#سکسى

3235 posts

TOP POSTS

.
میخاهم فاحشه بشوم
.
ﺩﺧﺘﺮﻱ 10 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎﺀِ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻤﻪ ی اعضای اصلی وزارت خانه ی آموزش وپرورش آلمان را به تعجب واداشت.این دانش آموزجایزه ی بهترین نوشته راازسوی داورین برلین دریافت کرد.
موضوع ﺍﻧﺸﺎﺀ در مورد انتخاب شغل آینده بود.
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎﺀ " : ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﻮم.
.
ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﺧﺏ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ... ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﻴﺴﺖ !
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﺳﺖ ‏( ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ (!
ﺗﺎ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﺸﻮﻡ ﻭ ﭘﺪﺭﻡ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ ... ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ .
ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﻡ . ﺷﺎﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﺎﺧﻨﻬﺎﻳﺶ ﻻﮎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺪ ﻭﻟﻲ
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺑﺎﺑﺎ
ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻲ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ !!!
ﮔﻔﺖ ﺍﺯﺵ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ .
ﺑﺎﺑﺎﻱ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ . ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻫﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ؟ !
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ .
ﺑﺎﺑﺎ ﻳﮑﻲ ﺯﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﻭﻟﻲ ﺟﻮﺍﺑﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩ !
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﮐﺘﮑﻢ ﺯﺩ ؟ ! ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﻭ ﺩﺭ
ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ...
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﻥﻫﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ
ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻣﺜﻼ
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﻱ ﻣﻦ !
ﺯﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺴﻮﺩﻱ
ﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ، ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺯﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺣﺴﻮﺩﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ !!!
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺁﺩﻡ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺍﺵ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ !
ﻫﻤﺸﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺯﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ !!!
ﺑﻌﻀﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺳﺮﺵ ﺷﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ
ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ...
ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ .
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ ﭘﺎﺭﮎ ، ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ !
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺸﻮﻡ
ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻳﺎﺩﺵ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ، ﺗﺎﺯﻩ ﺧﺎﻧﻢ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺯﻭﺩ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻳﺶ ﺭﺍ
ﻋﻮﺽ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﻭﺭ ﻭ ﺁﻥ ﻭﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪﺵ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ
ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﺪ !!!
ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺸﺎﯼ ﻣﻦ ... #سکس #سکسى #جنسى #صيغه

کپشن ملاحظه گردد👇
ببخشیداگرتصاوير مناسب نيست
علاوه برعوارض روحی وروانی متعددو فراوان ارضاشدن بیش ازاندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه می آوردازقبیل:
#سکته های قلبی ومغزی
#کاهش_طول_عمر تا30سال.تیکهای فراوان در#اعصاب و روان.بیماریهای اعصاب وروان زود انزالی.تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی داردمثل نا امیدی افسردگی پوچی وخودکشی بی حوصلگی بی انگیزگی تنبلی و...
کانال دیو استمنی درمان خودارضایی و انحرافات:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
درمان همجنسگرایی بانوان وآقایان؛👇
Tlgrm.me/NOgey
علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم... افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیاد #ارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر( فقر جهانبینی و القاءات محیط )به جنون_جنسی میافتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل لواط ولزب وسکس کثیف وسکس با حیوانات و...دچارمیشی و واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 👇🎓🤓👇 Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
توجه:👇👇 (کانال تخصصی درمان #همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey)
(شرکت درکلاسهای مجموعه رایگانه وراحت وبرای استفاده عموم بلامانع می باشد)
توجه:
لینک ورودبه مجموعه آموزشی اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه اربابان زمان عضوشووکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج :
@arbabezaman

#پزشکى#سکس#سکسى#لزبين#زنان#مردان#لواط#دختران#ايران#ايرانى#فارسی#Gay#بيمار#Sex#sexy#پسران#فارسی_زبان#همجنسبازى#گناه#لز#دختر#پسر

توجه:
👇تمنا دارم کپشن ملاحظه گردد!👇
قابل توجه جوانان ونوجوانان ودانشجویان وانسانهای به دنبال تعالی:
(((🙏🎓حتما همه فالو کنید!👑💎)))
سلام
خانمها وآقایان
، Tlgrm.me/ARBABANezaman
👆#مجموعه بزرگ آموزشی درمانی اربابان زمان👆
#دانشکده تلگرامی اربابان زمان تعدادی از#کلاسهای گوناگون داخل مجموعه:
1.کلاس#جهانبینی کاربردی:
Tlgrm.me/Takhtesiah33

درمان و راه غلبه بر ناامیدی و دیگر نیروهای منفی در کانال جهانبینی مجموعه تلگرامی آموزشی اربابان زمان: (تخته سیاه٣٣)

جهانبینی کاربردی به ما می آموزد چگونه بر #مشکلات زندگی وسختیهایش (#افسردگی ،#ناامیدی،تنبلی،منیت و...)پیروز شویم.
پس یعنی قویتر شدن و بهتر وراحت تر #زندگی کردن...بیایید تو بیو...#لینک مستقیم مجموعه آموزشی تلگرامی اربابان زمان رو بردارید و عضو شید و از کلاس ها و امکانات گسترده آن استفاده کنید.
______________________________
2.کانال#انگیزشی روانشناسی:
Tlgrm.me/Kalej33
یک کانال خوب و مکمل برای تخته سیاه٣٣ و با کارایی انگیزه بخشی و کمک به توانایی ها و آگاهی و استعداد انسانها برای رشد فکری و ارتقاء جایگاه انسان در هستی و تکامل...
......................
3.مطالب#پزشکی +16+
Tlgrm.me/Fanoosedaryaei
البته برخی مطالب تا حدودی بی پروا هستند ولی از آنجا که اطلاعات#پزشکی و حیاتی هستند لذا عضویت در این مجموعه نیز به همه توصیه میشود.
.......................
داخل مجموعه اربابان زمان کانال ها و کلاسهای گوناگون و لازم دیگری موجود می باشد و مجموعه در حال ارتقاء و گسترش میباشدکه چندنمونه ازکلاسهارانام می بریم:
4.درمان خود ارضایی و انحرافات جنسی(نام کانال دیو استمنی)
Tlgrm.me/Diveestemna
5.کانال درمان انواع تمایلات همجنسگرایی خانمها و آقایان ولواط ولزب(نام کانال: NoGey ):
Tlgrm.me/NOgey
6.کانال اخبارمجاهدین درسوریه وعراق
ومجموعه همچنان درحال گسترش و ارتقاء می باشد.
*(از هرگونه کمک سازنده و نظر مفید استقبال میشود.)
متشکرم... مدیر مجموعه تلگرامی اربابان زمان (علی_مهدی_پور )
استاد:👇
@ARBABezaman👑🎓09197148858
حتما به این مجموعه گرانبها تشریف بیاورید
منتظریم
(لینک مستقیم در بيو )
(حتما از پیج ما دیدن فرمایید حتما) از داخل پیج ما به مجموعه تلگرامی اربابان زمان لینک ورودی هست تشریف ببرید و درضمینه لازم ودلخواه تحصیل
کنید.

پیج مجموعه ما دراینستاگرام: 👇
@ARBABANezaman

پیج استاد مجموعه:👇
@ARBABezaman

#سکس#سکسى#Sex#ازدواج#صیغه#Gay#لطفا_فالو_کنيد#لواط#پسران#ایران#ایرانی#فارسی#دانش_آموز#دانشگاه#sexy#ترک_خودارضايى#ترک_استمنا#ARBABANenaman

توجه:
👇تمنا دارم کپشن ملاحظه گردد!👇
قابل توجه جوانان ونوجوانان ودانشجویان وانسانهای به دنبال تعالی:
(((🙏🎓حتما همه فالو کنید!👑💎)))
سلام
خانمها وآقایان
، Tlgrm.me/ARBABANezaman
👆#مجموعه بزرگ آموزشی درمانی اربابان زمان👆
#دانشکده تلگرامی اربابان زمان تعدادی از#کلاسهای گوناگون داخل مجموعه:
1.کلاس#جهانبینی کاربردی:
Tlgrm.me/Takhtesiah33

درمان و راه غلبه بر ناامیدی و دیگر نیروهای منفی در کانال جهانبینی مجموعه تلگرامی آموزشی اربابان زمان: (تخته سیاه٣٣)

جهانبینی کاربردی به ما می آموزد چگونه بر #مشکلات زندگی وسختیهایش (#افسردگی ،#ناامیدی،تنبلی،منیت و...)پیروز شویم.
پس یعنی قویتر شدن و بهتر وراحت تر #زندگی کردن...بیایید تو بیو...#لینک مستقیم مجموعه آموزشی تلگرامی اربابان زمان رو بردارید و عضو شید و از کلاس ها و امکانات گسترده آن استفاده کنید.
______________________________
2.کانال#انگیزشی روانشناسی:
Tlgrm.me/Kalej33
یک کانال خوب و مکمل برای تخته سیاه٣٣ و با کارایی انگیزه بخشی و کمک به توانایی ها و آگاهی و استعداد انسانها برای رشد فکری و ارتقاء جایگاه انسان در هستی و تکامل...
......................
3.مطالب#پزشکی +16+
Tlgrm.me/Fanoosedaryaei
البته برخی مطالب تا حدودی بی پروا هستند ولی از آنجا که اطلاعات#پزشکی و حیاتی هستند لذا عضویت در این مجموعه نیز به همه توصیه میشود.
.......................
داخل مجموعه اربابان زمان کانال ها و کلاسهای گوناگون و لازم دیگری موجود می باشد و مجموعه در حال ارتقاء و گسترش میباشدکه چندنمونه ازکلاسهارانام می بریم:
4.درمان خود ارضایی و انحرافات جنسی(نام کانال دیو استمنی)
Tlgrm.me/Diveestemna
5.کانال درمان انواع تمایلات همجنسگرایی خانمها و آقایان ولواط ولزب(نام کانال: NoGey ):
Tlgrm.me/NOgey
6.کانال اخبارمجاهدین درسوریه وعراق
ومجموعه همچنان درحال گسترش و ارتقاء می باشد.
*(از هرگونه کمک سازنده و نظر مفید استقبال میشود.)
متشکرم... مدیر مجموعه تلگرامی اربابان زمان (علی_مهدی_پور )
استاد:👇
@ARBABezaman👑🎓09197148858
حتما به این مجموعه گرانبها تشریف بیاورید
منتظریم
(لینک مستقیم در بيو )
(حتما از پیج ما دیدن فرمایید حتما) از داخل پیج ما به مجموعه تلگرامی اربابان زمان لینک ورودی هست تشریف ببرید و درضمینه لازم ودلخواه تحصیل
کنید.

پیج مجموعه ما دراینستاگرام: 👇
@ARBABANezaman

پیج استاد مجموعه:👇
@ARBABezaman

#سکس#سکسى#Sex#ازدواج#صیغه#Gay#لطفا_فالو_کنيد#لواط#پسران#ایران#ایرانی#فارسی#دانش_آموز#دانشگاه#sexy#ترک_خودارضايى#ترک_استمنا#ARBABANezaman

توجه:
👇تمنا دارم کپشن ملاحظه گردد!👇
قابل توجه جوانان ونوجوانان ودانشجویان وانسانهای به دنبال تعالی:
(((🙏🎓حتما همه فالو کنید!👑💎)))
سلام
خانمها وآقایان
، Tlgrm.me/ARBABANezaman
👆#مجموعه بزرگ آموزشی درمانی اربابان زمان👆
#دانشکده تلگرامی اربابان زمان تعدادی از#کلاسهای گوناگون داخل مجموعه:
1.کلاس#جهانبینی کاربردی:
Tlgrm.me/Takhtesiah33

درمان و راه غلبه بر ناامیدی و دیگر نیروهای منفی در کانال جهانبینی مجموعه تلگرامی آموزشی اربابان زمان: (تخته سیاه٣٣)

جهانبینی کاربردی به ما می آموزد چگونه بر #مشکلات زندگی وسختیهایش (#افسردگی ،#ناامیدی،تنبلی،منیت و...)پیروز شویم.
پس یعنی قویتر شدن و بهتر وراحت تر #زندگی کردن...بیایید تو بیو...#لینک مستقیم مجموعه آموزشی تلگرامی اربابان زمان رو بردارید و عضو شید و از کلاس ها و امکانات گسترده آن استفاده کنید.
______________________________
2.کانال#انگیزشی روانشناسی:
Tlgrm.me/Kalej33
یک کانال خوب و مکمل برای تخته سیاه٣٣ و با کارایی انگیزه بخشی و کمک به توانایی ها و آگاهی و استعداد انسانها برای رشد فکری و ارتقاء جایگاه انسان در هستی و تکامل...
......................
3.مطالب#پزشکی +16+
Tlgrm.me/Fanoosedaryaei
البته برخی مطالب تا حدودی بی پروا هستند ولی از آنجا که اطلاعات#پزشکی و حیاتی هستند لذا عضویت در این مجموعه نیز به همه توصیه میشود.
.......................
داخل مجموعه اربابان زمان کانال ها و کلاسهای گوناگون و لازم دیگری موجود می باشد و مجموعه در حال ارتقاء و گسترش میباشدکه چندنمونه ازکلاسهارانام می بریم:
4.درمان خود ارضایی و انحرافات جنسی(نام کانال دیو استمنی)
Tlgrm.me/Diveestemna
5.کانال درمان انواع تمایلات همجنسگرایی خانمها و آقایان ولواط ولزب(نام کانال: NoGey ):
Tlgrm.me/NOgey
6.کانال اخبارمجاهدین درسوریه وعراق
ومجموعه همچنان درحال گسترش و ارتقاء می باشد.
*(از هرگونه کمک سازنده و نظر مفید استقبال میشود.)
متشکرم... مدیر مجموعه تلگرامی اربابان زمان (علی_مهدی_پور )
استاد:👇
@ARBABezaman👑🎓09197148858
حتما به این مجموعه گرانبها تشریف بیاورید
منتظریم
_
(لینک مستقیم در بيو )
از داخل پیج ما به مجموعه تلگرامی اربابان زمان لینک ورودی هست تشریف ببرید و درضمینه لازم ودلخواه تحصیل
کنید
پیج کل مجموعه دراينستاگرام و تلگرام:👇
@ARBABANezaman

پیج استادمجموعه در اينستاگرام و تلگرام:👇
@ARBABezaman

#سکس#سکسى#Sex#ازدواج#صیغه#Gay#روحانی#لواط#پسران#ایران#دانش_آموز#دانشگاه#sexy#ترک_خودارضايى#همزيستى
#بیماریهای_روانی#روان_گردان#مواد_مخدر

کپشن ملاحظه گردد👇
ببخشیداگرتصاوير مناسب نيست
علاوه برعوارض روحی وروانی متعددو فراوان ارضاشدن بیش ازاندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه می آوردازقبیل:
#سکته های قلبی ومغزی
#کاهش_طول_عمر تا30سال.تیکهای فراوان در#اعصاب و روان.بیماریهای اعصاب وروان زود انزالی.تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی داردمثل نا امیدی افسردگی پوچی وخودکشی بی حوصلگی بی انگیزگی تنبلی و...
کانال دیو استمنی درمان خودارضایی و انحرافات:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
درمان همجنسگرایی بانوان وآقایان؛👇
Tlgrm.me/NOgey
علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم... افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیاد #ارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر( فقر جهانبینی و القاءات محیط )به جنون_جنسی میافتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل لواط ولزب وسکس کثیف وسکس با حیوانات و...دچارمیشی و واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 👇🎓🤓👇 Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
توجه:👇👇 (کانال تخصصی درمان #همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey)
(شرکت درکلاسهای مجموعه رایگانه وراحت وبرای استفاده عموم بلامانع می باشد)
توجه:
لینک ورودبه مجموعه آموزشی اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه اربابان زمان عضوشووکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج :
@arbabezaman

#پزشکى#سکس#سکسى#لزبين#زنان#مردان#لواط#دختران#ايران#ايرانى#فارسی#Gay#بيمار#Sex#sexy#پسران#فارسی_زبان#همجنسبازى#گناه#لز#دختر#پسر

کپشن ملاحظه گردد👇
ببخشیداگرتصاوير مناسب نيست
علاوه برعوارض روحی وروانی متعددو فراوان ارضاشدن بیش ازاندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه می آوردازقبیل:
#سکته های قلبی ومغزی
#کاهش_طول_عمر تا30سال.تیکهای فراوان در#اعصاب و روان.بیماریهای اعصاب وروان زود انزالی.تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی داردمثل نا امیدی افسردگی پوچی وخودکشی بی حوصلگی بی انگیزگی تنبلی و...
کانال دیو استمنی درمان خودارضایی و انحرافات:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
درمان همجنسگرایی بانوان وآقایان؛👇
Tlgrm.me/NOgey
علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم... افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیاد #ارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر( فقر جهانبینی و القاءات محیط )به جنون_جنسی میافتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل لواط ولزب وسکس کثیف وسکس با حیوانات و...دچارمیشی و واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 👇🎓🤓👇 Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
توجه:👇 (کانال تخصصی درمان #همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey)
(شرکت درکلاسهای مجموعه رایگانه وراحت وبرای استفاده عموم بلامانع می باشد)
توجه:
لینک ورودبه مجموعه آموزشی اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه اربابان زمان عضوشووکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج:
@arbabezaman

#پزشکى#سکس#سکسى#لزبين#زنان#مردان#لواط#دختران#ايران#ايرانى#فارسی#Gay#بيمار#Sex#sexy#پسران#فارسی_زبان#همجنسبازى#استمنا#گناه#لز#دختر#پسر

توجه:
👇تمنا دارم کپشن ملاحظه گردد!👇
قابل توجه جوانان ونوجوانان ودانشجویان وانسانهای به دنبال تعالی:
(((🙏🎓حتما همه فالو کنید!👑💎)))
سلام
خانمها وآقایان
، Tlgrm.me/ARBABANezaman
👆#مجموعه بزرگ آموزشی درمانی اربابان زمان👆
#دانشکده تلگرامی اربابان زمان تعدادی از#کلاسهای گوناگون داخل مجموعه:
1.کلاس#جهانبینی کاربردی:
Tlgrm.me/Takhtesiah33

درمان و راه غلبه بر ناامیدی و دیگر نیروهای منفی در کانال جهانبینی مجموعه تلگرامی آموزشی اربابان زمان: (تخته سیاه٣٣)

جهانبینی کاربردی به ما می آموزد چگونه بر #مشکلات زندگی وسختیهایش (#افسردگی ،#ناامیدی،تنبلی،منیت و...)پیروز شویم.
پس یعنی قویتر شدن و بهتر وراحت تر #زندگی کردن...بیایید تو بیو...#لینک مستقیم مجموعه آموزشی تلگرامی اربابان زمان رو بردارید و عضو شید و از کلاس ها و امکانات گسترده آن استفاده کنید.
______________________________
2.کانال#انگیزشی روانشناسی:
Tlgrm.me/Kalej33
یک کانال خوب و مکمل برای تخته سیاه٣٣ و با کارایی انگیزه بخشی و کمک به توانایی ها و آگاهی و استعداد انسانها برای رشد فکری و ارتقاء جایگاه انسان در هستی و تکامل...
......................
3.مطالب#پزشکی +16+
Tlgrm.me/Fanoosedaryaei
البته برخی مطالب تا حدودی بی پروا هستند ولی از آنجا که اطلاعات#پزشکی و حیاتی هستند لذا عضویت در این مجموعه نیز به همه توصیه میشود.
.......................
داخل مجموعه اربابان زمان کانال ها و کلاسهای گوناگون و لازم دیگری موجود می باشد و مجموعه در حال ارتقاء و گسترش میباشدکه چندنمونه ازکلاسهارانام می بریم:
4.درمان خود ارضایی و انحرافات جنسی(نام کانال دیو استمنی)
Tlgrm.me/Diveestemna
5.کانال درمان انواع تمایلات همجنسگرایی خانمها و آقایان ولواط ولزب(نام کانال: NoGey ):
Tlgrm.me/NOgey
6.کانال اخبارمجاهدین درسوریه وعراق
ومجموعه همچنان درحال گسترش و ارتقاء می باشد.
*(از هرگونه کمک سازنده و نظر مفید استقبال میشود.)
متشکرم... مدیر مجموعه تلگرامی اربابان زمان(#علی_مهدی_پور )
استاد:👇
@ARBABezaman👑🎓#09197148858
حتمابه این مجموعه گرانبها تشریف بیاورید
منتظریم
_
(لینک مستقیم در بيو )
(حتما از پیج ما دیدن فرمایید حتما) از داخل پیج ما به مجموعه تلگرامی اربابان زمان لینک ورودی هست تشریف ببرید و درضمینه لازم ودلخواه تحصیل
کنید.

پیج ما دراینستاگرام:
@ARBABezaman👑

https://www.instagram.com/arbabezaman
#سکس#سکسى#Sex#صیغه#Gay#لطفا_فالو_کنيد#لواط#پسران#ایران#ایرانی#فارسی#دانش_آموز#دانشگاه#sexy#ترک_خودارضايى#ترک_استمنا#درمان_خودارضايى

MOST RECENT

.
مامان من ميتونم رانندگى کنم؟
نه دخترم تو هنوز 9 سالت هست !
مامان من ميتونم رأى بدم ؟
نه دخترم تو هنوز به سن قانونى نرسيدى
مامان، ميتونم با دوستام برم بيرون ؟
نه دخترم بذار بزرگتر شى !
مامان بزار برم ديگه ، همه دوستام قراره بيان
نه دخترم امشب مهمون داريم !
کى قراره بياد ؟
امشب برات خواستگار مياد .
مامان من هنوز نُه سالمه كه !
دخترم تو ديگه بزرگ و بالغى
و از نظر اسلام آماده رابطه هستى
مامان من هنوز کلاس سوم دبستانم..
دخترم تو بهتر ميدونى يا اسلام ؟
مامان مگه شما نميگى من هنوز بچه ام ؟
واسه بعضى چيزا بزرگ و واسه بعضى کوچيک !
مامان يعنى من ميتونم بچه دارى بکنم ؟
چرا نتونى عزيز دلم.
حضرت زهرا توو 9 سالگى ازدواج کرد
و تا 18 سالگى که از دنيا رفت 5 تا بچه هم به دنيا آورد !
مامان من اگه با شوهرم کاراى آدم بزرگا
رو بکنم واس بدنم مشکلى بوجود نمياد ؟
عزيزم توکلت به الله باشه هيچى نميشه.
آخه دکترا ميگن ممکنه آدم دچار کم خونى و سرطان رحم و پارگى بشه !
دکترا غلط ميکنن علم اسلام چند هزار سال از علم اين دکترا جلوتره مامان ... @Daark Art
@payam_saedmocheshi

#سکسى ترين کشور دنيا کجاست؟
آيا سکسى ترين کشور دنيا لزوما عريان ترين کشور دنياست؟
آيا سکسى ترين کشور دنيا جايى ست که آزادترين روابط بين دختر و پسرها و زن و مردها وجود دارد؟
بطور يقين بايد گفت که جواب هيچکدام از سوالات بالا مثبت نيست!
سکسى ترين کشور دنيا جايى ست که مردمانش سکسى ترين افکار دنيا را در ذهن هاى خود دارند.
جايى ست که مهمترين دستورات دينى و حکومتى آنها دستورات سکسى باشد.
جايى ست که به محض ديدن يک زن و دختر تنها ، انواع و اقسام نقشه هاى شيطانى به اذهان افراد متبادر مى گردد.
چشم هاى پير و جوان دهها لايه پوشش چادر و مانتو و ... را در مى نوردد براى صيد نيم نگاهى گذرا به بالاى زانويى و يا برجستگى سينه اى و حرکت و جنبش اندامى در زير لايه هاى متعدد پارچه ها !
آنجاست که مهمترين دغدغه نوجوان و دانشجويانش جنس ديگريست!
آنجا که #رابطه_جنسى زن و مرد به جاى عشق و کمال و عواطف انسانى بر صدر مى نشيند و زن خوبتر آن است که بالاى کوهان شتر نيز خودش را تسليم ببايد و هر آن دم که مردش او را طلب کند!
آنجا که عطر و سخن و صداى پاشنه زنانش، مردان بى ظرفيتش را به آتش مى کشاند
و لبخندى گذرا و سلامُ عليكى يعنى مجوز هر دست اندازى و تهمت و حديثى و ..
آنجا که تکه موى دخترى شعله هاى غيرت مردان کفن پوشش را به آسمان مى کشاند و دريغ از جنبشى مورچه وار از #تن_فروشى تن فروشان بى شمارش..! @Daark Art
@payam_saedmocheshi

Most Popular Instagram Hashtags