#سازمان_ترافيك

MOST RECENT

توسعه حمل و نقل پاك
دوره مديريت #قراردادها، #سازمان_ترافيك #شهرداري_تهران
Tehran Municipal, #contract management course

دكتر صدرا جمع كاركنان سازمان ترافيك، مبحث ديدگاه هاي رايج نسبت به فرزند... ١٨ اذر ٩٤
#چراغ_خانه #سازمان_ترافيك #علي_صدرا #دكترصدرا #دكتر_علي_صدرا #استادصدرا #استاد_علي_صدرا

پاركبان هاي شهر من تهران/ امروز با ماشين شخصي ام بودم و قاعدتا خودم رانندگي مي كردم/وقتي ماشين را حاشيه خيابان پارك كردم به جاي اينكه پاركبانهاي عزيز؛ پول طلب كنند مرا به صبحانه دعوت كردند/ صبحانه اي شاهانه روي صندوق عقب يك ماشين/ نان بربري و پنير/ با لبخند؛ دعوتشان را پذيرفتم و لقمه اي خوردم/ ازشون اجازه گرفتم باهم عكس يادگاري بگيريم/ با لبخند پذيرفتند/ سنندجي بودند/ لباسهايي كه تن پاركبانهاي عزيز شهرمان است در سال ٨٩ و دوران معاونت بنده در سازمان ترافيك پيشنهاد شد/ عمدا يقه شان را سفيد پيشنهاد دادم/ آنها بايد هميشه تميز و شيك باشند و همين آراستگي به طور اتوماتيك باعث مي شود برخورد و رفتارشان با شهروندان؛ همراه با لبخند و احترام باشد/ پاركبانها مي توانند خيلي خيلي بيشتر از اينها اثر مثبت اجتماعي در شهر داشته باشند اگر فقط به چشم افرادي به ايشان نگاه نكنيم كه الزاما غم نان دارند/ پاركبانهاي شهر ما تهران؛ عزيز و بزرگوارند/ دوستشان دارم و هميشه جز لبخند و مهرباني ؛ چيزي از آنها نمي بينم
#پاركبان#سازمان_ترافيك#تهران#صبحانه_شاهانه#بربري#پنير#يقه_سفيد#مهرباني#لبخند#احترام#اقران_اجتماعي#وحيد_نوروزي #شهرداري_تهران#شهردار_منطقه_١٨

Most Popular Instagram Hashtags