#دالان_حاج_مختار_پلاک۹

MOST RECENT

#
یک روز می فهمم
آبشش دارم
فقط توهمی دوزیستم کرده
فردای همان روز
جسدم را کنار ساحل پیدا کنید!
#مجيد_سعدآبادى #دالان_حاج_مختار_پلاک۹
#هنر_رسانه_اردیبهشت

.
هنوز همراه من است
عقده‌ی دوچرخه‌ای که دو طرف فرمانش را
گرفتیم و به خیابان آمدیم
وصدایش را در شعرهایم میشنوید
گاهی هم کودک درونم سوارش می شود
و بی اراده زمین می خورد
اینجا به جز من و دوچرخه
همه چیز حالت عادی دارد
حتی تویی که بر ترک بند نشسته‌ای
به زودی واقعیت،دست دور گردنم می اندازد😊
یا می کشد مرا!😔
در یک تصادف!
... #دالان_حاج_مختار_پلاک۹
#مجید_سعد_آبادی

#

تابوتم دست به دست
در خیابان های بهشت زهرا گم شد
و روحم در اولین رعد و برق . . .
حالا اطرافیانم حق النَفسی بیش نیستند
که در نمازهای مازاد مادرم جبران خواهند شد
من به تقرب الهی رسیده ام
و توانستم روز های تعطیل را
با معبودی در ناخوداگاهم قدم بزنم
در شهر هایی که تظاهرات بود
تا من به آرزوهایم برسم
اینجا غارهایی پیدا کرده ایم
که کسالتهای مرا
با نقش های برجسته به تصویر کشیده اند
بیا معبود من!
بیشتر بیا!
من فردوس می خواهم
تا بعد از نمازهای شب
از محمد ، خواندن و نوشتن یاد بگیرم
و برای معشوقه ام نامه ای بنویسم
محبت، توهمی بیش نیست
آنقدر خوب نباش !
حتی می توانم ... #دالان_حاج_مختار_پلاک۹ #مجيدسعدآبادى #مجيد_سعدآبادي #شعر #شعر_نو #شعرسپيد #مجيد_سعد_آبادى #بت #هنر_رسانه_اردیبهشت #فردوس #نماز #مادر

#

رادیو
از کجا معلوم که در برنامه های بعدی ات
عاشق من نشوی
و ترانه های فرهاد و بنان را
از حفظ برایم نخوانی
از کجا معلوم
شاید در برنامه های بعدی ات
من جهانگرد شده باشم
و با تو در سواحل اقیانوسی آرام
قدم بزنم
و دنبال موجی باشم
که ما را به پیاده روهای تاج محل ببرد
لا به لای درخت های سنجدی که
وقتی خمیازه می کشند
بوی عطر
تمام توریست ها را به دیوانگی می کشد
اما چه فایده
وقتی مادرم با این رابطه خو نمی گیرد
و در روزهای آینده
مجبورم تو را از سمساری ها خواستگاری کنم
#مجيدسعدآبادى #مجيد_سعدآبادى #دالان_حاج_مختار_پلاک۹ #ادبيات #ادبيات_معاصر #شعر #شعر_نو #شعر_سپيد #شعر_مجيد_سعدآبادي #سعدآبادي #راديو #سمساري
#هنر_رسانه_اردیبهشت

#
بالای پل ایستاده ام و بزرگ راه هایی که
به سمت شما می آیند را
تشویق می کنم
لاین ها
و ماشین هایی که زودتر از من به قرار می رسند!
روی پل ایستاده ام
تشویق می کنم
جرثقیلی که ماشینم را بلند می کند
آمبولانسی که برای جسدم جیغ می كشد
و هنوز از شما خبری نیست!
نمی دانم چند پل آنطرف تر ایستاده اید
و منتظرید امروزم را خراب کنید
حس عجیبی دارم
این پل امروز چقدر برایم احترام قائل است
چه قوس عجیبی
چه معصومیت خمیده ای
انگار بالای پل ایستادن به من می آید!
یکی انگشتم را از روی زمین بردارد
به تنهایی همه چیز را برایتان تایید می کند
این که چند پل آن طرف تر برای همیشه بایستی یا
حجله ام را از سلسبیل اجاره کنید
می گویند حجله های سلسبیل چهل شب روشن می ماند
اما این حجله قرار نبود
بیشتر از یک شب طول بکشد
کافیست فقط کمی از این دنیا
به من مربوط می شد
خودم را پرت مي كردم
کنار جنازه ام
و به آرزوم می رسیدم
#دالان_حاج_مختار_پلاک۹ #مجيدسعدآبادى #مجيد_سعدآبادى #شعر #شعر_سپيد #شعرمعاصر #شعربلند #ادبيات_معاصر

#
مورچه ها
آرام
آرام
من را از خاک بیرون می کشند
زندگی دوباره شروع شد
#شعر_كوتاه #شعر_سپيد #ادبيات_معاصر #مجيد_سعدآبادى #مجيدسعدآبادى #دالان_حاج_مختار_پلاک۹

آنقدر تنها بودم که برگشتم
تا کودکی ات را تماشا کنم
تماشا کنم
نقش لِی لِی های توی کوچه را
که قد کشیده اند
انگار پاییز
با بادبادک دختری که رفته بود، برگشت
تا درخاله بازی های تو میهمان باشد
خواستی تو هم برگرد 
چادر نماز مادرت را به کمر ببند
و برگ ها را
در رنگ های مختلف جارو بزن

#مجید_سعدآبادی
#شعر_سپید
#دالان_حاج_مختار_پلاک۹
#انتشارات_هنر_رسانه_اردیبهشت
#عکاس_حسام_جوادزاده
@majid.sadabadi

#
آهای ابر همسایه
با من باران می شوی ؟
قبل از آنکه بادی تو را بهانه کند!
قبل از آنکه کودکان این شهر فراموش کنند
جشنواره های آب در آبشار اتفاق می افتد

سالها پیش
در قنات پیر مردی در کویر عاشقت شدم
تو لبخند می زدی و
به حباب های کنار حوض می پیوستی
من در آشِ پشت پایی می جوشیدم
آهای ابر همسایه
بیا و با من باران شو
شاید کودکان این شهر
دوباره برای حباب ها دعا کردند

#مجید_سعدآبادی #مجیدسعدآبادی
از #مجموعه #دالان_حاج_مختار_پلاک۹
#انتشارات_هنر_رسانه_اردیبهشت
#شعر_سپید #شعر #ادبیات #پیرمرد #قنات #ابر #همسایه #آش #کودکان #دعا

@majid_sadabadi_poem

#
سالی چند بار ترجیح می دهم
میلیونر باشم
آنقدر که هر کسی سرش را توی جیبم ببرد
به قیمت گردنبندش
یعنی تمام سال ریسک کرده
جز چند روز که میلیونرم
سالی چند روز ترجیح می دهم
همان سازدهنی زن باشم
کنار خیابان
مردمِ فهمیده لبخند بزنند
و من خوشبختی شان را گاز بزنم
ولی بیش تر مواقع دوست دارم بمیرم
این طوری هرکس زودتر
به کار خودش می رسد
»»» #مجید_سعدآبادی #مجیدسعدآبادی #شعر #شعر_سپید #شعرسپید #ادبیات #سپید #سازدهنی #میلیونرها #خیابان #گردنبند #خوشبختی #دالان_حاج_مختار_پلاک۹ #هنر_رسانه_اردیبهشت
از مجموعه دالان حاج مختار پلاک ۹
انتشارات هنر رسانه اردیبهشت

کانال کاخ سعدآبادی:
@ majid_sadabadi_poem

#

نه طناب
نه مرگ موش
نه ساختمان بلند
نه قرص
نه پريز برق
نه
نه
نه
نه
نه
همين جا بمان
جهنم هيچ كدام از اين ها را ندارد
فكر مي كني بهشت دارد ؟!
###
#مجیدسعدآبادی#مجید_سعدآبادی#سعدآبادی
#مجموعه #دالان_حاج_مختار_پلاک۹
#مرگ#بهشت#جهنم#نه#طناب #مرگ_موش#قرص#پریز_برق
#ساختمان_بلند

#
هنوز هم می توانم
اسکلت برگ ها را درآورم
و تو را بترسانم از پاییزی که در راه است...
###
#مجیدسعدآبادی
#مجید_سعدآبادی
#شعر_سپید
#دالان_حاج_مختار_پلاک۹
#اسکلت #برگ #ترس #تو #پاییز #راه #شعر #ادبیات #شعرنو

#کانال :
@ majid_sadabadi_poem

#
اقیانوس که ترک برداشت
ترک از اقیانوس عمیق تر بود
و آدم های ان طرف زمین خیس شدند
خانواده من فکر می کند
اقیانوس آب می رود
و دقیقا ان طرف زمین
نواده های ریچاردبراتیگان
دلشان خوش بود
کنار تمام اتومبیل های شخصیشان
چشمه می جوشد
من فکر می کنم شش ماه بعد
اقیانوس به نفع ما باشد
###
#مجید_سعدآبادی
#دالان_حاج_مختار_پلاک۹
#کانال:
@ majid_sadabadi_poem

#
آنقدر تنها بودم که برگشتم
تا کودکی ات را تماشا کنم
تماشا کنم
نقش لِی لِی های توی کوچه را
که قد کشیده اند
انگار پاییز
با بادبادک دختری که رفته بود، برگشت
تا درخاله بازی های تو میهمان باشد
خواستی تو هم برگرد 
چادر نماز مادرت را به کمر ببند
و برگ ها را
در رنگ های مختلف جارو بزن

#مجید_سعدآبادی
#شعر_سپید
#دالان_حاج_مختار_پلاک۹
#انتشارات_هنر_رسانه_اردیبهشت
کانال تلگرام
@ majid_sadabadi_poem

از اين خانه دلگيرم
از لوله تفنگ شكاري پدرم
كه طعم گنجشك مي داد
يا سوپ هايي كه مادرم درست مي كرد
بوي گوگرد
قديم ترها
هميشه گوزني بود
که فقر را از چشمهاي شكارچي خانه بفهمد
و خود كشي كند
یا وقتي برف زمين گير نمي شد
کپكي بود سرش را
توي چشمه هاي اشتباهي خوشحال اين اطراف ببرد
اما این روز ها دیگر باد هم نمي وزد
تا مادر
با لباسهاي دست دوم بادآورده
به ما لبخند بزند

این اواخر
پدرم با جنگل رفتار خوبي نداشت
و جنگل به بهانه هيزم آوردن
هر روز از خانه دورتر مي شد !

وقتي رفتم
تمشكهاي وحشي حياط را رام كردم
نكند به پدر بي احترامي كنيد
حتي چاقوي آشپزخانه را خوب توجيه كردم
با انگشت هاي مادر بد رفتاري نكن
و مادرم که جلد خانه شده بود
گره اي به گره هاي روسري اش اضافه كرد

مجیدسعدآبادی
از مجموعه دالان حاج مختارپلاک ۹
انتشارات هنر رسانه اردیبهشت ***رزوس***
#مجیدسعدآبادی #مجید_سعدآبادی #مجید #سعدآبادی #دالان_حاج_مختار_پلاک۹ #دالان_حاج_مختار_پلاک_9 #انتشارات #انتشارات_هنر_رسانه_اردیبهشت #شعربايدشعرباشد #شعر_باید_شعر_باشد #شعر #سپید #شعر_سپید #شعرسپید #poem #majidsaadabadi #sherbayadsherbashad #sher_bayad_sher_bashad

#
از اين خانه دلگيرم
از لوله تفنگ شكاري پدرم
كه طعم گنجشك مي داد
يا سوپ هايي كه مادرم درست مي كرد
بوي گوگرد
قديم ترها
هميشه گوزني بود
که  فقر را از چشمهاي شكارچي خانه بفهمد
و خود كشي كند
یا وقتي برف زمين گير نمي شد
کپكي بود  سرش را
توي چشمه هاي اشتباهي خوشحال اين اطراف ببرد
اما این روز ها دیگر  باد هم نمي وزد
تا مادر
با لباسهاي دست دوم بادآورده
به ما لبخند بزند

این اواخر
پدرم با جنگل رفتار خوبي نداشت
و جنگل به بهانه هيزم آوردن
هر روز از خانه دورتر مي شد !

وقتي رفتم
تمشكهاي وحشي حياط را رام كردم
نكند به پدر بي احترامي كنيد
حتي چاقوي آشپزخانه را خوب توجيه كردم
با انگشت هاي مادر  بد رفتاري نكن
و مادرم که جلد  خانه شده بود
گره اي به گره هاي روسري اش اضافه كرد

#مجیدسعدآبادی
از مجموعه دالان حاج مختار پلاک ۹
انتشارات هنر رسانه اردیبهشت

#کانال
telegram.me/majid_sadabadi_poem

#صوتی
.
لطفا برای شنیدن فایل های صوتی شعرها، به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
www.sadabadi.com
#مجیدسعدآبادی
#شعر
#شعرفارسی
#شعر_فارسی
#شعرسپید
#مجید_سعدآبادی
#شعر_سپید
#شعربااحساس
#ادبیات_فارسی
#شعرمعاصر
#عاشقانه
#تمشک
#انتشارات_هنر_رسانه_اردیبهشت
#چاقو
#هیزم
#جنگل
#سوپ
#گوگرد
#تفنگ_شکاری
#مادر
#پدر
#دالان_حاج_مختار_پلاک۹

#
پدر بزرگ
هميشه روي پوست بره اي مي نشست
كه شبيه نقشه ايران بود
مي نشست در سواحل خزر
قليان مي كشيد
ومن از راه نرسيده
در بنادر جنوب لنگر مي انداختم
و زُل مي زدم
به ناصر الدين شاه روي قليان
آن روزها مادربزرگ
همه چيز را سر جاي خودش می چید
كاسه پسته
در محدوده رفسنجان
انار ساوه
نزديكي هاي قم
خوب رسیده بود
حتي تسبيح مشهد اما رضا
كبوتراني داشت
كه لاي انگشتان پدر بزرگ پر مي كشيدند
نه
هيچ وقت مرزها این قدر غريب
گوشه اتاق نمي افتادند
خزر موجي زد
پدر بزرگ را با خودش برد
و ناگهان اخبار اعلام كرد
به بنادر جنوب حمله كردند
من متولد تهرانم
پدر بزرگ اراك بود
اين فاصله هيچ وقت نگذاشت تا بفهمم
نقشه ی ايران بر تن بره ها
چطور رشد می کند

#مجیدسعدآبادی
از مجموعه دالان حاج مختار پلاک ۹
انتشارات هنر رسانه اردیبهشت

#کانال
telegram.me/majid_sadabadi_poem

#صوتی
.
لطفا برای شنیدن فایل های صوتی شعرها، به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
www.sadabadi.com
#مجیدسعدآبادی
#شعر
#شعرفارسی
#شعر_فارسی
#شعرسپید
#مجید_سعدآبادی
#شعر_سپید
#شعربااحساس
#ادبیات_فارسی
#شعرمعاصر
#عاشقانه
#ناصرالدین_شاه
#انتشارات_هنر_رسانه_اردیبهشت
#مرزها
#اراک
#ساوه
#قم
#کاسه_پسته
#نقشه_ایران
#مادربزرگ
#پدربزگ
#دالان_حاج_مختار_پلاک۹

#
ناخن هایت را نگرفتم
که به هم بزنی
گناه از ناخن هایت رشد می کند
و من آشفته ای ست که با تو دعوا ندارد
سال ها می گذرد
که مجانی مهربانم
مجانی که خیلی خوب بود
فقیر نبود
کراوات می زد
سوار ماشین های مدل بالا می شد
مخصوصا عاشق تو بود
همه را بغل می کرد
و عطرهای سر راهی میزد
نمی دانم چرا
اماگاهی هرزگی ناخن هایت را دوست دارم

#مجیدسعدآبادی
از مجموعه دالان حاج مختار پلاک ۹
انتشارات هنر رسانه اردیبهشت

#صوتی
.
لطفا برای شنیدن فایل های صوتی شعرها، به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
www.sadabadi.com
#مجیدسعدآبادی
#شعر
#شعرفارسی
#شعر_فارسی
#شعرسپید
#مجید_سعدآبادی
#شعر_سپید
#شعربااحساس
#ادبیات_فارسی
#شعرمعاصر
#عاشقانه
#شعرنو
#انتشارات_هنر_رسانه_اردیبهشت
#شعر_عاشقانه
#فقیر
#مجانی
#سرراه
#عطر
#هرزگی
#گرفتن
#ناخن
#دالان_حاج_مختار_پلاک۹

Most Popular Instagram Hashtags