#دکتر_هدیه_حکیمی

81 posts

TOP POSTS

.
با رموز رابــطه در دنیای عشق:
زنان دوســت داشتنی، مردانی قهــرمان
دارنــــــــــــــــد.
#ایلیک #دکتر_هدیه_حکیمی
#همایش #مهارتهای_روابط_شاد_زوجین

.
شنبه ١٧ تير ماه ١٣٩٦
برگزاری#همایش #بازنگری_آشنایی_با_وجودیت_خویش
يك مشت خاك در اثر تماس با نبوغ انسان به قصري بدل مي شود.
يك رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتكار انسان به صورت لباسي فاخر در مي آيد.
اگر در برگ، خاك، چوب و پشم اين امكان هست كه ارزش خود را از طريق انسان صد برابر بلكه هزار برابر كنند آيا من نمي توانم با اين بدن خاكي كه نام مرا حمل مي كند چنان كنم.
#ايليك #دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
سه شنبه 27 تیرماه 1396
اولین دیدار انجمن ایلیک ازگلهای "خانه فرشتگان"
ما میتوانیم،اندیشه ی عشق،
واژه ای شیرین،
لبخندی درخشان،
نغمه ای روح افزا،
دستی یاریگر،
یا هرآنچه راکه ممکن است به قلبی آرامش دهد،ببخشیم.

#دکتر_هدیه_حکیمی
#خانه_فرشتگان
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
"زندگی"
مانند بازی دومینو است ... هرگز از افتادن دیگران شاد نشو ...
چون دیر یا زود،
نوبت خودت میرسد ..
#زندگی #دومینو #بازی
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
قبل از پاسخ دادن به سوالات دیگران
مدتی #سکوت کن
تا پاسخ بهتری بیابی،
سکوتت
در خاطر هیچکس نخواهد ماند؛
اما پاسخ ات را
همیشه به خاطر خواهند سپرد. . .
#ايليك #دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
اگر کسی گره‌ای دارد
و تو راهش را می‌دانی سکوت نکن!
اگر دستت به جایی می‌رسد کاری کن...
معجزه‌ی زندگی دیگران باش
بی‌شک فرد دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود ... #معجزه_زندگی_دیگران_باش
#ایلیک
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

. 💪💪💪💪
برای موفقیت دوقانون را بخاطر بسپار:
●هیچ وقت تسلیم نشو
●همیشه قانون اول را
بخاطر داشته باش...! .
#قانون
#تسلیم_نشو
#ایلیک
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
با رموز رابــطه در دنیای عشق:
زنان دوســت داشتنی، مردانی قهــرمان
دارنــــــــــــــــد.
#ایلیک #دکتر_هدیه_حکیمی
#همایش #مهارتهای_روابط_شاد_زوجین

.
ما به دیگران برچسب هایی می زنیم و با آنها می ستیزیم.
اگر به راستی خواهان هماهنگی هستیم،
باید این برچسب ها را فراموش کنیم!
#برچسب_زدن
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

MOST RECENT

.
رموز رابطه در دنیای عشق؛
زن دوست داشتنی —> مرد قهرمان
مرد قهرمان —> زن دوست داشتنی

شماره های ثبت نام:
09159751912
09159163670

#همایش #رابطه #عشق #زن #مرد #قهرمان #دوست_داشتنی #شاد #زوجین #ایلیک
#روابط_شاد_زوجین
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
سه شنبه 27 تیرماه 1396
اولین دیدار انجمن ایلیک ازگلهای "خانه فرشتگان"
ما میتوانیم،اندیشه ی عشق،
واژه ای شیرین،
لبخندی درخشان،
نغمه ای روح افزا،
دستی یاریگر،
یا هرآنچه راکه ممکن است به قلبی آرامش دهد،ببخشیم.

#دکتر_هدیه_حکیمی
#خانه_فرشتگان
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
شنبه ١٧ تير ماه ١٣٩٦
برگزاری#همایش #بازنگری_آشنایی_با_وجودیت_خویش
يك مشت خاك در اثر تماس با نبوغ انسان به قصري بدل مي شود.
يك رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتكار انسان به صورت لباسي فاخر در مي آيد.
اگر در برگ، خاك، چوب و پشم اين امكان هست كه ارزش خود را از طريق انسان صد برابر بلكه هزار برابر كنند آيا من نمي توانم با اين بدن خاكي كه نام مرا حمل مي كند چنان كنم.
#ايليك #دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
قبل از پاسخ دادن به سوالات دیگران
مدتی #سکوت کن
تا پاسخ بهتری بیابی،
سکوتت
در خاطر هیچکس نخواهد ماند؛
اما پاسخ ات را
همیشه به خاطر خواهند سپرد. . .
#ايليك #دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
ارزیابی صادقانه ای از توانمندیها و نقاط ضعفتان داشته باشید
و برای بهبودشان برنامه ریزی کرده
و راهی پیدا کنید تا اثرات منفیشان کم شود
#ارزیابی #توانمندی #برنامه_ریزی #بهبود
#ايليك #دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
ما به دیگران برچسب هایی می زنیم و با آنها می ستیزیم.
اگر به راستی خواهان هماهنگی هستیم،
باید این برچسب ها را فراموش کنیم!
#برچسب_زدن
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
"زندگی"
مانند بازی دومینو است ... هرگز از افتادن دیگران شاد نشو ...
چون دیر یا زود،
نوبت خودت میرسد ..
#زندگی #دومینو #بازی
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
آدمها مثل کتابند!
از روی بعضیها بایدمشق نوشت و آموخت
از روی بعضیها بایدجریمه نوشت و عبرت گرفت
بعضیها را بایدنخوانده کنارگذاشت،
و بعضیها را باید چندبار خواند تا معنیشان را فهمید.

#آدمها_مثل_کتابند #کتاب #آدم #مشق #جریمه #معنا
#ایلیک #دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
قطار اگر بخاطر مقابله با کودکانی که به آن سنگ پرتاب می کنند، 
هر لحظه بایستد هرگز به مقصد نمیرسد. حواسمان به مقصدمان باشد،
مبادا مشغول کودک صفتانی باشیم که بسویمان سنگ پرتاب مى کنند.

#قطار #مقصد #هدف #کودک_صفت
#ایلیک
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
سپاس که:
شب باشم : در پوشیدن خطای دیگران
زمین باشم : در فروتنی
خورشید باشم : در مهر و دوستی
کوه باشم : در هنگام خشم و غضب

رود باشم : در سخاوت و یاری به دیگران
دریا باشم : در کنار آمدن با دیگران
خودم باشم : همانگونه که می نمایم.
همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!
#شب_بخیر_همسفران_عشق_و_محبت
#خداروشکر #سپاس #شکر_گذاری
#ایلیک
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
ما بدنیا نیامده ایم
که چوب قضاوت بدست بگیریم
و سر هر راه و بیراهی
مردم را قضاوت کنیم
ما مرکز دنیا نیستیم!
ما لبریز از اشتباهات و کمبودهایی هستیم
که بخاطرش
دیگران را تحقیر می کنیم...
#اشتباه #کمبود #قضاوت #تحقیر
#ایلیک
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
✅گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،
انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار
که بدانی باید همانجا تمامشان کنی. .
✅ بین بعضی حرفهايت "کاما" بگذار
که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی
پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب"و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار .
✅ تا فرصت ویرایش هست...
خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ...
اما بعضی را پر رنگ... .
✅ هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !
روز خوب به تو شادی میدهد،
روز بد به تو تجربه

#ایلیک #دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯾمان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﭘﺮﺍﻧﺪﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯼ
ﻭ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﯾﯿﺪﻩ ﻻﯼ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﯼ ﺳﺒﺰ
ﻭ ﭼﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﯾﺎﺱ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺵ
ﻭ ﻧﺎاﻣﯿﺪ کردن درمانده ای ...
...
ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯾمان ﺍﺯ ﻣﺒطلات ﺭﻭﺯﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻏﺒﺎﺭ ﻏﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﭼﺸﺎﻧﺪﻥ ﺷﻮﺭﯼ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﻗﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﻭ ﻓﺮﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺗﻦ ﭘﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﺗﺎ ﺍﺫﺍﻥ ﺻﺒﺢ

ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﻮﻻﯼ ...
ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ
ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ
ﺍﺷﮑﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ،
ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ...
....
ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ !
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ ، ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ،
ﺍﺯ ﺭﯾﺎ ، ﺍﺯ ﺗﻬﻤﺖ ،ﺩﻭﺭﻭﯾﯽ ،
ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻧﮓ ، از کینه ،از کینه ، و از کینه ......
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﻭﺯﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ..
#روزه #مبطلات #روزه_دار
#ایلیک #دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
برای رسیدن به لبخند فرزندانتان
باید هر آنچه را که آنها می آموزند، بیاموزید. . .
دست های کودکتان را بگیرید
و بگذارید او راه فردا را به شما نشان دهد. . .

#ایلیک #دکتر_هدیه_حکیمی
#تربيت #رشد #آموزش #فرزند #كودك #خانواده #پدرومادر#والدين_هوشيار #قيمت_استثنايي #آينده #فرزند_خوب #زندگي #تغيير #تخفيف

.
اگر کسی گره‌ای دارد
و تو راهش را می‌دانی سکوت نکن!
اگر دستت به جایی می‌رسد کاری کن...
معجزه‌ی زندگی دیگران باش
بی‌شک فرد دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود ... #معجزه_زندگی_دیگران_باش
#ایلیک
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
به لکه‌ها آری بگویید!‌

به جای اخم کردن به لکه‌هایی که به خاطر بازی روی لباس بچه‌هاتون نقش بسته، ازشون با آغوش باز استقبال کنین! 👪 ‌‌
#به_لکه‌_ها_آری_بگویید!‌ 😊‌
#ایلیک
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

.
خداونـد
زمین را مدور آفرید
تا به انسان بگوید
همان لحظه
که فکر می کنی
به آخر دنیا رسیده ای،
درست درآغازی

#هرپایانی_شروعی_دیگر_است
#آغاز#پایان#شروع#زمین
#ایلیک
#دکتر_هدیه_حکیمی
#عشق_و_محبت_بدون_قيد_و_شرط

Most Popular Instagram Hashtags