[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#زيارت_عاشورا

2962 posts

TOP POSTS

.
📩 پیام ارسالی یکی از عزیزان (خانم)
.
.
.
📿 چرا ما براي امام حسين(ع) درماه محرم 40 روز عزاداري مي كنيم ولي براي حضرت علي(ع) فقط 3 روز در شبهاي قدر عزاداري مي كنيم؟
❤️1- آنچه در حق حضرت امام حسين عليه السلام به وقوع پيوست درباره هيچكدام از امامان و پيامبران روي نداده است. كدامين امام يا پيامبر را مانند امام حسين عليه السلام كشته اند؟! خود امام حسين، برادرانش، برادر زادگانش، خواهر زادگانش، پسرانش، خويشانش و همه يارانش را كشتند، خاندانش و خاندان يارانش را اسير كردند و شهر به شهر گرداندند و آنها را شكنجه هاي روحي فراواني كردند. علاوه بر اين در طول تاريخ كساني را كه به زيارت آن حضرت مي رفتند مي گرفتند و شكنجه مي كردند و گاهي مي كشتند. حتي دشمنان امام حسين قبر آن حضرت را تخريب و تبديل به مزرعه كردند تا اثري از آن حضرت در تاريخ شيعه نماند. پس جا دارد كه شيعيان ياد امام را بسيار گرامي بدارند.
❤️2- قيام امام باعث شد تا دين اسلام از نو زنده شود و براي همين خود پيامبر و امامان دستور داده اند كه شيعيان ياد امام را همواره گرامي بدارند و اينكه شيعه اين همه نسبت به امام حسين اظهار محبت مي كند به خاطر همين سفارش هاي امامان است نه اينكه از پيش خود اين برنامه ها را ساخته باشند.
❤️3- پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام در زمان خودشان نسبت به امام حسين عليه السلام ديدگاه خاصي داشتند و در هر فرصتي نسبت به حوادثي كه در باره امام حسين عليه السلام اتفاق خواهد افتاد رفتار هاي سوگوارانه داشتند و حتي روز اول تولد امام حسين، هم پيامبر و هم فاطمه زهرا سلام الله عليها گريه كردند.
❤️4- در عصر حاضر دشمنان شيعه تلاش مي كنند تا در ميان مردم ياد امام حسين عليه السلام كم رنگتر گردد چون هر چه ياد امام بيشتر شود مكتب شيعه بيشتر تقويت مي شود و اينكه مي بينيد در برخي كشورها نسبت به بزرگداشت بزرگاني كه از دنيا رفته اند حساسيت نشان مي دهند و اين بزرگداشت ها را نا درست مي دانند هدف اصلي آنان اين است كه مكتب شيعه تقويت نشود .
❤️5- توجه به اين مطلب داشته باشيم كه ياد امام حسين عليه السلام ياد پيامبر و ياد امامان است و بين امامان از اين جهت تفاوتي نيست و همه اينها مانند يك نورهستند و هر كدام را ياد كني آن يكي ها هم ياد شده اند و چون دشمن نسبت به امام حسين عليه السلام حساستر است شيعيان هم به اين خاطر نسبت به امام حسين بيشتر حساسيت نشان مي دهند.
.
#محرم #عاشورا #امام_حسين #زيارت_عاشورا #كربلا #عزاداري #شهادت #حضرت_رقيه #حضرت_علي

روز چهارشنبه زیارت امام کاظم(عليه السلام) امام رضا(عليه السلام) امام جواد (عليه السلام)و امام هادی (عليه السلام) 🌷💐🌷💐🌷💐🌷💐🌷💐🌷💐 ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎﺃَﻭْﻟِﻴَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎﺣُﺠَﺞَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓِﻲ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻝِ ﺑَﻴْﺘِﻜُﻢْ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒِﻴﻦَ ﺍﻟﻄَّﺎﻫِﺮِﻳﻦَ ﺑِﺄَﺑِﻲ اَﻧْﺘُﻢْ ﻭَ ﺃُﻣِّﻲ ﻟَﻘَﺪْ ﻋَﺒَﺪْﺗُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣُﺨْﻠِﺼِﻴﻦَ ﻭَﺟَﺎﻫَﺪْﺗُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﻖَّ ﺟِﻬَﺎﺩِﻩِ ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﺗَﺎﻛُﻢُ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦُ ﻓَﻠَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻋْﺪَﺍﺀَﻛُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَﺍﻟْﺈِﻧْﺲِ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺃَﺑْﺮَﺃُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺇِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎﺃَﺑَﺎ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺑْﻦَ ﺟَﻌْﻔَﺮٍ ﻳَﺎﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎ ﺃَﺑَﺎﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻳَﺎﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎﺃَﺑَﺎﺟَﻌْﻔَﺮٍ ﻣُﺤَﻤَّﺪَﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲٍّ ﻳَﺎﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎﺃَﺑَﺎ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍﺃَﻧَﺎ ﻣَﻮْﻟًﻰ ﻟَﻜُﻢْ ﻣُﺆْﻣِﻦٌ ﺑِﺴِﺮِّﻛُﻢْ ﻭَﺟَﻬْﺮِﻛُﻢْ ﻣُﺘَﻀَﻴِّﻒٌ ﺑِﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﻳَﻮْﻣِﻜُﻢْ ﻫَﺬَﺍﻭَ ﻫُﻮَ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟْﺄَﺭْﺑِﻌَﺎﺀِ ﻭَﻣُﺴْﺘَﺠِﻴﺮٌ ﺑِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺿِﻴﻔُﻮﻧِﻲ ﻭَﺃَﺟِﻴﺮُﻭﻧِﻲ ﺑِﺂﻝِ ﺑَﻴْﺘِﻜُﻢُ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒِﻴﻦَ ﺍﻟﻄَّﺎﻫِﺮِﻳﻦ

#اللهم_صل‌_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم
آدرس تلگرام به صورت لينك در قسمت توضيحات صفحه اصلى قرار داده شده
‏https://t.me/ziyarat_ashura
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#محمد_رسول_الله
#على_ولى_الله
#فاطمه_عصمت_الله
#حسن_حليم_الله
#حسين_ثارالله
#اباصالح_المهدى
#بقيةالله_الاعظم
#اهل_البيت
#عليه_السلام
#السلام_عليك_يااباعبدالله_الحسين
#على_بن_الحسين
#اولاد_اصحاب_الحسين
#السلام_عليك_زينب_كبرى
#السلام_عليك_ابوالفضل_العباس
#كربلا
#زيارت_عاشورا

.
معذرت ميخواهم؛
بابت تمام روزهايي كه كنارت بودم
بابت تمام دلهره هايي كه با ديدنت داشتم
بابت تمام خنده هايي كه به من هديه دادي...
معذرت بابت تمام حالِ خوبي كه برايم ميساختي...
معذرت بابت قول و قرار هايي كه دادم و فرصتي براي انجامش نماند...
من معذرت ميخواهم بابت تمام روزهايي كه ميرنجاندمت و مرا ميبخشيدي
معذرت بابت همه ي حرف هايي كه موقع دلتنگي ام ميگفتي
معذرت بابت روزهايي كه غصه داشتم و ميگفتي "منو نگا ، بخند ببينم" و تمام غصه هايم را از بين ميبردي...
معذرت بابت روزهاي خوشمان كه به باد رفت..
معذرت ميخواهم كه قدر هيچ كدامشان را ندانستم..
من معذرت ميخواهم؛
بابت حال بدِ الانت...
بابت بي لياقتي ام...
بابت رنجاندنت...
معذرت ميخواهم بابت اولين باري كه همديگر را ديديم...
من معذرت ميخواهم بابت حماقتم
معذرت ميخواهم بابت حرف هاي كه همه شان قرار بود حالت را خوب كند اما نكرد...
معذرت بابت تنفرت از من...
معذرت بابت تمام شبهايي كه نفهميدم چرا نيستي...
معذرت بابت اينكه دير فهميدم در حقت گناه كرده ام...
دير فهميدم در حقت بد كردم
معذرت اگر فرصتي ميخواهم براي جبران...
معذرت اگر نميتواني مرا ببخشي...
اين روزها مدام از عكست عذر خواهي ميكنم...
مدام حال پريشانم دست به دامان حسين(ع) است، به چله نشيني محرم...
شايد براي حالِ پريشانم
براي بخشيده شدنم
حسين وساطت كند
شايد خدا كاري كند...
،
،
پي نوشت؛
#چله_نشيني_حسين(ع)
#زيارت_عاشورا
#شايد_حسين_وساطت_كند

احرام عشق غير محرم نمي شود
بي بيرق و سياهي و پرچم نمي شود
اركان حج طعنه به كرببلا زده
ورنه مقام حج معظم نمي شود
______________________
#اطلاع_رسانی
اقامه مراسم سوگواري حضرت سيدالشهدا
#زيارت_عاشورا
#سخنرانی
#عزاداري
زمان:پنجشنبه ٣٠شهريور
ازساعت ١٩:٣٠به مدت ١٣شب
مكان:بلوار شهيد اندرزگو-خيابان شهيد عبداللهي جنوبي-
حسينيه و مسجدامام حسن مجتبي(ع)

﷽• .
چشم امید ندارم به کسی غیر حسین
اگرم سوی جهنم بکشانند مرا
#مهدی_پورپاک
.
#چهل_روز_تا_محرم
#دریاب_مرا_ارباب
#زيارت_عاشورا
#حسین_جان

چقدر فقير مجالس روضه ي توام حسين جان

شب جمعه 🌹🌹🌹شب زيارتي آقا امام حسين ع🌹🌹🌹 التماس دعا تعجيل در فرج آقا امام زمان عج شفاي مريضان و براورده شدن حاجات و شادي روح رفتگان

#ياحسين #كربلاء #زيارت_عاشورا

.
آخ #ايوان_نجف
#سال_تحويل نشستم رو به ايوون
برا اسيران خاك #زيارت_عاشورا
خوندم
#دلتنگ_نجف
#خونه_پدری

MOST RECENT

روز چهارشنبه زیارت امام کاظم(عليه السلام) امام رضا(عليه السلام) امام جواد (عليه السلام)و امام هادی (عليه السلام) 🌷💐🌷💐🌷💐🌷💐🌷💐🌷💐 ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎﺃَﻭْﻟِﻴَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎﺣُﺠَﺞَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓِﻲ ﻇُﻠُﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻝِ ﺑَﻴْﺘِﻜُﻢْ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒِﻴﻦَ ﺍﻟﻄَّﺎﻫِﺮِﻳﻦَ ﺑِﺄَﺑِﻲ اَﻧْﺘُﻢْ ﻭَ ﺃُﻣِّﻲ ﻟَﻘَﺪْ ﻋَﺒَﺪْﺗُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣُﺨْﻠِﺼِﻴﻦَ ﻭَﺟَﺎﻫَﺪْﺗُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﻖَّ ﺟِﻬَﺎﺩِﻩِ ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﺗَﺎﻛُﻢُ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦُ ﻓَﻠَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻋْﺪَﺍﺀَﻛُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَﺍﻟْﺈِﻧْﺲِ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺃَﺑْﺮَﺃُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺇِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎﺃَﺑَﺎ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺑْﻦَ ﺟَﻌْﻔَﺮٍ ﻳَﺎﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎ ﺃَﺑَﺎﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻳَﺎﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎﺃَﺑَﺎﺟَﻌْﻔَﺮٍ ﻣُﺤَﻤَّﺪَﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲٍّ ﻳَﺎﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎﺃَﺑَﺎ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍﺃَﻧَﺎ ﻣَﻮْﻟًﻰ ﻟَﻜُﻢْ ﻣُﺆْﻣِﻦٌ ﺑِﺴِﺮِّﻛُﻢْ ﻭَﺟَﻬْﺮِﻛُﻢْ ﻣُﺘَﻀَﻴِّﻒٌ ﺑِﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﻳَﻮْﻣِﻜُﻢْ ﻫَﺬَﺍﻭَ ﻫُﻮَ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟْﺄَﺭْﺑِﻌَﺎﺀِ ﻭَﻣُﺴْﺘَﺠِﻴﺮٌ ﺑِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺿِﻴﻔُﻮﻧِﻲ ﻭَﺃَﺟِﻴﺮُﻭﻧِﻲ ﺑِﺂﻝِ ﺑَﻴْﺘِﻜُﻢُ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒِﻴﻦَ ﺍﻟﻄَّﺎﻫِﺮِﻳﻦ

#اللهم_صل‌_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم
آدرس تلگرام به صورت لينك در قسمت توضيحات صفحه اصلى قرار داده شده
‏https://t.me/ziyarat_ashura
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#محمد_رسول_الله
#على_ولى_الله
#فاطمه_عصمت_الله
#حسن_حليم_الله
#حسين_ثارالله
#اباصالح_المهدى
#بقيةالله_الاعظم
#اهل_البيت
#عليه_السلام
#السلام_عليك_يااباعبدالله_الحسين
#على_بن_الحسين
#اولاد_اصحاب_الحسين
#السلام_عليك_زينب_كبرى
#السلام_عليك_ابوالفضل_العباس
#كربلا
#زيارت_عاشورا

.
معذرت ميخواهم؛
بابت تمام روزهايي كه كنارت بودم
بابت تمام دلهره هايي كه با ديدنت داشتم
بابت تمام خنده هايي كه به من هديه دادي...
معذرت بابت تمام حالِ خوبي كه برايم ميساختي...
معذرت بابت قول و قرار هايي كه دادم و فرصتي براي انجامش نماند...
من معذرت ميخواهم بابت تمام روزهايي كه ميرنجاندمت و مرا ميبخشيدي
معذرت بابت همه ي حرف هايي كه موقع دلتنگي ام ميگفتي
معذرت بابت روزهايي كه غصه داشتم و ميگفتي "منو نگا ، بخند ببينم" و تمام غصه هايم را از بين ميبردي...
معذرت بابت روزهاي خوشمان كه به باد رفت..
معذرت ميخواهم كه قدر هيچ كدامشان را ندانستم..
من معذرت ميخواهم؛
بابت حال بدِ الانت...
بابت بي لياقتي ام...
بابت رنجاندنت...
معذرت ميخواهم بابت اولين باري كه همديگر را ديديم...
من معذرت ميخواهم بابت حماقتم
معذرت ميخواهم بابت حرف هاي كه همه شان قرار بود حالت را خوب كند اما نكرد...
معذرت بابت تنفرت از من...
معذرت بابت تمام شبهايي كه نفهميدم چرا نيستي...
معذرت بابت اينكه دير فهميدم در حقت گناه كرده ام...
دير فهميدم در حقت بد كردم
معذرت اگر فرصتي ميخواهم براي جبران...
معذرت اگر نميتواني مرا ببخشي...
اين روزها مدام از عكست عذر خواهي ميكنم...
مدام حال پريشانم دست به دامان حسين(ع) است، به چله نشيني محرم...
شايد براي حالِ پريشانم
براي بخشيده شدنم
حسين وساطت كند
شايد خدا كاري كند...
،
،
پي نوشت؛
#چله_نشيني_حسين(ع)
#زيارت_عاشورا
#شايد_حسين_وساطت_كند

احرام عشق غير محرم نمي شود
بي بيرق و سياهي و پرچم نمي شود
اركان حج طعنه به كرببلا زده
ورنه مقام حج معظم نمي شود
______________________
#اطلاع_رسانی
اقامه مراسم سوگواري حضرت سيدالشهدا
#زيارت_عاشورا
#سخنرانی
#عزاداري
زمان:پنجشنبه ٣٠شهريور
ازساعت ١٩:٣٠به مدت ١٣شب
مكان:بلوار شهيد اندرزگو-خيابان شهيد عبداللهي جنوبي-
حسينيه و مسجدامام حسن مجتبي(ع)

هان مگر هست روز محشر من
دیدی آخر ز نیزه ها روئید
غرق خون لاله های پرپر من
آنطرف مهر طلعت عباس
اینطرف ماه روی اکبر من
آنطرف رأس قاسم ابن حسن
اینطرف روی عون و جعفر من
این ستاره است بین این همه مَه
یا بود شیرخواره اصغر من
بر فراز سنان بتاب بتاب
ای جمال جمیل داور من
دین حق را زخون تو است حیات
اشهد ان قد اقمت صلات
.
.
#اللهم_صل‌_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم
آدرس تلگرام به صورت لينك در قسمت توضيحات صفحه اصلى قرار داده شده
‏https://t.me/ziyarat_ashura
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#محمد_رسول_الله
#على_ولى_الله
#فاطمه_عصمت_الله
#حسن_حليم_الله
#حسين_ثارالله
#اباصالح_المهدى
#بقيةالله_الاعظم
#اهل_البيت
#عليه_السلام
#السلام_عليك_يااباعبدالله_الحسين
#على_بن_الحسين
#اولاد_اصحاب_الحسين
#السلام_عليك_زينب_كبرى
#السلام_عليك_ابوالفضل_العباس
#كربلا
#زيارت_عاشورا

زیارت امام سجاد (عليه السلام) امام باقر(عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) در روز سه شنبه
🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹
ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﺧُﺰَّﺍﻥَ ﻋِﻠْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﺗَﺮَﺍﺟِﻤَﺔَ ﻭَﺣْﻲِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﺃَﺋِﻤَّﺔَ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﺃَﻋْﻼ‌ﻡَ ﺍﻟﺘُّﻘَﻰ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﺃَﻭْﻻ‌ﺩَ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃَﻧَﺎ ﻋَﺎﺭِﻑٌ ﺑِﺤَﻘِّﻜُﻢْ ﻣُﺴْﺘَﺒْﺼِﺮٌ ﺑِﺸَﺄْﻧِﻜُﻢْ ﻣُﻌَﺎﺩٍ ﻟِﺄَﻋْﺪَﺍﺋِﻜُﻢْ ﻣُﻮَﺍﻝٍ ﻟِﺄَﻭْﻟِﻴَﺎﺋِﻜُﻢْ ﺑِﺄَﺑِﻲ ﺃَﻧْﺘُﻢْ ﻭَ ﺃُﻣِّﻲ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ، ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺗَﻮَﺍﻟَﻰ ﺁﺧِﺮَﻫُﻢْ ﻛَﻤَﺎ ﺗَﻮَﺍﻟَﻴْﺖُ ﺃَﻭَّﻟَﻬُﻢْ ﻭَ ﺃَﺑْﺮَﺃُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻭَﻟِﻴﺠَﺔٍ ﺩُﻭﻧَﻬُﻢْ ﻭَ ﺃَﻛْﻔُﺮُ ﺑِﺎﻟْﺠِﺒْﺖِ ﻭَ ﺍﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕِ ﻭَ ﺍﻟﻼ‌ﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻌُﺰَّﻯ
ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﻣَﻮَﺍﻟِﻲَّ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻪُ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺳَﻴِّﺪَ ﺍﻟْﻌَﺎﺑِﺪِﻳﻦَ ﻭَ ﺳُﻼ‌ﻟَﺔَ ﺍﻟْﻮَﺻِﻴِّﻴﻦَ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻗِﺮَ ﻋِﻠْﻢِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺻَﺎﺩِﻗﺎ ﻣُﺼَﺪَّﻗﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﻔِﻌْﻞِ ﻳَﺎ ﻣَﻮَﺍﻟِﻲَّ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻮْﻣُﻜُﻢْ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟﺜُّﻼ‌ﺛَﺎﺀِ ﻭَ ﺃَﻧَﺎ ﻓِﻴﻪِ ﺿَﻴْﻒٌ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَ ﻣُﺴْﺘَﺠِﻴﺮٌ ﺑِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺿِﻴﻔُﻮﻧِﻲ ﻭَ ﺃَﺟِﻴﺮُﻭﻧِﻲ ﺑِﻤَﻨْﺰِﻟَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ﻭَ ﺁﻝِ ﺑَﻴْﺘِﻜُﻢْ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒِﻴﻦَ ﺍﻟﻄَّﺎﻫِﺮِﻳﻦَ
#اللهم_صل‌_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم
آدرس تلگرام به صورت لينك در قسمت توضيحات صفحه اصلى قرار داده شده
‏https://t.me/ziyarat_ashura
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#محمد_رسول_الله
#على_ولى_الله
#فاطمه_عصمت_الله
#حسن_حليم_الله
#حسين_ثارالله
#اباصالح_المهدى
#بقيةالله_الاعظم
#اهل_البيت
#عليه_السلام
#السلام_عليك_يااباعبدالله_الحسين
#على_بن_الحسين
#اولاد_اصحاب_الحسين
#السلام_عليك_زينب_كبرى
#السلام_عليك_ابوالفضل_العباس
#كربلا
#زيارت_عاشورا

.
📩 پیام ارسالی یکی از عزیزان (خانم)
.
.
.
📿 چرا ما براي امام حسين(ع) درماه محرم 40 روز عزاداري مي كنيم ولي براي حضرت علي(ع) فقط 3 روز در شبهاي قدر عزاداري مي كنيم؟
❤️1- آنچه در حق حضرت امام حسين عليه السلام به وقوع پيوست درباره هيچكدام از امامان و پيامبران روي نداده است. كدامين امام يا پيامبر را مانند امام حسين عليه السلام كشته اند؟! خود امام حسين، برادرانش، برادر زادگانش، خواهر زادگانش، پسرانش، خويشانش و همه يارانش را كشتند، خاندانش و خاندان يارانش را اسير كردند و شهر به شهر گرداندند و آنها را شكنجه هاي روحي فراواني كردند. علاوه بر اين در طول تاريخ كساني را كه به زيارت آن حضرت مي رفتند مي گرفتند و شكنجه مي كردند و گاهي مي كشتند. حتي دشمنان امام حسين قبر آن حضرت را تخريب و تبديل به مزرعه كردند تا اثري از آن حضرت در تاريخ شيعه نماند. پس جا دارد كه شيعيان ياد امام را بسيار گرامي بدارند.
❤️2- قيام امام باعث شد تا دين اسلام از نو زنده شود و براي همين خود پيامبر و امامان دستور داده اند كه شيعيان ياد امام را همواره گرامي بدارند و اينكه شيعه اين همه نسبت به امام حسين اظهار محبت مي كند به خاطر همين سفارش هاي امامان است نه اينكه از پيش خود اين برنامه ها را ساخته باشند.
❤️3- پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام در زمان خودشان نسبت به امام حسين عليه السلام ديدگاه خاصي داشتند و در هر فرصتي نسبت به حوادثي كه در باره امام حسين عليه السلام اتفاق خواهد افتاد رفتار هاي سوگوارانه داشتند و حتي روز اول تولد امام حسين، هم پيامبر و هم فاطمه زهرا سلام الله عليها گريه كردند.
❤️4- در عصر حاضر دشمنان شيعه تلاش مي كنند تا در ميان مردم ياد امام حسين عليه السلام كم رنگتر گردد چون هر چه ياد امام بيشتر شود مكتب شيعه بيشتر تقويت مي شود و اينكه مي بينيد در برخي كشورها نسبت به بزرگداشت بزرگاني كه از دنيا رفته اند حساسيت نشان مي دهند و اين بزرگداشت ها را نا درست مي دانند هدف اصلي آنان اين است كه مكتب شيعه تقويت نشود .
❤️5- توجه به اين مطلب داشته باشيم كه ياد امام حسين عليه السلام ياد پيامبر و ياد امامان است و بين امامان از اين جهت تفاوتي نيست و همه اينها مانند يك نورهستند و هر كدام را ياد كني آن يكي ها هم ياد شده اند و چون دشمن نسبت به امام حسين عليه السلام حساستر است شيعيان هم به اين خاطر نسبت به امام حسين بيشتر حساسيت نشان مي دهند.
.
#محرم #عاشورا #امام_حسين #زيارت_عاشورا #كربلا #عزاداري #شهادت #حضرت_رقيه #حضرت_علي

با سلام / در آستانه ماه محرم ماه دگر بار گرد هم می آییم .موجب امتنان است ضمن حضور خود و تجدید دیدار ، گرمی بخش این محفل معنوی و دوستانه باشید . به سایرین مخصوصا به هم محلی های گرامی اطلاع رسانی کنید .‎ ‎#محرم
#عاشورا
#تاسوعا
#كن
#دارقاضي
#تكيه
#امام_حسین#حضرت_زهرا#حضرت_علی#حضرت_زینب#حضرت_عباس#حضرت_رقیه#امام_زمان#امام_رضا
#اربعين
#اربعين_الحسين#اربعين_كربلا#كربلا
#مظلوم_حسين#گذشتگان
#حسينيه_نور#الهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم
#زيارت_عاشورا#زيارت_اربعين#نجف
#بين_الحرمين
#حسين❤#منتقم_خون_حسین#الهم_عجل_لولیک_الفرج_بحق_الحسین#التماس_دعا

زیارت حضرت علی (عليه السلام) در روز یکشنبه
.
. ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮَﺓِ ﺍﻟﻨَّﺒَﻮِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺪَّﻭْﺣَﺔِ ﺍﻟْﻬَﺎﺷِﻤِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻤُﻀِﻴﺌَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺜْﻤِﺮَﺓِ ﺑِﺎﻟﻨُّﺒُﻮَّﺓِ ﺍﻟْﻤُﻮﻧِﻘَﺔِ [ﺍﻟْﻤُﻮﻧِﻌَﺔِ] ﺑِﺎﻟْﺈِﻣَﺎﻣَﺔِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺿَﺠِﻴﻌَﻴْﻚَ ﺁﺩَﻡَ ﻭَ ﻧُﻮﺡٍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻚَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒِﻴﻦَ ﺍﻟﻄَّﺎﻫِﺮِﻳﻦَ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﻼ‌ﺋِﻜَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤْﺪِﻗِﻴﻦَ ﺑِﻚَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺎﻓِّﻴﻦَ ﺑِﻘَﺒْﺮِﻙَ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎ ﺃَﻣِﻴﺮَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟْﺄَﺣَﺪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳَﻮْﻣُﻚَ ﻭَ ﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ ﻭَ ﺃَﻧَﺎ ﺿَﻴْﻔُﻚَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَ ﺟَﺎﺭُﻙَ ﻓَﺄَﺿِﻔْﻨِﻲ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻭَ ﺃَﺟِﺮْﻧِﻲ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻛَﺮِﻳﻢٌ ﺗُﺤِﺐُّ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﻓَﺔَ ﻭَ ﻣَﺄْﻣُﻮﺭٌ ﺑِﺎﻟْﺈِﺟَﺎﺭَﺓِ ﻓَﺎﻓْﻌَﻞْ ﻣَﺎ ﺭَﻏِﺒْﺖُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَ ﺭَﺟَﻮْﺗُﻪُ ﻣِﻨْﻚَ ﺑِﻤَﻨْﺰِﻟَﺘِﻚَ ﻭَ ﺁﻝِ ﺑَﻴْﺘِﻚَ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺘِﻪِ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﻤِّﻚَ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺁﻟِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﻭَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ [ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ‏] ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴن
.
.
زیارت حضرت فاطمة الزهرا (سلام الله عليها) در روز یکشنبه
.
.

ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚِ ﻳَﺎ ﻣُﻤْﺘَﺤَﻨَﺔُ ﺍﻣْﺘَﺤَﻨَﻚِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺧَﻠَﻘَﻚِ ﻓَﻮَﺟَﺪَﻙِ ﻟِﻤَﺎ ﺍﻣْﺘَﺤَﻨَﻚِ ﺻَﺎﺑِﺮَﺓً ﺃَﻧَﺎ ﻟَﻚِ ﻣُﺼَﺪِّﻕٌ ﺻَﺎﺑِﺮٌ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺃَﺗَﻰ ﺑِﻪِ ﺃَﺑُﻮﻙِ ﻭَ ﻭَﺻِﻴُّﻪُ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ ﻭَ ﺃَﻧَﺎ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚِ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺖُ ﺻَﺪَّﻗْﺘُﻚِ ﺇِﻻ‌ ﺃَﻟْﺤَﻘْﺘِﻨِﻲ ﺑِﺘَﺼْﺪِﻳﻘِﻲ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﻟِﺘُﺴَﺮَّ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻓَﺎﺷْﻬَﺪِﻱ ﺃَﻧِّﻲ ﻇَﺎﻫِﺮٌ [ﻃَﺎﻫِﺮٌ] ﺑِﻮِﻻ‌ﻳَﺘِﻚِ ﻭَ ﻭِﻻ‌ﻳَﺔِ ﺁﻝِ ﺑَﻴْﺘِﻚِ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ
.
.
#اللهم_صل‌_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم
آدرس تلگرام به صورت لينك در قسمت توضيحات صفحه اصلى قرار داده شده
‏https://t.me/ziyarat_ashura
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#محمد_رسول_الله
#على_ولى_الله
#فاطمه_عصمت_الله
#حسن_حليم_الله
#حسين_ثارالله
#اباصالح_المهدى
#بقيةالله_الاعظم
#اهل_البيت
#عليه_السلام
#السلام_عليك_يااباعبدالله_الحسين
#على_بن_الحسين
#اولاد_اصحاب_الحسين
#السلام_عليك_زينب_كبرى
#السلام_عليك_ابوالفضل_العباس
#كربلا
#زيارت_عاشورا

#کپشن_مطالعه_شود 🌹﷽🌹
🔴کوله‌پشتی‌اش را محکم بسته بود. کوله سنگین بود. پر بود از خرج و موشک آر.پی.جی. 
داشتیم پشت سر هم به ستون از داخل #معبر رد می‌شدیم. سنگرهای دشمن در 200 متری‌مان قرار داشتند. باید آرام‌آرام و بی هیچ صدایی جلو می‌رفتیم...
.
ناگهان کوله‌پشتی علی گلوله خورد! 
گلوله خورد و خرج‌های آر پی چی آتش گرفتند… و علی شعله‌ور شد!
اطرافمان میدان مین بود و کوچکترین صدایی فاجعه به بار می‌آورد… 
درحالیکه کوله‌پشتی علی محکم بسته شده بود و خرج‌ها هم خیلی سریع آتش گرفته بودند، امکان اینکه کوله‌پشتی علی را باز کنیم نبود... .
همه بهت‌زده داشتند علی را نگاه می‌کردند. شعله‌های آتش لحظه به لحظه بیشتر علی را در کام خودشان می‌کشیدند و همه هر لحظه‌ #منتظر بودند که علی فریاد بزند و دشمن شروع به تیراندازی کند!
.
علی همانطور که داشت می‌سوخت، نارنجک‌هایش را از خودش جدا کرد
و یک کار دیگر هم کرد. 
دستش را محکم گرفت جلوی دهانش تا مبادا صدای ناله اش دربیاید وعملیات لو برود! و مظلومانه روی زمین افتاد...
فقط می‌شد نگاهش کرد! هیچکار نمیتوانستیم بکنیم و فقط خدامیداند چه حالی داشتیم...
.
علی جلوی چشم‌های ما داشت ذره ذره میسوخت...
تا آتش کم کم سرد شد
علی که هنوز ته‌رمقی برایش مانده بود با اشاره از یکی از بچه‌ها تقاضای #آب کرد. 
رزمنده چفیه‌اش را خیس کرد و گذاشت روی لب‌های علی…
.
شاید این حق علی بود که لحظه‌ آخر در میان این همه آتش، طعم آب را بچشد. آبی که برای علی حتماً مراد بود و نوید لحظه‌هایی از #بهشت را به این #بسیجی 16 ساله می‌داد. 
چفیه خیس را که گذاشتند روی لب‌هایش، نگاهش برای همیشه خیره ماند و #شهید شد....
.
نقل از جلیل شعبانی(همرزم شهید)
.
🔴قسمتی از وصیتنامه شهید:
«از لحظه اي كه پا به جبهه گذاشتم اين سرزمين مقدس تاثيرعجيبی روي من گذاشته و حال و هواي ديگري پيدا كرده ام خصوصاً هنگام خواندنِ #دسته_جمعی دعاي توسل ، كميل ، ندبه و زيارت عاشورا ؛
⬅و متوجه شدم كه بايد #زيارت_عاشورا را بيشتر بخوانم ( اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم ) و هر چه فكر كردم ديدم جز كار براي #خدا و خالص شدن در راه او هيچ چيز ديگر در اين دنيا فايده ندارد...
⬅واز همه برادران و خواهرانم ميخواهم كه فقط در خط #رهبری حركت كنند و از آن منحرف نشوند كه خيردنيا و آخرت در آن است.» .
.
🌷#شهید_علی_عرب
.
ولادت: ۱۰ تیر ۴۹
شهادت: ۱۰ تیر ۶۵
مزار: روستای روح‌آباد شهرستان زرند #کرمان
#شهدا_در_قهقهه_مستانه_شان_و_در_شادی_وصلشان_عند_ربهم_یرزقون_اند
#شهدا_شرمنده_ایم
#دفاع_مقدس
@zendegie_eslami_irani

فك كن
شب جمعه نماز مغرب و عشاء رو تو حرم حضرت عباس (ع) بخونى
زيارت عاشورا تو حرم امام حسين (ع) بخونى
تو بين الحرمين و تل زينبيه و خيمگاه در رفت و آمد باشى
دعاى كميل و تو حرم حضرت عباس (ع) حاج منصور آقاى ارضى بخونن
نماز صبح و تو حرم امام حسين(ع)
مگه از اين بهترم داريم
خدايا زبانم قاصره براى تشكر از اين همه لطفت
#كربلا_معلى
#زيارت_عاشورا
#دعاى_كميل
#حاج_منصور
#امام_حسین
#حضرت_عباس
#بين_الحرمين_الشريفين
#لطف_خدا

Most Popular Instagram Hashtags