#ساروخانی

MOST RECENT

.
مدیر کل اخبار چند رسانه ای ایرنا:
فیک نیوز(اخبار جعلی )حاصل از دست رفتن مشروعیت حکومت است.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
#ارتباط_درون_فردی
#فضای_مجازی

موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

.
مدیرکل اخبار چند رسانه ای ایرنا:

با دستور دادن نمی شود آدم ها را اصلاح کرد.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
#ارتباط_درون_فردی
#فضای_مجازی

موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

.
آمار بازدید تلگرام از زبان مدیرکل چند رسانه ای ایرنا

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
#ارتباط_درون_فردی
#فضای_مجازی

موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

.
دکتر سیدوحید عقیلی:
خیلی از افراد فرق بین داده،اطلاعات،آگاهی و خرد را نمی دانند.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
#ارتباط_درون_فردی
#فضای_مجازی

موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

.
مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا:
این حرف ها دیگر خریدار ندارد که مردم از آموزه های کهن درس بگیرند.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
#ارتباط_درون_فردی

موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

.
دکتر سید وحید عقیلی:
فضای مجازی به چه سوالاتی پاسخ می دهد.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
#ارتباط_درون_فردی
#فضای_مجازی

موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

.
دکتر سید وحید عقیلی:
ما از #ارتباط_درون_فردی خارج شده ایم.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
#ارتباط_درون_فردی

موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

.
سید وحید عقیلی:
سواد رسانه ای در دهه های اخیر مد شده است.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

.
دکتر بنی هاشمی :
ما دچار نقصان هوش ارتباطی شده ایم.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

.
#مهدی_جلیلی، مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا: کتاب سواد رسانه ای اما و اگرهای زیادی دارد.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون
#کتاب_درسی
#سواد_رسانه
موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

دکتر #بنی_هاشمی:اعتیاد رسانه ای در بین خانواده ها وجود دارد.

#اعتیاد_رسانه_ای
#خانواده_تلویزیون

موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی

🎙
انعکاس را در تلویزیون های تعاملی و رادیو ببینید و بشنوید.

موضوع برنامه: #رژیم_رسانه ای
پروفسور #ساروخانی :استاد جامعه شناسی و ارتباطات
دکتر #بنی_هاشمی : استاد ارتباطات و رسانه
دکتر #سید_وحیدعقیلی:رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعه رسانه دانشگاه آزاد
#مهدی_جلیلی: مدیرکل اخبارچندرسانه ای ایرنا
#دکتر_محسن_رضایی:رئیس مرکز تلویزیون های تعاملی
تهیه کنندگان: #مهدی_میرچی / #فرهاد_دهنوی

🎵🎶
@barbadtunes
The tanbour band: #rivar
Song: #saroukhani
Vocal: #jamshidazizkhani
Tanbour: #irajcheraghi
Bandir: #hoseinsalehi
#music #vocal #tanbour #bandir #barbadtunes #barbad
🔹🎶The complete file is accessible via telegram channel @barbadtunes
گروه تنبورنوازان #ریوار
مقام #ساروخانی
خواننده: #جمشید_عزیزخانی
تنبور: #ایرج_چراغی
بندیر: #حسین_صالحی
🔹🎶فایل کامل از طریق کانال تلگرام @barbadtunes قابل دسترسی است
#موسیقی_نواحی #موسیقی #مقام_نوازی #آواز #تنبور #بندیر #باربدتونز #باربد
🎵🎶
@barbadtunes

مرور خاطرات قشنگ جشنواره😇😍😍
با هندز فری بگوشید + باخوندن توضیحات😉
کلیپ اول:بخشی از بداهه نوازی بر اساس مقام غریبی
کلیپ دوم :مقام تنه میری
کلیپ سوم:بخشهایی از مقام جنگه را
خدارو شکر از نوازندگیم هیچ ایرادی گرفته نشد و خیلیم داورا خوششون اومد که از ماششالا گفتن استاد بشی پور که آخر کلیپ سوم  قابل شنیدنه میشه فهمیدش😄😚 وهمینطور از کلیپ چهارم که استاد مرادی عزیز میگه فقط بخون !زدناتو کردی دیگه بسته😂😂😙😙
وامااااکلیپ حماسه ساز آخر😂:درخواست زمزمه ی مقام!منم که کلا آواز کار نکرده بودم ولی داورا لطف کردن گیر سه پیچ دادن که عاقا بخون!😐خلاصه از اونا اصرار از منم انکار😂عاقا نهایتا استاد مرادی گفت من میخونم تو بعد از من تکرار کن 😂خلاصه اینکه عااخرش!فهمیدم که بله استعداد آوازمم بد نیست😆😂خلاصه طثمیم!گرفتم برا دوره های بعد آوازمم تقویت بنماایم باشد که رستگار شویم😉😉🙂گرچه واقعا تو مدت کمتر از یکماه روی ۳۶تا رپرتوار تعیین شده مسلط شدم که خودش به تنهایی کلی ازم انرژی گرفت و اصلا دیگه انتظار نداشتم که آواز اینقدر تاثیر داده بشه تو امتیازدهی بهرحال
شرکت تو این جشنواره شانس بزرگی بود برام و باعث شد که کارم توسط سه تا از خداوندگاران تنبور جهان (استاد علی اکبر مرادی،استاد کیخسرو پورناظری و استاد علیرضا فیض بشی پور)دیده بشه و خدارو شکر فهمیدم که بلحاظ سازی درست کار کردم و ایراد خاصی ندارم و کلی انگیزه گرفتم که به قول استاد بشی پور عزیزکه بهم گفت :حیف نیست که کارتو کامل نکنی و آواز کار نکنی؟!!باعث شد که کلا دیدم نسبت به تنبور و موسیقیش بازتر بشه و آواز مقام ها رو هم جزءکارم قرار بدم و جدیتر و پرقدرت تر از پیش کار کنم باشد که رستگاار شویم😅😁😉 مرسییییی از دایی عزیزم  که همیشه یه استاد و یه همراه و مشوق و مشاور هنری بینظیرررر بوده و هست برام و هیچوقت تنهام نزاشته😍😍😍😍#جشنواره_موسیقی_جوان #جشنواره_جوان #موسیقی_جوان @chavarisaeed @niloofarpakseresht @hani.chavari

#تنبور #تنبورنوازی #تنبورنوازان #تنبورگوران #مقام_ساروخانی #ساروخانی #بداهه_نوازی #بداهه نوازی#بداهه_ #تکنیک #تکنیکال #تمرین #تمرین_موسیقی #موسیقی #موسیقی_ملی #موسیقی_سنتی #موسیقی_روز #علی_اکبر_مرادی #موسیقی_مقامی #موسیقی_مقامی_تنبور #موسیقی_کرمانشاه#موسیقی_ما #موسیقی_سنتی#تکنوازی

#ساز #بداهه_نوازی #بداهه_نوازي

لطفا ورق بزنید
و با هندزفری گوش کنید
بخشی از اجرای بنده در دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان

مقام #ساروخانی به سبک زنده یاد استاد میرزا صیالی
و خاطراتی که با دوستان عزیزم ثبت شد.

#جشنواره_جوان #تنبور #گوران کرند_غرب #کرمانشاه #موسیقی #موسیقی_مقامی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل #موسیقی_نواحی #علی_کمالی

تویی #رحمت #الهی
تویی #آرامش جاری

الحمد لله

ایشان خانم #شهربانو #ساروخانی هستند، نور دیدگان پدر، پاره تن مادر
ان شا اله که لیاقت این امانت الهی را داشته باشیم

تبلیغات مزاحم...
🔹 خدا حفظ کنه دکتر #ساروخانی رو. توی کلاس جامعه شناسی تبلیغات دوره ارشد، میگفت و بارها به شیرینی مثال می زد که اکثر قریب به اتفاق فعالان صنعت تبلیغات و رسانه ای ها، بجای #تبلیغ، ضد تبلیغ می کنند.
نه فقط در #صداوسیما و رسانه‌های داخلی، که در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان هم می بینید که تبلیغ یک کالا به حدی تکرار میشه و آزار دهنده هست که گاهی، مخاطب عطای برنامه رو به لقای #فیلم و #سریال و #مسابقه #ورزشی می بخشه و کانال عوض میکنه. نمونه بارز اون رو این روزها در خلال پخش مسابقات جام جهانی فوتبال به خوبی می بینیم و آنچه در تصویر هست، البته طنزی تلخ و واقعی از این مساله کارشناسی نشده و بی هنری بخشی از فعالان صنعت مهم #تبلیغات و #بازاریابی در ایران و البته بی توجهی رسانه به اهمیت توجه به حوصله #مخاطب... #دکتر_باقر_ساروخانی #جامعه_شناسی_تبلیغ #جام_جهانی #شبکه_سوم_سیما #دانشگاه_صداوسیما

Most Popular Instagram Hashtags