#داستان_همراه_8

MOST RECENT

#داستان_همراه_8 با آثار و صدای‌:
🔹مسعود فروتن
🔹جمشيد گرگين
🔹جعفر مدرس‌صادقی
🔹ناهيد طباطبايی
🔹علی خدايی
🔹فريبا وفی
🔹بلقيس سليمانی
🔹سروش صحت
🔹فيروزه گلسرخی
🔹عليرضا محمودی
🔹كامران سپهران
🔹حبيبه جعفريان
🔹محمد نادری
🔹حسين مهكام
با همراهی:
🔸بهروز رضوی
🔸ابراهيم امينی
🔸محمد طلوعی
موسيقی:
حبيب خزائی‌فر

#داستان_همراه_8
زندگی‌نگاره‌های ايرانی
هديه‌ی ويژه‌نامه‌ی نوروزی داستان همشهری
از اواسط اسفند در روزنامه‌فروشی‌ها و كتاب‌فروشی‌های معتبر

كانال ماهنامه داستان همشهری
Telegram.me/dastanmag

Most Popular Instagram Hashtags