمولا مردان تمایل بیشتری به #رابطه_مقعدی دارند. 💞 برای مردان قرار گرفتن در پشت زنان حتی در حالت #دخول به #واژن نیز جذاب و از باستانی ترین شیوه ها است. دیدن زن از پشت سر و حالت زیبای گلابی گونه بدن زن نیز مزید بر علت است. تصویری که همیشه در ذهن مرد حک خواهد شد.

اگر با همسرتان به توافق رسیده اید و میخواهید رابطه #مقعدی انجام دهید، نکات اصلی بهداشتی رابطه مقعدی باید رعایت شود: ❣️استفاده از #کاندوم مستقل و افزودن وسایل و پمادهای نرم کننده از واجبات این عمل #جنسی است. ❣️این تجربه جنسی باید کاملا جدا صورت بگیرد و بعد از پایان آن، باید حتما کاندوم عوض شود و بعد دخول به واژن صورت بگیرد.
در غیر اینصورت، احتمال #عفونت واژن وجود دارد.
🆔 ❣️قانون مهم این است که دردی در زن ایجاد نشود. برای همین صبوری، ظرافت و همراهی حسی با #شریک_جنسی نکته مهمی است. ❣️بهترین #پوزیشن برای تازه کارها، نشستن مرد بر روی صندلی است و ایستادن زن در مقابل او است. با این روش، زنانی که تجربه قبلی ندارند کنترل کننده اصلی رابطه مقعدی خواهند بود. 😔🤕البته مضرات و عوارض رابطه مقعدی نباید فراموش گردد...‼️ 🆔

.
نقطه ای که بیشترین ضربه رو از ناحیه این فرهنگ های غربی میخوره خانوادست.
نکته دیگه ای که درباره این افراد قابل توجهه اینه که اکثر همین افرادی که با تعدد شرکای جنسی مخالفتی ندارند،با تعدد زوجات به سختی مخالفن.

#طلبه_سایبری
#رابطه_جنسی
#ازدواج
#شریک_جنسی
#دوست_دختر
#دوست_پسر
#زنا
#حجاب
#پسر
#دختر
#خانواده
#آمریکا
#اروپا
#زن
#مرد
#ازدواج_سفید
#چهارشنبه_های_سفید

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 هربار که بایک شريک جنسي جديد واردرابطه میشوید در معرض تمام بيماري هايي که او وشرکاي جنسي قبلي اش داشته اند قرارمیگیرید! 🔻رابطه امن رابطه ایست که همیشه با یک شخص صورت گیرد. 💢💢💢💢💢💢💢💢
#رابطه_جنسی_صحیح #بیماری_جنسی #مقاربت#شریک_جنسی #روابط_جنسی

❤️رابطه جنسی دهانی 👅 #سکس_ﺩﻫﺎﻧﯽ 👄 #اورال_سکس
پست شماره 👉👉۸۵👉🎯
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﺑﻮﺩﻩ ﻭ #ﻗﻮﻩ_ﺟﻨﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﮎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﯿﺪﻥ #ﺁﻟﺖ_ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮﺩ، ﻭ ﯾﺎ ﻟﯿﺴﯿﺪﻥ ﻭﺍﮊﻥ ‏(ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ‏) " صورت میگیرد "
ﺑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻭﺍﮊﻥ ‏(ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ‏) ﻭ #ﭼﻮﭼﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ . ﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ . " Anilingus " ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻻﺗﯿﻦ ﺭﻭﺷﯽ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺎ #ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺳﺖ .
که به دلیل آلودگی های این قسمت توصیه نمیشود ❓خب پس چرا بهش پرداخته میشه در این متن؟
به جای لیسیدن خود مقعد که اصلا من توصیه نمیکنم ، #شریک_جنسی زن میتواند اطراف این ناحیه را یعنی #لمبرها را لیس بزند ﺩﺭﺑﯿﻦ نامزدها ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ #ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻭﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ نیازﻫﺎﯼ #ﺭﻭﺍﺑﻂ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯعروسی ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ #ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .
🆔 ﻫﺮﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺍﺯ ﻟﯿﺴﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﻬﺒﻠﺶ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ #ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥﻣﺮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﺭﺿﺎﮐﻨﺪ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ 💞 ﺍﻭﻻ. ﻣﻬﺒﻞ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﻣﺎﯾﻊ ﻟﺰﺝ ﻣﺸﻬﻮﺭﺵ ﺭﺍ
ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ #ﺁﻟﺖ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 💞ﺩﻭﻣﺎ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻬﺒﻞ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ #ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ #ﺳﮑﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﺯﻧﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ
ﻭ 💞سوما، ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻦ ﺯﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ برای مرد ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ #ﺯﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ #ﻟﺬﺕ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﻩ 🆔

ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺯﯾﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﺧﺎﻧﻤﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻧﺎﻗﻼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﺍﯾﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ‼️ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ: ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ ..... ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ #ﺍﻧﺪﺍﻡ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻭ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﻭﺳﻮﺍﮊﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺑﻪ #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﺪ .

‏📍سه اختلالی که سم زندگی #زناشویی اند

۱. نارسیسیسم
۲. مازوخیسم
۳. پارانویا
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
‏تنوع طلبی عدم رضایت از زندگی زناشویی و هزارتا دلیل برای اینکار میارن متاسفانه تعهد مفهوم غریبی شده این روزا
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
بعضی زنان به دلیل وسواس درظاهر خود و نقص های کوچک، از عریان شدن پیش #شریک_جنسی خود هراس دارند

اما بدانیدکه مردان در حالت تحریک شده به جزییات بدن توجه نمیکنند.🙂 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 بیشترین #نیاز_جنسی در اقایان زمانیست که شما خوش اخلاق و مهربان باشید.
روابط عاطفی باعث ترشح هورمون های جنسی میشوند. ‏💞🌺🕊🌸🍃🍂PAEEZE_57@

بعضی زنان به دلیل وسواس درظاهر خود و نقص های کوچک، از عریان شدن پیش #شریک_جنسی خود هراس دارند

اما بدانیدکه مردان در حالت تحریک شده به جزییات بدن توجه نمیکنند.🙂 ❣

ادامه پست اول 🤔🤔🤔
۳. حالت ۴ دست و پا (داگی) با بالا گرفتن باسن طوری که #آلت_تناسلی از پشت بيرون بزند
۴. زن و مرد به روی هم طوری که سر مرد در سمت پاهای زن و سر زن در سمت پاهای مرد قرار گيرد (شصت و نه انگليسی)
۵. زن یا بر روی صندلی و یا لبه تخت می نشیند با پاهای باز و به پشت تکیه داده
۶. سر پا و خم شده با دست بر روی صندلی یا تخت
🆔 💞 روش لیسیدن آلت زن:
- بهتر است پيش از #ليسيدن کمی با #سينه ها ور برويد زيرا در افزايش ترشح آلت موثر است.
- می توان قبل از درآوردن شورت زن ،کمی از روی شورت با دست #ماساژ داده و يا ليسيد.
- شورت را سعی کنید با دندان درآورید (نمایش حرص و ولع مرد)
- نگاه های #هوس آلود به آلت زن تحريک کننده است.
- از لبهای بيرونی آلت شروع کنيد به ليسيدن.
- به عکس العملهای زن توجه کنید تا نقاط حساس تر را شناسائی نمائید.
- لبها که با آب دهان شما و آب آلت زن خیس شد با انگشت آنها را از هم باز کنید.
- برآمدگی #چوچوله ( #کلیتوریس ) را با نوک زبان قلقلک دهید (از قسمت های حساس آلت)
- حال زبان را سیخ کرده و به داخل آلت فرو کنید (تکرار کنید ).
- از داخل با زبان سقف آلت را تحریک کنید.
- زبان را در داخل آلت بچرخانید.
- به نرمی و با لبهای خود آلت زن را بگزید.
- بینی را به چوچوله بمالید.
- در آلت زن غرق شوید.
‼️درموارد بالا داخل کردن زبان در #واژن توصیه نمیشود مگر اینکه از سالم بودن #شریک_جنسی اطمینان حاصل کنید
🆔 ✅ وظایف زن:
- زن باید به هر عمل مرد عکس العمل مناسب نشان دهد.
- عکس العملها:
- آخ آخ کردن - نفس نفس زدن - جملات رکیک و تحریک آمیز گفتن - التماس برای تکرار کار لیسیدن - بالا آوردن باسن
- کشیدن موهای مرد
- فشار دادن سر مرد به آلت خود
- قلاب کردن پاها به دور گردن مرد در حالت های روبه رو 💜 ليسيدن :

پس از بوسه از عوامل موثر در تحريک جنسی طرفين ليسيدن است. ليسيدن اعضای بدن نمايانگر شدت و اوج علاقه #جنسی به طرف مقابل می باشد. معمولا زنان بیشتر از مردها به لیسیده شدن علاقمند هستند.
🆔 💟 شرايط ليسيدن:
۱. تمايل قلبی برای ليسيدن
۲. پاکيزه و خوش بو بودن بدنها
۳. شناخت دقيق از نقاط حساس بدن طرف مقابل

Most Popular Instagram Hashtags