#روزدانشجو

MOST RECENT

#HappyWorldFatherDay
از پشت صحنه فیلم مستند پُرتره ، روایتی متفاوت از #روزدانشجو ، ۱۶آذر ۱۳۳۲ ،از زبان پدرم بعنوان شاهد عینی در لحظه کشته شدن هم‌کلاسی‌هایش در دانشکده فنی تهران ...
کارگردان: #زهرا_مددی @zahra_002madadi
@ordibehesht_art

تعداد:٢٥
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١٢٥هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:٣٥
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١٢٥هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:٣٠
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:٣٠
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:١٢
رز هلندى هفت رنگ
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:١٢
رز هلندي طبيعي هفت رنگ
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:١٦
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١٠٠هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:١٦
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١٠٠هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ٨٠ هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت امروز: ٨٠هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

رز طبيعى جاودان
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

گل طبيعى رز جاودان با ماندگارى ٣ تا ٦ سال
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

باكس حروف
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١١٥هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

باكس حروف
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١١٥هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:٢٥
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١٣٠هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:٢٥
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١٣٠هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:٢٥
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس چوبى وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١٣٠ هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:٢٥
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس چوبي وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١٣٠هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

تعداد:حدودا ٦٠
تخفيف:٤٠٪
كيفيت: هلندى ممتاز
باكس وتزيين : رايگان
ارسال : داخل تهران رايگان
امكان خريد حضورى و غير حضورى
قيمت: ١٨٥ هزارتومان
شماره تماس:
٠٢١٤٤٠٠٥٠٦٥

٠٩١٢٩٢٥٨٦٦٣
ايدى تلگرام: ‏golstaar@

#گل_رز#گل_طبيعى#رزجاودان#رزآبى#
#باكس_گل#باكس#روزعشق#ولنتاين#
#بهترين_كادو#كمترين_قيمت#تخفيف#
#روززن#روزمرد#روزمادر#روزپدر#
#روزپرستار#روزدانشجو#روزپزشك#
#golstaar#rose#rosebox#
#valentaim#luxury#luxuryrose#
#surprise#flower#flowerbox#
#gift#

Most Popular Instagram Hashtags