#دكترطهوري

MOST RECENT

#ايمپلنت فوري#روكش#دكترطهوري. ريشه دندان كشيده شد و ايمپلنت گذاشته شد و روكش را روز بعد تحويل گرفتند كه بي دندان نمانند

#ايمپلنت_ دكترطهوري #بي دنداني #زيبايي_دكترطهوري #دكترطهوري. جايگزيني نواحي بي دنداني با ايمپلنت، فضاي موجود با ايمپلنت و روكش روي ان بصورت ثابت جايگزين شد

#ايمپلنت_ دكترطهوري #بي دنداني #زيبايي_دكترطهوري #دكترطهوري. جايگزيني نواحي بي دنداني با ايمپلنت، فضاي موجود با ايمپلنت و روكش روي ان بصورت ثابت جايگزين شد

#ايمپلنت #دست دندان# اوردنچر #دكترطهوري
بيمار بي دندان كه گوشه هاي لب در اثر ارتفاع ناصحيح صورت ترك خورده بود و نيم دست دندان فك بالا و اوردنچر فك پايين متكي بر سه ايمپلنت برايشان گذاشته شد كه محكم و بدون لقي باشد

#ايمپلنت_ دكترطهوري #بي دنداني #زيبايي_دكترطهوري #دكترطهوري. جايگزيني نواحي بي دنداني با ايمپلنت، فضاي موجود با ايمپلنت و روكش روي ان بصورت ثابت جايگزين شد

#ايمپلنت_ دكترطهوري #بي دنداني #زيبايي_دكترطهوري #دكترطهوري. جايگزيني نواحي بي دنداني با ايمپلنت، فضاي موجود با ايمپلنت و روكش روي ان بصورت ثابت جايگزين شد

#ايمپلنت #دست دندان# اوردنچر #دكترطهوري
بيمار بي دندان كه گوشه هاي لب در اثر ارتفاع ناصحيح صورت ترك خورده بود و نيم دست دندان فك بالا و اوردنچر فك پايين متكي بر سه ايمپلنت برايشان گذاشته شد كه محكم و بدون لقي باشد

#ايمپلنت_دكترطهوري #زيبايي_دكترطهوري #دكترطهوري. جايگزيني ناحيه بي دنداني دندانهاي جلو با ايمپلنت بصورت ثابت

#ايمپلنت فوري#روكش#دكترطهوري. ريشه دندان كشيده شد و ايمپلنت گذاشته شد و روكش را روز بعد تحويل گرفتند كه بي دندان نمانند

#لامينيت_دكترطهوري #زيبايي_دكترطهوري #اصلاح طرح لبخند _دكترطهوري #دكترطهوري بيمار با دندانهاي خورده شده و لب پر مراجعه كرد و با لامينيت برطرف شد

#ايمپلنت_دندان _دكترطهوري #دكترطهوري. دو تا دندان سمت راست بيمار با ايمپلنت ثابت جايگزين شد

#ايمپلنت فوري#روكش#دكترطهوري. ريشه دندان كشيده شد و ايمپلنت گذاشته شد و روكش را روز بعد تحويل گرفتند كه بي دندان نمانند

# ايمپلنت_دكترطهوري # بي دنداني_دكترطهوري #دكترطهوري
بيمار دندانهاي عقب فك پايين سمت چپ را نداشت كه با ايمپلنت جايگزين شد

# ايمپلنت_دكترطهوري # بي دنداني_دكترطهوري #دكترطهوري
بيمار دندانهاي عقب فك پايين سمت راست و چپ را نداشت كه با ايمپلنت جايگزين شد

#ايمپلنت فوري#روكش#دكترطهوري. ريشه دندان كشيده شد و ايمپلنت گذاشته شد و روكش را روز بعد تحويل گرفتند كه بي دندان نمانند

#ايمپلنت#لامينيت#روكش تمام سراميك#دكترطهوري. جايگزيني نواحي بي دنداني با اينپلنت و روكش تمام سراميك

#ايمپلنت فوري_دكترطهوري#روكش_دكترطهوري#دكترطهوري. ريشه دندان كشيده شد و ايمپلنت گذاشته شد و روكش را روز بعد تحويل گرفتند كه بي دندان نمانند

#ايمپلنت #زيبايي #دندانپزشک_زیبایی_خوب_در_تهران #دكترطهوري. جايگزيني ايمپلنت در ناحيه بي دنداني در ناحيه سمت راست فك ، بيمار در درصدد است دراولين فرصت سمت چپ را نيز درست كند

#ايمپلنت_دكترطهوري #زيبايي #دكترطهوري. جايگزيني يك واحد ايمپلنت در ناحيه بي دنداني

Most Popular Instagram Hashtags