#رومو

MOST RECENT

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو

🌠🌠🌠🌠🌠
.
.
زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد....
.
.

#رومو
.
. 🌠🌠🌠🌠🌠🌠

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو

___________
زنان ریشه‌های انسانیت‌اند.
اشتباه خواهد بود اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو
#زن #جنس_برتر

#زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو


زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو

۔
۔
زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد....
۔
۔

#رومو
۔
۔
۔
۔

تصاویر به ترتیب:
۔
۔

1.مجسمه زن / مارلیک / 1800 سال قبل از میلاد
2.مجسمه زن / آشور / 1500 سال قبل از میلاد
3.مجسمه زن / مارلیک / 2000 سال قبل از میلاد
4.مجسمه زن / سرامیک / دوره دوم آهن/ قوم کاسپین فلات ایران

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو
@grayart

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو

Shot 2018©
ی سری بزنید:
www.500px.com/peymankeyhanipk
. زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو
.
#globe_people #ak_30 #i_owe_myself #majestic_people #istgahe_honar #portraitpage #portraitmood #earth_portraits
#fotodome
#humanedge #pic_firik_
#_ax_honari_ #teachartofphoto
#honar_doostan #top_pirtraits
#igpodium_portraits #bravogreatphoto #sombrebeings #makeportraits #igworldclub_women #photoaxgram #portrait_shots #discoverportrait #peymankeyhani #ir_photographers_club #honar_doostan #folkportraits #theportraitpr0ject #girl

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو

|
.
زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها،
شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد .
.

#رومو
#زنانگی
#آزادی
#فراسوی_زنانگی

#mim_masihaa
 music : she does not brave the war _
 my brightest diamond

زنان ریشه‌های انسانیت‌اند
اشتباه خواهد بود
اگر فکر کنیم با محدود کردن ریشه‌ها، شاخه‌ها بهتر رشد خواهند کرد.
هر قدر ریشه‌ها محدودتر شوند
شاخه‌ها پژمرده‌تر
فاسدتر و رشد نایافته‌تر خواهند شد.... #رومو

Most Popular Instagram Hashtags